Palkitseminen

Yhteenveto palkitsemispolitiikan pääkohdista

Päätöksenteko

Kiinteän palkitsemisen osat

Muuttuvan palkitsemisen osat

HallitusPalkitsemisesta päättää yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteellaKiinteä vuosipalkkio

·       Voidaan maksaa rahana tai osin tai kokonaan yhtiön osakkeina

Kokous- ja erillispalkkiot, joita maksetaan osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä

·       Voidaan maksaa rahana tai osin tai kokonaan yhtiön osakkeina

Muut yhtiökokouksen päättämät palkitsemisen määräytymisperusteet ja palkitsemiselementit

ToimitusjohtajaPalkitsemisesta päättää hallitusKiinteä peruspalkka

Etuudet

Eläke lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen mukaan

Lyhyen aikavälin suoritusperusteinen bonus

·       Rahamääräinen, enintään 50 % vuosipalkasta

·       Hallitus päättää vuosibonusjärjestelmän rakenteesta, mittaamisesta, tavoitetasoista ja maksusta

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

·       Rahamääräinen tai osakepohjainen

·       Hallitus päättää kannustinohjelman rakenteesta, mittaamisesta, tavoitetasoista ja maksusta

Konsernin johtoryhmäPalkitsemisesta päättää hallitus toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen perusteellaKiinteä kuukausipalkka

Etuudet

Eläke lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen mukaan

Lyhyen aikavälin suoritusperusteinen bonus

·       Rahamääräinen, enintään 40 % vuosipalkasta

·       Hallitus päättää vuosibonusjärjestelmän rakenteesta, mittaamisesta, tavoitetasoista ja maksusta

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

·       Rahamääräinen tai osakepohjainen

·       Hallitus päättää kannustinohjelman rakenteesta, mittaamisesta, tavoitetasoista ja maksusta

Palkitsemisen periaatteet

Exel Compositesin palkitsemisjärjestelmät on laadittu edistämään yhtiön liiketoimintastrategiaa, kilpailukykyä ja pitkäaikaista taloudellista menestystä sekä omistaja-arvon kehitystä.

Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on sitouttaa hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen edistämiseen pitkällä aikavälillä sekä kannustaa ja palkita avainhenkilöitä strategian mukaisten tulosten saavuttamisesta.

Jotta palkitseminen on linjassa yhtiön liiketoimintastrategian, taloudellisten tavoitteiden ja arvojen kanssa sekä tehokkaan riskienhallinnan mukaista, perustuvat palkitsemisjärjestelmien periaatteet ennalta määriteltyihin ja mitattavissa oleviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Kilpailukykyisen ja tarkoituksenmukaisen palkitsemisen varmistamiseksi palkitsemisen osatekijöitä verrataan verrokkiyhtiöiden käytäntöihin.

Exel Compositesissa henkilöstön palkitseminen perustuu yhtiön strategisiin tavoitteisiin. Palkitseminen on kokonaisuus, joka muodostuu useista eri elementeistä. Kaikille maksettavan rahapalkan lisäksi henkilö voi kuulua yhtiön lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän tai erilaisten myynnin kannustin- tai tulospalkkioiden piiriin. Mitä korkeammalla konsernin organisaatiossa henkilön tehtävä on, sitä suurempi osa hänen kokonaispalkitsemisestaan muodostuu muuttuvista palkitsemiselementeistä. Konsernin johtotehtävissä henkilö voi lisäksi kuulua pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän piiriin. Tämän lisäksi henkilöstöllä voi olla erilaisia luontoisetuja kuten auto- ja puhelinetu tai liikunta- ja kulttuurietu.

Palkitsemista koskeva päätöksenteko

Yhtiön hallitus valmistelee yhtiön palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein ja aina kun siihen ehdotetaan tehtäväksi olennaisia muutoksia. Yhtiö on valtuutettu tekemään muita kuin olennaisia muutoksia, kuten teknisiä ja lainsäädännön edellyttämiä muutoksia, esittämättä palkitsemispolitiikkaa yhtiökokoukselle.

Yhtiön noudattamien sisäisten ohjeiden mukaan toimielimet ja yksittäiset henkilöt eivät osallistu itseään koskevien palkitsemispäätösten tekemiseen eikä sellaisten päätösten tekemiseen, joissa sen tai hänen etunsa olisi ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Edellä mainitulla menettelytavalla pyritään varmistamaan, että palkitsemista koskevat päätökset tehdään oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti.

