Exel Oyj:n 16.4.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL OYJ  PÖRSSITIEDOTE       16.4.2009 klo 14.00  

EXEL OYJ:N 16.4.2009 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Exelin varsinainen yhtiökokous 
- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen hallituksen
esityksen mukaisesti, 
- myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2008, 
- päätti, että tilikaudelta 2008 ei makseta osinkoa, sekä
- muutti yhtiön nimen Exel Composites Oyj:ksi.

Exelin varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2009. Yhtiökokouksen päätökset
ovat seuraavat: 


Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008
tilinpäätöksen. 

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008. 

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta ei
makseta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Peter Hofvenstam,
Göran Jönsson, Vesa Kainu ja Heikki Mairinoja. Uudeksi hallituksen jäseneksi
valittiin Reima Kerttula. Reima Kerttula on Suomen kansalainen ja hän toimii
Tamfelt Oyj Abp:n toimitusjohtajana. Kari Haavisto ei ollut käytettävissä
uudelleenvalintaan. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 32.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi
1.500 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista
samankaltaisista hallitustehtävistä ja että hallituksen jäsenelle maksetaan
14.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä.
Matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset
maksetaan Yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastaja

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eija Niemi-Nikkola valittiin yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

Muutokset yhtiöjärjestykseen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää koskien Yhtiön toiminimeä
ja kotipaikkaa siten, että Yhtiön uusi toiminimi on Exel Composites Oyj
suomeksi ja Exel Composites Plc englanniksi. Yhtiökokous päätti muuttaa myös
yhtiöjärjestyksen 10 §:ää koskien Kokouskutsua siten, että se vastaa Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa
16.4.2010 asti. 

Valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen
ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen
antamisesta sekä enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä
oikeuksia. 
Valtuutus on voimassa 16.4.2010 asti.

Nimitysvaliokunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.exelcomposites.com. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam. Exel Oyj
Hallitus


LISÄTIETOJA
Vesa Korpimies, toimitusjohtaja, Exel Oyj, puh. 050 590 6754 tai email
vesa.korpimies@exel.net 
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, Exel Oyj, puh. 050 598 9553 tai
email ilkka.silvanto@exel.fi 


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com 


EXEL LYHYESTI
Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on
maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan
kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. 

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden
sarjassa.