Ympäristöjalanjälki

Olennaiset vastuullisuusaiheemme:
Mahdollistavat ratkaisut | Sosiaalinen kädenjälki | Ympäristöjalanjälki

Tavoitteemme on vähentää oman toimintamme negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ilmastolle.

Vaikutuksemme SDG-tavoitteisiin

Edistää vastuullista tuotantoa ja auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä vastuullisen toiminnan kautta, joka perustuu kiertotalouteen, energia- ja materiaalitehokkuuteen, kemikaalien vastuulliseen käyttöön, jätteenkäsittelyyn ja vastuulliseen hankintaketjuun. ​​

Tärkeimmät politiikat ja standardit

 • Konsernin arvot
 • Liiketoimintaperiaatteet, toimittajien eettiset periaatteet
 • Laatu-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka
 • Kemikaalipolitiikka
 • ISO 14001/2015 (ympäristöhallinta) ja ISO 9001/2015 (laadun hallinta)

Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen

Exel Compositesin kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa on hiilidioksidia, jota muodostuu omasta polttoaineiden käytöstä, materiaalien kuljetuksesta ja ulkoistetusta energiantuotannosta sekä lämmityksestä.

Tuotannon lisäksi lämmityksellä on suuri vaikutus kokonaisenergiankäyttöön, sillä Exelin suurimmat tuotantolaitokset sijaitsevat pohjoisessa.

Pitkän aikavälin tavoitteemme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1 ja 2) YK:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tarkoituksenamme on vähentää tuotantoon suhteutettua energiankulutustamme. Ensisijainen energianlähde on sähköenergia, josta arviolta noin kolmannes on uusiutuvista lähteistä.

Kiertotalous ja jätteenkäsittely

Kierrätettävyys ja kiertotalousajattelu toiminnassamme on yksi kiireellisimmistä teemoista Exelissä. Exelin pitkän aikavälin tavoitteena on, ettei kaatopaikkajätettä syntyisi ollenkaan.

Exel Compositesin keskeisin tuotannon tehokkuustavoite on vähentää tuotannosta tulevaa komposiittijätettä, jota muodostuu väistämättä osana normaalia prosessia. Exelillä on jolemassa jätteenkäsittelyprosessi, ja yhtiö seuraa sekä pyrkii vähentämään tuotetun kokonaisjätteen määrää jatkuvasti. Komposiittijätteen määrä on riippuvainen tuotemixistä ja siksi vaihteleva. Koska tuotteet tehdään yleensä tilauksesta ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, on raaka-aineiden käyttö mahdollisimman tehokasta. Tuotesuunnittelu ja tuotteen monimutkaisuus, tuotantoerien koko sekä raaka-aineiden laatu ovat myös tekijöitä, jotka vaikuttavat hävikin määrään. Yhteistyö asiakkaan kanssa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa on näin ollen laadun ja tuotannon näkökulman lisäksi tärkeää myös jätteenkäsittelyn kannalta.

Exel Composites on sitoutunut ehkäisemään kaatopaikalle menevää jätettä hyödyntämällä ja uusiokäyttämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi hartsisekoitteita.

Komposiittijäte voidaan hyödyntää energiatuotannossa. Tämä on Keski-Euroopassa laajalti käytössä. Komposiittijäte mitä ei voi uudelleen käyttää, kierrätetään polttamalla siellä missä se on mahdollista. Prosessissa noin neljäsosa voidaan kierrättää energiana ja jäljelle jäävä tuhka päätyy nykyisellään kaatopaikalle. Muu kuin komposiittijäte kierrätetään aina kun mahdollista.

Aina kun logistisesti ja teknistaloudellisesti on mahdollista, komposiittijäte kierrätetään esimerkiksi murskaamalla se sementtituotannon raaka-aineeksi. Tämä on nykyisin mahdollista joissain Euroopan maissa.