Hallituksen ja johdon palkitseminen

Hallitus

Hallituksen palkitseminen voi koostua kiinteästä vuosipalkkiosta sekä muuttuvista palkitsemisen osista kuten kokous- ja erillispalkkioista, joita maksetaan osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle voidaan maksaa korotettua palkkiota tai kokouspalkkioita. Yhtiökokous voi päättää myös muista palkitsemisen määräytymisperusteista ja palkitsemiselementeistä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkkiot voidaan maksaa rahana tai osin tai kokonaan yhtiön osakkeina. Hallituksen jäseniä kannustetaan pitämään palkkioksi saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista ja muista etuuksista.

Toimitusjohtajan peruspalkan tarkoituksena palkitsemiskokonaisuudessa on tuottaa kilpailukykyinen peruspalkitsemistaso, joka mahdollistaa toimitusjohtajan keskittymisen huolehtimaan velvoitteistaan ja yhtiön strategian pitkäjänteisestä toteuttamisesta. Peruspalkka tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon yhtiön tulos, henkilökohtainen suoriutuminen ja markkinaolosuhteet.

Toimitusjohtajan eläke määräytyy lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen mukaan, jossa etuudet määräytyvät suoraan etuudensaajan ansioiden mukaan. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla ei ole erillistä eläkesopimusta.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa irtisanomisajan palkan lisäksi voidaan maksaa 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus.

Meneillään olevien palkitsemisjärjestelmien perusteella toimisuhteen päättyessä mahdollisesti maksettavat palkkiot määräytyvät toimisuhteen päättymisperusteen mukaan. Mikäli toimisuhde päättyy irtisanoutumisen tai irtisanomisen johdosta, meneillään olevien palkitsemisjärjestelmien nojalla ei pääsääntöisesti suoriteta palkkioita. Mikäli toimisuhde päättyy tietyillä erikseen määritellyillä perusteilla, meneillään olevien palkitsemisjärjestelmien perusteella voidaan suorittaa järjestelmien ehtojen perusteella määräytyvä osa palkkiosta.

Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhytaikaisesta tulokseen sidotusta bonuksesta sekä pitkäaikaisesta tulokseen perustuvasta kannustusohjelmasta. Johtoryhmän jäsenillä ei ole erillisiä eläkesopimuksia.

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän muuttuva palkitseminen

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja konsernin muut avainhenkilöt kuuluvat lyhyen aikavälin tulokseen sidotun vuosibonusjärjestelmän piiriin. Vuosibonusjärjestelmän tarkoituksena palkitsemiskokonaisuudessa on kannustaa yhtiön tärkeimpien, strategiaa tukevien taloudellisten ja muiden avainsuoritustavoitteiden saavuttamiseen vuositasolla.

Vuosibonusjärjestelmän tarkempi rakenne, suoritustavoitteet ja niiden tavoitetasot määräytyvät ja asetetaan sekä voivat vaihdella sen mukaisesti mitä yhtiön hallitus niistä kulloinkin päättää. Toimitusjohtajan tavoitteet ovat pääosin konsernitason tulos- ja toiminnallisia tavoitteita.

Toimitusjohtajan tulokseen perustuva vuosibonus on enintään 50 prosenttia vuosipalkasta ja muiden johtoryhmän jäsenten enintään 40 prosenttia vuosipalkasta. Bonus maksetaan rahana.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja muut nimetyt konsernin avainhenkilöt voivat osallistua Exel Compositesin pitkän aikavälin kannustinohjelmiin, jotka voivat olla rahamääräisiä tai osakepohjaisia. Järjestelmien tavoitteena on johdon ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistaminen ja siten omistaja-arvon kasvattaminen, johdon kannustaminen ja sitouttaminen yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä yhtiön avainresurssien sitouttaminen yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmien rakenne, mittarit ja niiden tavoitetasot määräytyvät ja asetetaan sekä voivat vaihdella sen mukaisesti mitä yhtiön hallitus niistä kulloinkin päättää. Rakenteita voi hallituksen päätöksen mukaan olla yksi tai useampia.

Palkkion määräytyminen perustuu hallituksen päättämiin taloudellisiin tunnuslukuihin tai muihin mitattaviin kriteereihin. Kriteerit voivat mitata absoluuttista tai suhteellista suoritusta.

