EXEL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODEL

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   18.2.2003 klo 9.00     1 (5)

EXEL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

YHTEENVETO
- Liikevaihto kasvoi 51,2 milj. euroon eli 4 %
- Liikevoitto oli 3,8 (5,3) milj. euroa
- Osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,64)
- Osinkoehdotus 0,20 euroa per osake, 47,6 % osakekohtaisesta
tuloksesta
- Teollisuus kasvoi edelleen, kasvu + 15 %
- Liiketoiminnan kassavirta investointien jälkeen 4,0 (0,1) milj.
euroa

TULOSKEHITYS
Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 51,2 (49,4) milj. euroa.
Konsernin liikevoitto laski 3,8 (5,3) miljoonaan euroon.

Rahoituskulut nousivat hieman edellisvuodesta päätyen 0,7 (0,5)
miljoonaan euroon. Tulos rahoituserien jälkeen oli 3,8 (5,3) miljoonaa
euroa.

TEOLLISUUS
Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15 % 25,1 (21,9) milj.
euroon. Kasvu tuli Menzolit-Fibronin pultruusioliiketoiminnan
ostamisesta syyskuussa 2001. Markkinatilanne oli koko vuoden tiukka
heijastuen uusien asiakasprojektien käyntiinlähdön hitautena.

Kertomusvuoden aikana kehitettiin useita tuotesovelluksia, joista
merkittävimmät liittyvät kaavinliiketoimintaan ja offshore- sekä
windmill –teollisuuteen.

Teollisuus-liiketoiminnan liikevoitto oli 2,7 (3,3) milj. euroa.
Kannattavuutta haittasi hiljaisen markkinan aiheuttama kiristynyt
kilpailu ja siitä johtuvat hintapaineet, sekä tuotemuutoksista ja
Menzolit-Fibronin pultruusioliiketoiminnan integroinnista aiheutuneet
erilliskustannukset.

SPORT
Sport-liiketoiminnan liikevaihto laski edellisvuodesta 5 % 26,1
(27,4) miljoonaan euroon. Markkina oli koko vuoden haasteellinen.
Lasku aiheutui lähinnä vesiurheiluryhmän maailmanmarkkinan
pienentymisestä. Sauvakävely on lyönyt itsensä läpi eräillä Keski-
Euroopan markkinoilla, ja syksyn aikana nähtiin ensimmäiset merkit
kyseisen tuoteryhmän myynnin voimakkaasta kasvusta.

Osana uutta NFS (Nordic Fitness SportsTM) –konseptia lanseerattiin
loppuvuonna Exelin omalla tuotemerkillä fitness-suksimallisto
Suomessa, sekä ODLO- ja Bjørn Dæhlie –tuotemerkeillä konseptia tukeva,
rajoitettu fitness-asumallisto.

Sport-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuodesta päätyen 1,1
(2,0) miljoonaan euroon. Kannattavuutta laski alentunut myyntivolyymi,
mutta nosti tehokkuuden parantamisohjelma tuotannossa sekä loppuvuonna
toteutettu toimihenkilöiden lomautus.
                                2 (5)

RAHOITUSASEMA
Rahoitusasema vahvistui voimakkaasti viimeisen vuosineljänneksen
aikana, kun käyttöpääoman hallintaohjelma tuotti selvää tulosta.
Liiketoiminnan kassavirta investointien jälkeen oli 4,0 (0,1) milj.
euroa.

Konsernin korolliset nettovelat laskivat edellisvuodesta ollen
vuodenvaihteessa 8,3 (10,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste on
edelleen hyvällä 47 % (43 %) tasolla ja nettovelkaantumisaste on 55 %
(73 %).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS
Investoinnit pysyivät alhaisella tasolla päätyen 2,0 (5,5) miljoonaan
euroon. Kertomusvuonna toteutettiin vain mallisto- ja
uustuotekehitykseen liittyviä sekä ylläpitoinvestointeja. Ero
edellisvuoteen johtuu suurelta osin siitä, että vuonna 2001
toteutettiin Menzolit-Fibronin pultruusioliiketoiminnan akvisitio.

