Exel Oyj:n tilinpäätöstiedote 2008

EXEL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2009 klo 9.50    1 (15)            

EXEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008                       

Tammi-joulukuu 2008 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät              

- Liikevaihto pieneni 94,9 (113,5) miljoonaan euroon ollen 16,4 prosenttia   
alempi kuin vuoden 2007 vastaavalla ajanjaksolla                
- Liikevoitto oli -0,4 (4,8) miljoonaa euroa eli -0,4 (4,2) prosenttia     
liikevaihdosta sisältäen -7,8 (-5,3) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä    
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +11,1 (+2,6)   
miljoonaa euroa                                 
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,25 (0,17) euroa            
- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 ei makseta osinkoa           

Loka-joulukuu 2008 lyhyesti                           

- Konsernin liikevaihto oli 22,1 (28,1) miljoonaa euroa neljännellä       
vuosineljänneksellä                               
- Liikevoitto oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,4 (0,7) miljoonaa euroa eli 
6,4 (2,4) prosenttia liikevaihdosta sisältäen -0,7 (-1,1) miljoonaa euroa    
kertaluonteisia eriä liittyen Exel Sports Brandsin uudelleenjärjestelyihin   
- Exel Compositesin liikevaihto pieneni 16,8 prosenttia 20,6 (24,7) miljoonaan 
euroon; liikevoitto oli hyvällä tasolla ollen 14,2 (15,6) prosenttia      
liikevaihdosta                                 
- Exel Sports Brandsin uudelleenjärjestely jatkui ja yt-neuvottelut saatiin   
päätökseen marraskuussa                             


Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:                   

”2008 oli Exelille tapahtumarikas vuosi sekä rakennemuutoksen vuosi. Exel Sports
Brandsin Outdoor-liiketoiminta myytiin, mikä mahdollisti konsernin keskittymisen
ydinliiketoimintaansa eli Exel Compositesiin.                  

Talouskriisi paheni merkittävästi vuonna 2008 vaikuttaen kysyntään       
negatiivisesti myös pultruusiomarkkinoilla erityisesti rakennus- ja       
kuljetussegmenteissä. Lisäksi Exel Compositesin tuulienergiasegmentin      
hankintakäytännöt muuttuivat vaikuttaen negatiivisesti sekä myyntiin että    
kannattavuuteen. Tämän vuoksi ryhdyttiin toimenpiteisiin konsernin kustannusten 
alentamiseksi globaalisti. Keskityimme voimakkaasti myös käyttöpääoman     
pienentämiseksi konsernin kaikissa yksiköissä turvataksemme kassavirran ja   
parantaaksemme taloudellista asemaamme.                     

Konsernin rakennemuutos on nyt saatu pääosin päätökseen. Exel Sports Brands   
jaettiin kahteen liiketoiminta-alueeseen: Outdooriin ja             
salibandyliiketoimintaan. Outdoor-liiketoiminta myytiin ESB Sportsille     
kesäkuussa 2008. Jäljelle jäänyt salibandyliiketoiminta organisoitiin omaksi  
yksikökseen. Vuoden 2008 kannattavuus oli edelleen epätyydyttävä ja ryhdyimme  
toimenpiteisiin yksikön kannattavuuden palauttamiseksi.             

Exel-konsernin liikevaihto pieneni 16,4 prosenttia 94,9 (113,5) miljoonaan   
euroon. Ilman kertaluonteisia eriä kertomusvuoden liikevoitto pieneni myös 7,4 
(10,1) miljoonaan euroon. Keskittyminen kassavirran parantamiseen oli      
tuloksellinen. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta kasvoi 11,1 (2,6) miljoonaan 
euroon ja nettovelka pieneni 20,7 (27,9) miljoonaan euroon.           

Näiden toimenpiteiden avulla voimme nyt keskittyä ydinliiketoimintaamme Exel  
Compositesiin. Näin vuoden alussa on markkinakysyntä epävarma ja varaudumme   
heikentyvän kehityssuunnan jatkumiseen. Ryhdymme lisätoimenpiteisiin      
karsiaksemme kustannuksia, pienentääksemme käyttöpääomaa ja lyhentääksemme   
velkaa. Olemme päättäneet selvitä tästä laskusuhdanteesta. Keskitymme myös   
voimallisesti myyntiin nykyisille ja uusille asiakkaille sekä etsimään     
synergioita tuotantolaitosten kesken tavoitteena varmistaa kriittinen massa   
myynnissä ja teknisessä myynnissä.                       

Exelillä on monipuolinen asiakaskunta. Tuotteitamme käytetään useissa      
markkinasegmenteissä ja markkina-asemamme on vahva. Mielenkiintoisia näkymiä on 
muun muassa sähköteollisuuden uusissa sovelluksissa. Tehdyillä toimenpiteillä ja
omistautumisella edistyneiden sovellusten kehittämiseen uskon, että olemme   
hyvässä asemassa hyödyntääksemme haasteellisempaa liiketoimintaympäristöä ja  
kasvumahdollisuuksia.”                             


