EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.6.2

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   22.7.2004 klo 11.00    1 (7)

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2004

Yhteenveto:

 - Ennätysmyynti myös toisella vuosineljänneksellä, 23,2 miljoonaa
 euroa (13,7), kasvua 69 %
 - Alkuvuoden myynti 43,7 (26,0) miljoonaa euroa, kasvua 68 %;
 molemmat liiketoimintaryhmät, Teollisuus ja Sport, kasvattivat
 myyntiään voimakkaasti
 - Liikevoitto kasvoi alkuvuonna 6,8 (2,0) miljoonaan euroon, kasvua
 243 %
 - Loppuvuoden myynti- ja tuloskehitys näyttää edelleen vahvalta

Toimintaympäristö

Päämarkkinoillamme Keski-Euroopassa on erikoistuotteiden, varsinkin
hiilikuitupohjaisten profiilien ja Nordic Fitness SportsTM (NFS)
–konseptiimme kuuluvien tuotteiden kysyntä ollut voimakasta samalla
kun aiempien kehitysprojektien tuotteita on voimakkaasti
kaupallistettu. Oletamme trendin jatkuvan lähitulevaisuudessa.
Kilpailijakentässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja
voimakkaan kasvun ansiosta olemme vahvistaneet markkinaosuuksiamme
pultruusiomarkkinassa edelleen.

Eräät merkittävät asiakkaamme ovat siirtämässä valmistustaan
lähemmäksi päämarkkinoita, esim. Pohjois-Amerikkaan ja Kaukoitään,
mikä on huomioitava myös Exelin tulevaisuuden kapasiteetin ja
investointien suunnittelussa.

Raaka-ainemarkkinoilla on kasvavia paineita siirtää kustannuskertymää
tuotteiden myyntihintoihin. Erityisesti hiilikuidussa on näkynyt
voimakkaita paineita hinnankorotuksiin, osin kasvaneesta kysynnästä
johtuen. Hinnankorotuspaineiden odotetaan voimistuvan loppuvuoden
aikana.

Teollisuus-liiketoiminta

Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi alkuvuonna 91 % ja oli
25,1 (13,2) miljoonaa euroa. Teollisuuden myynnin kasvu tuli uuden
Belgian tehtaan liittämisestä konserniin (noin 4,4 miljoonaa euroa)
sekä vahvasta kasvusta erikoisprofiilimarkkinoilla, lähinnä
uusasiakassovelluksista. Myös kannattavuus säilyi edelleen hyvällä
tasolla liikevoiton kasvaessa 3,6 (1,5) miljoonaan euroon johtuen
kasvaneesta myyntivolyymista, parantuneesta tehokkuudesta tuotannossa
sekä hyvästä kapasiteetin käyttöasteesta. Markkinoilla vallitsee
kuitenkin edelleen tiukka hintakilpailu.

Profiilituoteryhmän tuotekehitysprojektit jatkuvat edelleen lähinnä
autoteollisuudessa, infrastruktuurirakentamisessa ja tuulienergiassa.

Antennisuojaprofiilimarkkina on säilynyt vahvana koko alkuvuoden
johtuen GSM- ja 3G-verkkorakentamisen elpymisestä, varsinkin Euroopan

                                2 (7)

ulkopuolisilla alueilla. Verkkorakentamisen vauhdin ennakoidaan
tasaantuvan loppuvuoden aikana.

Paperikoneprofiilien myynti on kasvanut tarkastelukaudella. Varsinkin
uudet profiilituotteet koneiden käyntiasteiden parantamiseksi,
ajettavuuden helpottamiseksi sekä rakenteiden keventämiseksi ja/tai
jäykistämiseksi tarjoavat kasvupotentiaalia.

Ristikkomastojen myynti on edelleen ollut ennätyksellisen hyvää
katsauskauden aikana. Kysynnän oletetaan edelleen säilyvän korkealla
tasolla ennakoiden Kansainvälisen Ilmailuliiton ICAOn vuonna 2005
voimaan astuvia säännöksiä, joiden mukaan lentokenttien
valojärjestelmien tukirakenteena käytettävien ristikkomastojen tulee
murtua törmäystapauksessa.