Mikäli järjestelmän puitteissa alkaa vuosittain limittäin olevia kannustinohjelmia, hallitus päättää vuosittain yksittäisten ohjelmien alkamisesta, ansaintajakson ehdoista ja kestosta. Ollakseen oikeutettu kannustinohjelmien palkkioon osallistujan tulee olla konsernin palveluksessa eikä olla irtisanoutunut palkkion maksamisen hetkellä muun kuin eläkkeellesiirtymisen vuoksi, ellei hallitus toisin päätä. Ohjelmiin voi lisäksi liittyä sitouttamisjakso, jonka loppuun edellä mainittu työssäolovelvoite jatkuu.

Yhtiöllä on johtoryhmän jäsenille suunnattu politiikka osakkeiden suositellusta omistuksesta. Kunkin johtoryhmän jäsenen odotetaan kerryttävän Exel Compositesin osakkeita vähintään määrän, joka vastaa henkilön perusvuosipalkkaa, ja pitävän sen jälkeen osakkeet omistuksessaan. Kunkin johtoryhmän jäsenen odotetaan pitävän vähintään 50 prosenttia kannustinjärjestelmien perusteella saaduista osakkeista, kunnes suositeltu osakeomistuksen taso täyttyy. Johtoryhmän jäsenten ei odoteta sijoittavan omia varojaan osakeomistuksen kartuttamiseksi.

Vuoden 2023 ohjelma

on osa osakepohjaista pitkäaikaista kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2023-2025. Noin 20 yhtiön ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä on oikeutettu osallistumaan vuoden 2023 ohjelmaan. Ohjelmaan sovellettava suoritustavoite on Exel Composites Oyj:n suhteellinen osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR). Mahdolliset palkkiot maksetaan osakkeina 2026. Maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 140 000 osaketta.

Pörssitiedote 17.2.2023

Vuoden 2022 ohjelma

oon osa osakepohjaista pitkäaikaista kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2022-2024, joka on suunnattu noin 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2022 järjestelmän piiriin. Järjestelmän mahdollinen palkkio osakkeissa perustuu oikaistuun liikevoittoon (EBIT) sekä Exel Composites Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR). Mahdolliset palkkiot maksetaan osakkeina 2025. Maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 100 000 osaketta.

Pörssitiedote 15.2.2022

Vuoden 2021 ohjelma

on osa osakepohjaista pitkäaikaista kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2021-2023, joka on suunnattu noin 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2021 järjestelmän piiriin. Järjestelmän mahdollinen palkkio osakkeissa perustuu oikaistuun liikevoittoon (EBIT) sekä Exel Composites Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR). Mahdolliset palkkiot maksetaan osakkeina 2024. Maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 100 000 osaketta.

Pörssitiedote 18.2.2021

Vuoden 2020 ohjelma

on osa osakepohjaista pitkäaikaista kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2020-2022, joka on suunnattu noin 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2020 järjestelmän piiriin. Järjestelmän mahdollinen palkkio osakkeissa perustuu oikaistuun liikevoittoon (EBIT) sekä Exel Composites Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR). Mahdolliset palkkiot maksetaan osakkeina 2023. Maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 125 000 osaketta.

Pörssitiedote 18.2.2020

Palkitsemisen lykkääminen tai takaisinperintä

Yhtiön hallituksella on poikkeustilanteissa mahdollisuus rajoittaa tulospalkkioiden maksamista tai hylätä maksaminen silloin, kun se on hallituksen harkinnan perusteella yhtiön edun mukaista. Lisäksi hallituksella on rajatuissa poikkeuksellisissa väärinkäytöstilanteissa mahdollisuus periä jo maksettu palkkio takaisin.

Ennen tämän palkitsemispolitiikan esittämistä sovitut palkitsemiselementit

Yhtiön hallitus varaa oikeuden tämän palkitsemispolitiikan rajoittamatta suorittaa kaikki sellaiset palkkiot, edut ja korvaukset (mukaan lukien harkinnan käyttämisen niiden suorittamisessa ja määrässä), joista yhtiö on päättänyt tai sopinut tai joihin se on sitoutunut ennen kuin tämä palkitsemispolitiikka esitettiin yhtiökokoukselle.

Väliaikaista poikkeamista koskevat edellytykset

Yhtiön palkitsemispolitiikasta voidaan tietyissä tilanteissa yhtiön ja pitkän aikavälin etujen varmistamiseksi poiketa väliaikaisesti. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi toimitusjohtajan vaihdos, yritysjärjestelyt tai sääntelyssä tapahtuvat muutokset. Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen edellyttää hallituksen hyväksyntää. Poikkeaminen voi koskea mitä tahansa palkitsemisen osaa ja mitä tahansa tässä palkitsemispolitiikassa esitettyä seikkaa.