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa                  
(tilintarkastamaton)                              


--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1.10. - | 1.10. - | Muutos |  1.1. - |  1.1. - | Muutos % |
|        |     |     |    % |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 31.12. | 31.12. |     |  31.12. |  31.12. |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |  2008 |  2007 |     |   2008 |   2007 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |  22,1 |  28,1 |  -21,3 |   94,9 |  113,5 |  -16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   1,4 |   0,7 |  110,9 |   -0,4 |   4,8 |  -108,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       |   6,4 |   2,4 |     |   -0,4 |   4,2 |     |
| liikevaihdost |     |     |     |     |     |     |
| a       |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |  -0,1 |   0,0 |  -29,1 |   -3,0 |   2,0 |  -247,1 |
| tulos     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  16,7 |  23,5 |  25,8 |   16,7 |   23,5 |  -29,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen  |  20,7 |  27,9 |  -19,4 |   20,7 |   27,9 |  -25,8 |
| nettovelka  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu  |  45,4 |  56,3 |     |   45,4 |   56,3 |  -19,4 |
| pääoma    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman |  -3,0 |  -0,6 |     |  -14,7 |   8,4 |     |
| tuotto, %   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun  |  13,4 |   1,3 |     |   0,0 |   7,3 |     |
| pääoman    |     |     |     |     |     |     |
| tuotto, %   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusa |  28,2 |  31,3 |     |   28,2 |   31,3 |     |
| ste, %    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisa |  123,9 |  118,4 |     |  123,9 |  118,4 |     |
| ste, %    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, |  -0,01 |  0,00 |     |  -0,25 |   0,17 |     |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, |  -0,01 |  0,00 |     |  -0,25 |   0,17 |     |
| laimennettu, |     |     |     |     |     |     |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      |  1,40 |  1,98 |     |   1,40 |   1,98 |     |
| pääoma/osake, |     |     |     |     |     |     |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------IFRS-RAPORTOINTI                                

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen   
tilinpäätösraportointiin. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien 
kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden  
2007 tilinpäätöksessä. Esitetty osavuosikatsaus on laadittu IAS34-standardin  
(Osavuosikatsaukset) mukaisesti.                        

Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien Exel raportoi 
ainoastaan yhden segmentin, joka on Exel Composites. Exelin segmenttiraportointi
tulee noudattamaan vuoden 2009 alussa voimaan tullutta IFRS 8 -standardin    
muutosta.                                    

1.10. - 31.12.2008                               

TULOSKEHITYS                                  

Loka-joulukuun 2008 liikevaihto pieneni 21,3 prosenttia ja oli 22,1 (28,1)   
miljoonaa euroa. Exel Compositesin osuus konsernin liikevaihdosta oli 92,8   
prosenttia eli 20,6 (24,7) miljoonaa euroa ja Exel Sports Brandsin osuus 7,2  
prosenttia eli 1,6 (3,9) miljoonaa euroa.                    

Exel-konsernin liikevoitto kasvoi loka-joulukuun aikana 0,7 miljoonasta eurosta 
1,4 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna. Exel Compositesin liikevoitto 
vuoden viimeisellä neljänneksellä pieneni 2,9 (3,9) miljoonaan euroon. Exel   
Sports Brandsin liiketappio oli -0,8 (-3,0) miljoonaa euroa sisältäen -0,7   
(-1,1) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä.                  

VUOSI 2008                                   

TULOSKEHITYS                                  

Vuonna 2008 konsernin liikevaihto pieneni 94,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 
113,5 miljoonasta eurosta. Pienentynyt myynti johtui pääasiallisesti      
tuulienergiasegmentin hankintakäytäntöjen muutoksesta, Exel Sports Brandsin   
Outdoor-liiketoiminnan myynnistä, Saksassa sijainneen Plastics-liiketoiminnan  
myynnistä toukokuussa 2007 ja Exel Compositesin yleensä ottaen heikommasta   
markkinatilanteesta.                              

Exelin pääliiketoiminta-alueen, Exel Compositesin, liikevaihto oli 86,7 (104,3) 
miljoonaa euroa eli 16,9 prosenttia edellisvuotta pienempi. Exel Compositesin  
osuus konsernin liikevaihdosta oli 90 (88) prosenttia vuonna 2008. Exel Sports 
Brandsin liikevaihto pieneni 26,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 10,0 (13,6) 
miljoonaa euroa.                                
                                        
Exelin liikevoitto vuonna 2008 pieneni edellisvuoteen verrattuna -0,4 miljoonaan
euroon (sisältäen -7,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) verrattuna 4,8   
miljoonaan euroon edellisvuonna (sisältäen -5,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia 
eriä). Liikevoitto pieneni johtuen edelleen jatkuneista             
uudelleenjärjestelykustannuksista Exel Sports Brandsissa sekä Exel Compositesin 
pienemmästä myynnistä. Kuljetusvälineteollisuus on kärsinyt vuoden toisella  
puoliskolla merkittävästi, missä eräs asiakkaistamme ajautui konkurssiin    
aiheuttaen huomattavan, -0,3 miljoonan euron, kertaluonteisen erän kirjaamisen 
kyseisessä segmentissä.                             