Tammikuussa 2004 hankitun Bekaertin pultruusioliiketoiminnan
integrointi etenee sekä Belgiassa että Espanjassa. Toiminnan
tehostaminen prosessin eri osa-alueilla etenee suunnitellusti, ja
kannattavuuden oletetaan paranevan vuoden loppuun mennessä.

Sport-liiketoiminta

Sport-liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 18,6 (12,8)
miljoonaa euroa eli 45 % korkeampi kuin edellisvuonna. NFSTM-konsepti
valtaa markkinoita ja herättää voimakasta mielenkiintoa muuten
hidaskasvuisessa urheiluvälinemarkkinassa. Kannattavuus parani
huomattavasti liikevoiton kasvaessa 3,2 (0,5) miljoonaan euroon.

NFSTM ja varsinkin sauvakävelymarkkina saksankielisessä Keski-
Euroopassa kasvaa edelleen voimakkaasti. Exelin markkinaosuus lajissa
on pysynyt erittäin vahvana. Uusi, vuoden 2005/2006 mallisto on otettu
erittäin hyvin vastaan asiakaskunnan keskuudessa. Sauvakävelyä
levitetään parhaillaan uusiin kohdemaihin. Ennakkomyynti muissa
sauvatuotteissa on edellisvuoden tasolla.

Salibandyssa päämarkkina-alueilla eli Suomessa, Ruotsissa ja
Sveitsissä myynti on samoin edellisvuoden tasolla. Exel panostaa tällä
hetkellä markkinoiden luomiseen uusissa maissa.

Laminaattimyynti on säilynyt edellisvuoden tasolla, joskin Exel GmbH:n
Plastics-tuotteiden myynti on lievästi kasvanut aiempaan vuoteen
verrattuna. Uusia laminaattisovelluksia on tuotu markkinoille.
Vesiurheilussa Exelin surfmastojen kysyntätilanne on vakaa, mutta
kokonaismarkkina maailmassa pienenee edelleen. Myynnin ennakoidaan sen
johdosta jäävän edellisvuotta pienemmäksi.

Liikevaihto ja kannattavuus

Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 68 % edellisvuoteen
verrattuna. Liikevaihdon kehitys liiketoiminta-alueittain on oheisen
taulukon mukainen:


                                3 (7)

Liikevaihto
(milj. euroa)   1-6/2004     1-6/2003     Muutos
Teollisuus    25,1       13,2       90,7 %
Sport       18,6       12,8       44,7 %
Yhteensä     43,7       26,0       68,0 %

Konsernin liikevoitto oli 6,8 (2,0) miljoonaa euroa. Liikevoiton
kehitys edellisvuotiseen on seuraava:

Liikevoitto
(milj. euroa)   1-6/2004     1-6/2003     Muutos
Teollisuus    3,6        1,5       137 %
Sport       3,2        0,5       603 %
Yhteensä     6,8        2,0       243 %

Kannattavuusparannus johtui pääasiassa kasvaneista myyntivolyymeistä,
hyvästä kapasiteetin käyttöasteesta sekä parantuneesta tuotannon
tehokkuudesta molemmissa liiketoiminnoissa.

Nettorahoituskulut

Nettorahoituskulut olivat 202 (252) tuhatta euroa. Käyttöpääoman
kasvusta ja Bekaertin liiketoiminnan hankinnasta huolimatta
nettorahoituskuluja pystyttiin pienentämään vuoden 2003 voimakkaan
lainanlyhennysohjelman ja vahvan operatiivisen kassavirran ansiosta.

Tase, rahoitus ja vastuut

Taseen loppusumma oli 47,5 (34,6) miljoonaa euroa 30.6.2004. Bekaertin
pultruusioliiketoiminnan hankinta kasvatti tasetta noin 7,2
miljoonalla eurolla, loppukasvu johtui voimakkaan liikevaihdon kasvun
aiheuttamasta käyttöpääomatarpeesta. Korolliset nettovelat kasvoivat
akvisitiosta johtuen 11,3 (9,6) miljoonaan euroon. Vastuiden määrä
pysyi lähes ennallaan.