Tuotekehitysmenot olivat 1,1 (1,2) miljoonaa euroa, eli 2,2 % (2,5 %)
liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien
asiakassovellusten kehittämiseen sekä uusien hartsi- ja
lujitemateriaalien testaukseen prosessien tehokkuuden parantamiseksi.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli vuoden 2002 lopussa 359 (371). Keskimäärin se
oli kaudella 374 (356). Sport-liiketoiminnan Suomen toiminnoissa
toteutettiin syksyllä 33:tä toimihenkilöä koskenut 17 päivän lomautus.

OMISTUSRAKENNE JA OSAKKEEN KURSSIKEHITYS
Osakekurssi vaihteli välillä 5,25 – 10,05 euroa päätyen
vuodenvaihteessa 6,38 euroon. Kertomusvuoden aikana koko osakekannasta
13,1 % oli vaihdon kohteena. Tilikauden keskikurssi oli 8,00 euroa,
kun se edellisellä tilikaudella oli 10,87 euroa. Osakkeiden markkina-
arvo oli 30.12.2002 33,8 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsenet omistavat osakekannasta 1,9 prosenttia.

Exelillä on kaksi voimassaolevaa optiojärjestelmää. Exelin
avainhenkilöiden voimassa olevan vuoden 1998 optiojärjestelmän
ensimmäisen (A) osan merkintäoikeus alkoi 1.10.2000 ja toisen (B) osan
1.10.2002. Henkilöstöllä on oikeus merkitä 263.100 kappaletta yhtiön
osaketta. Näitä merkintöjä tehtiin 41.400 kappaletta vuonna 2002.
Exelin avainhenkilöiden voimassa olevan vuoden 2001 optiojärjestelmän
ensimmäisen (A) osan merkintäoikeus alkoi 1.6.2002. Henkilöstöllä on
oikeus merkitä 181.000 kappaletta yhtiön osaketta. Näitä merkintöjä ei
tehty yhtään vuonna 2002.

Alla on esitetty yhtiön suurimmat omistajat 30.12.2002:

Osakkeenomistaja      Osakkeiden    Osuus osakkeista
              lukumäärä     ja äänivallasta %


Nordstjernan AB      1 748 253     33,0
                                3 (5)

Metso Capital Oy      650 000      12,3
Keskinäinen Eläkevakuutus-
yhtiö Ilmarinen      503 000      9,5
Keskinäinen Eläkevakuutus-
Yhtiö Varma-Sampo     256 800      4,9
Placeringsfonden Aktia
Secura           201 000      3,8
Oy Lindell Ab       160 800      3,0
Renkkeli Oy        140 400      2,7
Sumato Oy         111 700      2,1
Keskinäinen Henkivakuutus-
yhtiö Suomi        100 000      1,9
Jokelainen Ari       81 700      1,5
Hallintarekisteröidyt   17 250      0,3
Muut            1 323 997     25,0
YHTEENSÄ          5 294 900     100,0

OSINGONJAKO
Exel Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 10.479.367,48 euroa.
Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 9.928.750,88 euroa. Exel
Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2002 osinkoa maksettaisiin 0,20 (0,35) euroa osakkeelta, eli 1.059.860
euroa, mikä on 47,6 % konsernin osakekohtaisesta vuosituloksesta.
Loppuosa, 9.419.507,48 euroa, jätetään voittovaroihin. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 15.4.2003 ja osingon maksupäivä on 24.4.2003.

CORPORATE GOVERNANCE
Hallitus on käsitellyt tarkennettua hallinnointikäytäntöohjeistusta
vuonna 2002. Se astuu voimaan keväällä 2003.

OSAVUOSIKATSAUKSET VUONNA 2003
Konserni julkistaa osavuosikatsaukset neljännesvuosittain 12.5.2003,
22.7.2003 ja 4.11.2003.

VUODEN 2003 NÄKYMÄT
Vuoden 2003 näkymiä on tällä hetkellä vaikea arvioida. Markkinoiden
arvioidaan olevan varovaiset ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.
Konsernin kannattavuuden parantamiseen tähtäävien projektien odotetaan
alentavan kustannuksia. Tuottavuusprojektit molemmilla Suomen
tehtailla etenevät suunnitellusti, ja Saksan toimintojen
kannattavuuteen panostetaan. Markkinatilanteen vuoden 2003
ensimmäisellä neljänneksellä arvioidaan pysyvän samankaltaisena kuin
vuoden 2002 viimeisellä kvartaalilla.