Mittava rationalisointiprojekti on aloitettu kannattavuuden palauttamiseksi   
tyydyttävälle tasolle pienentämällä operatiivisia kustannuksia.         

Konsernin nettorahoituskulut olivat 3,4 (2,4) miljoonaa euroa vuonna 2008.   
Pääsyy nettorahoituskulujen kasvuun oli AUD:n heikentymisestä johtuneet     
realisoitumattomat kurssitappiot, jotka aiheutuvat helmikuussa 2006 Pacific   
Composites Pty. Ltd:n hankintaan kohdistuvasta Australian dollarimääräisestä  
sisäisestä lainasta. Konsernin tulos ennen veroja oli -3,7 (2,4) miljoonaa euroa
ja tilikauden tulos verojen jälkeen -3,0 (2,0) miljoonaa euroa.         

Osakekohtainen tulos oli -0,25 (0,17) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 0,0 
(7,3) prosenttia.                                

TASE JA RAHOITUSASEMA                              

Käyttöpääoman pienentämiseksi ryhdyttiin tarkoin kohdennettuihin toimenpiteisiin
vuonna 2008. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ollen +11,1  
(+2,6) miljoonaa euroa.                             

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla.      
Vuoden 2008 lopussa konsernin rahavarat olivat 8,0 (4,9) miljoonaa euroa.    

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen
oli +9,4 (+2,1) miljoonaa euroa. Vuonna 2008 yhtiö maksoi osinkoja 2,4 (2,4)  
miljoonaa euroa. Osinko per osake oli 0,20 (0,20) euroa.            

Konsernin taseen loppusumma vuoden 2008 lopussa oli 59,3 (75,2) miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma oli 16,7 (23,5) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 28,2  
(31,3) prosenttia vuoden 2008 lopussa. Korollista vierasta pääomaa oli 28,7   
(32,8) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 6,6 (11,0)
miljoonaa euroa. Kesäkuussa järjesteltiin pitkäaikainen rahoitus uudelleen ja  
luottojen keskimääräistä erääntymistä pidennettiin 22 kuukaudesta 38 kuukauteen.

Korolliset nettovelat olivat 20,7 (27,9) miljoonaa euroa ja           
nettovelkaantumisaste oli 123,9 (118,4) prosenttia.               

INVESTOINNIT JA POISTOT                             

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,8 (2,5) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 4,0 (4,2) miljoonaa euroa.  
Arvonalentumiskirjauksia, jotka kohdistuivat sekä aineettomiin että aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin, on tehty 0,4 miljoonan euron arvosta.       

HENKILÖSTÖ                                   

Exel-konsernin palveluksessa 31.12.2008 oli yhteensä 472 (579) henkilöä, joista 
208 (240) kotimaassa ja 264 (327) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä  
katsauskauden aikana oli 526 (568). Henkilökunnan määrän pieneneminen sekä   
kotimaassa että ulkomailla johtuu Exel Sports Brandsin Outdoor-liiketoiminnan  
myynnistä sekä henkilökunnan vähenemisestä Exel Compositesissa erityisesti   
Suomen, Ison-Britannian ja Kiinan yksiköissä.                  

LIIKETOIMINTASEGMENTIT                             

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan kahteen     
liiketoimintasegmenttiin: Exel Compositesiin ja Exel Sports Brandsiin.     

Exel Composites                                 

Exel Compositesin segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:     

--------------------------------------------------------------------------------
|          | 1.10.- | 1.10.- | Muutos | 1.1. - | 1.1. - | Muutos % |
|          |    |    |    % |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 31.12. | 31.12. |     | 31.12. | 31.12. |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa    |  2008 |  2007 |     |  2008 |  2007 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |  20,6 |  24,7 |  -16,8 |  86,7 |  104,3 |   -16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |  2,9 |  3,9 |  -24,4 |  9,2 |  15,2 |   -39,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta |  14,2 |  15,6 |     |  10.7 |  14,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö    |  480 |  505 |  -5,0 |  476 |   500 |   -4,8 |
| keskimäärin    |    |    |     |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Exel Compositesin liikevaihto vuonna 2008 pieneni 16,9 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna 86,7 (104,3) miljoonaan euroon. Pienentynyt myynti johtui      
pääasiallisesti tuulienergiasegmentin hankintakäytäntöjen muutoksesta sekä   
Saksassa sijainneen Plastics-liiketoiminnan myynnistä. Lisäksi sisäinen myynti 
Exel Sports Oy:lle pieneni katsauskauden aikana.                

