EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.9.2004

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   02.11.2004 klo 11.00    1 (7)

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2004

LIIKETOIMINNAN VAHVA KEHITYS JATKUI

Exelin hiilikuitupohjaisten erikoistuotteiden kysyntä jatkui
kolmannella neljänneksellä vahvana. Konsernin liikevaihto tammi-
syyskuussa 2004 kasvoi 57 % ja oli 64,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto
kasvoi voimakkaasti 10,0 miljoonaan euroon, missä oli kasvua 159 %.

Yhteenveto:
 - Tammi-syyskuun myynti edelleen voimakkaassa kasvussa päätyen 64,1
 (40,8) miljoonaan euroon, kasvua 57 %
 - Kasvu jatkui voimakkaana myös kolmannella neljänneksellä, myynti
 oli 20,4 miljoonaa euroa (14,8), kasvua 38 %
 - Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 81 % ja oli 36,7
 (20,2) miljoonaa euroa
 Liikevoitto tammi-syyskuulta kasvoi edelleen voimakkaasti 10,0 (3,9)
 miljoonaan euroon, kasvua 159 %
 - Kolmannen neljänneksen kasvu myös kannattavaa, liikevoitto 3,2
 (1,9) miljoonaa euroa, kasvua 70 %
 - Loppuvuoden myynti- ja tuloskehitys näyttää edelleen hyvältä

Toimintaympäristö

Exelin päämarkkinoilla Keski-Euroopassa, on erikoistuotteiden,
varsinkin hiilikuitupohjaisten profiilien ja Nordic Fitness SportsTM
(NFS) –konseptiin kuuluvien tuotteiden kysyntä jatkunut voimakkaana.
Trendin arvioidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. Kilpailijakentässä ei
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja voimakkaan kasvun ansiosta
Exelin markkinaosuudet pultruusiomarkkinassa ovat vahvistuneet
edelleen.

Kaukoidän merkitys sekä uutena markkinana että Exelin nykyisten
asiakkaiden tuotantopaikkana vahvistuu, minkä seurauksena on aloitettu
selvitykset tuotantolaitoksen perustamiseksi Kiinaan. Pitkällä
tähtäimellä tavoitteena on vahvistaa Exelin markkinaosuutta kyseisellä
uudella markkina-alueella. Investointi uuteen kapasiteettiin aiheuttaa
lyhyellä tähtäimellä väistämättä kustannusvaikutuksia.

Raaka-ainemarkkinat ovat muutoksen tilassa. Toimittajat ovat
esittäneet merkittäviä hinnankorotuksia useisiin keskeisiin raaka-
aineisiin, perusteluina mm. öljyn hinnan voimakas kasvu sekä muut
kustannustekijät. Kustannusvaikutukset pyritään rajaamaan
mahdollisimman pieniksi uusilla raaka-ainelähteillä ja tehostuvalla
hankintapolitiikalla.

Teollisuus-liiketoiminta

Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 81 % ja oli 36,7 (20,2)
miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2004. Teollisuuden myynnin kasvu tuli
uuden Belgian tehtaan liittämisestä konserniin (noin 6,6 miljoonaa
euroa) sekä vahvasta kasvusta erikoisprofiilimarkkinoilla, lähinnä
uusista asiakassovelluksista. Myös kannattavuus parani edelleen viime
                                2 (7)

vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevoiton kasvaessa 5,6
(2,2) miljoonaan euroon eli 157 % johtuen kasvaneesta
myyntivolyymista, parantuneesta tehokkuudesta tuotannossa sekä hyvästä
kapasiteetin käyttöasteesta. Markkinoilla vallitsee kuitenkin edelleen
tiukka hintakilpailu.

Profiilituoteryhmän tuotekehitysprojektit jatkuvat edelleen lähinnä
autoteollisuudessa, infrastruktuurirakentamisessa ja tuulienergiassa.

Antennisuojaprofiilimarkkina on vuositasolla ollut kasvussa. Kolmannen
neljänneksen alkupuolella Exelin toimitusten taso oli alkuvuotta
hieman alhaisemmalla tasolla. Marginaalit ovat edelleen kireät.
Verkonrakentajien ennusteiden mukaan markkina jatkaa lievää kasvuaan
loppuvuoden ajan.