Palkitsemispolitiikan toteutumisen seuranta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta seuraa ja arvioi hallituksen palkitsemispolitiikan toteutumista sekä sitä, miten se tukee yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumista. Yhtiön hallitus seuraa ja arvioi konsernin palkitsemisjärjestelmien, mukaan lukien toimitusjohtajan palkitsemispolitiikan toteutumista ja palkitsemisjärjestelmien kilpailukykyisyyttä sekä sitä, miten toteutunut palkitseminen tukee yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumista ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Palkitsemisraportti 2022

Konsernin palkkioiden kehitys

Tuhatta euroa

2022

2021

2020

2019

2018

Hallituksen palkkiot247180173175164
Toimitusjohtajan
palkitseminen 1)
328471438324390
Yhtiön työntekijöiden palkitseminen keskimäärin 2) 3)5349464647
Liikevaihto 3)136 988134 365108 595103 78496 608
Oikaistu liikevoitto 3)8 0296 0299 7087 1605 018
Osakkeen kokonaistuotto, % 4)3112,219,169,2-36,1

1) Riku Kytömäki, toimitusjohtaja 30.9.2022 asti. Jouni Heinonen, väliaikainen toimitusjohtaja 1.10.2022 alkaen.

2) Henkilöstökulut jaettuna työntekijöiden määrä keskimäärin.
2) Exel Composites hankki Diversified Structural Compositesin Yhdysvalloissa huhtikuussa 2018 ja Nanjing Jianhuin Kiinassa huhtikuussa 2017. Yhteisyritys Kineco Exel Composites India perustettiin lokakuussa 2021.
3) 1.1. – 31.12., osingot uudelleensijoitettu.

Hallituksen jäsenten palkitseminen vuonna 2022

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot hallituksen jäsenille vuodelle 2022 olivat:

  • Puheenjohtaja: 45 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 43 000 euroa) ja lisäksi 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
  • Jäsenet: 21 000 euroa/vuosi (20 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä.
  • Lisäksi toimikuntien puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista.
    Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 17 200 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 000 euroa kullekin jäsenelle. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Hallituksen kokoukset (osallistunut/yhteensä)

Vuosi-

palkkiot

Kokous-

palkkiot

Erillis-

palkkiot

Yhteensä

Yhteensä

Tuhatta euroa

2022

2022

2022

2022

2022

2021

Reima Kerttula
Hallituksen puheenjohtaja (17.3.2016 alkaen, jäsen 17.3.2016 asti)
12/124518117458
Jouni Heinonen 1)
Jäsen (25.3.2022 alkaen)
11/112175330
Petri Helsky
Jäsen (17.3.2016 alkaen)
12/12211274031
Helena Nordman-Knutson
Jäsen (4.4.2017 alkaen)
12/12211213430
Jouko Peussa
Jäsen (17.3.2016 alkaen)
12/12211203330
Kirsi Sormunen
Jäsen (20.3.2020 alkaen)
12/12211203331

Yhteensä

150

73

23,5

246,5

180

Exel Compositesilla ei ole kannustinjärjestelmiä, joiden perusteella hallituksen jäsenet voisivat saada palkkioksi optioita tai yhtiön omia osakkeita. Hallituksen jäsenet eivät myöskään ole oikeutettuja lyhytaikaiseen tulokseen sidottuun bonukseen.

Toimitusjohtajan palkitseminen ja konsernin johtoryhmän palkitseminen vuonna 2022

Riku Kytömäki

Toimitusjohtaja (30.9. 2022 asti)

Jouni Heinonen

Väliaikainen toimitusjohtaja (1.10.2022 alkaen)