Lisäksi yhtiö kärsi heikommista markkinaolosuhteista segmenteissä, mitkä    
kärsivät maailmanlaajuisista heikoista markkinaolosuhteista eli kuljetus- ja  
rakennusteollisuudessa. Toisaalta myynti energia- ja              
telekommunikaatiosegmenteissä oli vahvaa johtuen uusien sovellusten       
onnistuneesta lanseerauksesta.                         

Liikevoitto pieneni 39,1 prosenttia 9,2 (15,2) miljoonaan euroon sisältäen -1,1 
(-0,7) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Myynnin pieneneminen vaikutti   
negatiivisesti Exel Compositesin liikevoittoon. Neljännellä vuosineljänneksellä 
liikevoitto oli 2,9 (3,9) miljoonaa euroa eli 14,2 (15,6) prosenttia      
liikevaihdosta.                                 

Mm. energia- ja raaka-ainekustannukset ovat nousseet. Exel on pystynyt     
siirtämään osan noususta tuotehintoihin. Exel tulee nostamaan tuotehintoja myös 
jatkossa vastatakseen kohonneisiin kustannuksiin.                


Exel Sports Brands                               

Exel Sports Brandsin segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:    

--------------------------------------------------------------------------------
|          | 1.10.- | 1.10.- | Muutos | 1.1. - | 1.1. - | Muutos % |
|          |    |    |    % |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 31.12. | 31.12. |     | 31.12. | 31.12. |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa    |  2008 |  2007 |     |  2008 |  2007 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |  1,6 |  3,9 |  -58,4 |  10,0 |  13,6 |   -26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |  -0,8 |  -3,0 |  75,0 |  -9,0 |  -10,7 |   -15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -46,1 | -76,8 |     | -89,7 |  -78,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö    |   18 |   49 |  -63,3 |   33 |   49 |   -32,7 |
| keskimäärin    |    |    |     |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Exel Sports Brandsin liikevaihto vuonna 2008 pieneni 26,6 prosenttia      
edellisvuodesta 10,0 (13,6) miljoonaan euroon. Pienentynyt myynti johtui    
pääasiallisesti Exel Sports Brandsin Outdoor-liiketoiminnan myynnistä ESB Sports
Oy:lle kesäkuussa 2008. Tällä hetkellä yhtiön toiminta muodostuu ainoastaan   
salibandyliiketoiminnasta, missä yhtiöllä on vahva brändi ja markkina-asema.  

Exel Sports Brandsin liiketappio oli -9,0 miljoonaa euroa sisältäen -7,1    
miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä verrattuna edellisvuoden -10,7 miljoonaan 
euroon sisältäen -3,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Exel Sports Brandsin
toiminnan rationalisointi jatkui vuonna 2008, mutta kannattavuus oli edelleen  
epätyydyttävä ja toimenpiteisiin on ryhdytty sen parantamiseksi.        
                                        
Timo Lepistö nimitettiin Exel Sportsin toimitusjohtajaksi 4.6.2008.       

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA                          

Toukokuussa 2008 Exel solmi sopimuksen Exel Sports Brandsin           
Outdoor-liiketoiminnan myynnistä ESB Sportsille, joka osti liiketoimintakaupalla
Outdoor-liiketoiminnan, Outdoor-liiketoimintaan liittyvät varastot sekä     
tilauskannan. Kauppaan sisältyi myös pitkäaikainen lisenssisopimus, johon kuuluu
Exel-tuotemerkin lisäksi mm. Nordic WalkerTM- ja Nordic BladerTM -tuotemerkkien 
käyttö tietyissä tuoteryhmissä. Outdoor-liiketoiminnan Suomen ja Saksan     
työntekijät (9 henkilöä Suomessa ja 18 Saksassa) siirtyivät ESB Sportsin    
palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Liiketoiminnan siirto selkeytti      
Exel-konsernin liiketoimintarakennetta ja tukee keskittymistä teollisuuden   
avainliiketoimintoihin.                             

Jäljelle jääneen Exel Sports Brandsin salibandyliiketoimintaa hallinnoidaan nyt 
erillisenä yksikkönä.                              

Yhdysvalloissa sijainneen Exel USA, Inc:in toiminta lakkautettiin toukokuussa  
2008. Kiinassa sijainnen Nordic Sports Products (Beijing) Co., Ltd:n osakekanta 
myytiin ESB Sports Oy:lle syyskuussa 2008.                   

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA                            

Vesa Korpimies nimitettiin Exel Oyj:n toimitusjohtajaksi 10.4.2008.       

