Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011

EXEL COMPOSITES OYJ   TILINPÄÄTÖSTIEDOTE    17.2.2012 klo 9.00    1 (16)

EXEL COMPOSITES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011

LOKA-JOULUKUU 2011 LYHYESTI

- Liikevaihto oli 19,8 (19,3) miljoonaa euroa vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä, joka oli 2,2 prosenttia parempi kuin vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä

- Liikevoitto oli vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä 1,8 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa) eli 8,9 (16,1) prosenttia liikevaihdosta

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,19) euroa

TAMMI-JOULUKUU 2011 LYHYESTI

- Liikevaihto kasvoi tilikauden aikana 85,1 (72,9) miljoonaan euroon ja oli 16,8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010

- Liikevoitto oli tilikauden aikana 11,1 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa) eli 13,0 (12,9) prosenttia liikevaihdosta

- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +9,6 (+12,0) miljoonaa euroa

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,67 (0,57) euroa

- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,50 (0,50) euroa osakkeelta

  

NÄKYMÄT VUODELLE 2012 

Exel Composites –konsernin vuoden 2011 tulos oli vahva myynnin ja liikevoiton kehittyessä suotuisasti.

Kysyntä hiljeni vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Talouden yleiseen kehittymiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa komposiittituotteiden kysyntään.  Markkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi näkyvyys on heikko.

Exel Composites suhtautuu vuoteen 2012 varauksella, mutta jatkaa pitkän aikavälin toimenpiteitä kilpailuaseman vahvistamiseksi ja panostaa edelleen kasvaviin markkinasegmentteihin kannattavan kasvun strategian jatkamiseksi.

 

TOMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

”Maailmanlaajuinen talouden elpyminen, joka alkoi vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla, jatkui vuonna 2011. Vuoden 2011 ensimmäinen puolisko oli vahvan kasvun aikaa Exel Compositesille. Pultruusioprofiilien kysyntä kasvoi vuoden 2011 kolmannelle neljännekselle saakka, jolloin ensimmäiset merkit talouden hiljenemisestä olivat nähtävillä.

Vuonna 2011 jatkoimme voimakasta panostusta asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja toimme markkinoille useita uusia tuotteita erityisesti ikkuna- ja oviprofiilimarkkinoille, sähköteollisuuteen ja koneteollisuuden sovelluksiin. Markkinakysyntä telekommunikaatiossa ja lentokenttätuotteissa oli myös hyvä.

Liikevaihto kasvoi läpi koko katsauskauden, ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia 85,1 (71,9) miljoonaan euroon ja liikevoitto parani 17,5 prosenttia edellisvuoden 9,4 miljoonasta eurosta 11,1 miljoonaan euroon vuonna 2011. Liiketoiminnasta kertynyt kassavirta oli positiivinen ollen 9,6 (12,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu hidastui kuitenkin kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. 

Kohonneet raaka-ainekustannukset mukaan lukien Euroopan komission Kiinasta tuodulle lasikuidulle asetetut polkumyyntitullit alkoivat vaikuttaa katteeseen heikentävästi. Exel Composites on korottanut tuotehintoja, etsinyt vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä sekä lisännyt tuotantoa Exelin Nanjingin yksikössä Kiinassa vähentääkseen polkumyyntitullien vaikutusta. Nostamme tuotehintoja edelleen pienentääksemme kohonneiden kustannusten negatiivisia vaikutuksia.

Vuonna 2011 keskityimme edelleen organisaation kehittämiseen. Jatkoimme lisäresurssien kohdentamista myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen. Kim Sjödahl nimitettiin tuotekehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.2.2012 alkaen tavoitteena kehittää globaalia teknisen myynnin organisaatiota edelleen.  Käynnistimme myös ExelWay-projektin, joka tähtää yhteistyön parantamiseen ja prosessien yhtenäistämiseen yksiöiden välillä. Projektin tavoitteena on tunnistaa konsernin parhaat käytännöt ja luoda uusia tehokkaita liiketoimintaprosesseja. Konsernilaajuisia käytäntöjä edistävät myös globaalit ERP- ja CRM –järjestelmät, jotka on nyt otettu käyttöön.