Paperikoneprofiilien myynti on jatkanut kasvuaan kolmannella
neljänneksellä. Eräiden uusien profiilisovellusten kaupallinen vaihe
on alkanut.

Ristikkomastojen myynti on edelleen vahvaa, ja vuodesta 2004 tulee
kyseisen liiketoiminnan osalta ennätyksellisen hyvä. Kysynnän
oletetaan edelleen säilyvän korkealla tasolla myös vuodenvaihteen
jälkeen Kansainvälisen Ilmailuliiton ICAOn alaisilla kentillä, joilla
murtuvuussäännöstö astuu voimaan vuoden 2005 alussa.
Murtuvuussäännösten mukaan lentokenttien valaistusmastojen tulee
murtua mahdollisessa törmäystilanteessa.

Tammikuussa 2004 hankitun Bekaertin pultruusioliiketoiminnan
integrointi etenee sekä Belgiassa että Espanjassa. Eräät merkittävät
kuljetusvälineteollisuuden sovellukset on kehitetty valmiiksi, ja
niiden kaupallinen vaihe alkaa vuoden 2005 alkupuolella.

Sport-liiketoiminta

Sport-liiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2004 oli 27,4 (20,5)
miljoonaa euroa eli 34 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavana
ajankohtana. Kannattavuuden kehitys jatkui hyvänä, liikevoitto oli 4,4
(1,7) miljoonaa euroa, kasvua 162 % viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Kolmannen neljänneksen myynnistä merkittävä
osuus koostui perinteisistä tuotteista, maastohiihtosauvoista sekä
salibandystä, joissa on onnistuttu pitämään hyvä markkinaosuus sekä
kannattavuus, vaikka kilpailu kyseisissä segmenteissä onkin
voimistunut.

NFSTM ja varsinkin sauvakävelymarkkina saksankielisessä Keski-
Euroopassa jatkoi edelleen kasvuaan kolmannella neljänneksellä,
vaikkakin markkinan voimakas kasvu alkoi jo vuoden 2003 kolmannella
neljänneksellä. Exelin markkinaosuus lajissa on pysynyt erittäin
vahvana. Voimakkaita markkinointipanostuksia jatketaan konseptin
levittämiseksi uusiin maihin. Panostuksella on merkitystä Sport-
liiketoiminnan tämänhetkiseen kannattavuustasoon.


                                3 (7)

Salibandyssa päämarkkina-alueilla eli Suomessa, Ruotsissa ja
Sveitsissä myynti on samoin edellisvuoden tasolla. Kokonaismarkkina ei
ole kasvanut, mutta olemme säilyttäneet omat, vahvat
markkinaosuutemme.

Laminaattimyynti on säilynyt edellisvuoden tasolla, uutta kasvua
haetaan edelleen urheiluvälineteollisuuden ulkopuolisista
sovelluksista. Vesiurheilussa surfmastojen kokonaismarkkina maailmassa
pienenee edelleen Exelin markkinaosuuden pysyessä ennallaan.

Liikevaihto ja kannattavuus

Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 57 % edellisvuoteen
verrattuna. Liikevaihdon kehitys liiketoiminta-alueittain on oheisen
taulukon mukainen:

Liikevaihto
(milj. euroa)   1-9/2004     1-9/2003     Muutos
Teollisuus    36,7       20,2       81,1 %
Sport       27,4       20,5       33,6 %
Yhteensä     64,1       40,8       57,2 %

Konsernin liikevoitto oli 10,0 (3,9) miljoonaa euroa. Liikevoiton
kehitys edellisvuotiseen on seuraava:

Liikevoitto
(milj. euroa)   1-9/2004     1-9/2003     Muutos
Teollisuus    5,6        2,2       156,8 %
Sport       4,4        1,7       162,1 %
Yhteensä     10,0        3,9       159,1 %

Tulosparannus johtui pääasiassa kasvaneista myyntivolyymeistä, hyvästä
kapasiteetin käyttöasteesta sekä parantuneesta tuotannon tehokkuudesta
molemmissa liiketoiminnoissa.