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA                              

Exelin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Perusteollisuus-toimialassa 
pienten yhtiöiden sarjassa.                           

Exel Oyj:n 10.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa    
vuodelta 2007 hallituksen esityksen mukaisesti 0,20 euroa osakkeelta eli    
yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.                          

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään enintään 594.842 yhtiön oman osakkeen antamisesta sekä  
enintään 594.842 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan. Lisäksi  
yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden      
hankkimisesta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan enintään 594.842  
yhtiön omaa osaketta.                              

Lisäksi yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen mukaista ylikurssirahastoa   
8.487.699,84 eurolla sekä siirtää alentamismäärä sijoitetun vapaan pääoman   
rahastoon. Ylikurssirahaston suuruus on alentamisen jälkeen nolla.       

Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut vuoden aikana ja on 11.896.843 kappaletta, 
jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Osakelajeja on yksi ja 
osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.                  

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto                        

Vuonna 2008 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 12.20 (17,45) euroa, alin kurssi  
2,41 (10,55) euroa ja päätöskurssi 2,72 (11,90) euroa. Katsauskauden keskikurssi
oli 5,92 (14,14) euroa.                             

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1.654.322 (4.907.765) kappaletta mikä
vastaa 13,9 (41,3) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan    
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 32,6 (141,6) milj. euroa.    

Osakkeenomistajat ja ilmoitukset                        

31.12.2008 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko suoraan tai epäsuoraan 0,8
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.                  

Exelin suurin omistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordstjernan AB, jonka   
omistusosuus vuoden 2008 lopussa oli 29,4 prosenttia. Muita merkittäviä     
omistajia olivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,8 %) ja Berling  
Capital Oy (3,2 %). Yhtiöllä oli vuoden 2008 lopussa 1.673 osakkeenomistajaa  
(1.675 vuoden 2007 lopussa).                          

Tilikauden aikana ei yhtiölle tehty liputusilmoituksia.             

HALLINNOINTIKÄYTÄNTÖ                              

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta sisäpiiriohjetta sekä
suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate   
Governance). Hallinnointiperiaatteet ovat luettavissa yhtiön internetsivustolla 
osoitteessa www.exel.net sekä konsernin vuosikertomuksessa.           

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT                          
Varsinainen yhtiökokous valitsi 10.4.2008 Kari Haaviston, Peter Hofvenstamin ja 
Vesa Kainun jatkamaan hallituksessa. Göran Jönsson ja Heikki Mairinoja     
nimitettiin hallituksen uusiksi jäseniksi. Peter Hofvenstam valittiin      
hallituksen puheenjohtajaksi.                          

Vuonna 2008 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallituksen jäsenten      
keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 95 prosenttia. Hallitukselle
maksettiin palkkioita yhteensä 164 tuhatta euroa vuodelta 2008.         
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta listayhtiöiden hallinnointi- 
ja ohjausjärjestelmistä annetun suosituksen mukaisesti. Kari Haavisto, Vesa   
Kainu ja Heikki Mairinoja ovat riippumattomia hallituksen jäseniä. Peter    
Hofvenstam on riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton suurimmista      
osakkeenomistajista, koska hän on Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtaja. Göran 
Jönsson ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on yhtiön entinen        
toimitusjohtaja. Hallitus on listayhtiöiden hallinnointi- ja          
ohjausjärjestelmistä annetun riippumattomuussuosituksen mukainen.        
Yhtiöllä on nimeämisvaliokunta, joka muodostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä
neljän suurimman osakkeenomistajan (yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivän
omistajaluettelon mukaan) valitsemista henkilöistä. Nimeämisvaliokuntaan    
kuuluivat vuonna 2008 Tomas Billing (Nordstjernan AB) puheenjohtajana, Mikko  
Mursula (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Esa Karppinen (Berling  
Capital Oy) ja Pertti Laine (Veikko Laine Oy). Valiokunta kokoontui kaksi kertaa
vuonna 2008.                                  

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eija Niemi-Nikkola yhtiön        
tilintarkastajaksi.                               

Tilintarkastajille maksettiin palkkiota 206 tuhatta euroa vuonna 2008.     

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT            

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat markkinakysyntää eräissä  
Exel Compositesin markkinasegmenteissä kuten rakennusteollisuudessa,      
telekommunikaatiossa ja tuulienergiassa. Raaka-aine- ja energiakustannusten   
nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. 
Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti heikkenevällä Australian dollarilla ja 
vahvistuvalla Yhdysvaltain dollarilla ja lisääntyvällä hintakilpailulla saattaa 
myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen heikko saatavuus voi  
myös heikentää kysyntää markkinoilla ja näin kasvattaa luottotappioriskiä ja voi
siten vaikuttaa Exel-konserniin.                        