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 4,3 (1,0) milj.
euroa. Bekaertin pultruusioliiketoiminnan hankinnan osuus
käyttöomaisuusinvestoinneista oli 2,6 miljoonaa euroa
(kokonaishankintahinta noin 7,2 milj. euroa). Investoinnit
kapasiteetin laajentamiseksi Sportissa (Nordic Walking –tuotteet) sekä
tuotannon automatisoimiseksi on aloitettu. Kiihtelysvaaran tehtaalle
valmistui alkuvuonna yksi uusi tuotantolinja ja toisen tuotantolinjan
investointipäätös on tehty. Yhteensä kyseisiin
kapasiteetinnostoinvestointeihin arvioidaan kuluvan vuoden 2004 aikana
noin 3,0 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä per 30.6.2004 oli 467 (359). Kasvu tuli Bekaertin
pultruusioliiketoiminnan integroinnista konserniin (noin 40 henkilöä)

                                4 (7)

sekä kasvaneen tuotantovolyymin aiheuttamasta lisätyövoiman tarpeesta
Suomen tehtailla (noin 65 henkilöä).

Osakkeet ja omistus

Exel Oyj:n osakepääoma on 1.884.120 euroa jakaantuen 5.383.200
osakkeeseen, jokainen nimellisarvoltaan 0,35 euroa. Hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 98.100 osaketta eli 1,8
%.

Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli katsauskauden aikana 33,2 %
kaikista osakkeista. Osakkeiden korkein kurssi ajanjaksolla oli 16,25
euroa ja alin kurssi 11,75 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 16,11
euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 30.6.2004 86,7 miljoonaa euroa.

Liputusilmoitukset

Exel Oyj sai 9.6.2004 ilmoituksen, jonka mukaan Metso Capital Oy:n
osuus Exelin osakepääomasta ja äänimäärästä alitti yhden kymmenesosan.
Kaupan kohteena oli 550.000 osaketta. Osakemyynnin jälkeen Metso
Capital Oy ei omista yhtään Exel Oyj:n osaketta.

Corporate governance eli hallinnointikäytäntö

Exelin konsernihallinnoinnissa noudatetaan osakeyhtiölakia,
arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön
hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä. Lisäksi Exel noudattaa
HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työantajain
Keskusliiton antamia suosituksia pörssiyhtiöiden hallinnoinnista.
Lisätietoja Exelin hallinnointikäytännöstä saa Exelin verkkopalvelusta
osoitteesta www.exel.net.

Loppuvuoden näkymät

Nordic Walking –markkinan ja erikoisprofiilien kysynnän oletetaan
säilyvän aktiivisina läpi vuoden. Antennisuojamarkkinan kasvun
ennakoidaan tasaantuvan loppuvuonna. Belgian liiketoimintojen
integrointi konserniin etenee suunnitellusti ja vaatii edelleen
resursseja. Raaka-aineiden hinnoissa on nousupaineita. Hiilikuidun
hintojen oletetaan nousevan. Viime vuoteen verrattuna liikevaihdon
odotetaan kasvavan kuluvana vuonna selvästi Belgian akvisition ja
voimakkaan orgaanisen kasvun kautta. Liikevaihdon oletetaan kasvavan
voimakkaasti myös loppuvuoden aikana, vaikkakaan ei yhtä nopeasti kuin
kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tuloksen ennen veroja ja
rahoituskuluja odotetaan paranevan kuluvana vuonna merkittävästi
edellisvuoteen verrattuna voimakkaan liikevaihdon kasvun ja toiminnan
tehostumisen myötä.

Mäntyharju, 22.7.2004


Exel Oyj          Ari Jokelainen
hallitus          toimitusjohtaja
                                5 (7)


EXEL-KONSERNI

TULOSLASKELMA

1000 euroa             1-6/04  1-6/03  muutos-% 1-12/03


LIIKEVAIHTO             43 695  26 006  68    57 281
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen lisäys (+)
tai vähennys (-)          2 580  977   164   834
Valmistus omaan käyttöön      133   93    44    323
Liiketoiminnan muut tuotot     120   191   -37   342

Materiaalit ja palvelut       -17 908 -9 859  82    -21 716

Henkilöstökulut           -9 480  -6 939  37    -14 329

Poistot               -1 689  -1 627  4    -3 184

Liiketoiminnan muut kulut      -10 642 -6 856  55    -14 205

LIIKEVOITTO             6 810  1 986  243   5 345
Rahoitustuotot ja -kulut (netto)  -202   -252   -20   -436


VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    6 608  1 734  281   4 910
Satunnaiset erät


TULOS ENNEN VEROJA         6 608  1 734  281   4 910
Verot                -2 138  -600   256   -1 537

TILIKAUDEN VOITTO          4 469  1 134  294   3 373

Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.


