Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto 28,8 miljoonaa euiroa ja oikaistu liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa

Q1 2023 Liiketoimintakatsaus, 2.5.2023

Lyhyen aikavälin kysyntä heikentynyt, keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvunäkymä säilyy positiivisena

Vuosi 2023 alkoi haastavan globaalin markkinaympäristön jatkuessa makrotalouden kiristyessä ja geopoliittisten jännitteiden lisääntyessä.

Exelin saadut tilaukset laskivat 30 prosenttia ja liikevaihto 16 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen. Suurimmat syyt laskulle olivat pienten ja keskisuurten asiakkaidemme yleisesti heikompi kysyntä asiakkaiden pienentäessä varastojaan, sekä odotuksia heikompi kysyntä tuulivoimateollisuuden laitteissa. Oikaistu liikevoittomme vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä oli kannattavuusrajalla. Tämä johtui alhaisemmasta liikevaihdosta, joka oli osittain seurausta vuoden 2023 alun heikommasta tilauskannasta, kuten kerroimme vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteessa. Kustannuksemme pysyivät yleisesti odotuksiemme mukaisina kvartaalin aikana.

Saman aikaisesti myynti jatkoi myönteistä kehitystä monella muulla asiakastoimialallamme. Positiivinen suunta jatkui kuljetustoimialalla liikevaihdon ollessa vertailujaksoa korkeampi. Myös rakennukset ja infrastruktuuri-, puolustus- sekä koneet ja sähköasiakastoimialat kasvoivat verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto kasvoi hieman Euroopassa, joka on suurin maantieteellinen alueemme, mutta oli alhaisempi muilla maantieteellisillä alueilla kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Minulla oli ilo aloittaa Exel Compositesin toimitusjohtajana 20.3.2023. Aloitettuani perehtymään yhtiöön, meidän ihmisiimme ja meidän toimintoihimme, olen vaikuttunut Exelin tarjoamasta teknisestä asiantuntijuudesta, globaalista ulottuvuudesta ja asiakasläheisyydestä. Komposiittiratkaisumme ratkaisevat asiakkaidemme merkittäviä haasteita ja edesauttavat ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Olemme vakuuttuneita, että komposiittimarkkina hyötyy vihreästä siirtymästä. Yhtä lailla meidän pitkän aikavälimme kysyntänäkymä on pysynyt positiivisena. Globaalin komposiittimarkkinan vuosittaisen kasvun tulevina vuosina arvioidaan jatkuvan 2–5 prosentin välillä riippuen asiakastoimialasta, markkina-alueesta, tuotantoteknologiasta ja lopputuotteesta.

Viimeaikainen kehitys ei ollut tyydyttävä ja korjaavia toimenpiteitä on aloitettu

Saatujen tilausten, liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys ei ollut tyydyttävä vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Olen vakuuttunut, että pystymme parempaan. Olen edellyttänyt liiketoimintayksiköitämme ja toimintojamme suunnittelemaan ja jouduttamaan parannustoimenpiteitä. Olemme välittömästi aloittaneet näihin liittyvien päätösten tekemisen. Tammikuussa julkistimme suunnitelmamme arvioida toimintojemme supistamista Runcornissa Isossa-Britanniassa. Supistamiseen liittyvät päätökset on nyt tehty. Jatkamme Ison-Britannian asiakkaidemme palvelemista paikallisesti kyvykkään palvelukeskuksen ja myyntitiimin kautta. Olemme myös aloittaneet pultruusiotuotannon siirtämisen Runcornista muille Exelin tehtaille. Olemme edenneet suunnitelmien mukaisesti ja odotamme saavamme tuotannon siirtämiset päätökseen vuoden 2023 aikana. Odotamme merkittäviä kustannussäästöjä näistä toimenpiteistä samalla kuin pidämme hyvää huolta kyvystämme palvella paikallisia asiakkaitamme. Olemme aloittaneet toimet Runcornin tehdaskiinteistön myymiseksi ja odotamme kiinteistön myynnillä olevan kertaluontoinen positiivinen vaikutus konsernin liikevoittoon ja rahavirtaan, kun kauppa saadaan päätökseen.

Neljänneksen aikana saimme myös päätökseen suljetun tehdaskiinteistön myynnin Nanjingissa Kiinassa. Kuten aiemmin on tiedotettu, tuotanto siirrettiin nykyiselle tuotantolaitoksellemme Nanjingin alueella jo vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Olemme lisäksi tehneet toimenpiteitä sopeuttaaksemme kapasiteettiamme Yhdysvalloissa ja muilla tehtaillamme yleisen vuoden 2023 näkymän mukaisesti. Jatkamme aktiivisia keskusteluja asiakkaidemme kanssa ja seuraamme tarkasti markkinoiden kehittymistä arvioidaksemme minkä laajuisia muita toimenpiteitä tarvitaan kustannusten hillitsemiseksi. Positiivista on, että raaka-aineiden kustannukset jatkoivat tasaantumista ensimmäisellä neljänneksellä johtuen kysynnän ja tarjonnan paremmasta tasapainosta esimerkiksi kemianteollisuudessa.

