Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Päivitetty ja hyväksytty hallituksen toimesta 26.3.2024

Exel Composites -konsernin hallitus on laatinut liiketoimintaperiaatteet, jotka kuvaavat konsernin vastuita sekä suhtautumista ympäristöön ja eri sidosryhmiin, työntekijät, asiakkaat ja toimittajat mukaan lukien. Liiketoimintaperiaatteita täydentävät konsernin arvot ja politiikat.

Exel Compositesilla on käytössä toimittajia koskevat eettiset liiketoimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct) perustuvat Exel Composites-konsernin liiketoimintaperiaatteisiin ja edellyttää kaikkien sen tavarantoimittajien, palveluntarjoajien sekä liikekumppaneiden toimivan niiden mukaisesti.

Lue myös

Toimittajia koskevat eettiset liiketoimintaperiaatteet

SuomeksiEnglanniksiKiinaksi

Lakien ja määräysten noudattaminen

Exel Composites -konserni sitoutuu noudattamaan soveltuvaa paikallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja määräyksiä kaikkialla, missä yhtiöllä on toimintaa. Tilanteissa, joissa lainsäädäntö ei tarjoa täsmällisiä ohjeita tai on ristiriidassa konsernin eettisten normien kanssa, konserni soveltaa omia, arvoihinsa ja politiikkoihinsa perustuvia normejaan.

 

Ihmisoikeudet ja työpaikan käytännöt

Exel Composites kunnioittaa ihmisoikeuksia Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sekä OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien suuntaviivojen mukaisesti. Exel Composites kunnioittaa ja tukee jokaisen oikeutta olla joutumatta syrjityksi rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, iän, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, vammaisuuden tai muun seikan perusteella. Lisäksi konserni tukee yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämistä sekä kaikkien ihmisten tasa-arvoista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia. Moninaisuuteen rohkaistaan ja sitä kunnioitetaan työpaikalla sekä kaikissa työhönottopäätöksissä.

Exel Composites tukee ja kunnioittaa työtä koskevia oikeuksia, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeiset yleissopimukset mukaan lukien. Kaikkia tulee kohdella asianmukaisesti, kunnioittavasti ja arvostavasti. Exel ei hyväksy työntekijöiltään minkäänlaista häirintää tai kiusaamista.

Exel Composites ei salli minkäänlaisen pakko- tai lapsityövoiman käyttöä konsernissa tai sen liikekumppanien taholta ja kieltää kaiken ihmiskauppaan liittyvän tai rinnastettavan toiminnan. Työntekijöiden vähimmäisikä määritellään paikallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti.

 

Terveys ja turvallisuus

Exel Composites on sitoutunut työturvallisuuteen ja pyrkii asianmukaisilla toimilla ehkäisemään henkilövahinkoja ja ympäristövaurioita. Kaikille työntekijöille tarjotaan edellytykset turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

Terveys- ja työturvallisuusasiat ovat osa vastuullista johtamista. Tavoitteena on ehkäistä onnettomuuksia koulutuksen ja raportoitujen onnettomuuksien sekä niiden syiden selvittämisen kautta. Kaikkien työntekijöiden odotetaan toimivan ja käyttäytyvän vastuullisesti muita ihmisiä ja ympäristöä kohtaan sekä noudattavat kaikkia sovellettavia, terveyttä ja turvallisuutta koskevia määräyksiä. Uhkailua, pelottelua tai väkivaltaa ei hyväksytä. Kaikkien työntekijöiden odotetaan ilmoittavan huomaamistaan vaarallisista työolosuhteista, jotta asianmukaisiin ennaltaehkäiseviin toimiin voidaan ryhtyä.

 

Työskentelytapamme ja suhteet liikekumppaneihin

Konserni edellyttää, että työntekijät yhtiön kaikilla tasoilla toimivat vastuullisesti ja yhtiön etujen mukaisesti. Näin ollen Exel Compositesin työntekijöiden on vältettävä tilanteita, jossa heidän henkilökohtaiset etunsa tai heidän läheistensä, myös perheenjäsenten, edut saattavat olla ristiriidassa Exel Compositesin etujen kanssa. Liikesuhteiden luomisen on perustuttava puolueettomiin kriteereihin. Työntekijät eivät saa tarjota tai antaa eivätkä myöskään pyytää tai ottaa vastaan lahjuksia, laittomia maksuja tai palveluita suhteissaan kolmansiin osapuoliin, kuten viranomaisiin tai liikekumppaneihin.

Exel Composites ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Konserni noudattaa lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja ja määräyksiä sekä tukee pyrkimyksiä ja kansainvälisiä sopimuksia, joiden tavoitteena on estää lahjontaa, korruptiota, petoksia ja rahanpesua.

Kaikki maksutapahtumat on raportoitava yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitokäytäntöjen sekä lainsäädännön mukaisesti, ja kaikkien tapahtumien luonne on esitettävä kirjanpidossa oikealla tavalla.

