EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 31.3.2

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   12.5.2003 klo 11.00    1(7)

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2003

Yhteenveto:

- Kireässä markkinatilanteessa liikevaihto laski 4 % 12,3 milj. euroon
(12,8)
- Liikevoitto oli 0,4 (0,9) milj. euroa
- Teollisuuden kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla, Sportissa
markkinointipanostukset uusien tuotteiden lanseeraamiseksi rasittivat
kannattavuutta

Toimintaympäristö

Epävarmuus tulevasta on edelleen jatkunut Exelin asiakasyrityksissä,
ja sen arvioidaan jatkuvan vuoden 2003 loppupuolelle. Edelleen
Teollisuuden asiakaskunta on pidättänyt uusien tuotteiden
lanseerauksia, mikä näkyy tämänhetkisessä liikevaihdossa. Uusia
tuoteapplikaatioita kehitetään edelleen, valtaosin
hiilikuitupohjaisesti. Sekä urheiluvälinemarkkinat että
teollisuussegmentit ovat aktiiviset, ja uusien tuotteiden ja
tuoteinnovaatioiden kysyntä on jatkuvaa.

Raaka-aineiden markkinat ovat rauhalliset huolimatta öljyyn
kohdistuvista hetkittäisistä hintapiikeistä, eikä raaka-aineiden
hintojen oleteta nousevan vuoden aikana.

Teollisuus-liiketoiminta

Teollisuus-liiketoiminta valmistaa ja markkinoi asiakaskohtaisia
komposiittiprofiileja useille eri teollisuudenaloille. Keskeiset
lujitemateriaalit ovat hiili- ja lasikuitu. Exelin oleellisimmat
tuotantomenetelmät ovat jatkuvatoiminen pultruusio ja Exelin itse
kehittämä Pull-Winding. Alallaan Exel on johtava eurooppalainen
toimija.

Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto oli 6,4 (6,6) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon ohella kannattavuus pysyi edelleen hyvänä liikevoiton
ollessa 0,9 (0,8) miljoonaa euroa. Sisäinen tehokkuus parani
edellisvuoteen verrattuna; tiukasta hintakilpailusta huolimatta
pystyttiin kannattavuus säilyttämään edellisvuoden tasolla.

Antennisuojamarkkina odottaa edelleen 3G-investointien merkittävämpää
aloitusta. Antennisuojien myynti säilyi edellisvuoden tasolla, mikä
edelleen merkitsee komposiittimateriaalisten tuotteiden markkina-
aseman vahvistumista kyseisessä segmentissä. Verkonrakentajien
ennusteet kuluvan vuoden volyymeistä ovat alenevat, kuten
edellisenäkin vuonna, joten emme odota oleellista kasvua
antennisuojaprofiilien myyntiin vuonna 2003.

Paperiteollisuudessa koneiden käyttöasteet ovat edelleen alhaiset,
mikä heijastuu kaavinterien myyntivolyymiin. Ensimmäisen neljänneksen
myynti jäi hieman edellisvuodesta. Tuoteryhmässä on kehitetty useita
uusia kaavinsovelluksia edellisvuoden lopun ja alkuvuoden aikana,
                                2 (7)

erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoille. Samoin muita
profiilisovelluksia paperikoneympäristöön on kehitteillä. Uusien
tuotteiden sekä koneiden käyttöasteiden noustessa oletamme tuoteryhmän
kasvattavan selvästi myyntiään loppuvuonna.

Ristikkomastojen tarjouskanta on edelleen voimakas, ja tuoteryhmän
myynnin oletetaan säilyvän hyvällä tasolla myös kuluvana vuonna.

Profiilien pidemmän aikajänteen kehitysprojektit, lähinnä
autoteollisuudessa, offshoressa, infrastruktuurirakentamisessa ja
tuulienergiassa, ovat edenneet suunnitellusti. Katsauskauden lopulla
saatiin ensimmäinen volyymillisesti merkittävä profiilitilaus
tuulimyllyjen siipien rakenneratkaisuksi.

Sport-liiketoiminta

Sport-liiketoiminta valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia
urheiluvälineitä komposiittiteknologialla. Exel on maailman johtava
sauvojen, omalla tuotemerkillä myytävien salibandymailojen,
surfmastojen ja urheiluvälineteollisuudelle toimitettavien
laminaattien valmistaja.

Sport-liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 5,9 (6,2)
miljoonaa euroa. Kannattavuutta rasitti edelleen uuden NFSTM (Nordic
Fitness SportsTM) –konseptin lanseeraamiseen liittyvät myynti- ja
markkinointikustannukset sekä laminaatti- ja vesiurheilutoimitusten
ajoitukseen liittyvät poikkeamat. Liiketappio oli 0,4 (0,1) miljoonaa
euroa. Urheiluvälinekaupan kausiluonteisuuden vuoksi Sportin
liikevoitto tuloutuu varsinaisesti kolmannella ja vuosineljänneksellä.
NFSTM-konseptin myynnillinen kasvu vahvistaa tulevaisuudessa myynnin
kausiluonteisuutta.