Erilaiset toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat positiivisia tuloksia. Erityisen hyviä tuloksia saavutettiin Nanjingin yksikössä Kiinassa.

Exel Compositesilla on edelleen vahva asema pultruusioteollisuudessa. Menestyksemme perustuu proaktiiviseen myyntityöhön, jatkuvaan innovaatioon ja läheiseen tuotekehitykseen asiakkaiden kanssa. Komposiitit kasvavat uusien sovellusten myötä. Jatkamme kannattavan kasvun strategiaa keskittymällä vahvasti myynnin kehittämiseen nykyisille ja uusille asiakkaille.”

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa

 

  1.10. –
31.12.
2011
1.10.–31.12.
2010
Muutos % 1.1. –
31.12.
2011
1.1. – 31.12.
2010
Muutos %
             
Liikevaihto 19,8 19,3 2,2 85,1 72,9 16,8
Liikevoitto 1,8 3,1 -43,7 11,1 9,4 17,5
% liike-vaihdosta  
8,9
 
16,1
   
13,0
 
12,9
 
Tilikauden tulos  
1,3
 
2,3
 
-44,8
 
7,9
 
6,8
 
17,3
             
Oma pääoma 35,1 32,5 8,0 35,1 32,5 8,0
Korollinen nettovelka  
-1,7
 
-1,4
 
25,6
 
-1,7
 
-1,4
 
25,6
Sijoitettu pääoma  
43,2
 
42,7
 
1,1
 
43,2
 
42,7
 
1,1
Oman pääoman tuotto, %  
14.9
 
29,6
   
23,5
 
23,3
 
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
17,2
 
 
27,5
   
 
26,1
 
 
21,8
 
Omavaraisuus-aste, %  
61,6
 
57,4
   
61,6
 
57,4
 
Velkaantumis-aste, %  
-5,0
 
-4,3
   
-5,0
 
-4,3
 
             
Tulos/osake, euroa  
0,11
 
0,19
   
0,67
 
0,57
 
 
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,11
 
 
0,19
   
 
0,67
 
 
0,57
 
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,95
 
 
2,73
   
 
2,95
 
 
2,73
 

 

IFRS-RAPORTOINTI 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2011 mennessä voimaantulleet pakolliset IFRS-standardit, mutta niillä ei ole ollut vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  

1.10. – 31.12.2011

TULOSKEHITYS

Loka-joulukuun 2011 liikevaihto oli 19,8 (19,3) miljoonaa euroa. Kysyntä alkoi hidastua neljännellä vuosineljänneksellä erityisesti kone- ja sähköteollisuusmarkkinoilla.

Liikevoitto oli vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä 1,8 miljoonaa euroa sisältäen +0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (3,1 miljoonaa euroa sisältäen +0,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) eli 8,9 (16,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,9 (11,7) prosenttia liikevaihdosta. Kohonneet raaka-ainekustannukset vaikuttivat katteeseen heikentävästi edelleen. Jatkoimme toimenpiteitä vaikutusten pienentämiseksi siirtämällä osan kohonneista kustannuksista markkinoille nostamalla tuotehintoja. Henkilöstökustannukset kasvoivat, sillä jatkoimme lisäresurssien kohdentamista myyntiin ja asiakaslähtöisen tuotekehitykseen.

VUOSI 2011

TULOSKEHITYS

Vuonna 2011 konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja oli tilikauden lopussa 85,1 (72,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto alkoi kasvaa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2010 heikkoon ensimmäiseen neljännekseen. Markkinaolosuhteet paranivat ja vahva kasvu jatkui neljännelle vuosineljännekselle saakka, jolloin kasvu alkoi hidastua. Kysyntä oli vahvaa erityisesti telekommunikaatiomarkkinasegmentissä ja koneteollisuudessa. Myyntiä rakennusteollisuudelle kasvattivat lentokenttätuoteryhmän myynnin elpyminen edellisvuoden heikosta tilanteesta sekä ikkuna- ja oviprofiileissa vallinnut positiivinen trendi, johon vaikuttivat jatkuvat myynnin lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet. Kysyntä elpyi myös sähköteollisuudessa vuoden 2011 kolmannen neljänneksen aikana erityisesti sähkökoneteollisuudessa ja muissa sähkösovelluksissa.

