Riskienhallinta

Päivitetty 4.3.2022

Exel Composites Oyj:ssä riskienhallinta on integroitu yhtiön päivittäiseen päätöksentekoon ja toimintojen jatkuvaan seuraamiseen sekä puolivuosi- ja liiketoimintakatsausten sekä tilinpäätösten valmisteluun.

Hallitus ohjaa yhtiön riskienhallintaa riskienhallintapolitiikan avulla. Lisäksi hallitus tekee riskiarvioinnin osana puolivuosi- ja liiketoimintakatsauksiin sekä tilinpäätöksiin liittyvien asiakirjojen arviointi- ja hyväksymisprosessia. Myös yhtiön julkistamiin tulevaisuudennäkymiin liittyvät riskit arvioidaan.

Operatiivisten riskien hallinta ja seuranta ovat operatiivisen johdon keskeisiä tehtäviä. Riskejä arvioidaan kaikkien liiketoimintaa koskevien päätösten yhteydessä. Tämän lisäksi toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet seuraavat kuukausittain liiketoiminnan kehitystä sekä lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä liiketoimintayksiköiden johtajien ja controllereiden esityksiin pohjautuen.

Exel Compositesin riskit voidaan jakaa strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin sekä suuronnettomuuksiin ja ympäristöriskeihin.

Riskien todennäköisyys ja vaikutukset

Strategiset riskit

Mitä tulee strategisiin riskeihin, yhtiö saa merkittävän osan liikevaihdostaan tietyiltä avainasiakkailta ja asiakastoimialoilta. Siinä missä yhtiön tuotantokapasiteetti ja kustannusrakenne ovat suunnitellut kasvaville liiketoimintavolyymeille, näiden avainasiakkuuksien tai asiakastoimialojen negatiivinen kehitys saattaisi johtaa Exel Compositesin kannattavuuden heikkenemiseen. Yhtiö pienentää tätä riskiä läheisellä yhteistyöllä avainasiakkaidensa kanssa. Exel seuraa ja ennustaa päämarkkinoidensa ja samalla liiketoimintavolyymiensa kehitystä pystyäkseen mukauttamaan liiketoimintansa ja kustannusrakenteensa ennusteiden mukaisiksi. Lisäksi yhtiö kehittää jatkuvasti uusia tuotteita ja sovelluksia rajoittaakseen riippuvuuttansa yksittäisistä asiakkaista tai asiakastoimialoista.

Strategisiin riskeihin liittyvät myös yritysostot, missä hyötyjen ja synergioiden toteutunut taso saattaa erota suunnitellusta.

exel_audit
The story of Exel

Operatiiviset riskit

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tuotekehitykseen ja myyntiin sekä tuotantoon. Exel Compositesin tuotevalikoima on hyvin laaja ja usein asiakaskohtaisesti räätälöity, mikä lisää tuotekehityksen ja tuotannon kompleksisuutta. Sellaisen tuotteen suunnittelu, valmistus ja myynti, joka ei vastaa asiakkaan kanssa sovittuja ominaisuuksia, saattaisi johtaa merkittäviin tappioihin ja vahingonkorvauksiin sekä vaikuttaa negatiivisesti yhtiön maineeseen. Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa pienentää tätä riskiä. Lisäksi ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus ja tiedon pysyminen yrityksessä, itsekehitetyn teknologian suojaaminen, kyberturvallisuuteen liittyvät uhat, petokset, mahdolliset ihmisoikeus- tai muut Code of Conduct-rikkomukset yhtiössä tai yhtiön hankintaketjussa, keskeisten raaka-aineiden saatavuus ja hinnoittelu sekä onnettomuudet tai pitkäaikaisesta kemikaalialtistuksesta johtuvat terveysongelmat kuuluvat merkittäviin operatiivisiin riskeihin. Edellä mainituista yhtiön kannattavuuden kannalta kriittisiä ovat etenkin ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus ja tiedon pysyminen yrityksessä, itsekehitetyn teknologian suojaaminen, petosten havaitseminen ja niiltä suojautuminen, sekä keskeisten raaka-aineiden saatavuus ja hinnoittelu. Mahdolliset ihmisoikeus- tai muut Code of Conduct-rikkomukset, merkittävät ihmisille tai ympäristölle haitalliset terveys- ja turvallisuusriskit sekä kyberturvallisuuteen liittyvät riskit voisivat toteutuessaan johtaa mainetappioihin, sanktioihin tai jopa vaikuttaa yhtiön toimintalupiin. Huolellisesti laaditut sopimukset, asianmukaiset liiketoimintaprosessit ja työnohjaus ovat keskeisessä roolissa operatiivisten riskien ja vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Rahoitusriskit

Rahoitusriskit koostuvat likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskeistä, luotto- ja vastapuoliriskeistä sekä valuutta- ja korkoriskeistä. Valuutta- ja korkoriskejä hallinnoidaan pääasiassa erilaisilla suojausinstrumenteilla. Konsernin myyntisaamisia turvataan luottovakuutuksilla.