Exelin sauvakävely- ja sauvarullaluistelusauvojen myynti kasvoi
alkuvuonna erittäin merkittävästi, noin kolminkertaiseksi, Euroopan
saksankielisissä maissa, ja markkina kasvaa voimakkaasti edelleen. Nyt
voidaan todeta sauvakävelyn tehneen läpimurron kansoitetuilla Keski-
Euroopan markkinoilla. Exel tulee olemaan kuluvana vuonna selvä
markkinajohtaja näissä tuotekategorioissa Keski-Euroopassa. Myös
perinteisten maastohiihtosauvojen ennakkomyynnissä markkinaosuutemme
on säilynyt uusien tuoteinnovaatioiden ja uuden hinnoittelustrategian
ansiosta.

NFSTM-konseptiin kuuluvien uutuustuotteiden, Exel-sukset, Odlo- ja
Björn Dählie –urheiluasusteet sekä Tubbs-lumikengät, ennakkomyynti
Suomessa on sujunut kohtuullisesti. Uutuustuotteet tulevat kuluvana
syksynä kauppoihin kuluttajille.

Vesiurheilussa surfmastojen markkina laski edelleen hieman. Alkuvuoden
myynti on edellisvuotta jäljessä johtuen lähinnä eräiden tilausten
toimitusajoituksista vuodenvaihteen molemmin puolin.                                3 (7)

Laminaateissa tammi-helmikuu oli alhaista toimituskautta. Maaliskuusta
lähtien toimitusmäärät ovat kasvaneet, ja koko vuoden tasolla myynnin
oletetaan lievästi kasvavan. Uudet, urheiluteollisuuden ulkopuoliset
markkinat ovat toimineet odotetusti. Exel GmbH:n toimintaa tullaan
suuntaamaan uudelleen vuoden 2003 aikana.

Salibandyn uusi tuotemallisto on otettu hyvin vastaan
ennakkomyynnissä. Alkuvuoden myynnillinen merkitys koko konsernille on
pieni. Tavarantoimituksia päämarkkina-alueelle Ruotsiin tehostetaan
vuonna 2003. Siihen liittyen International Gateway AB:n varasto- ja
lähetystoiminnot on päätetty lopettaa ja siirtää Mäntyharjun
logistiikkakeskuksen yhteyteen, josta toimitukset tapahtuvat suoraan
myös ruotsalaisille asiakkaille alkukesästä lähtien.

Kannattavuus

Konsernin liikevaihto edellisvuoteen verrattuna on lievästi laskussa.
Liikevaihdon kehitys liiketoiminta-alueittain on oheisen taulukon
mukainen:

Liikevaihto
(milj. euroa)   1-3/2003     1-3/2002     Muutos
Teollisuus      6,4        6,6       -2,1 %
Sport        5,9        6,2       -6,2 %
Yhteensä      12,3       12,8       -4,1 %

Konsernin liikevoitto oli 0,4 (0,9) milj. euroa. Liikevoittoa laskivat
alentunut myyntivolyymi Sport-liiketoiminnassa (lähinnä laminaatti ja
vesiurheilu), sekä NFSTM-konseptin markkinointipanostukset ja kireä
hintakilpailu eräillä päämarkkina-alueilla. Kannattavuutta paransivat
tuotannollisen toiminnan tehostamisprojektit. Liikevoiton jakautuma ja
kehitys edellisvuotiseen on seuraava:

Liikevoitto
(milj. euroa)   1-3/2003     1-3/2002     Muutos

Teollisuus     0,9        0,8       1,6 %
Sport       -0,4        0,1       -661,3 %
Yhteensä      0,4        0,9       -54,0 %

Nettorahoituskulut

Nettorahoituskulut olivat 129 (112) tuhatta euroa. Rahoituksessa ei
ole katsauskaudella tapahtunut oleellisia muutoksia eikä järjestelyjä.

Tase, rahoitus ja vastuut

Tase pieneni 32,0 (35,0) miljoonaan euroon liiketoiminnan lievän
supistumisen ja käyttöpääomahallinnan sekä voimakkaan poistotahdin
vuoksi. Konsernin poistot olivat 0,4 miljoonaa euroa investointeja
suuremmat. Korolliset nettovelat olivat 9,2 (11,1) miljoonaa euroa.                                4 (7)

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 0,4 (0,7) milj. euroa.
Investoinnit kohdistuivat uustuotteiden kehitykseen liittyviin muotti-
ja työkaluinvestointeihin.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä per 31.3.2003 oli 357 (373). Edellisvuoteen verrattuna
henkilömäärä on laskenut Sportin tuotantotoiminnoissa, ja lievästi
kasvanut Exel GmbH Sportin myyntitehtävissä.

Osakkeet ja omistus

Exel Oyj:n osakepääoma on 1.854.755 euroa jakaantuen 5.299.300
osakkeeseen, jokainen nimellisarvoltaan 0,35 euroa. Hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 98.100 osaketta eli 1,8
%.

Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli katsauskauden aikana 6,9 %
kaikista osakkeista. Osakkeiden korkein kurssi ajanjaksolla oli 7,14
ja alin kurssi 5,50 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,90 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli 31.3.2003 31,3 miljoonaa euroa.

