Mahdollistavat ratkaisut

Olennaiset vastuullisuusaiheemme:
Mahdollistavat ratkaisut | Sosiaalinen kädenjälki | Ympäristöjalanjälki

Tavoitteemme on kehittää vastuullisia, turvallisia ja luotettavia tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

Vaikutuksemme SDG-tavoitteisiin

Tuotamme turvallisia ja luotettavia komposiittiratkaisuja, jotka edistävät kestävää kulutusta: komposiitit ovat kestäviä ja niiden ylläpitovaatimukset ovat vähäisiä tai niitä ei ole ollenkaan. Kevyinä mutta kestävinä komposiitit auttavat säästämään resursseja energia- ja materiaalitehokkuuksien myötä. Olemme mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta tarjoamalla tuotteita mm. tuulivoima-, rakennukset ja intrastruktuuri-, sekä kuljetusaloille.

Tärkeimmät politiikat ja standardit

  • Konsernin arvot
  • Liiketoimintaperiaatteet
  • Konserninlaajuinen laadunhallintajärjestelmä
  • Terveys- ja turvallisuuspolitiikka
  • Kemikaalipolitiikka
  • ISO 14001/2015 (ympäristöhallinta) ISO 9001/2015 (laadun hallinta)
  • Jäsenyydet komposiittialan yhdistyksissä kuten EPTA, EuCIA ja ACMA

Asiakas on Exel Compositesin liiketoimintaan liittyvien päätösten keskiössä. Sellaisen tuotteen suunnittelu, valmistus ja myynti, joka ei vastaa asiakkaan kanssa sovittuja ominaisuuksia, voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja maineeseen. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti asiakaskyselyiden ja esimerkiksi Net Promoter Score -asiakasuskollisuusmittarin (NPS) avulla.

Monet asiakkaistamme edellyttävät, että Exel noudattaa heidän eettisiä periaatteitaan ja myös auditoivat yhtiötä omia vastuullisuus-, laatu- ja turvallisuusvaatimuksiaan vasten. Osallistumme lisäksi asiakkaidemme toimittajille suunnattuihin vastuullisuusohjelmiin.

Vastuulliset tuotteet

Exelin tuotteiden vaikutus ympäristöön ja ilmastoon on suurin lopputuotteen käyttöiän aikana. Komposiittien ominaisuudet tekevät niistä ympäristöystävällisiä ja kasvava vastuullisuusajattelu myös lisää komposiittien kysyntää.

Komposiitit ovat useimmiten kevyempiä kuin vaihtoehtoiset materiaalit, ja ne ovat kestäviä ja myrkyttömiä. Komposiitista valmistettu tuote ei vuoda eikä niistä tule päästöjä ilmaan tai maaperään. Pitkän käyttöiän ja matalien asennus- ja ylläpitokustannusten lisäksi, energiankulutus tuotteen elinkaaren aikana on usein pienempi.

Komposiitteja käytetään myös kestävää kehitystä edistävissä teknologioissa ja ratkaisuissa, jotka auttavat hillitsemään tai sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi pidemmät ja jäykemmät tuuliturbiinien siivet mahdollistavat paremman suorituskyvyn, eristävämmät ikkuna- ja oviprofiilit mahdollistavat energiatehokkaammat rakennukset, kevyemmät julkisen liikenteen runkopaneelit mahdollistavat pienemmän energiankulutuksen, jne.

Luotettavan ja koko elinkaaren kattavan arviointimenetelmän kehittäminen komposiittituotteille on haastavaa, sillä komposiitit ovat usein vain yksi osa useampia komponentteja ja materiaaleja sisältävää lopputuotetta. Euroopan komposiittialan yhdistyksen EuCIA:n kehittämä työkalu helpottaa komposiittien tuotantovaiheen eli nk. cradle to gate-vaiheen ympäristövaikutusten objektiivista arviointia.

Komposiitit elinkaarensa lopussa

Samat ominaisuudet, joiden perusteella komposiitit valikoituvat vaihtoehtoisten materiaalien joukosta ­kuten niiden kestävyys ja jäykkyys asettavat myös niiden kierrätettävyydelle taloudellisia ja teknisiä rajoituksia.

Komposiittien kysynnän kasvaessa käytettävissä olevien kierrätysteknologioidenkin odotetaan kehittyvän voimakkaasti tulevien vuosien aikana. Exelin tavoitteena on olla osa tätä kehitystä osallistumalla alan hankkeisiin ja huomioimalla kierrätettävyyteen vaikuttavat asiat jo tuotteen suunnitteluvaiheessa.

EuCIA:n arvion mukaan vähintään seuraavan kymmenen vuoden aikana komposiittien merkittävin kierrätysreitti on komposiittijätteen hyödyntäminen sementtiteollisuudessa raaka-aineena (noin 2/3) ja energian talteenotossa (noin 1/3), jolloin CO2-päästöt kokonaisuudessaan pienenevät.

Komposiittien elinkaarivaikutus

KESKEISET TEEMAT

EDISTYMISEMME VUONNA 2023

Vastuulliset tuotteet
  • Asiakkaan vaatimusten mukainen tai ylittävä turvallisuus ja laatu, läpäistyt asiakasauditoinnit, osallistuminen asiakkaiden vastuullisuusohjelmiin
  • Hyvä tulos Exelin vuoden 2023 asiakaskyselyssä
Komposiitit elinkaarensa lopussa
  • Osallistuminen komposiittien kierrätettävyyttä edistäviin alan hankkeisiin

 

Vuosikertomus 2023

Mahdollistavat ratkaisut

Lue lisää

Sosiaalinen kädenjälki

Lue lisää

Ympäristöjalanjälki

Lue lisää