EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 31.3.2

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   29.4.2004 klo 11.00    1 (8)

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2004

Yhteenveto:

 - Erittäin vahva myynnin kehitys jatkuu molemmissa
 liiketoiminnoissa, ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli
 20,5 miljoonaa euroa (12,3), kasvua 67 %
 - Kasvun moottoreina Nordic Walkingin kasvu Keski-Euroopassa,
 Bekaertin pultruusioliiketoiminnan hankinta sekä erikoisprofiilien
 voimakas kysyntä
 - Liikevoitto kasvoi 392 % 2,1 miljoonaan euroon (0,4)
 - Sauvakävely- ja erikoisprofiilimarkkinat näyttävät edelleen
 vahvoilta lähitulevaisuudessa

Toimintaympäristö

Huolimatta heikosta yleisestä talouskasvusta päämarkkinoillamme Keski-
Euroopassa, on erikoistuotteiden, varsinkin hiilikuitupohjaisten
profiilien ja Nordic Fitness SportsTM (NFS) –konseptiimme kuuluvien
tuotteiden kysyntä ollut erittäin vilkasta. Oletamme trendin jatkuvan
lähitulevaisuudessa.

Raaka-ainemarkkinat ovat säilyneet vakaina lukuun ottamatta
hiilikuidun tuotantoa. Hiilikuidun kysyntä on voimakkaassa kasvussa
johtuen lähinnä suurista lentokoneteollisuuden projekteista. Kasvava
kysyntä on johtanut nopeasti kohonneeseen hintatasoon, millä voi olla
negatiivista vaikutusta hiilikuidusta valmistettavien tuotteiden
kokonaismarkkinan kasvuun.

Teollisuus-liiketoiminta

Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 82 % ja oli 11,7 (6,4)
miljoonaa euroa. Teollisuuden myynnin kasvu tuli uuden Belgian tehtaan
liittämisestä konserniin (noin 2,1 miljoonaa euroa) sekä vahvasta
kasvusta erikoisprofiilimarkkinoilla, vaikka asiakaskunnan teollinen
aktiviteetti on edelleen alhaisella tasolla perustuotteissa. Myös
kannattavuus säilyi edelleen hyvällä tasolla liikevoiton kasvaessa 1,2
(0,9) miljoonaan euroon johtuen mm. kasvaneista myyntivolyymeista ja
parantuneesta tehokkuudesta tuotannossa. Markkinoilla vallitsee
kuitenkin edelleen tiukka hintakilpailu. Kannattavuutta rasitti
katsauskaudella kirjattu luottotappio Belgian liiketoiminnoista, noin
0,2 miljoonaa euroa.

Teollisten asiakkaiden varovaisuudesta huolimatta erikoisprofiileista
on kova kysyntä. Profiilituoteryhmän tuotekehitysprojektit jatkuvat
edelleen lähinnä autoteollisuudessa, infrastruktuurirakentamisessa ja
tuulienergiassa.

Antennisuojaprofiilimarkkina on säilynyt vahvana koko talven johtuen
GSM- ja 3G-verkkorakentamisen elpymisestä. Verkkorakentamisen
ennakoidaan jatkuvan voimakkaana vähintään kesän yli.


                                2 (8)

Paperiteollisuudessa koneiden käyttöasteet ovat edelleen alhaiset,
mutta siitä huolimatta paperikoneprofiilien myynti on lievästi
kasvanut tarkastelukaudella.

Ristikkomastojen myynti on ollut ennätyksellisen hyvää katsauskauden
aikana. Kysynnän oletetaan kasvavan edelleen ennakoiden Kansainvälisen
Ilmailuliiton ICAOn vuonna 2005 voimaan astuvia säännöksiä, joiden
mukaan lentokenttien valojärjestelmien tukirakenteena käytettävien
ristikkomastojen tulee murtua törmäystapauksessa.

Tammikuussa 2004 hankitun Bekaertin pultruusioliiketoiminnan
integrointi on alkanut sekä Belgiassa että Espanjassa. Toiminnan
tehostaminen prosessin eri osa-alueilla etenee suunnitellusti, ja
kannattavuuden oletetaan paranevan vuoden loppuun mennessä.