Yhtiökokouksen päätökset

10.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen
jäseniksi Kari Haaviston, Peter Hofvenstamin, Vesa Kainun ja Mika
Sulinin. Uudeksi jäseneksi valittiin Ove Mattsson. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Ove Mattsson.

Yhtiön hallituksella on 10.4.2004 saakka oikeus päättää yhtiön
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
siten, että yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
352.500 eurolla. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää siitä,
kenellä on oikeus merkitä uusmerkinnässä annettavia osakkeita,
osakkeiden merkintähinnasta ja sen määrittämisen perusteista sekä
muista uusmerkinnän ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai muun
yhteistoimintajärjestelyn rahoittaminen, toimeenpaneminen tai
mahdollistaminen; yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen
tai kehittäminen taikka muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvän järjestelyn toteuttaminen. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään
uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.

Loppuvuoden näkymät

Markkinoiden arvioidaan olevan varovaiset loppuvuoden ajan.
Tuottavuusprojektit Suomen ja Saksan tehtailla etenevät
suunnitellusti, ja niiden odotetaan alentavan kustannuksia. Yleisen

                                5 (7)

markkinatilanteen oletetaan olevan toisella vuosineljänneksellä
ensimmäisen vuosineljänneksen kaltainen.


Mäntyharju, 12.5.2003


Exel Oyj          Ari Jokelainen
hallitus          toimitusjohtaja


KONSERNITULOSLASKELMA

1000 euroa             1-3/03  1-3/02  muutos-% 1-12/02

LIIKEVAIHTO             12 303  12 826  -4    51 203
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen lisäys (+)
tai vähennys (-)          420   199   111   422
Valmistus omaan käyttöön      54    71    -24   251
Liiketoiminnan muut tuotot     94    223   -58   770

Materiaalit ja palvelut       -4 747  -5 005  -5    -20 175

Henkilöstökulut           -3 491  -3 219  8    -13 198

Poistot               -815   -780   5    -3 318

Liiketoiminnan muut kulut      -3 397  -3 401  0    -12 153

LIIKEVOITTO             420   914   -54   3 802
Rahoitustuotot ja -kulut (netto)  -129   -112   15    -655

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ, VEROJA
JA VARAUKSIA            291   802   -64   3 147
Satunnaiset erät

TULOS ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA   291   802   -64   3 147
Verot                -98   -265   -63   -921

TILIKAUDEN TULOS          194   537   -64   2 225

Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

KONSERNITASE

1000 euroa             31.3.03 31.3.02 muutos% 31.12.02

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      3 349  3 813  -12   3 521
 Konserniliikearvo         384   455   -16   402
                                6 (7)

 Aineelliset hyödykkeet      10 403  11 531  -10   10 636
 Sijoitukset            127   127   0    127
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus          8 435  8 131  4    7 962
 Saamiset             8 342  8 900  -6    6 635
 Rahat ja pankkisaamiset      1 030  1 994  -48   2 525
Yhteensä              32 069  34 951  -8    31 807

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma            1 855  1 840  1    1 853
 Muu oma pääoma          13 280  13 098  1    13 086
Vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka     106   169   -37   106
 Pitkäaikainen           5 517  7 638  -28   6 223
 Lyhytaikainen           11 311  12 206  -7    10 538
Yhteensä              32 069  34 951  -8    31 807


RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa)    1-3/03  1-3/02  muutos% 1-12/02

Liiketoiminnan rahavirta      -511   165   -410   5 348
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     -395   -732   -46   -1 682
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot          17    -100   57
Maksullinen osakeanti                     147
Pitkäaikaisten lainojen nostot        27    -100   71
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut               -705   -725   -3    -2 205
Lyhytaikaisten lainojen nostot/
takaisinmaksut           112   1 313  -91   679
Maksetut osingot                        -1 840
Muut                4    -5    180
Rahavarojen muutos         -1 495  60    -2 592  575


TUNNUSLUVUT (1000 euroa)      31.3.03 31.3.02 muutos% 31.12.02

Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen             395   715   -45   2 014
% liikevaihdosta          3 %   6 %        4 %
Tutkimus- ja kehitysmenot      431   357   21    1 113
% liikevaihdosta          4 %   3 %        2 %
Henkilöstö keskimäärin       356   382   -7    374
Henkilöstö kauden lopussa      357   373   -4    359
Tilauskanta             7 571  7 178  5    7 564
Omavaraisuusaste, %         47 %   43 %       47 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %    6 %   14 %       14 %
Nettovelkaantumisaste, %      61 %   74 %       55 %
Tulos/osake, euroa         0,04   0,10   -64   0,42
Oma pääoma/osake, euroa       2,86   2,82   1    2,82

                                7 (7)

Konsernin vastuusitoumukset 31.3.2003
Yrityskiinnitykset         12 500  12 500      12 500
Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin            2 954  2 954       2 954
Muut vastuut            2 569  2 806       2 694

Sarakkeet 1-3/03 ja 1-3/02 ovat tilintarkastamattomia.