Exel Composites Oyj:n merkintäetuoikeusanti 24.5.–7.6.2024

Exel Composites Oyj:n merkintäetuoikeusanti 24.5.–7.6.2024

Exel Composites Oyj järjesti merkintäetuoikeusannin (”osakeanti”), jonka myötä yhtiö keräsi noin 21,8 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin tavoitteena on:

 • Vahvistaa Exel Compositesin pääomarakennetta ja vauhdittaa yhtiön lokakuussa 2023 julkaistun muutosstrategian toteuttamista.
 • Pyrkiä varmistamaan käyttöpääoman riittävyys sekä nopeuttamaan tarvittavia kasvuinvestointeja ja tehdasverkoston optimointia tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi ja rahoittamaan ennakoidun liiketoiminnan kasvun käyttöpääomatarpeita.
 • Pyrkiä vahvistamaan pääomarakennetta sekä parantamaan rahavirtaa ja kannattavuutta velkojen takaisinmaksuilla.

Exel Compositesin vahvuudet – miksi sijoittaa

Exel Composites toimii kasvavilla markkinoilla, joita megatrendit tukevat: Toimimme kasvavilla[1], globaalien megatrendien tukemilla markkinoilla. Olemme tunnistaneet komposiittituotteille lisää kasvumahdollisuuksia, kuten useita käyttötarkoituksia tuulivoima-, rakennus- ja kuljetusalalla sekä tiettyjä erityissovelluksia.

Vahva asema kansainvälisillä markkinoilla: Pultruusiolla ja muilla jatkuvatoimisilla menetelmillä valmistettujen komposiittien markkina on sirpaloitunut, ja sillä toimii useita pieniä paikallisia toimijoita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Exel Composites on oman toimialansa ainoa yritys, jolla on tuotantoa, tuotekehitystä sekä myyntiverkosto kaikilla tärkeimmillä markkinoilla: Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Teknologiaosaaminen luo kilpailuetua: Exel Compositesilla on asiantuntemusta jatkuvista tuotantoteknologioista ja hyvin monista pultruusiomenetelmällä valmistetuista komposiittiratkaisuista sekä laajaa raaka-aineosaamista. Kilpailuetu perustuu ydinasiantuntemukseen kemian ja materiaaliteknologian alalta sekä pultruusio-osaamiseen ja kustannustehokkaisiin tuotantomenetelmiin. Exel Composites on näkemyksensä mukaan johtava yhtiö pultruusion alalla.

Keskitetyt liiketoimintayksiköt kasvun ja kannattavuuden parantumisen vauhdittajina: Kasvupotentiaalin lisäksi Exel Composites on tunnistanut useita toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Yhtenä avaintekijänä korkeamman kannattavuuden tavoittelussa pidämme suurempia tehtaita, joille on asetettu selkeät roolit ja joilla on potentiaalia parantaa tehokkuutta.

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä: Exel Composites tarjoaa vastuullisia komposiittiratkaisuja, jotka auttavat sen asiakkaita säästämään resursseja ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Komposiittien ominaisuudet pidentävät lopputuotteen elinikää ja parantavat sen suorituskykyä vähentäen näin lopputuotteen negatiivisia ympäristövaikutuksia.

[1] Lähde: JEC, Overview of the global composites market 2022–2027

Katso tallenne merkintäetuoikeusantia koskevasta 27.5.2024 klo 18 pidetystä webinaarista.

Linkki tallenteeseen

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg:

”Kerroimme lokakuussa 2023 uudesta muutosstrategiastamme, jonka avulla aiomme saavuttaa kannattavaa kasvua. Uuden strategian painopisteenä on kasvaa orgaanisesti suurissa ja nopeasti kasvavissa energiaan ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvissä sovelluksissa sekä parantaa kannattavuutta toimintaa tehostamalla.”

Osakeanti lyhyesti

Osakeannin merkintäaika oli 24.5.–7.6.2024. Käyttämättömät merkintäoikeudet raukesivat arvottomina merkintäajan päättyessä.

 • Exel Composites tarjosi osakeannissa merkittäväksi enintään 94 831 552 uutta osaketta. Osakkeita tarjottiin ensisijaisesti yhtiön osakkeenomistajille niiden merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa kuin niillä ennestään on yhtiön osakkeita.
 • Yhdellä osakeannin täsmäytyspäivänä 21.5.2024 omistetulla osakkeella saa yhden merkintäoikeuden, joka oikeutti merkitsemään kahdeksan (8) osakeannissa tarjottavaa uutta osaketta merkintähintaan.
 • Merkintähinta oli 0,23 euroa tarjottavalta osakkeelta.
 • Osakeannin merkintäaika on 24.5.–7.6.2024.
 • Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkoi 24.5.2024 klo 10.00 ja päättyi 3.6.2024 klo 18.30.
 • Aktia Rahastoyhtiö Oy, hallinnoimiensa rahastojen puolesta, ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, jotka omistivat esitteen päivämääränä yhteensä noin 8,18 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, olivat eräin tavanomaisin ehdoin 24.4.2024 peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään uusia osakkeita täysimääräisesti niille allokoitavien merkintäoikeuksien perusteella.

Tärkeitä päivämääriä

 • Uudet osakkeet rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 14.6.2024.
 • Kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 17.6.2024.
 • Uudet osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Exel Compositesin osakkeet, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, arviolta 17.6.2024.

Tutustu osakeannista laadittuun Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen.

Materiaalit

Esitteessä viitatut materiaalit

Osakeantiin liittyvät pörssitiedotteet

MERKINTÄETUOIKEUSANTI

Vastuunrajoitus

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus aina siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan ja Japanin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos nämä henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja missä tahansa muussa sellaisessa Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa kuin Suomessa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” siten kuin Esiteasetuksen, muutoksineen, artiklassa 2(1)(e) määritellään.

Tämä verkkosivu ja sillä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan (a) to (d) kohtien mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän verkkosivuun tai sillä esitettyihin tietoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville, ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän verkkosivun tai sillä esitettyjen tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Nordea Bank Oyj ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjät") toimivat osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta verkkosivuilla esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.