KUTSU EXEL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOU

EXEL OYJ          PÖRSSI-ILMOITUS  10.3.2003 KLO 9.00 1 (2)

KUTSU EXEL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Exel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 10.4.2003 kello 10.00 World Trade Centerin
Marskin salissa, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus siitä, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä
tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen nojalla yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 352.500 eurolla.
Valtuutus on voimassa 10.4.2004 saakka.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus
merkitä uusmerkinnässä annettavia osakkeita, osakkeiden
merkintähinnasta ja sen määrittämisen perusteista sekä muista
uusmerkinnän ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai muun
yhteistoimintajärjestelyn rahoittaminen, toimeenpaneminen tai
mahdollistaminen; yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen
tai kehittäminen taikka muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvän järjestelyn toteuttaminen. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään uusmerkinnästä
siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai
muuten tietyin ehdoin.

Tilinpäätöksen ja hallituksen ehdotuksen nähtävillä pito

Tilinpäätösasiakirjat sekä edellä selostettu hallituksen ehdotus ovat
10.3.2003 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa
Mäntyharjulla osoitteessa Uutelantie 24 B. Osakkeenomistajille
lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään 31.3.2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 31.3.2003 klo 16.00
kirjallisesti osoitteeseen Exel Oyj/Soile Parta, PL 29, 52701
Mäntyharju, puhelimitse (015) 3461 233, telefaksilla (015) 3461 215
tai sähköpostilla soile.parta@exel.fi. Kirjeitse ilmoittauduttaessa on
                                2 (2)

kirjeen oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2002
päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 15.4.2003 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,
että osinko maksetaan 24.4.2003.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsen Juhani Sammasmaa on ilmoittanut jättävänsä paikkansa
Exelin hallituksen jäsenenä. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat
noin 63 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa
ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäseniksi valittaisiin uudelleen suostumustensa mukaisesti Kari
Haavisto, Peter Hofvenstam, Vesa Kainu ja Mika Sulin, ja että he
tulevat esittämään uudeksi jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi
Ole Mattsonia. Mattson toimii konsulttina ja eräiden hallitusten
jäsenenä. Hän on aiemmin ollut Akzo Nobel –konsernin johtoryhmän jäsen
ja sen Coating-liiketoiminnan varatoimitusjohtaja.

Helsingissä maaliskuun 10. päivänä 2003

EXEL OYJ

Hallitus