Sport-liiketoiminta

Sport-liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 8,8 (5,9)
miljoonaa euroa eli 50 % korkeampi kuin edellisvuonna. Kannattavuus
parani huomattavasti, liikevoitto oli 0,8 (-0,4) miljoonaa euroa.
NFSTM-konsepti valtaa markkinoita ja herättää voimakasta mielenkiintoa
muuten hidaskasvuisessa urheiluvälinemarkkinassa.

NFSTM ja varsinkin sauvakävelymarkkina saksankielisessä Keski-
Euroopassa kasvaa edelleen voimakkaasti. Exelin markkinaosuus lajissa
on pysynyt erittäin vahvana. Sauvakävelyä levitetään parhaillaan
uusiin kohdemaihin. Ennakkomyyntikausi muissa sauvatuotteissa on
edennyt edellisvuotista tasoa.

Salibandyssa päämarkkina-alueilla eli Suomessa, Ruotsissa ja
Sveitsissä myynti on samoin edellisvuoden tasolla. Oleellista kasvua
markkinassa ei tule kuluvana vuonna olemaan.

Laminaattimyynti on säilynyt edellisvuoden tasolla, joskin Exel GmbH:n
Plastics-tuotteiden myynti on lievästi kasvanut aiempaan vuoteen
verrattuna. Vesiurheilussa Exelin surfmastojen kysyntätilanne on
vakaa, mutta kokonaismarkkina maailmassa pienenee edelleen.

Liikevaihto ja kannattavuus

Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 67 % edellisvuoteen
verrattuna. Liikevaihdon kehitys liiketoiminta-alueittain on oheisen
taulukon mukainen:

Liikevaihto
(milj. euroa)   1-3/2004     1-3/2003     Muutos
Teollisuus    11,7       6,4        82,1 %
Sport       8,8       5,9        49,9 %
Yhteensä     20,5       12,3       66,7%

Konsernin liikevoitto oli 2,1 (0,4) miljoonaa euroa. Liikevoiton
kehitys edellisvuotiseen on seuraava:

                                3 (8)

Liikevoitto
(milj. euroa)   1-3/2004     1-3/2003     Muutos
Teollisuus    1,2        0,9       45,7 %
Sport       0,8        -0,4       292,3 %
Yhteensä     2,1        0,4       391,8 %

Kannattavuusparannus johtui pääasiassa kasvaneista myyntivolyymeistä
ja parantuneesta tuotannon tehokkuudesta molemmissa liiketoiminnoissa.

Nettorahoituskulut

Nettorahoituskulut olivat 97 (129) tuhatta euroa. Säästöt
rahoituskuluissa tulivat pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksusta
vuoden 2003 aikana. Bekaertin pultruusioliiketoiminnan hankintaan
liittyvät rahoitusjärjestelyt eivät vielä tarkasteltavalla kaudella
merkittävästi lisänneet rahoituskuluja.

Tase, rahoitus ja vastuut

Taseen loppusumma oli 43,1 (32,1) miljoonaa euroa 31.3.2004. Bekaertin
pultruusioliiketoiminnan hankinta kasvatti tasetta noin 6,6
miljoonalla eurolla. Korolliset nettovelat kasvoivat akvisitiosta
johtuen 9,8 (9,2) miljoonaan euroon. Vastuiden määrä pysyi lähes
ennallaan.

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 3,1 (0,4) milj.
euroa. Bekaertin pultruusioliiketoiminnan hankinnan osuus
käyttöomaisuusinvestoinneista oli 2,3 miljoonaa euroa
(kokonaishankintahinta noin 6,5 milj. euroa). Investoinnit
kapasiteetin laajentamiseksi Sportissa (Nordic Walking –tuotteet) on
aloitettu. Kiihtelysvaaran tehtaalle valmistui katsauskauden aikana
uusi tuotantolinja isokokoisten profiilien tuotantoon.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä per 31.3.2004 oli 428 (357). Kasvu tuli Bekaertin
pultruusioliiketoiminnan integroinnista konserniin (noin 40 henkilöä)
sekä kasvaneen tuotantovolyymin aiheuttamasta lisätyövoiman tarpeesta
Suomen tehtailla (noin 30 henkilöä).