Nettorahoituskulut

Nettorahoituskulut olivat 297 (339) tuhatta euroa. Huolimatta myynnin
kasvusta johtuneesta käyttöpääoman kasvusta, merkittävistä
osingonmaksuista ja Bekaertin liiketoiminnan hankinnasta huolimatta
nettorahoituskuluja pystyttiin pienentämään vahvan operatiivisen
kassavirran ja vuoden 2003 voimakkaan lainanlyhennysohjelman ansiosta.

Tase, rahoitus ja vastuut

Taseen loppusumma oli 43,6 (34,4) miljoonaa euroa 30.9.2004. Bekaertin
pultruusioliiketoiminnan hankinta kasvatti tasetta noin 7,2
miljoonalla eurolla, loppukasvu johtui voimakkaan liikevaihdon kasvun
aiheuttamasta käyttöpääomatarpeesta. Korolliset nettovelat kasvoivat
akvisitiosta johtuen 10,4 (7,8) miljoonaan euroon. Vastuiden määrä
pysyi lähes ennallaan.

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 4,9 (1,4) milj.
euroa. Bekaertin pultruusioliiketoiminnan hankinnan osuus
käyttöomaisuusinvestoinneista oli 2,6 miljoonaa euroa
(kokonaishankintahinta noin 7,2 milj. euroa). Investoinnit
kapasiteetin laajentamiseksi Sportissa (Nordic Walking –tuotteet) sekä
tuotannon automatisoimiseksi on aloitettu. Kiihtelysvaaran tehtaalle
valmistui alkuvuonna yksi uusi tuotantolinja ja toisen tuotantolinjan
investointipäätös on tehty. Yhteensä kyseisiin
kapasiteetinnostoinvestointeihin arvioidaan kuluvan vuoden 2004 aikana
noin 3,0 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä per 30.9.2004 oli 420 (342). Kasvu tuli Bekaertin
pultruusioliiketoiminnan integroinnista konserniin (noin 50 henkilöä)
sekä kasvaneen tuotantovolyymin aiheuttamasta lisätyövoiman tarpeesta
Suomen tehtailla (noin 20 henkilöä) ja Saksan tehtailla (noin 10
henkilöä).

Osakkeet ja omistus

Exel Oyj:n osakepääoma on 1.884.120 euroa jakaantuen 5.383.200
osakkeeseen, jokainen nimellisarvoltaan 0,35 euroa. Hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 98.100 osaketta eli 1,8
%.

Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli katsauskauden aikana 48,6 %
kaikista osakkeista. Osakkeiden korkein kurssi ajanjaksolla oli 23,95
euroa ja alin kurssi 11,75 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 23,80
euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 30.9.2004 128,1 miljoonaa euroa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

15.9.2004 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta maksetaan ylimääräistä osinkoa 0,50 euroa
osakkeelta.

IFRS-raportointi

Exel siirtyy IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta alkaen. Valmistelut
ovat edenneet suunnitellusti.

Loppuvuoden näkymät

Tammi-syyskuun positiivisen myyntikehityksen odotetaan jatkuvan
loppuvuonna. Profiilien ja Nordic Walking –markkinan kysynnän
oletetaan säilyvän hyvällä tasolla myös loppuvuonna. Belgian
liiketoimintojen integrointi konserniin etenee suunnitellusti ja
vaatii edelleen resursseja. Raaka-aineiden hinnoissa on nousupaineita.
Tuloskehityksen odotetaan pysyvän hyvänä myös loppuvuonna.                                5 (7)


Mäntyharju, 2.11.2004


Exel Oyj
hallitus

Ari Jokelainen
toimitusjohtajaLisätietoja:
Ari Jokelainen, toimitusjohtaja, Exel Oyj, puh. 050 590 6750EXEL-KONSERNI

TULOSLASKELMA

1000 euroa             1-9/04  1-9/03  muutos-% 1-12/03


LIIKEVAIHTO             64 081  40 760  57    57 281
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen lisäys (+)
tai vähennys (-)          2 135  619   245   834
Valmistus omaan käyttöön      241   202   19    323
Liiketoiminnan muut tuotot     78    323   -76   342

Materiaalit ja palvelut       -25 172 -15 159 66    -21 716

Henkilöstökulut           -14 069 -10 435 35    -14 329

Poistot               -2 548  -2 421  5    -3 184

Liiketoiminnan muut kulut      -14 770 -10 039 47    -14 205

LIIKEVOITTO             9 976  3 850  159   5 345
Rahoitustuotot ja -kulut (netto)  -297   -339   -13   -436


VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    9 680  3 511  176   4 910
Satunnaiset erät


VOITTO ENNEN VEROJA         9 680  3 511  176   4 910
Verot                -3 097  -1 074  188   -1 537

TILIKAUDEN VOITTO          6 582  2 437  170   3 373


                                6 (7)

Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.