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä tehtiin päätös investoida viiteen edistyksellistä pultruusioteknologiaa hyödyntävään tuotantolinjaan tulevan kasvun varmistamiseksi. Ensimmäinen edistyksellinen linja otettiin käyttöön syyskuussa 2011 Mäntyharjun yksikössä. Sillä voidaan valmistaa vaativampia ja leveämpiä tuotteita.

Euroopan komissio avasi elokuussa 2011 uuden polkumyyntiä koskevan tutkinnan Kiinasta tuodulle lasikuituraaka-aineelle. Syyskuussa 2010 komissio asetti 43,6 prosentin polkumyyntitullin Kiinasta tuodulle lasikuidulle. Tulli alennettiin 13,8 prosenttiin maaliskuun 2011 puolivälissä. Polkumyyntitulli lisättiin 7 prosentin normaalitulliin. Exel Composites on korottanut tuotehintoja, etsinyt vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä sekä lisännyt tuotantoa Exelin Nanjingin yksikössä Kiinassa vähentääkseen polkumyyntitullien vaikutusta. 

Exel Compositesin liikevoitto parani vuonna 2011 11,1 miljoonaan euroon sisältäen +0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (9,4 miljoonaa euroa sisältäen +1,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) ja oli 13,0 (12,9) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,4 (11,0) prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2011 muihin tuottoihin sisältyi kertaluonteisia eriä 0,5 miljoonaa euroa. Edellisvuonna liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi salibandyliiketoiminnan lisensioinnin uudelleenjärjestelemisestä aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia 1,0 miljoonaa euroa ja muihin tuottoihin sisältyi kertaluonteisia lisenssituottoja 2,5 miljoonaa euroa. 

Exel Compositesin Kiinassa sijaitsevalle Nanjingin yksikölle myönnettiin ISO 14001 –ympäristösertifikaatti syyskuussa 2011. Konsernin suomalaisille yksiköille ISO 14001 –ympäristösertifikaatti on myönnetty aiemmin. Tavoitteena on konsernin kaikkien yksiköiden sertifiointi.

Exel Composites solmi Exelin sauvatuotteita koskevan lisenssisopimuksen E-Sports Group Oy:n kanssa 1.8.2011. Lisenssisopimus kattaa Exel-tuotemerkin käytön maastohiihto-, sauvakävely- ja rullaluistelusauvoissa. E-Sports Group on myös Exelin salibandytuotteiden lisenssihaltija.

Kohonneet raaka-ainekustannukset alkoivat vaikuttaa katteeseen heikentävästi vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Ryhdyimme toimenpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi siirtämällä osan kohonneista kustannuksista markkinoille nostamalla tuotehintoja. Henkilöstökustannukset kasvoivat, sillä jatkoimme lisäresurssien kohdentamista myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen. Jatkamme organisaation vahvistamista kasvun varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. 

Erilaiset toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat positiivisia tuloksia. Erityisen hyviä tuloksia saavutettiin Nanjingin yksikössä Kiinassa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa vuonna 2011. Vuoden 2011 nettorahoituskuluihin sisältyi kurssieroja -0,1 (-0,0) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 10,8 (8,9) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 7,9 (6,8) miljoonaa euroa.

Laimennettu osakekohtainen tulos parani 0,57 eurosta vuonna 2010 0,67 euroon vuonna 2011. Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2011 parani 26,1 (21,8) prosenttiin parantuneen liikevoiton ja käyttöpääoman nopeamman kierron ansiosta. Oman pääoman tuotto oli 23,5 (23,3) prosenttia.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Exel Composites keskittyi edelleen voimallisesti kassavirran ja taloudellisen aseman parantamiseen vuonna 2011. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli 9,6 (12,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 6,4 (10,4) miljoonaa euroa. 

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Tilikauden lopussa konsernin rahavarat olivat 9,8 (11,6) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 57,0 (56,9) miljoonaa euroa. 

Korollista vierasta pääomaa oli 8,1 (10,2) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat laskivat 0,4 miljoonalla eurolla -1,7 (-1,4) miljoonaan euroon. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin ennenaikaisesti 2,1 miljoonalla eurolla. Exel Composites varmisti heinäkuussa 2011 uuden kolmevuotisen sitovan 20 miljoonan euron luottolimiitin, jota käytetään nykyisten luottolimiittien uudelleenrahoitukseen ja liiketoiminnan kasvun rahoittamiseen.