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Uudet taloudelliset tavoitteet                         

Johtuen epävakaasta taloudellisesta tilanteesta ja Exelin tuotteiden heikommista
markkinanäkymistä ei ole realistista asettaa taloudellisia tavoitteita     
lähitulevaisuudelle vaan ainoastaan normalisoidulle suhdannekierrolle.     

Exelin hallitus on hyväksynyt 12.2.2009 pidetyssä kokouksessaan uudet      
pitkäntähtäimen taloudelliset tavoitteet suhdannekierron aikana:        

Kasvu: tavoitteena on, että Exel-konsernin keskimääräinen vuosittainen     
orgaaninen kasvu ylittää toimialan markkinoiden kasvuvauhdin. Kasvu       
yritysostojen kautta on osa Exelin strategiaa.                 

Liikevoitto: Exelin tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 prosentin liikevoitto 
nettomyynnistä.                                 

Osinkopolitiikka: Exel pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40     
prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne 
ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.                      

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Maailmanlaajuinen talouden hiljentyminen vaikuttaa pultruusiomarkkinaan. Kysyntä
on vähentynyt erityisesti rakennus- ja kuljetusteollisuudessa.         

Tämän vuoksi ryhdytään lisätoimenpiteisiin kassavirran ohjaamiseksi,      
käyttöpääoman pienentämiseksi ja lainojen takaisinmaksamiseksi.         
Markkinakehityksen heikon ennustettavuuden vuoksi konserni on tehnyt      
varasuunnitelman sekä laatinut mittavan kustannusten ja käyttöpääoman      
pienentämiseen tähtäävän ohjelman kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi. 

Konserni keskittyy voimallisesti myynnin kehittämiseen ja kehittää jatkuvasti  
uusia sovelluksia kasvumahdollisuuksien saamiseksi edistyneessä         
komposiittiteollisuudessa.                           

Markkinoilla vallitsevan epävarmuuden ja markkinakehityksen heikon       
ennustettavuuden vuoksi Exel ei anna tulosennustetta.              

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA                        

Exelin strategisiin tavoitteisiin kuuluu jakaa osinkoa vähintään 40 prosenttia 
tilikauden tuloksesta mikäli yrityksen kasvu ja taloudellinen tilanne eivät   
muuta edellytä.                                 

Tilikauden lopussa emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 14.626 tuhatta euroa. 

Hallituksen näkemys tämänhetkisessä vaikeassa taloustilanteessa on, että on   
tärkeää vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa, vähentää korollista velkaa ja  
pienentää velkaantumisastetta. Tämän vuoksi Exelin hallitus esittää       
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 ei makseta osinkoa.            LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa                 
(tilintarkastamaton)                              


--------------------------------------------------------------------------------
|         | 1.10.- | 1.10.- | Muutos | 1.1.-31. | 1.1.-31. | Muutos |
|         | 31.12. | 31.12. |    % |   12. |   12. |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  2008 |  2007 |     |   2008 |   2007 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 22 082 | 28 058 |  -21,3 |  94 925 | 113 489 |  -16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |  248 |  122 |  103,3 |   298 |   854 |  -65,1 |
| muut tuotot   |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |  -20 |  -25 |  20,4 | -91 640 | -103 445 |  11,4 |
| kulut      |  094 |  236 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    |  -819 | -2 273 |  64,0 |  -3 967 |  -6 118 |  35,2 |
| arvonalentumiset |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 1 417 |  672 |  110,9 |   -384 |  4 780 | -108,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot  | -1 181 |  -989 |  -19,4 |  -3 351 |  -2 360 |  -42,0 |
| ja -kulut    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   |  236 |  -317 |  174,4 |  -3 735 |  2 420 | -254,3 |
| veroja      |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    |  -369 |  283 |  230,4 |   779 |   -410 |  290,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos |  -133 |  -34 | -291,2 |  -2 956 |  2 010 |  247,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen    |    |     |     |     |     |
| jakautuminen:       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    |  -133 |  -34 |     |  -2 956 |  2 010 |     |
| osakkeenomistaji |    |    |     |     |     |     |
| lle       |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakka |   0 |   0 |     |    0 |    0 |     |
| ille       |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   | -0,01 |  0,00 |     |  -0,25 |   0,17 |     |
| euroa      |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   | -0,01 |  0,00 |     |  -0,25 |   0,17 |     |
| laimennettu,   |    |    |     |     |     |     |
| euroa      |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa                     