Johtoryhmä

Tuhatta euroa

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Kiinteä vuosipalkka29232536977959
Etuudet0001111
Lyhyen aikavälin kannustimetPerustuen 2022 suoritukseen (arvio, tulee maksuun 2023)Perustuen 2021 suoritukseen
(maksettu 2022)
Perustuen 2022 suoritukseen (arvio, tulee maksuun 2023)Perustuen 2021 suoritukseen
(maksettu 2022)
Perustuen 2022 suoritukseen (arvio, tulee maksuun 2023)Perustuen 2021 suoritukseen
(maksettu 2022)
  yhteensä0410125102
  % vuosittaisesta peruspalkasta01301311
  % enimmäismäärästä02503227
Pitkän aikavälin kannustimetPerustuen 2020-2022 suoritukseen (arvio, tulee maksuun 2023)Perustuen 2019-2021 suoritukseen
(maksettu 2022)
Perustuen 2020-2022 suoritukseen (arvio, tulee maksuun 2023)Perustuen 2019-2021 suoritukseen
(maksettu 2022)
Perustuen 2020-2022 suoritukseen (arvio, tulee maksuun 2023)Perustuen 2019-2021 suoritukseen
(maksettu 2022)
  yhteensä07900132
  % vuosittaisesta peruspalkasta0240014
  % enimmäismäärästä0270029

Yhteensä

292

445

36

1 113

1 204

Muuttuva palkitseminen

Koko Exel Compositesin henkilöstö on lyhyen aikavälin kannustinohjelmien piirissä. Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä toimihenkilöt ovat oikeutettuja suoriutumisperusteiseen vuosibonukseen kiinteän kuukausipalkan lisäksi. Suoriutumismittarit on sidottu vuosittain sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen painottaen kasvua ja kannattavuutta sekä mahdollisia omia henkilökohtaisia tavoitteita. Työntekijät ovat myös lyhyen aikavälin tulospalkkion piirissä. Palkkio maksetaan pääosin tehtaan kannattavuuden ja tuotannon avainlukujen perusteella.

Konsernilla on yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja valituille avainhenkilöille suunnattuja pitkäaikaisia kannustinohjelmia. Ohjelmien tarkoitus on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Hallitus vahvistaa ohjelman ja sen suoriutumismittarit vuosittain.

Lyhyen aikavälin kannustimien ansaintamahdollisuus ja suoritusmittarit

Painoarvo, %

Minimi-

taso

Tavoite-

taso

Maksimi-

taso 1)

Suoritus, % maksimitasosta

Perustuen 2022 suoritukseen (arvio, tulee maksuun 2023)

  Oikaistu liikevoitto,
miljoonaa euroa
807,010,013,030
  Bruttokate, miljoonaa euroa2040,044,448,961
  Ansaintamahdollisuus,
% maksimista
15 %60 %100 %

Perustuen 2021 suoritukseen (maksettu 2022)

  Oikaistu liikevoitto,
miljoonaa euroa
608,810,011,90
  Bruttokate, miljoonaa euroa2038,240,744,435
  Liikevaihto, miljoonaa euroa20108,2116,8128,9100
  Ansaintamahdollisuus,
% maksimista
15 %60 %100 %

1) Ansaintamahdollisuus on toimitusjohtajalle enintään 50 % vuosittaisesta peruspalkasta ja muille konsernin johtoryhmäläiselle enintään 40 % vuosittaisesta peruspalkasta.

Pitkän aikavälin kannustimien ansaintamahdollisuus ja suoritusmittarit

Painoarvo, %

Minimi-

taso

Tavoite-

taso

Maksimi-

taso

Suoritus, % maksimitasosta

Perustuen 2020-2022 suoritukseen (arvio, tulee maksuun 2023)

  Oikaistu liikevoitto,
miljoonaa euroa
752830320
  Osakkeen kokonaistuoton
kehitys, %
251550850
  Ansaintamahdollisuus,
% tavoitemäärästä
25 %100 %200 %

Perustuen 2019-2021 suoritukseen (maksettu 2022)

  Oikaistu liikevoitto,
miljoonaa euroa
7525,228,531,80
  Osakkeen kokonaistuoton
kehitys, %
25155085100
  Ansaintamahdollisuus,
% tavoitemäärästä
25 %100 %200 %

Yhtiöllä oli 31.12.2022 kolme pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinohjelmaa sekä yksi ohjelma maksettiin vuonna 2022:

Vuoden 2020 ohjelma on osa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2020–2022, joka oli suunnattu noin 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluivat vuoden 2020 järjestelmän piiriin. 75 prosenttia järjestelmän mahdollisesta palkkiosta osakkeissa perustuu oikaistuun liikevoittoon (EBIT) ja 25 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR). Mahdolliset palkkiot maksetaan osakkeina 2023. Maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 125 000 osaketta, joista toimitusjohtajan osuus on 32 000 osaketta. Maksuun tulevan palkkion määrän arvioidaan olevan yhteensä noin 0 osaketta (vahvistuu maaliskuussa 2023). Allokaatiohetken käypä arvo 5,52 euroa / osake.