Konsernin oma pääoma oli 35,1 (32,5) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 61,6 (57,4) prosenttia katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli -5,0 (-4,3) prosenttia. 

Konsernin osingonjako tilikaudelta oli 5,9 (3,0) miljoonaa euroa. Osinko per osake oli 0,50 (0,25) euroa sisältäen Exel Composites Oyj:n vuonna 2010 olleen 50-vuotisjuhlavuoden ylimääräistä osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

INVESTOINNIT JA POISTOT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3,2 (1,6) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 2,7 (2,9) miljoonaa euroa. 

HENKILÖSTÖ

Exel Composites –konsernin palveluksessa 31.12.2011 oli yhteensä 428 (408) henkilöä, joista 199 (189) kotimaassa ja 229 (219) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 428 (404). Henkilökunnan määrän kasvu kotimaassa ja ulkomailla johtuu kasvaneesta myyntivolyymista. 

TUTKIMUS JA KEHITYS

Tuotekehitysmenot olivat 1,6 (1,3) miljoonaa euroa eli 1,9 (1,8) prosenttia liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien tuotteiden ja asiakassovellusten kehittämiseen.  

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut tilikauden aikana ja osakemäärä on 11.896.843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO

Exel Compositesin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Teollisuustuotteet ja palvelut –toimialaluokassa pienten yhtiöiden sarjassa.

Vuonna 2011 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 9,40 (7,25) euroa, alin kurssi 6,75 (5,00) euroa ja päätöskurssi 7,65 (7,06) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 8,10 (5,86) euroa. 

Osakkeen kokonaistuotto vuonna 2011 oli 15 (36) prosenttia.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1.381.139 (2.298.611) kappaletta, mikä vastaa 11,6 (19,3) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 91,0 (84,0) miljoonaa euroa. 

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET

31.12.2011 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko suoraan tai epäsuoraan 0,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesin suurin omistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordstjernan AB, jonka omistusosuus vuoden 2011 lopussa oli 29,4 prosenttia. Muita merkittäviä omistajia olivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,8 prosenttia), OP-Suomi Pienyhtiöt (4,5 prosenttia) ja Ulkomarkkinat Oy (4,0 prosenttia). Yhtiöllä oli vuoden 2011 lopussa 2.649 osakkeenomistajaa (2.363 vuoden 2010 lopussa). 

Exel Compositesille tehtiin kaksi liputusilmoitusta tilikauden aikana. 20.5.2011 saamamme tiedon mukaan Veikko Laine Oy:n (kaupparekisteritunnus 0110592-0) osuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 prosenttia 20.5.2011. Ennen transaktiota Veikko Laine Oy:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta oli 595.796 osaketta eli 5,95 prosenttia. Transaktion jälkeen Veikko Laine Oy:n omistusosuus oli 395.796 osaketta eli 3,33 prosenttia. 

12.12.2011 saamamme tiedon mukaan Evli Pankki Oyj:n (kaupparekisteritunnus 0533755-0) osuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 prosenttia 9.12.2011. Myytyään 50.000 Exel Composites Oyj:n osaketta kauppapäivällä 9.12.2011, Evli Rahastoyhtiö Oy:n (kaupparekisteritunnus 0744659-0) hallinnoiman sijoitusrahaston osuus Exel Compositesin äänimäärästä ja osakepääomasta pieneni 4,77 prosenttiin.

CORPORATE GOVERNANCE

Exel Composites julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2011. Sen laadinnassa on noudatettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kohtaa 54 sekä Suomen osakeyhtiölain § 2 kohtaa 6. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Lisätietoja Exel Compositesin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.

VUODEN 2011 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Exel Composites Oyj:n 6.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,9 (3,0) miljoonaa euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous valitsi 6.4.2011 Peter Hofvenstamin, Göran Jönssonin, Reima Kerttulan ja Heikki Mairinojan jatkamaan hallituksessa. Vesa Kainu ei ollut enää käytettävissä uudelleenvalintaan. Uudeksi jäseneksi valittiin Heikki Hiltunen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Peter Hofvenstam.