exel_share_shareholder
Exel Composites Protector antiviral composites

Suuronnettomuudet ja ympäristöriskit

Suuronnettomuuksiin lukeutuvat tulipalon, tulvan, päästöjen tai kemikaalivuodon aiheuttamat omaisuusvahingot. Toteutuessaan ne vaikuttaisivat ensisijaisesti lähiympäristöön, mutta myös yhtiön liiketoimintaan ja tappioihin oman tai hankintaketjun liiketoiminnan keskeytyksistä johtuen. Ympäristöriskit voisivat toteutuessaan johtaa mainetappioihin, sanktioihin tai vaikuttaa yhtiön toimintalupiin. Ensisijainen tavoite on onnettomuuksien aktiivinen ennaltaehkäisy jatkuvien ja tapauskohtaisten valmiussuunnitelmien avulla. Covid-19-pandemian tapaisella pandemialla tai muulla maailmanlaajuisella katastrofilla saattaa myös olla negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Yhtiön ympäristöohjelma perustuu tunnistettuihin riskeihin, lainsäädännöllisiin vaatimuksiin sekä sertifikaatteihin kuten ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ja ISO 26000. Ympäristöasioiden seurantaa ja mittausta suoritetaan kaikissa toimintayksiköissä. Toteutuessaan, ennakoivista toimenpiteistä huolimatta, suuronnettomuusriskien aiheuttamilta vahingoilta suojaudutaan pääasiallisesti vakuutuksin. Tämän tyyppisiä riskejä myös kartoitetaan säännöllisesti kolmansien osapuolten toimesta, jotka tekevät toimenpide-ehdotuksia riskien toteutumistodennäköisyyden pienentämiseksi.

Ilmastonmuutos vaikuttaa Exelin liiketoimintaan monella tasolla. Vastuullisuus sekä ilmastonmuutokseen liittyvät fysikaaliset ja siirtymäriskit ovat enenevässä määrin osa yhtiön säännöllistä riskienhallintaa ja strategiaa. Exel pyrkii aktiivisesti vähentämään oman liiketoimintansa negatiivisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Valmistamamme komposiitit auttavat myös vähentämään lopputuotteen ympäristövaikutuksia.

Ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet

RISKIT

MAHDOLLISUUDET

Politiikka ja lainsäädäntö

·    Kulutuskäyttäytymiseen voimakkaasti vaikuttava lainsäädäntö.

·    Nimenomaisesti komposiittien tuotantoon vaikuttavat säädösmuutokset, esim. kemikaaleihin tai niiden riskiluokitteluun liittyen.

·    Komposiittien käyttöä hankaloittavat säädökset tai viivästykset niitä suosivien standardien käyttöönotossa.

·    Säädösten poikkeavuus Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa.

Tuotteet ja palvelut

·    Komposiitit ovat myrkyttömiä, kestäviä ja huoltovapaita ja näin ollen ympäristö- ja ilmastoystävällisiä. Komposiitista valmistettu tuote ei vuoda eikä päästä mitään ilmaan tai maaperään.

·    Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pyrkivät säädökset lisäävät komposiittien kysyntää.

·    Ilmastoystävällinen tuotesuunnittelu ja sen hyödyntäminen asiakashankinnassa.

·    Yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tehdyn yhteistyön hyödyntäminen ja lisääminen.

Teknologia

·    Muiden materiaalien suosiminen huomioimatta lopputuotteen koko elinkaaren ilmastovaikutusta.

·    Mahdolliset uudet, ilmastoystävällisemmät tuotantoteknologiat, esim. liuotinvapaat teknologiat.

Resurssitehokkuus

·    Energiatehokkuuden lisääminen.

·    Komposiittien kierrätykseen ja uusiokäyttöön liittyvät innovaatiot.

·    Biopohjaisten raaka-aineiden laajempi käyttö.

·    Tuotannon ilmastoystävällisyyden kehittäminen, esim. kuitujen kastelu suljetussa altaassa.

Markkinat ja maine

·    Pultruusiolla tuotettujen komposiittien haastavaan kierrätettävyyteen liittyvä maineriski.

·    Komposiittien mieltäminen virheellisesti “muoviksi” ja siihen liittyvä maineriski.

Markkinat

·    Kasvava kysyntä ilmastonmuutosta lieventäville tuotteille.

·    Tietoisuuden lisääminen komposiittien tuomista eduista ja Exelin käyttämistä tuotantoteknologioista.

·    Laajentuminen uusiin sovelluskohteisiin ja toimialoihin, joissa komposiittien tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä.

Fysikaaliset riskit

·    Äärimmäiset sääolosuhteet, jotka aiheuttavat keskeytyksiä tuotannossa tai hankintaketjussa.

 

Ilmastonmuutokseen liittyvillä riskeillä sekä mahdollisuuksilla voi olla merkittävä taloudellinen vaikutus Exel Compositesin liiketoimintaan sekä taloudellisiin suunnitelmiin. Ne voivat näkyä liikevaihdon kasvuna tai laskuna, odottamattomina kustannuksina tai investointitarpeina. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit voivat myös vaikuttaa Exelin tase-erien arvostukseen tai kykyyn saada rahoitusta. Strategisesta näkökulmasta tarkasteltuna ilmastonmuutokseen liittyvät riskit sekä mahdollisuudet voivat vaikuttaa päätöksiin koskien yhtiön maantieteellistä läsnäoloa, laajentumista tai keskittymistä tiettyihin sovelluksiin tai asiakastoimialoihin sekä laajentumista tai keskittymistä nimenomaisiin tuotantoteknologioihin.