 

Ympäristö

Exel Composites on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja ottaa ympäristöasiat huomioon tehdessään liiketoimintaa koskevia päätöksiä. Ympäristöä koskevia asioita johdetaan sisäisten politiikoiden, tavoitteiden sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Lupaehtojen noudattamista seurataan aktiivisesti, ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Exel Composites pyrkii varmistamaan, että sen tuotteet, palvelut ja tuotanto edistävät kestävää kehitystä ja välttää käyttämästä materiaaleja tai menetelmiä, jotka aiheuttavat ympäristö- ja terveysriskejä, kun sopivia vaihtoehtoja on saatavilla.

 

Vastuullinen markkinointi

Exel Composites on sitoutunut tarjoamaan turvallisia ja luotettavia tuotteita sovittujen laatu- ja turvallisuusmääritysten mukaisesti. Yhtiö antaa aina totuudenmukaista ja täsmällistä tietoa tuotteistaan ja tarjoaa myyntihenkilöstölleen säännöllistä koulutusta tätä tarkoitusta varten.

 

Immateriaalioikeudet ja muut aineettomat hyödykkeet

Exel Composites kunnioittaa liikesalaisuuksia sekä immateriaalioikeuksia ja osallistuu teknologian ja tietotaidon siirtoon tavalla, joka kunnioittaa näitä oikeuksia. Kaikki Exelin työntekijät ovat vastuussa Exelin aineettomien hyödykkeiden, immateriaaliomaisuuden ja luottamuksellisten tietojen suojaamisesta. Exel Composites turvaa ja puolustaa sekä omia liikesalaisuuksiaan ja immateriaaliomaisuuttaan että toimittajiensa, asiakkaiden tai muiden kumppanien Exel Compositesille uskomia liikesalaisuuksia ja tekijänoikeuksia.

 

Sisäpiirikaupat

Exel Compositesin työntekijät tai muut yhtiöön liittyvät henkilöt voivat saada haltuunsa konsernia koskevia tietoja, jotka eivät ole julkisesti saatavilla ja joita voidaan pitää merkittävinä sijoittajalle, joka harkitsee Exel Compositesin osakkeisiin sijoittamista. Sisäpiiritiedon käyttäminen Exelin osakekaupoissa, tai tiedon jakaminen ulkopuolisille, on laitonta ja ehdottomasti kielletty, ja voi johtaa rangaistuksiin.

 

Tietosuoja

Exel Composites noudattaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sekä muita sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä asetuksia ja kerää henkilötietoja lain edellyttämin tiukoin perustein ja vain määritettyihin laillisiin tarkoituksiin. Yhtiö kunnioittaa kaikkia keräämiään ja/tai käsittelemiään henkilötietoja ja suojaa niitä väärinkäytöksiä vastaan.

 

Poliittinen toiminta ja avustukset

Exel Composites ei tue eikä lahjoita poliittisille puolueille tai yksittäisille poliitikoille, eikä rahoita projekteja tai aloitteita, jotka liittyvät politiikkaan, uskontoon tai muihin aatteellisiin organisaatioihin.

 

Liiketoimintaperiaatteiden täytäntöönpano ja rikkomuksista ilmoittaminen

Exel Composites-konsernin yhtiöiden ja koko henkilöstön tulee noudattaa näitä liiketoimintaperiaatteita. Liiketoimintayksiköiden johtajat ovat vastuussa periaatteiden toimeenpanosta paikallisesti ja noudattamisesta oman organisaationsa sisällä.

Exelin liiketoimintaperiaatteden muodollinen hyväksyminen on osa uusien työntekijöiden rekrytointiprosessia. Jokaista työntekijää rohkaistaan kertomaan esimiehelleen, yksikkönsä johtajalle tai Exel Compositesin henkilöstöjohtajalle, jos hänellä on jokin huolenaihe tai hän on epävarma siitä, mikä olisi paras toimintatapa jossakin tietyssä tilanteessa. Työntekijöitä rohkaistaan myös ehdottamaan parannuksia liiketoimintaperiaatteisiin.

Kaikkien työntekijöiden edellytetään ilmoittavan mahdolliset liiketoimintaperiaatteiden rikkomukset. Yllämainittujen sisäisten tapojen lisäksi Exel Composites tarjoaa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille anonyymin ja luottamuksellisen ilmoituskanavan, joka löytyy yhtiön internetsivuilta. Puolueettomuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi ilmoitukset vastaanottaa ulkopuolinen taho, jonka vastuulla on käynnistää tarvittavat jatkotoimet ilmoitukseen liittyen ja huolehtia prosessin eri vaiheiden seurannasta. Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti, tutkitaan ja selvitetään puolueettomasti ja asianmukaisesti. Meillä on nollatoleranssi kaikenlaisiin kostotoimiin sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ilmaisevat huolensa, ilmoittavat väärinkäytöksistä tai avustavat mahdollisten rikkomusten tutkimuksissa. Hyvässä hengessä ilmoituksen tehnyt henkilö ei kohtaa seuraamuksia Exel Compositesin osalta, vaikka ilmoitus todettaisiin myöhemmin paikkaansa pitämättömäksi.

Näiden liiketoimintaperiaatteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kurinpitotoimiin kuten irtisanomiseen, muihin seuraamuksiin tai oikeudellisiin toimenpiteisiin.