Vuonna 2011 hallitus kokoontui 9 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia. Hallitukselle maksettiin palkkioita yhteensä 140 (154) tuhatta euroa vuodelta 2011.

Hallitus on suorittanut hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin suhteessa yhtiöön. Heikki Hiltunen, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Hofvenstam on riippumaton yhtiöstä, mutta Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtajana hän ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Göran Jönsson on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta hän ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on yhtiön entinen toimitusjohtaja. Hallitus on listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä annetun riippumattomuussuosituksen mukainen.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous on nimittänyt yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka tekee esityksen yhtiökokoukselle seuraavan vuoden hallituksen jäsenistä sekä heidän palkkioistaan. Nimitystoimikuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja sekä neljän suurimman osakkeenomistajan valitsemat henkilöt 1.11.2011 omistajaluettelon mukaan. Nimitystoimikuntaan kuuluivat vuonna 2011 Tomas Billing (Nordstjernan AB) puheenjohtajana, Matti Rusanen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Samuli Sipilä (OP-Rahastoyhtiö Oy), Erkki Myllärniemi (Ulkomarkkinat Oy) ja hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam asiantuntijajäsenenä. Toimikunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2011.

Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola yhtiön tilintarkastajaksi.

Tilintarkastajille maksettiin palkkiota 173 (206) tuhatta euroa vuonna 2011.

KONSERNISTRATEGIAA TÄSMENNETTIIN

Konsernistrategiaa täsmennettiin syyskuussa 2011. Taloudelliset tavoitteet suhdannekierron aikana säilytettiin ennallaan. Tavoitteena on, että Exel Composites –konsernin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen kasvu ylittää toimialan markkinoiden kasvuvauhdin. Kasvu yritysostojen kautta on osa Exel Compositesin strategiaa. Exel Compositesin tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 prosentin liikevoitto nettomyynnistä. Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja mahdollista uutta talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat jatkua edelleen ja vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Mikäli Euroopan komissio tekee päätöksen uudesta kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvasta polkumyyntitullista, se saattaa vaikuttaa tulokseen negatiivisesti, jos lasikuidun hinnankorotukset saadaan siirrettyä tuotehintoihin vain osittain. Mikäli tehostamistoimenpiteet Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä eivät tuota tulosta, saattaa sillä olla vaikutusta yhtiön tulokseen. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä. 

IFRS-RAPORTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO

Kaikkia 31.12.2011 voimassa olleita IFRS-standardeja sekä niihin liittyviä SIC- ja IFRIC –tulkintoja, jotka koskevat Exel Compositesin liiketoimintaa, on sovellettu laadittaessa vuoden 2011 tilinpäätöstä ja vertailutietoja vuodelta 2010. IFRS-standardeilla, joihin Suomen osakeyhtiölaissa sekä siihen liittyvissä säädöksissä viitataan, tarkoitetaan standardeja ja niiden tulkintoja, jotka on otettu käyttöön EU:n säädöksessä (EC) No 1606/2002. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on laadittu myös Suomen kirjanpito- ja osakeyhtiölakien mukaisesti. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kim Sjödahl nimitettiin tuotekehitysjohtajaksi (Senior Vice President Product and Technology Development) ja Exel Composites Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 1.2.2012 alkaen. Hän on koulutukseltaan konetekniikan diplomi-insinööri. Hän on ollut Exel Compositesin palveluksessa vuodesta 1997. Aiemmin hän toimi konsernin Suomen ja Saksan yksiköiden tuotekehitysjohtajana.

NÄKYMÄT VUODELLE 2011 

Exel Composites –konsernin vuoden 2011 tulos oli vahva myynnin ja liikevoiton kehittyessä suotuisasti.

Kysyntä hiljeni vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Talouden yleiseen kehittymiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa komposiittituotteiden kysyntään. Markkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi näkyvyys on heikko.

