Tunnuslukujen laskentakaavat

Nettovelka/oikaistu liiketulos ennen korkoja, veroja ja poistoja

korolliset velat – rahavarat
oikaistu käyttökate

Oman pääoman tuotto, %

tulos ennen varauksia ja veroja – verot x 100
oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

tulos ennen varauksia ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

korolliset nettovelat (=korolliset velat – likvidit varat) x 100
oma pääoma

Tulos/osake (EPS), euroa

tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja – verot +/- vähemmistöosuus
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake, euroa

oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake, euroa

tilikauden osinko
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/tulos, %

osakekohtainen osinko x 100
osakekohtainen tulos (laskettu kuten tunnusluvussa tulos/osake)

Efektiivinen osinkotuotto, %

osinko/osake x 100 x 100
osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden lopussa

Hinta/voitto (P/E), %

osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden lopussa x 100
tulos/osake

Markkina-arvo/oma pääoma (P/B)

Osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa ilman omia osakkeita x osakekurssi tilikauden lopussa
oma pääoma ilman vähemmistöosuutta

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Exel Composites käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä:

Oikaistu liiketulos

Oikaistu liiketulos johdetaan IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Näitä ovat muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan ja myyntiin  liittyvät kulut, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot sekä lainsäädäntömuutoksiin tai oikeudenkäynteihin liittyvät kulut.

Oikaistu käyttökate

liiketulos + poistot ja arvonalentumiset- merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (uudelleenjärjestelykulut, liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut, jne.)