Tuotannon mittarit

2023

2022

2021

2020

2019

Energian käyttö, GWh19,621,725,121,422,1
Energian käyttö, muutos edellisvuodesta, %-9,7-13,617,1-2,811,0
Kasvihuonekaasupäästöt
(scope 1), tCO2e
558649
Kasvihuonekaasupäästöt
(scope 2), tCO2e
2 7474 611
Kasvihuonekaasupäästöt
(scope 1 ja 2), tCO2e, yhteensä*
3 3055 260
Energiankäyttö suhteessa tuotantoon, muutos edellisvuodesta, %22,68,24,1-3,5-17,0
Energian kulutukseen vaikuttaa pääasiassa tuotantolaitosten määrä ja niiden maantieteellinen sijainti (lämmitystarve) sekä tuotannon kuormitus
Kierrätetty jäte, tonnia804825
Energiatuotannon uusiokäyttöön menevä jäte, tonnia1 2961 755
Kaatopaikkajäte, tonnia163685
Erikoisjäte, tonnia4547
Jäte yhteensä, tonnia2 3083 312
Jäte per tuotettu tonni, muutos edellisvuodesta, %-6,1-5,3

*Vertailuluku vuodelle 2022 on korjattu vuoden 2022 vuosikertomuksessa olleen yksikkövirheen takia

Veden kulutus

Tehtailla ei ole merkittäviä vuotoriskejä. Komposiittien valmistuksessa vedenkulutus ei ole merkittävää.

Kulutus on lähinnä saniteettivettä ja vähäisessä määrin jäähdytyksessä suljetussa kierrossa uudelleen käytettävää vettä. Joensuun tehdasta lukuun ottamatta Exelin tehtaat eivät sijaitse pohjavesialueilla. Yhtiö on rakentanut Joensuun tehtaalle ympäristöluvan mukaisesti sammutusvesien talteenottojärjestelmän pohjaveden suojelemiseksi tehdaspalon sattuessa. Myös muut konsernin yksiköt toimivat ympäristölupien vaatimuksien alaisuudessa.

Vastuullinen hankintaketju

Exel Composites hankkii komponentteja ja materiaaleja tuotantoprosessiinsa useilta eri toimittajilta useista eri maista. Suurin osa yhtiön hankintaketjusta muodostuu isoista, kansainvälisistä valmistajista tai näiden jakelijoista, joilla on usein vakiintuneet prosessit ja korkeat vastuullisuusvaatimukset.

Nämä toimittajat ja valmistajat ovat systemaattisesti myös monen muun asiakkaan auditoimia Exelin ja muiden sidosryhmien lisäksi. Kaikki toimittajat valitaan huolella ja perustuen puolueettomiin seikkoihin kuten laatu, luotettavuus, toimitus ja hinta, eettisten standardien ja vastuullisuuden lisäksi. Kaikki toimittajat saavat toimittajia koskevat eettiset toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct) osana sopimustaan Exelin kanssa ja heidän edellytetään toimivan niiden mukaisesti.

Exel Composites auditoi toimittajiaan pääasiallisesti yritysvierailujen kautta, joissa prosessin alussa täytetty itsearviointilomake vahvistetaan. Tämän lisäksi Exel auditoi toimittajiaan myös itsearviointikyselyiden avulla. Auditoitavat aiheet kattavat muun muassa ympäristöön liittyvät asiat, ihmisoikeudet, henkilöstön työterveys ja –turvallisuusasiat sekä vaarallisten aineiden seurannan. Auditoitavat toimittajat valitaan ostovolyymin, toimittajan ja sijainnin kriittisyyden mukaan. Mikäli rikkomuksia ilmenee, ryhdytään toimenpiteisiin joko sallimalla toimittajalle aikaa tilanteen korjaamiseksi tai lopettamalla yhteistyö.

Kiertotaloutta edistävässä kiertotalous-hankkeessa Exel tutkii ja arvioi kestävien raaka-ainevaihtoehtojen käyttöä tuotannossa. Näitä ovat biopohjaiset hartsit ja kuidut kuten pellavakuidut, sekä neitseellisten ja kierrätettyjen raaka-aineiden yhdistelmät. Biopohjaiset raaka-aineet ovat jo nykyisin osa tarjoomaamme ja niitä käytetään esimerkiksi joissain urheiluvälineissä. Kiinnostuksen odotetaan kasvavan, mutta volyymit ovat vielä pieniä johtuen biopohjaisten raaka-aineiden korkeammasta hinnasta. Toisaalta kierrätettyjen kuitujen käyttö pultruusiossa on rajoitettua siitä syystä, että teknologia perustuu nimenomaan pitkien ja jatkuvien kuitujen käyttöön. Kierrätettäessä kuidut yleensä leikataan tai murskataan lyhyiksi ja siitä syystä ne soveltuvat parhaiten käytettäväksi muissa teknologioissa, kuten ekstruusiossa, jolloin myös tuotteen ominaisuudet ovat erilaiset.

Ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet

RISKIT

MAHDOLLISUUDET

Politiikka ja lainsäädäntö

 • Kulutuskäyttäytymiseen voimakkaasti vaikuttava lainsäädäntö.
 • Nimenomaisesti komposiittien tuotantoon vaikuttavat säädösmuutokset, esim. kemikaaleihin tai niiden riskiluokitteluun liittyen.
 • Komposiittien käyttöä hankaloittavat säädökset tai viivästykset niitä suosivien standardien käyttöönotossa.
 • Säädösten poikkeavuus Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa.

Tuotteet ja palvelut

 • Komposiitit ovat myrkyttömiä, kestäviä ja huoltovapaita ja näin ollen ympäristö- ja ilmastoystävällisiä. Komposiitista valmistettu tuote ei vuoda eikä päästä mitään ilmaan tai maaperään.
 • Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pyrkivät säädökset lisäävät komposiittien kysyntää.
 • Ilmastoystävällinen tuotesuunnittelu ja sen hyödyntäminen asiakashankinnassa.
 • Yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tehdyn yhteistyön hyödyntäminen ja lisääminen.

Teknologia

 • Muiden materiaalien suosiminen huomioimatta lopputuotteen koko elinkaaren ilmastovaikutusta.
 • Mahdolliset uudet, ilmastoystävällisemmät tuotantoteknologiat, esim. liuotinvapaat teknologiat.

Resurssitehokkuus

 • Energiatehokkuuden lisääminen.
 • Komposiittien kierrätykseen ja uusiokäyttöön liittyvät innovaatiot.
 • Biopohjaisten raaka-aineiden laajempi käyttö.
 • Tuotannon ilmastoystävällisyyden kehittäminen, esim. kuitujen kastelu suljetussa altaassa.

 

Markkinat ja maine

 • Pultruusiolla tuotettujen komposiittien haastavaan kierrätettävyyteen liittyvä maineriski.
 • Komposiittien mieltäminen virheellisesti “muoviksi” ja siihen liittyvä maineriski.

Markkinat

 • Kasvava kysyntä ilmastonmuutosta lieventäville tuotteille.
 • Tietoisuuden lisääminen komposiittien tuomista eduista ja Exelin käyttämistä tuotantoteknologioista.
 • Laajentuminen uusiin sovelluskohteisiin ja toimialoihin, joissa komposiittien tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä.

Fysikaaliset riskit

 • Äärimmäiset sääolosuhteet, jotka aiheuttavat keskeytyksiä tuotannossa tai hankintaketjussa.

 

Ilmastonmuutokseen liittyvillä riskeillä sekä mahdollisuuksilla voi olla merkittävä taloudellinen vaikutus Exel Compositesin liiketoimintaan sekä taloudellisiin suunnitelmiin. Ne voivat näkyä liikevaihdon kasvuna tai laskuna, odottamattomina kustannuksina tai investointitarpeina. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit voivat myös vaikuttaa Exelin tase-erien arvostukseen tai kykyyn saada rahoitusta. Strategisesta näkökulmasta tarkasteltuna ilmastonmuutokseen liittyvät riskit sekä mahdollisuudet voivat vaikuttaa päätöksiin koskien yhtiön maantieteellistä läsnäoloa, laajentumista tai keskittymistä tiettyihin sovelluksiin tai asiakastoimialoihin sekä laajentumista tai keskittymistä nimenomaisiin tuotantoteknologioihin.

KESKEISET TEEMAT

EDISTYMISEMME VUONNA 2023

Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen
 • Energiankulutusta vähentävät toimet ja energiatehokkuusparannukset
Kiertotalous ja jätteenkäsittely
 • Merkittävä kaatopaikalle menevän tuotantojätteen vähentäminen, muut kiertotalous-hankkeen puitteissa käynnistetyt toimet
 • Yhteistyö komposiittien kierrätettävyyden lisäämiseksi
Vastuullinen hankintaketju
 • Kolme toimittaja-auditointia vuoden aikana

 

Vuosikertomus 2023

Mahdollistavat ratkaisut

Lue lisää

Sosiaalinen kädenjälki

Lue lisää

Ympäristöjalanjälki

Lue lisää