Exel Composites suhtautuu vuoteen 2012 varauksella, mutta jatkaa pitkän aikavälin toimenpiteitä kilpailuaseman vahvistamiseksi ja panostaa edelleen kasvaviin markkinasegmentteihin kannattavan kasvun strategian jatkamiseksi.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Exel Compositesin taloudellisiin tavoitteisiin kuuluu jakaa osinkoa vähintään 40 prosenttia tilikauden tuloksesta mikäli yrityksen kasvu ja taloudellinen tilanne eivät muuta edellytä.  

Tilikauden lopussa Exel Composites Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 22 736 tuhatta euroa, josta tilikauden voitto on 6 832 tuhatta euroa.

Exel Compositesin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksettaisiin osinkoa 0,50 (0,50) euroa osakkeelta. 

Esitys perustuu hallituksen tekemään arvioon konsernin taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä vastata sitoumuksiinsa sekä konsernin tulevaisuuden näkymiin ja investointitarpeisiin. Hallitus pitää esitystä osingonjaosta tasapainoisena ottaen huomioon tulevaisuuden näkymät, investointitarpeet ja konsernin olemassa olevat riskit. 

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 3.4.2012. Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, maksetaan osinko osakkaille 12.4.2012.

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

  1.10. – 31.12.
2011
1.10.- 31.12.
2010
Muutos, % 1.1. – 31.12.
2011
1.1. – 31.12.
2010
Muutos, %
             
Liikevaihto 19 758 19 338 2,2 85 136 72 872 16,8
             
Materiaalit ja palvelut  
-7 529
 
-7 700
 
2,2
 
-33 358
 
-28 403
 
-17,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-5 419
 
 
 
-4 982
 
 
 
-8,8
 
 
 
-21 133
 
 
 
-18 833
 
 
 
-12,2
Poistot ja arvonalen-tumiset  
 
-672
 
 
-719
 
 
6,5
 
 
-2 702
 
 
-2 880
 
 
6,2
Liiketoimin-nan muut kulut  
 
-4 668
 
 
-3 901
 
 
-19,7
 
 
-17 709
 
 
-16 808
 
 
-5,4
Liiketoimin-nan muut tuotot  
 
284
 
 
 1 078
 
 
-73,7
 
 
849
 
 
3 481
 
 
-75,6
             
Liikevoitto 1 754 3 115 -43,7 11 082 9 430 17,5
             
Rahoitustuo-tot ja -kulut  
 
-31
 
 
-246
 
 
87,4
 
 
-284
 
 
-493
 
 
42,4
             
Tulos ennen veroja  
1 723
 
2 869
 
-39,9
 
10 798
 
8 936
 
20,8
             
Tuloverot -459 -578 20,6 -2 852 -2 165 -31,7
             
Tilikauden tulos  
1 264
 
2 291
 
-44,8
 
7 946
 
6 772
 
17,3
             
Muut laajan tuloslaskel-man erät:  
 
 
         
             
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
 
1 635
 
 
 
 
1 151
 
 
 
 
42,1
 
 
 
 
893
 
 
 
 
3 411
 
 
 
 
-73,8
             
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
 
 
1 635
 
 
 
 
1 151
 
 
 
 
42,1
 
 
 
 
893
 
 
 
 
3 411
 
 
 
 
-73,8
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
 
2 898
 
 
3 442
 
 
-15,8
 
 
8 839
 
 
10 183
 
 
-13,2
             
Tilikauden tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
1 264
 
 
2 291
 
 
 
 
 
7 946
 
 
6 772
 
             
Tilikauden laajan            
tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
2 898
 
 
3442
   
 
8 839
 
 
10 183
 
             
Tulos/osake, laimennettu ja laimentama-ton, euroa  
 
 
 
0,11
 
 
 
 
0,19
   
 
 
 
0,67
 
 
 
 
0,57
 

  

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

  31.12.2011 31.12.2010 Muutos
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 11 939 11 637 302
Muut aineettomat hyödykkeet  
1 961
 
2 426
 
-465
Aineelliset hyödykkeet 11 612 10 427 1 185
Laskennalliset verosaamiet 148 1 585 -1 437
Sijoitukset 64 64 0
Pitkäaikaiset varat yhteensä  
25 723
 
26 139
 
-415
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 10 499 9 600 899
Myyntisaamiset ja muut saamiset  
10 985
 