TASE

1000 euroa             30.9.04 30.9.03 muutos% 31.12.03

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      3 216  3 013  7    3 126
 Konserniliikearvo         276   348   -21   330
 Aineelliset hyödykkeet      12 708  10 205  25    10 470
 Sijoitukset            95    95    0    95
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus          11 983  8 697  38    8 747
 Saamiset             11 991  9 754  23    8 626
 Rahat ja pankkisaamiset      3 361  2 282  47    2 753
Yhteensä              43 630  34 393  27    34 147

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma            1 884  1 855  2    1 870
 Muu oma pääoma          15 241  14 465  5    15 666
Vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka     15    109   -86   14
 Pitkäaikainen           7 153  4 453  61    4 077
 Lyhytaikainen           19 338  13 512  43    12 521
Yhteensä              43 630  34 393  27    34 147


RAHOITUSLASKELMA

1000 EUROA             1-9/04  1-9/03  muutos-% 1-12/03

Liiketoiminnan rahavirta      11 210  2 884  289   6 409
Hankitut liiketoiminnat       -7 181
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     -2 354  -1 495  69    -2 599
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot          102        79
Maksullinen osakeanti        4    6         282
Pitkäaikaisten lainojen nostot   5 099  54    9 343  53
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut               -2 184  -1 810  21    -2 192
Lyhytaikaisten lainojen nostot/
takaisinmaksut           3 011  1 060  184   -747
Maksetut osingot          -6 998  -1 060  560   -1 060
Muut                1    16    -95   4
Rahavarojen muutos         608   -243   350   229


                  30.9.04 30.9.03 muutos% 31.12.03
                                7 (7)


Tunnusluvut (1000 euroa)
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen             4 923  1 393  253   2 519
% liikevaihdosta          8 %   3 %        4 %
Tutkimus- ja kehitysmenot      1 471  1 248  18    1 707
% liikevaihdosta          2 %   3 %        3 %
Henkilöstö keskimäärin       443   355   25    355
Henkilöstö kauden lopussa      420   342   23    355
Tilauskanta             11 342  8 870  28    11 449
Omavaraisuusaste, %         39 %   48 %       52 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %    47 %   20 %       21 %
Oman pääoman tuotto, %       51 %   21 %       21 %
Nettovelkaantumisaste, %      61 %   48 %       29 %
Tulos/osake, euroa         1,22   0,45   170   0,64
Oma pääoma/osake, euroa       3,18   3,03   5    3,26

Sarakkeet 1-9/04 ja 1-9/03 ovat tilintarkastamattomia.

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimuksia käytetään suojaustarkoituksessa.

Korkoriski

Yhtiön pitkäaikaiset lainat ovat alttiita korkoriskille, minkä vuoksi
yhtiö on sitonut osan lainoistaan kiinteään korkoon
koronvaihtosopimuksilla, jotka päättyvät vuosina 2007-2009.

Valuuttariski

Yhtiön USD-valuutan määräiset raaka-aineostot on suojattu osittain
valuuttakurssiriskiltä tekemällä termiinisopimuksia viideksi
kuukaudeksi eteenpäin.

Korkojohdannaiset     nimellisarvo   käypä arvo
(nettonykyarvo)
  Koronvaihtosopimukset 2 997       -21

Valuuttajohdannaiset
  Termiinisopimukset   420        3


Konsernin vastuusitoumukset 30.9.04 30.9.03 31.12.03
Yrityskiinnitykset     12 500  12 500  12 500
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin      2 954  2 954  2 954
Muut vastuut        3 000  2 477  2 390