Vuoden 2021 ohjelma on osa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2021–2023, joka on suunnattu noin 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2021 järjestelmän piiriin. 75 prosenttia järjestelmän mahdollisesta palkkiosta osakkeissa perustuu oikaistuun liikevoittoon (EBIT) ja 25 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR). Mahdolliset palkkiot maksetaan osakkeina 2024. Maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 100 000 osaketta, joista toimitusjohtajan osuus on 25 600 osaketta. Maksuun tulevan palkkion määrän arvioidaan olevan yhteensä noin 0 osaketta (vahvistuu maaliskuussa 2024). Allokaatiohetken käypä arvo 7,78 euroa / osake.

Vuoden 2022 ohjelma on osa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2022–2024, joka on suunnattu noin 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2022 järjestelmän piiriin. 75 prosenttia järjestelmän mahdollisesta palkkiosta osakkeissa perustuu oikaistuun liikevoittoon (EBIT) ja 25 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR). Mahdolliset palkkiot maksetaan osakkeina 2025. Maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 100 000 osaketta, joista toimitusjohtajan osuus on 25 600 osaketta. Allokaatiohetken käypä arvo 6,68 euroa / osake.

Vuoden 2019 ohjelma, jonka ansaintajakso päättyi vuonna 2021, perustui pitkän aikavälin rahamääräiseen kannustinohjelmaan, ja oli suunnattu 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla 2019-2021. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluivat vuoden 2019 järjestelmän piiriin. 75 prosenttia järjestelmän mahdollisesta palkkiosta osakkeissa perustui liikevoittoon (EBIT) ja 25 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR). Vuonna 2022 maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä oli yhteensä enintään 196 000 osaketta, joista toimitusjohtajan osuus oli 50 000 osaketta. Vuonna 2022 palkkioita maksettiin vuoden 2019 ohjelman perusteella 20:lle johtohenkilölle yhteensä 46 750 osaketta (20 438 maksettiin osakkeina, 26 312 rahana). Tästä toimitusjohtajan osuus oli 12 500 osaketta (6 250 osakkeina, 6 250 osakkeen arvon rahana). Osakepalkkiot maksettiin maaliskuussa 2022. Osakkeiden toteutushinta oli 6,2864 euroa osakkeelta 11.3.2022.

Kannustinohjelmista on tilikaudella 2022 kirjattu kuluja tulosvaikutteisesti yhteensä 284 tuhatta euroa. Kussakin ohjelmassa osakkeen käypä arvo allokaatiohetkellä on yhtiön osakkeen päätöskurssi sinä päivänä, kun hallitus on päättänyt ohjelmasta, oikaistuna arvioiduilla ohjelman aikana maksuun tulevilla osingoilla.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osakkeiden hankinta ja hallinnointi tapahtuu hallituksen 12.6.2017 päätöksen mukaisesti Evli Awards Management Oy:n (EAM) kanssa tehdyn järjestelyn myötä kannustimiin liittyvän omien osakkeiden hankinnan rahoitusta koskevan osakeyhtiölain kohdan säännösten mukaisesti (OYL 13 luku 10§2). Järjestelyssä EAM perusti EAM EXL1V Holding Oy:n (Holding-yhtiö), joka hankkii Exelin rahoittamana sopimuksen ehtojen mukaisesti osakkeita jaettavaksi henkilöstölle Exelin osakepalkitsemisjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Holding-yhtiön juridinen omistus on EAM:lla, mutta sopimuksen perusteella Exel tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa järjestelyssä ja toimii päämiehenä, kun taas EAM toimii agentin roolissa Holding-yhtiön kautta. Tämä sopimuksellisista piirteistä syntyvä määräysvalta johtaa siihen, että Holding-yhtiö yhdistellään IFRS -konsernitilinpäätökseen ns. strukturoituna yhteisönä.

Ollakseen oikeutettu vuosien 2020, 2021 ja 2022 ohjelmien palkkioon osallistujan tulee olla konsernin palveluksessa eikä olla irtisanoutunut palkkion maksamisen hetkellä muun kuin eläkkeelle siirtymisen vuoksi, ellei hallitus toisin päätä. Lisäksi ohjelmiin liittyy yhden vuoden pituinen lock-up kausi, jonka loppuun edellä mainittu työssäolovelvoite jatkuu.