9 540
 
1 445
Rahat ja pankkisaamiset 9 840 11 606 -1 766
Lyhytaikaiset varat yhteensä  
31 323
 
30 746
 
577
Varat yhteensä 57 047 56 885 162
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma      
Osakepääoma 2 141 2 141 0
Muut rahastot 30 37 -7
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
8 488
 
8 488
 
0
Muuntoerot 4 204 3 311 893
Kertyneet voittovarat 12 309 11 757 552
Tilikauden tulos 7 946 6 772 1 174
       
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
35 118
 
32 507
 
2 611
Oma pääoma yhteensä 35 118 32 507 2 611
       
Pitkäaikaiset velat      
Pitkäaikaiset korolliset velat  
8 088
 
10 204
 
-2 116
Pitkäaikaiset korottomat velat 392 362 30
Laskennallinen verovelka 539 549 -10
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat  
10
 
15
 
-5
Ostovelat ja muut korottomat velat  
12 900
 
13 250
 
-350
       
Velat yhteensä 21 928 24 378 -2 450
       
Oma pääoma ja velat yhteensä  
57 047
 
56 885
 
162

 

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osakepää
oma
Muut rahastot SVOP-rahas
to
Muunto-erot Voittovarat Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2010  
2 141
 
37
 
8 488
 
-100
 
15 013
 
25 580
             
Laaja tulos 0 0 0 3 411 6 772 10 183
Muut erät 0 0 0 0 -282 -282
Osingonjako       0   -2 974
             
Oma pääoma 31.12.2010  
2 141
 
37
 
8 488
 
3 311
 
18 529
 
32 507
             
Oma pääoma 1.1.2011  
2 141
 
37
 
8 488
 
3 311
 
18 529
 
32 507
             
Laaja tulos 0 0 0 893 8 137 8 839
Muut erät 0 -7 0 0 -271 -278
Osingonjako       0   -5 948
             
Oma pääoma 31.12.2011  
2 141
 
30
 
8 488
 
4 204
 
20 255
 
35 118

 

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

 

  1.1. – 31.12.
2011
1.1. – 31.12.
2010
Muutos
     
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 7 946 6 772 1 174
Oikaisut tilikauden voittoon 6 308 6 276 -32
Käyttöpääoman muutos -2 216 1 729 -3 945
       
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat  
12 038
14 777 -2 739
Maksetut korot -349 -515 166
Saadut korot 129 114 -15
Muut rahoituserät -191 -88 -103
Maksetut verot -2 067 -2 296 229
       
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat  
9 560
 
11 992
 
-2 432
       
Investointien nettorahavirrat    
Hankitut liiketoiminnot 0 0 0
Myydyt liiketoiminnot 0 0 0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-3 208
 
-1 570
 
-1 638
Hyödykkeiden luovutustulot 0 0  
       
Investointien nettorahavirrat -3 208 -1 570 -1 638
       
Rahoituksen rahavirrat      
Maksullinen osakeanti 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  
-2 160
 
-6 857
 
4 697
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 0 -106 106
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos  
-10
 
-1 477
 
1 467
Maksetut osingot -5 948 -2 974 -2 974
Rahoituksen nettorahavirrat -8 118 -11 414 3 296
       
Rahavarojen muutos -1 766 -992 -774
       
Rahavarat tilikauden alussa 11 606 12 597 -991
Rahavarojen muutos -1 766 -992 -775
Rahavarat tilikauden lopussa 9 840 11 606 -1 766

 

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  IV/
2011
III/
2011
II/
2011
I/
2011
IV/
2010
III/
2010
II/
2010
1/
2010
                 
Liikevaihto 19 758 20 463 23 367 21 548 19 338 18 692 19 173 15 671
Materiaalit ja palvelut  
-7 529
 
-8 156
 
-9 295
 
-8 378
 
-7 700
 
-7 451
 
-7 189
 
-6 062
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-5 419
 
 
 
-4 820
 
 
 
-5 672
 
 
 
-5 221
 
 
 
-4 982
 
 
 
-4 577
 
 
 
-4 892
 
 
 