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                |  31.12.2008 |  31.12.2007 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo           |    8 362 |     9 627 |    -1 265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet  |    1 774 |     2 689 |     -915 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet     |   11 824  |    14 796 |    -2 972 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset  |    3 207 |     2 521 |     686 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat    |      68 |      76 |      -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä  |    25 975 |    29 710 |    -4 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus        |    12 408 |    22 155 |    -9 747 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut     |    12 856 |    18 426 |    -5 570 |
| saamiset            |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset varat    |      0 |       0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset    |    8 035 |     4 901 |    3 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä  |    33 300 |    45 482 |   -12 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         |    59 275 |    75 192 |   -15 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                  |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma          |    2 141 |     2 141 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti           |      0 |       0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto        |      5 |     8 492 |    -8 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaan oman pääoman rahasto  |    8 488 |       0 |    8 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat     |    9 002 |    10 890 |    -1 888 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |    -2 956 |     2 010 |    -4 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien oman   |    16 680 |    23 553 |    -6 853 |
| pääoman osuus         |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus        |      0 |       0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä      |    16 680 |    23 533 |    -6 853 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat |    22 057 |    21 755 |     302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat velat |     348 |      345 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka    |     353 |      753 |     -400 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat |    6 648 |    11 008 |    -4 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut korottomat  |    13 188 |    17 799 |    -4 611 |
| velat             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         |    42 595 |    51 658 |    -9 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä  |    59 275 |    75 192 |   -15 916 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osake- | Yli-ku | Vapaan | Kertyneet | Vähemmist | Yhteens |
|        |    | rssi- | oman  |      | ö-    | ä    |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | pääoma | rahast | pääoman | voittovar | osuus   |     |
|        |    | o   | rahasto | at    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 2 141 | 8 492 |    0 |  13 729 |     0 | 24 363 |
| 1.1.2007    |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   |   0 |   0 |    0 |     0 |     0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |   0 |   0 |    0 |   -429 |     0 |  -429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät   |   0 |   0 |    0 |    -32 |     0 |   -32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu    |    |    |    0 |  -2 379 |      | -2 379 |
| osinko     |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    |    |    0 |   2 010 |     0 |  2 010 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 2 141 | 8 492 |    0 |  12 900 |     0 | 23 533 |
| 31.12.2007   |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 2 141 | 8 492 |    0 |  12 900 |     0 | 23 533 |
| 1.1.2008    |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   |   0 |   0 |    0 |     0 |     0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |   0 |   0 |    0 |  -1 519 |     0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät   |   0 | -8 488 |  8 488 |     0 |     0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu    |    |    |    0 |  -2 379 |      | -2 379 |
| osinko     |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    |    |    0 |  -2 956 |     0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 2 141 |   5 |  8 488 |   6 046 |     0 | 16 680 |
| 31.12.2008   |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa              

--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 1.1.-31.12 | 1.1.-31.12 |  Muutos |
|                    |     . |     . |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |    2008 |    2007 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |   -2 956 |   2,010 |   -4 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon     |   6 182 |   9,676 |   -3 494 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos         |   11 815 |   -5,903 |   17 718 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |      |      |   9 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat |   15 041 |   5,783 |    -189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot            |   -1 876 |   -1 687 |    122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot             |    259 |    137 |    -375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät           |    -763 |    -388 |    -322 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot            |   -1 572 |   -1 250 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet      |   11 089 |   2,595 |   8 494 |
| nettorahavirrat            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnot        |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt liiketoiminnot         |     25 |    672 |    -647 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja     |   -1 765 |   -2 469 |    704 |
| aineettomiin hyödykkeisiin      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykkeiden luovutustulot      |     90 |   1 306 |   -1 216 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investointien rahavirrat     |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirrat     |   -1 650 |    -491 |   -1 159 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat                     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti         |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot    |   10 000 |     0 |   10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen        |   -8 973 |   -1 600 |   -7 373 |
| takaisinmaksut            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos  |   -4 563 |    958 |   -5 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos  |    -390 |    -381 |     -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           |   -2 379 |   -2 379 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirrat      |   -6 305 |   -3 402 |   -2 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          |   3 134 |   -1 298 |   4 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      |   4 901 |   6 199 |   -1 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          |   3 134 |   -1 298 |   4 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa     |   8 035 |   4 901 |   3 134 |
--------------------------------------------------------------------------------


TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa                   

--------------------------------------------------------------------------------
|       |  IV/ | III/ |  II/ |  I/ |  IV/ | III/ |  II/ |   I/ |
|       | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |    |    |    |    |    |    |    |    |
| segmenteitt |    |    |    |    |    |    |    |    |
| äin     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel    | 20570 | 21415 | 22933 | 21757 | 24728 | 25259 | 27577 | 26697 |
| Composites |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel Sports | 1628 | 2812 | 2393 | 3171 | 3914 | 3827 | 2166 |  3727 |
| Brands   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen  | -118 | -304 | -484 | -850 | -584 | -1173 | -1022 | -1628 |
| myynti   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 22082 | 23923 | 24842 | 24078 | 28058 | 27912 | 28721 | 28797 |
| yhteensä  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |    |    |    |    |    |    |    |    |
| segmenteitt |    |    |    |    |    |    |    |    |
| äin     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel    | 2911 | 1660 | 1782 | 2890 | 3853 | 2556 | 4478 |  4283 |
| Composites |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel Sports | -751 |  707 | -7576 | -1357 | -3005 | -5182 | -1760 |  -704 |
| Brands   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernierä | -743 |  125 |  165 | -196 | -177 |  547 |  -56 |  -53 |
| t ja    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| eliminoinni |    |    |    |    |    |    |    |    |
| t      |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 1417 | 2492 | -5629 | 1337 |  672 | -2079 | 2662 |  3526 |
| yhteensä  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuo | -1181 | -1357 |  554 | -1368 | -989 | -842 | -190 |  -340 |
| tot ja   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| -kulut   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen |  236 | 1135 | -5075 |  -31 | -317 | -2921 | 2472 |  3186 |
| veroja   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  | -369 | -285 | 1495 |  -62 |  283 |  714 | -526 |  -882 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | -133 |  850 | -3580 |  -92 |  -34 | -2206 | 1946 | -2304 |
| tulos    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | -0,01 | 0,07 | -0,30 | -0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,16 |  0,19 |
| , euroa   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | -0,01 | 0,07 | -0,30 | -0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,16 |  0,19 |
| ,      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| laimennettu |    |    |    |    |    |    |    |    |
| , euroa   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräi |    |    |    |    |    |    |    |    |
| nen     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| osakemäärä, |    |    |    |    |    |    |    |    |
| laimentamat |    |    |    |    |    |    |    |    |
| on,     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 kpl  | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräi |    |    |    |    |    |    |    |    |
| nen     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| osakemäärä, |    |    |    |    |    |    |    |    |
| laimennettu |    |    |    |    |    |    |    |    |
| , euroa   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 kpl  | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö |  480 |  499 |  556 |  570 |  574 |  569 |  566 |  576 |
| keskimäärin |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa             

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |     31.12.2008 |      31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta                    |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     |        2 783 |        2 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset       |       12 500 |        12 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| -  alle 1 vuoden sisällä    |         492 |         496 |
| erääntyvät           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| -  1-5 vuoden sisällä      |        1 756 |        2 205 |
| erääntyvät           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut          |         92 |         876 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |    31.12.2008 |    31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset          |       1 770 |      8 372 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot        |         0 |      5 078 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt valuuttaoptiot         |         0 |      4 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaswapit            |         0 |      1 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset         |       9 810 |       333 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korko-optiot         |       3 500 |      4 667 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. |  Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     2008 |    2007 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |    94 925 |   113 489 |    -16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |     -384 |    4 780 |   -108,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     -0,4 |     4,2 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |    -3 735 |    2 420 |   -254,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     -3,9 |     2,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    -2 956 |    2 010 |   -247,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     -3,1 |     1,8 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma            |    16 680 |   23 553 |    -29,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |    28 706 |   32 762 |    -12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |    8 035 |    4 901 |    63,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat       |    20 671 |   27 861 |    -25,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma         |    45 386 |   56 295 |    -19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |    -14,7 |     8,4 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |     0,0 |     7,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus, %          |     28,2 |    31,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %        |    123,9 |    118,4 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |    1 765 |    2 469 |    -28,5 |
| käyttöomaisuuteen         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     1,9 |     2,2 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot     |    1 918 |    2 824 |    -32,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     2,0 |     2,5 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tilauskanta       |    11 650 |   12 889 |    -9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa        |    -0,25 |    0,17 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, euroa  |    -0,25 |    0,17 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa      |     1,40 |    1,98 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä                        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, keskimäärin   |    11 897 |   11 897 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu, keskimäärin    |    11 897 |   11 897 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     527 |     568 |    -7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton eikä tilintarkastuskertomusta   
tilinpäätöksestä ole annettu.                          

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Exelin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 16.4.2009 klo 10.00 alkaen  
Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki.           

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2009                      

Vuoden 2008 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla viikolla 11.   

Vuoden 2009 osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 7.5.2009,      
tammi-kesäkuulta 23.7.2009 ja tammi-syyskuulta 29.10.2009.           

TIEDOTUSTILAISUUS                                

Exel järjestää tänään perjantaina 13.2.2009 tilinpäätöstä käsittelevän     
tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30 Scandic Hotel   
Simonkentän Pavilion-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.       


Vantaalla 13.2.2009                               


Exel Oyj				Vesa Korpimies                           
Hallitus				toimitusjohtaja                           


LISÄTIETOJA:                                  
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Oyj, puh. 050 590 6754 tai email      
vesa.korpimies@exel.net                             
Talousjohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi

JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.exel.net                                  


EXEL LYHYESTI                                  
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi     
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä        
urheiluvälineisiin.                               

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n 
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty           
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen        
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva  
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa  
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille 
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Downloads

PDF