Osakkeet ja omistus

Exel Oyj:n osakepääoma on 1.884.120 euroa jakaantuen 5.383.200
osakkeeseen, jokainen nimellisarvoltaan 0,35 euroa. Hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 98.100 osaketta eli 1,8
%.

Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli katsauskauden aikana 11,97 %
kaikista osakkeista. Osakkeiden korkein kurssi ajanjaksolla oli 14,79
euroa ja alin kurssi 11,75 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 14,10
euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 31.3.2004 75,9 miljoonaa euroa.
                                4 (8)

Yhtiökokouksen päätökset

14.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen
jäseniksi uudelleen Kari Haaviston, Peter Hofvenstamin, Vesa Kainun,
Ove Mattssonin ja Mika Sulinin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
uudelleen Ove Mattsson.

Osakepääoman korottaminen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhtiön osakepääoman
korottamiseksi seuraavin ehdoin: hallitus valtuutettiin päättämään
yhtiön osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä siten, että yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 352.500 eurolla. Valtuutus on voimassa 14.4.2005
saakka.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus
merkitä uusmerkinnässä annettavia osakkeita, osakkeiden
merkintähinnasta ja sen määrittämisen perusteista sekä muista
uusmerkinnän ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai muun
yhteistoimintajärjestelyn rahoittaminen, toimeenpaneminen tai
mahdollistaminen; yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen
tai kehittäminen taikka muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvän järjestelyn toteuttaminen. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään uusmerkinnästä
siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai
muuten tietyin ehdoin.

Omien osakkeiden hankinta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla siten, että
yhtiölle tai sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön omien osakkeiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama
äänimäärä hankinnan jälkeen ei ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön
osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 269.160 kappaletta.

Osakkeita voidaan hankkia joko

(a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella
yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään samaan hintaan; tai

(b) julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa, ja hintaan, joka perustuu
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.                                5 (8)

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden
yhteistoimintajärjestelyjen rahoittamisessa, toimeenpanemisessa tai
toteuttamisessa, yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistamiseksi
tai kehittämiseksi, muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttamiseksi, henkilöstön kannustamiseksi taikka
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään viisi (5)
prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää
vaikutusta osakkeenomistuksen eikä äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Valtuutus on voimassa 14.4.2005 saakka.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta siten, että valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle
annetun hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai muiden yhteistoimintajärjestelyjen rahoittaminen,
toimeenpaneminen tai toteuttaminen, muun yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen taikka henkilöstön
kannustaminen. Osakkeet voidaan luovuttaa myös arvopapereiden
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä.

Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen
määrittelyperusteista sekä oikeuden luovuttaa osakkeita muuta kuin
rahavastiketta vastaan taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus on voimassa 14.4.2005 saakka.

Loppuvuoden näkymät

Nordic Walking –markkinan oletetaan säilyvän erittäin aktiivisena läpi
vuoden. Erikoisprofiilien kysynnän ennakoidaan jatkuvan voimakkaana
yli kesän. Belgian liiketoimintojen integrointi konserniin etenee
suunnitellusti ja vaatii edelleen merkittäviä resursseja. Raaka-
aineiden hintojen oletetaan pysyvän nykytasolla hiilikuitua lukuun
ottamatta. Hiilikuidun hintojen oletetaan nousevan. Viime vuoteen
verrattuna liikevaihdon odotetaan kasvavan kuluvana vuonna selvästi
Belgian akvisition ja orgaanisen kasvun kautta. Loppuvuoden aikana
liikevaihdon ei oleteta kasvavan yhtä nopeasti kuin kuluvan vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä. Kannattavuuden odotetaan paranevan
liikevaihdon kasvun myötä.
                           6 (8)
Mäntyharju, 29.4.2004


Exel Oyj          Ari Jokelainen
hallitus          toimitusjohtajaEXEL-KONSERNI

TULOSLASKELMA

1000 euroa             1-3/04  1-3/03  muutos-% 1-12/03

LIIKEVAIHTO             20 514  12 303  67    57 281
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen lisäys (+)
tai vähennys (-)          1 016  420   142   834
Valmistus omaan käyttöön      78    54    44    323
Liiketoiminnan muut tuotot     21    94    -78   342

