Sosiaalinen kädenjälki

Olennaiset vastuullisuusaiheemme:
Mahdollistavat ratkaisut | Sosiaalinen kädenjälki | Ympäristöjalanjälki

Tavoitteemme on tarjota turvallinen, reilu ja innostava ympäristön henkilöstöllemme, pitää yllä korkeita eettisiä standardeja liiketoiminnassa.

Vaikutuksemme SDG-tavoitteisiin

Edistämme taloudellista tuottavuutta asettamalla terveyden ja turvallisuuden, monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden etusijalle, ja olemalla innostava työpaikka henkilöstöllemme. Haluamme toimia vastuullisena yrityskansalaisena ympäröivässä yhteiskunnassamme.

Tärkeimmät politiikat ja standardit

 • Konsernin arvot
 • Liiketoimintaperiaatteet, toimittajia koskevat eettiset periaatteet
 • Laatu-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka
 • Kemikaalipolitiikka
 • HR-politiikka ja -strategia
 • Korruption vastainen politiikka
 • Eettinen ilmoituskanava
 • ISO 45001/2017 (työterveys ja turvallisuus), ISO 26000 (sosiaalinen vastuu)

Terveys ja turvallisuus

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Työterveys- ja turvallisuusasiat ovat olennainen osa johtamista ja kaikissa yksiköissä on nimetty turvallisuusorganisaatio, jonka vastuut on määritelty. Tuotannossa käytetään useita eri kemikaaleja ja yli puolet henkilöstöstä on työssään päivittäin tekemisissä vaarallisten tai tulenarkojen kemikaalien kanssa. Kaikkien tuotteissa käytettävien kemikaalien turvallisuuden varmistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Pääasialliset työterveys- ja turvallisuusriskit liittyvät tulipalon mahdollisuuteen tai allergioiden tai pitkäaikaisesta altistumisesta johtuviin terveysongelmiin.

Turvallisuuden saralla Exel Compositesin toiminnan ydin on ennaltaehkäisevä toiminta, johon liittyvät asianmukainen turvavarustus, säännöllinen koulutus ja viestintä turvallisuuteen liittyvistä aiheista, riskiarvioinnit sekä sisäiset ja ulkoiset arvioinnit. Onnettomuuksien määrä miljoonaa työtuntia kohden on tärkeimpiä mittareita. Kaikki onnettomuudet eli LTI:t raportoidaan johdolle ja muille yksiköille, jotta opit voidaan ottaa ennaltaehkäisevästi huomioon. Läheltä piti -tilanteiden ja vaarallisten olosuhteiden raportointia käytetään kaikissa yksiköissä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä.

Myrkyllisten ja syöpää aiheuttavien kemikaalien käyttö on kielletty. Exel Compositesissa kemikaalien käsittely ja henkilökohtainen turvavarustus on suunniteltu ja sallittu kemikaaleille, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä aiheuta syöpää tai mutaatioita. Seuraamme tarkasti mahdollisia päivityksiä erittäin vaarallisten aineiden listauksissa, kuten REACH- ja RoHS-ilmoituksissa, pysyäksemme sääntelyn edellä. Lisäksi vaihtoehtoisten, vähemmän haitallisten kemikaalien käyttöä tutkitaan jatkuvasti ja ennakoivasti. Exel Composites on investoinut käytettävän puhdistusaineen korvaamiseen vähemmän haitallisella puhdistusaineella.

Hengitysilman laadun ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-päästöjen monitorointi sekä tehokas ilmanvaihto ovat tärkeä osa työterveyttä ja -turvallisuutta kaikissa yksiköissä. Työntekijöiden terveyttä seurataan myös säännöllisillä terveystarkastuksilla. Styreenialtistusta seurataan säännöllisillä virtsanäytteistä otetuilla mantelihappotesteillä.

Turvallisuusmittarit

2023

2022

2021

2020

2019

Onnettomuudet (lost time injuries, LTI) 1)6,010,87,88,110,8
Tilastoitujen työhön liittyvät onnettomuudet819
Turvallisuusilmoitukset7707628089761 175

1) Onnettomuuksien määrä miljoonaa työtuntia kohden

Vastuullinen työnantaja

Teknologiajohtajuus on Exel Compositesille kilpailuetu. Osaavan henkilöstön rekrytointi, osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat hyvin tärkeitä yrityksemme jatkuvalle kehitykselle ja onnistumiselle. Exel Composites haluaa olla innostava ja reilu työnantaja työntekijöilleen tarjoten työpaikan missä ihmiset voivat kasvaa ja hyödyntää osaamistaan.

Vuosittaiset kehityskeskustelut eli niin kutsuttu Performance Development Review -prosessi on tärkeä keino työntekijöiden ja tiimien suoriutumisen arvioinnissa sekä jatkuvan vuoropuhelun varmistamisessa esimiesten ja tiimien välillä. PDR-prosessissa työntekijät voivat myös yhdessä esihenkilönsä kanssa tunnistaa oman osaamisensa kehitysalueita ja halukkuutta kouluttautumiselle, sisäisille siirroille tai mentoroinnille.