TASE

1000 euroa             30.6.04 30.6.03 muutos% 31.12.03

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      3 411  3 179  7    3 126
 Konserniliikearvo         294   366   -20   330
 Aineelliset hyödykkeet      12 689  10 389  22    10 470
 Sijoitukset            95    127   -25   95
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus          12 218  9 258  32    8 747
 Saamiset             13 316  8 756  52    8 626
                                6 (7)

Rahat ja pankkisaamiset       5 504  2 531  117   2 753
Yhteensä              47 527  34 607  37    34 147


VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma            1 884  1 855  2    1 870
 Muu oma pääoma          15 814  13 164  20    15 666
Vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka     15    106   -86   14
 Pitkäaikainen           7 768  5 157  51    4 077
 Lyhytaikainen           22 046  14 325  54    12 521
Yhteensä              47 527  34 607  37    34 147


RAHOITUSLASKELMA

1000 EUROA             1-6/04  1-6/03  muutos-% 1-12/03

Liiketoiminnan rahavirta      6 919  748   825   6 409
Hankitut liiketoiminnat       -7 181
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     -1 588  -1 005  58    -2 599
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot                   79
Maksullinen osakeanti                     282
Pitkäaikaisten lainojen nostot   5 000  30    16 567  53
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut               -1 060  -1 078  -2    -2 192
Lyhytaikaisten lainojen nostot/
takaisinmaksut           4 970  2 367  110   -747
Maksetut osingot          -4 307  -1 060  306   -1 060
Muut                -2    4    -150   4
Rahavarojen muutos         2 751  6    45 750  229


                  30.6.04 30.6.03 muutos% 31.12.03

Tunnusluvut (1000 euroa)
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen4 257  1 005  324   2 519
% liikevaihdosta          10 %   4 %        4 %
Tutkimus- ja kehitysmenot      997   806   24    1 707
% liikevaihdosta          2 %   3 %        3 %
Henkilöstö keskimäärin       437   356   23    355
Henkilöstö kauden lopussa      467   359   30    355
Tilauskanta             13 986  10 945  28    11 449
Omavaraisuusaste, %         37 %   44 %       52 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %    46 %   15 %       21 %
Oman pääoman tuotto, %       51 %   15 %       21 %
Nettovelkaantumisaste, %      64 %   64 %       29 %
Tulos/osake, euroa         0,83   0,21   294   0,64
Oma pääoma/osake, euroa       3,29   2,79   18    3,26

                                7 (7)

Sarakkeet 1-6/04 ja 1-6/03 ovat tilintarkastamattomia.

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimuksia käytetään suojaustarkoituksessa.

Korkoriski

Yhtiön pitkäaikaiset lainat ovat alttiita korkoriskille, minkä vuoksi
yhtiö on sitonut osan lainoistaan kiinteään korkoon
koronvaihtosopimuksilla, jotka päättyvät vuosina 2007-2009.

Valuuttariski

Yhtiön USD-valuutan määräiset raaka-aineostot on suojattu osittain
valuuttakurssiriskiltä tekemällä termiinisopimuksia 8 kuukaudeksi
eteenpäin.

Korkojohdannaiset          nimellisarvo   käypä arvo
(nettonykyarvo)
     Koronvaihtosopimukset   3 081       -10

Valuuttajohdannaiset
     Termiinisopimukset      672       20


Konsernin vastuusitoumukset 30.6.2004
Yrityskiinnitykset         12 500  12 500  12 500
Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin            2 954  2 954  2 954
Muut vastuut            2 522  2 536  2 390