Näkymä vuodelle 2023 ja päivitetty ohjeistus

Toistamme näkemyksemme, että Exelin tuotteiden ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla ja sen jälkeen. Tuulivoimamarkkinan laitteisiin liittyvien mahdollisuuksien odotetaan johtavan tätä kehitystä. Lyhyen aikavälin näkyvyys on tällä hetkellä rajoittunut ja odotamme lyhyen aikavälin kysyntään liittyvän epävarmuuden jatkuvan. Asiakkaiden varastojen purkamisen mahdollinen jatkuminen sekä globaaliin taloudelliseen kehitykseen liittyvät kysymysmerkit vaikuttavat tähän kuvaan. Sama heijastuu meidän tilauskantaamme, joka on edelleen vuoden takaista alhaisempi. Arvioimme ylöspäin suuntautuvan hintapaineen jatkuvan tietyillä hiilikuitumateriaaleilla jatkuneen rajallisen saatavuuden takia. Yleisesti arvioimme raaka-aineiden saatavuuden paranevan tai pysyvän tasaisena kun taas näkymä raaka-aineiden kustannuskehitykseen on edelleen rajoittunut. Näiden lyhyen aikavälin kysyntään ja raaka-aineiden kustannuskehitykseen liittyvien huomioiden mukaisesti, olemme muuttaneet koko vuoden 2023 ohjeistustamme.

Merkittävä kehittämishanke aloitettu houkuttelevien mahdollisuuksien voittamiseksi tuulivoimamarkkinalla

Meillä on käynnissä merkittäviä suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä valmistellessamme Exeliä tuulivoimamarkkinaan, jonka odotetaan nousevan jyrkästi. Tänään julkaisemamme päivitetty ohjeistus ottaa huomioon näihin tarkoituksiin kohdennetut yli miljoonan euron kulut vuonna 2023. Uskomme kysynnän tuulivoimamarkkinan laitteille elpyvän ja kääntyvän houkuttelevaan kasvuun vuonna 2024 ja 2025. Uskomme myös, että vuoden 2023 heikompi kysyntä on väliaikaista. Tämä näkemyksemme on linjassa asiakkailtamme ja toimittajiltamme saamiemme viestien kanssa. Harkitsemme myös lisäinvestointeja vahvistaaksemme Exelin asemaa ja kapasiteettia, jotta voisimme paremmin vastata tuulivoimamarkkinan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Monella asiakastoimialalla on Exelille houkuttelevia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia, joita ajaa tarve vastuullisempiin ratkaisuihin. Tällaisia kasvumahdollisuuksia on tuulen lisäksi myös esimerkiksi kuljetus- sekä rakennukset- ja infrastruktuurimarkkinoilla.

Uusia pitkän aikavälin mahdollisuuksia voitettavaksi Exelin päivitetyssä strategiassa

Saatuani mahdollisuuden kuunnella osaa asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä useita kollegoita Exelissä organisaation kaikilta tasoilta, olen innostunut mitä tulevaisuudella on tarjota meidän yrityksellemme ja mitä voimme saada aikaan. Olemme käynnistäneet strategian päivitysprosessin. Uskomme, että on hyvä mahdollisuus tarkentaa edelleen Exelin tarjontaa ja liiketoimintamallia pidemmän aikavälin globaalien kehityssuuntausten ja liiketoiminnan ympäristön suunnan mukaisesti saadaksemme aikaan vakaata ja toivottua rahavirtaa ja kannattavuutta.

Osana tätä strategiatyötä tulemme tarkastelemaan avoimin mielin mitä nykyisiä ja uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja haluamme tavoitella. Mieltäni askarruttaa esimerkiksi se, miltä Exelin optimaalinen asiakas ja tuotevalikoima voisi näyttää. Tulin Exelille yrityksestä ja teollisuudenalalta, missä erittäin suurten ja usein globaalien tai monikansallisten asiakkaiden palveleminen on arkipäivää. Esimerkkinä voidaan siksi mainita huomioni, että Exelille saattaisi olla hyväksi toimintatapojen kehittäminen tällä alueella. Vaikutelmani liiketoimintamme erityispiirteistä ja Exelin tuotantomenetelmistä viittaavat siihen, että laajentuminen isoihin asiakkuuksiin todennäköisesti hyödyntäisi meitä monin tavoin. Aikaisempien tehtävieni kautta olen altistunut sille mitä suurten ja johtavien yritysten kanssa työskentely saattaa sisältää. Vaatimukset koskien laatua, oikea-aikaisuutta sekä monia muita tekijöitä, kuten käyttöpääomaa, korostuvat samalla kun tämä ympäristö tarjoaa pienemmälle yhtiölle mahdollisuuksia nopeaan oppimiseen sekä oman liiketoimintansa parantamiseen.

Tätä kirjoittaessa jatkamme aktiivisia keskusteluja usean suuren tuulivoimamarkkinalla toimivan laitevalmistajan kanssa. Haluamme jatkaa ja syventää näitä keskusteluja. Pyrimme samaan myös muilla toimialoillamme.

Sillä aikaa kuin strategiatyömme edistyy, jatkamme kaikkien nykyisten ja tulevien asiakkaidemme palvelemista sopivimmalla mahdollisella tavalla koosta riippumatta.

Odotan mielenkiinnolla asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, osakkeenomistajiemme ja muiden sidosryhmiemme tapaamista ja yhteistyötä. Toivotan teille turvallista ja menestyksekästä kesää 2023!

Ystävällisin terveisin,

Paul Sohlberg

Toimitusjohtaja