Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa yhtiössä käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksissa, jotka yhtiön hallitus kutsuu koolle. Nämä kokoukset koostuvat varsinaisista yhtiökokouksista sekä tarvittaessa ylimääräisistä yhtiökokouksista. Yhtiökokoukset pidetään joko Mäntyharjulla, Helsingissä tai Vantaalla.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisen yhtiökokouksen tehtävänä on käsitellä sille yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat kuten tilinpäätöksen hyväksyminen, voitonjaosta päättäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Se myös vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja käsittelee yhtiökokoukselle tehdyt muut ehdotukset.

Tarvittaessa kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään hallitukselle tehtyä erityistä ehdotusta.

Yleensä yhtiökokous käsittelee asiat jotka hallitus on asettanut asialistalle. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi esittää kirjallisen pyynnön yhtiön hallitukselle erityisen asian asettamiseksi seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Pyynnön katsotaan saapuneen hyvissä ajoin silloin kun hallitus on saanut sitä tiedon viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun julkaisua. Yhtiö ilmoittaa internetsivullaan hyvissä ajoin päivämäärän mihin mennessä osakkeenomistajan tulee esittää pyyntönsä. Lisäksi yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan mihin osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen pyyntö tulee lähettää.

Mikäli osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat vähintään 10 prosenttia kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja kirjallisesti vaativat erityisen asian käsittelemistä yhtiökokouksessa, tulee hallituksen viipymättä kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous asian käsittelemiseksi.

exel_governance

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja osallistuvat yhtiökokouksiin ellei heidän poissaololleen ole perusteltua syytä. Yhtiön tavoitteena on myös, että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.

Päätöksenteko

Exel Compositesilla on vain yksi osakesarja. Yhtiökokouksessa kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden. Exel Compositesin yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuslausekkeita. Yhtiön tiedossa ei ole osakkeenomistajien sopimuksia koskien yhtiön osakkeiden omistusta tai yhdistettyjen äänioikeuksien käyttöä.
exel_decision_making

Etukäteistiedottaminen yhtiökokouksista osakkeenomistajille

Yhtiökokouskutsu tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjatussa kirjeessä tai muutoin todistettavalla tavalla kirjallisesti.

Henkilöt, joita osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa valittavaksi hallituksen jäseniksi julkaistaan yhtiökokouskutsussa edellyttäen, että henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisäksi muut jäsenehdokkaat, joita vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeenomistajista kannattaa ja jotka ovat antaneet suostumuksensa valintaan, tulee julkaista yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat on julkistettava erikseen. Lisäksi yhtiökokouskutsussa tulee julkaista hallituksen tai osakkeenomistajien, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdotus ulkopuolisen tilintarkastajan valinnaksi.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä vaadittava taloudellinen informaatio on osakkeenomistajien saatavilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla. Suomen listayhtiöiden hallintokoodin kohdan 1 mukaisesti yhtiökokouksen pöytäkirja mukaan lukien äänestystulokset sekä pöytäkirjan liitteet jotka liittyvät päätöksentekoon, ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Osakkeenomistajien osallistuminen yhtiökokoukseen

Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.