Kaikki Exel Compositesin työntekijät ovat oikeutettuja vuosittaisiin palkkioihin, jotka ovat suoritukseen sidottuja esimerkiksi kasvun, kannattavuuden ja tuotannon avainlukujen osalta. Vuosittaiset palkkiot voivat mahdollisesti olla sidottuja lisäksi myös henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Exel Composites on sitoutunut ISO 26000 -standardin vaatimuksiin koskien sosiaalista vastuuta. Konsernilla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli paikallisena työllistäjänä sekä maakuntien elinvoiman tukijana, sillä yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat pääosin pienillä paikkakunnilla. Tuemme paikallisia yhteisöjä esimerkiksi pienillä lahjoituksilla paikallisille yhdistyksille tai ei-poliittiselle toiminnalle. Exel Composites tekee myös yhteistyötä yliopistojen ja kauppakamarien kanssa lisätäkseen tunnettuuttaan yrityksenä ja houkuttelevana työnantajana sekä tietoisuutta komposiittialasta yleensä.

Exel Composites kannustaa ja kunnioittaa monimuotoisuutta niin työpaikalla, kaikissa rekrytointitilanteissa kuin yhtiön hallituksen kokoonpanossakin. Exel Composites soveltaa nollatoleranssia syrjintäasioissa ja yhtiön arvoissa sekä liiketoimintaperiaatteissa todetaan, että kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja huomaavaisesti. Työntekijöiden edellytetään ilmoittavan mahdolliset syrjintätapaukset tai muut liiketoimintaperiaatteiden rikkomukset esimerkiksi intranetissä ja yhtiön internetsivuilla olevan ilmoituskanavan kautta.

Henkilöstöön liittyvät mittarit

2023

2022

2021

2020

2019

Henkilöstö, keskimäärin667732715665660
Henkilöstö, kauden lopussa623721753674648
Henkilöstön keskimääräinen ikä4443434343
Vakituiset työntekijät, yhteensä616
Vakituiset työntekijät, %98,998,597,397,598,8
Määräaikaiset työntekijät, yhteensä7
Määräaikaiset työntekijät, %1,11,52,72,51,2
Työvuosia Exelillä, keskimäärin9,28,47,88,48,0
Työntekijöiden vaihtuvuus149
Työntekijöiden vaihtuvuus, %22,319,322,118,925,6

Vastuullinen liiketoiminta

Exel Composites on sitoutunut korkeisiin vastuullisuuden ja rehellisyyden standardeihin ja noudattaa eettisiä liiketoimintaperiaatteita (Code of Conduct).

Exel tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksien turvaamista kaikessa toiminnassaan, hankintaketju mukaan lukien, ja noudattaa globaaleja ihmis- ja työoikeussopimuksia. Pakko- tai lapsityövoimaa ei sallita missään muodossa konsernin omassa taikka yhtiön yhteistyökumppaneiden tai konserniin liittyvien kolmansien osapuolien toiminnassa.

Exel Composites ei salli toiminnassaan minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota. Mahdolliset rikkomukset voisivat vahingoittaa Exelin liiketoimintaa ja mainetta, joten yhtiöllä on nollatoleranssi korruption suhteen kaikkialla, missä se toimii.

Työntekijöiden odotetaan ja heitä kannustetaan raportoimaan mahdollisista Code of Conduct -rikkomuksista tai havainnoista. Työntekijöitä rohkaistaan kertomaan esihenkilölleen, yksikkönsä johtajalle tai henkilöstöhallintoon, jos hänellä on jokin huolenaihe tai hän on epävarma siitä, mikä olisi paras toimintatapa jossakin tietyssä tilanteessa. Tämän lisäksi yhtiö tarjoaa nimettömän ja luottamuksellisen ilmoituskanavan sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Uudet työntekijät allekirjoittavat eettiset liiketoimintaperiaatteet jo rekrytointiprosessin aikana ja ne ovat osa työsopimusta.

 

KESKEISET TEEMAT

EDISTYMISEMME VUONNA 2023

Terveys ja turvallisuus
 • Turvallisuusparannustoimenpiteitä kaikissa yksiköissä
 • Säännölliset turvallisuuskartoitukset ja -tarkastukset
 • Turvallisuuskoulutukset ja -viestintä
 • Kemikaaliturvallisuuden ja hengitysilman parannustoimet
 • Työsuojelutoimikuntien toiminta kaikissa yksiköissä
Vastuullinen työnantaja
 • HR-prosessien jatkuva kehittäminen kuten esimerkiksi kehityskeskustelut, perehdyttäminen, koulutus, jne.
 • Yhteistyö paikallisten yliopistojen ja oppilaitosten kanssa
Vastuullinen liiketoiminta
 • Konsernin arvojen ja liiketoimintaperiaatteiden jalkauttaminen
 • Tehtiin toimenpiteitä ihmisoikeusarviointiselvityksen seurauksena

 

Vuosikertomus 2023

Mahdollistavat ratkaisut

Lue lisää

Sosiaalinen kädenjälki

Lue lisää

Ympäristöjalanjälki

Lue lisää