Materiaalit ja palvelut       -8 498  -4 747  79    -21 716

Henkilöstökulut           -4 570  -3 491  31    -14 329

Poistot               -815   -815   0    -3 184

Liiketoiminnan muut kulut      -5 679  -3 397  67    -14 205

LIIKEVOITTO             2 067  420   392   5 345
Rahoitustuotot ja -kulut (netto)  -97   -129   -25   -436


VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    1 970  291   576   4 910
Satunnaiset erät

VOITTO ENNEN VEROJA         1 970  291   576   4 910
Verot                -658   -98   574   -1 537

TILIKAUDEN VOITTO          1 312  194   577   3 373

Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

TASE

1000 euroa             31.3.04 31.3.03 muutos% 31.12.03

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      2 969  3 349  -11   3 126
 Konserniliikearvo         312   384   -19   330
 Aineelliset hyödykkeet      12 973  10 403  25    10 470
                                7 (8)

 Sijoitukset            95    127   -25   95
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus          10 409  8 435  23    8 747
 Saamiset             12 894  8 342  55    8 626
 Rahoitusarvopaperit        652
 Rahat ja pankkisaamiset      2 770  1 030  232   2 753
Yhteensä              43 076  32 069  34    34 147

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma            1 884  1 855  2    1 870
 Muu oma pääoma          16 963  13 280  28    15 666
Vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka     14    106   -87   14
 Pitkäaikainen           8 494  5 517  54    4 077
 Lyhytaikainen           15 720  11 311  39    12 521
Yhteensä              43 076  32 069  34    34 147


RAHOITUSLASKELMA

1000 EUROA             1-3/04  1-3/03  muutos-% 1-12/03

Liiketoiminnan rahavirta      2 552  -511   599   6 409
Hankitut liiketoiminnat       -6 440
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     -804   -393   105   -2 599
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot                   79
Maksullinen osakeanti                     282
Pitkäaikaisten lainojen nostot   5 052           53
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut               -724   -705   3    -2 192
Lyhytaikaisten lainojen nostot/
takaisinmaksut           1 029  112   819   -747
Maksetut osingot                        -1 060
Muut                5    2    150   4
Rahavarojen muutos         670   -1 495  145   229


                  31.3.04 31.3.03 muutos% 31.12.03

Tunnusluvut (1000 euroa)
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen             3 144  395   696   2 519
% liikevaihdosta          15 %   3 %        4 %
Tutkimus- ja kehitysmenot      612   431   42    1 707
% liikevaihdosta          3 %   4 %        3 %
Henkilöstö keskimäärin       421   356   18    355
Henkilöstö kauden lopussa      428   357   20    355
Tilauskanta             16 255  7 571  115   11 449
Omavaraisuusaste, %         44 %   47 %       52 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %    29 %   6 %        21 %
                                8 (8)

Nettovelkaantumisaste, %      52 %   61 %       29 %
Tulos/osake, euroa         0,24   0,04   577   0,64
Oma pääoma/osake, euroa       3,50   2,81   25    3,26

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimuksia käytetään suojaustarkoituksessa.

Korkoriski

Yhtiön pitkäaikaiset lainat ovat alttiita korkoriskille, minkä vuoksi
yhtiö on sitonut osan lainoistaan kiinteään korkoon
koronvaihtosopimuksilla, jotka päättyvät vuosina 2007-2009.

Valuuttariski

Yhtiön USD-valuutan määräiset raaka-aineostot on suojattu osittain
valuuttakurssiriskiltä tekemällä termiinisopimuksia 11 kuukaudeksi
eteenpäin.

Korkojohdannaiset          nimellisarvo   käypä arvo
(nettonykyarvo)
     Koronvaihtosopimukset   3 441       -43

Valuuttajohdannaiset
     Termiinisopimukset     923        26


Konsernin vastuusitoumukset 31.3.2003
Yrityskiinnitykset         12 500  12 500      12 500
Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin            2 954  2 954       2 954
Muut vastuut            2 174  2 569       2 390

Sarakkeet 1-3/04 1-3/03 ovat tilintarkastamattomia.