-4 381
Poistot ja arvonalen-tumiset  
 
-672
 
 
-683
 
 
-663
 
 
-684
 
 
-719
 
 
-724
 
 
-763
 
 
-675
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 668
 
-4 356
 
-4 424
 
-4 262
 
-3 901
 
-3 856
 
-4 229
 
-4 824
Liiketoiminnan muut tuotot  
284
 
113
 
317
 
135
 
1 078
 
595
 
553
 
1 255
                 
Liikevoitto 1 754 2 560 3 630 3 137 3 115 2 679 2 653 983
                 
Rahoitustuotot ja -kulut  
-31
 
-126
 
-104
 
-23
 
-246
 
-152
 
-10
 
-86
                 
Tulos ennen veroja  
1 723
 
2 434
 
3 527
 
3 115
 
2 869
 
2 527
 
2 643
 
897
 
Tuloverot
 
-459
 
-664
 
-948
 
-782
 
-578
 
-662
 
-706
 
-219
                 
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista  
 
 
1 264
 
 
 
1 770
 
 
 
2 579
 
 
 
2 333
 
 
 
2 291
 
 
 
1 865
 
 
 
1 937
 
 
 
678
 
Tilikauden tulos
 
 
1 264
 
 
1770
 
 
2 579
 
 
2 333
 
 
2 291
 
 
1 865
 
 
1 937
 
 
678
                 
Tulos/osake, euroa  
0,11
 
0,15
 
0,22
 
0,20
 
0,19
 
0,16
 
0,16
 
0,06
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,11
 
 
0,15
 
 
0,22
 
 
0,20
 
 
0,19
 
 
0,16
 
 
0,16
 
 
0,06
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton                
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu,                
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin  
433
 
433
 
432
 
416
 
408
 
402
 
397
 
408

  

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  31.12.2011 31.12.2010
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 783
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
1 035
 
886
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät  
2 724
 
2 770
     
Muut vastuut 25 10

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  31.12.2011 31.12.2010
     
Valuuttajohdannaiset    
Termiinisopimukset 0 0
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000
Ostetut korko-optiot 0 0

  

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1. - 31.12.
2011
1.1. – 31.12.
2010
Muutos %
       
Liikevaihto 85 136 72 872 16,8
Liikevoitto 11 082 9 430 17,5
% liikevaihdosta 13,0 12,9  
Tulos ennen veroja 10,798 8 936 20,8
% liikevaihdosta 12,7 12,3  
Tilikauden tulos 7 946 6 772 17,3
% liikevaihdosta 9,3 9,3  
       
Oma pääoma 35 118 32 507 8,0
Korolliset velat 8 098 10 219 -20,8
Rahavarat 9 840 11 606 -15,2
Korolliset nettovelat -1 742 -1 387 25,6
Sijoitettu pääoma 43 216 42 725 1,1
Oman pääoman tuotto, % 23,5 23,3  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,1 21,8  
Omavaraisuus, % 61,6 57,4  
Velkaantumisaste, % -5,0 -4 3  
       
Bruttoinvestoinnit 3 208 1 570 104,3
% liikevaihdosta 3,8 2,2  
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 639 1,312 24,9
% liikevaihdosta 1,9 1,8  
       
Konsernin tilauskanta 13 114 13 316 -1,5
       
Tulos/osake, laimentamaton, euroa  
0,67
 
0,57
 
17,7
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,67 0,57 17,7
Oma pääoma/osake, euroa 2,95 2,73 8,1
       
Osakkeiden määrä 1.000 kpl      
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897 0,0
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897 0,0
       
Henkilöstö keskimäärin 428 404 5,9

Tilinpäätös on tarkastettu ja tilintarkastuskertomus on annettu.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29.3.2012 klo 10.30 alkaen Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2012

Vuoden 2011 vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkopalvelussa torstaina 8.3.2012 osoitteessa www.exelcomposites.com.

Vuoden 2012 osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 4.5.2012, tammi-kesäkuulta 25.7.2012 ja tammi-syyskuulta 26.10.2012.

TIEDOTUSTILAISUUS

Exel Composites järjestää tänään perjantaina 17.2.2012 tilinpäätöstä käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Tapiola-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa
todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus. 

  

 

Vantaalla 17.2.2012 

 

Exel Composites Oyj              Vesa Korpimies

Hallitus                         toimitusjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,

puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,

puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Downloads

PDF