KONSERNITULOSLASKELMA JA –TASE

KONSERNITULOSLASKELMA (1000 euroa) 2002   2001   muutos-%
Liikevaihto             51 203  49 362  4 %
Liikevoitto             3 802  5 300   -28 %
Rahoitustuotot ja –kulut      -655   -520   26 %
Voitto ennen satunnaisia eriä    3 147  4 780   -34 %
Voitto ennen veroja         3 147  4 780   -34 %
                                4 (5)

Verot                -921   -1 416  -35 %
Tilikauden voitto          2 225  3 364   -34 %
KONSERNITASE (1000 euroa)      2002   2001   muutos-%
Aineettomat hyödykkeet       3 922  4 432   -12 %
Aineelliset hyödykkeet       10 636  11 423  -7 %
Sijoitukset             127   127    0 %
Vaihto-omaisuus           7 962  7 903   1 %
Saamiset              6 635  7 487   -11 %
Rahat ja pankkisaamiset       2 525  1 934   31 %
Osakepääoma             1 853  1 840   1 %
Muu oma pääoma           13 086  12 560  4 %
Pitkäaikainen vieras pääoma     6 329  8 506   -26 %
Lyhytaikainen vieras pääoma     10 538  10 400  1 %
Taseen loppusumma          31 807  33 306  -5 %

RAHOITUSLASKELMA          2002   2001   muutos-%
Liiketoiminnan rahavirta      5 994  6 342  -5 %
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     -2 077  -6 337  -67 %
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot     57    61    -7 %
Pitkäaikaisten lainojen nostot   71    3 627  -98 %
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut               -2 240  -1 838  22 %
Lyhytaikaisten lainojen nostot/
takaisinmaksut           473   1 489  -68 %
Maksetut osingot          -1 840  -1 991  -8 %
Muut                153   10    1430 %
Rahavarojen muutos         591   1 363  -57 %

TUNNUSLUVUT             2002   2001   muutos-%
Tulos per osake, euroa       0,42   0,64   -34 %
Tulos per osake, euroa (laimennus-
vaikutus huomioiden)        0,41
Oma pääoma per osake, euroa     2,82   2,72   4 %
Osinko per osake, euroa x)     0,20   0,35   -43 %
Oman pääoman tuotto (ROE), %    15,2   24,6   -38 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 14,3   21,9   -35 %
Omavaraisuusaste, %         47,2   43,3   9 %
Nettovelkaantumisaste, %      55,3   73,3   -25 %
Bruttoinvestoinnit (1000 euroa)   2 014  5 474   -63 %
% liikevaihdosta          4 %   11 %
Henkilöstö kauden lopussa      359   371    -3 %
Henkilöstö keskimäärin       374   356    5 %
Tilauskanta per 31.12. (1000 euroa) 7 564  8 918   -15 %

x) Hallituksen ehdotus vuoden 2002 osalta

                                5 (5)

VASTUUSITOUMUKSET          2002   2001
Velat, joiden vakuudeksi annettu
yrityskiinnitys ja kiinteistö-
kiinnitykset

Rahalaitoslainat          10 231  11 673
Annetut kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin           2 954  2 954

Annettu yrityskiinnitys       12 500  12 500

Samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta annetut vakuudet
Luottolimiitin takaus        389   140


LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
MARKKINA-ALUEITTAIN         2002   2001

Suomi                12 522  13 504
Muut pohjoismaat          6 513  5 241
Muu Eurooppa            28 674  26 415
Pohjois-Amerikka          2 326  3 370
Muut maat              1 169  832
Yhteensä              51 203  49 362


Mäntyharjulla 18.2.2003

EXEL OYJ

Hallitus     Ari Jokelainen
         toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh. 050 590 6750
Talousjohtaja Markku Herranen, Exel Oyj, puh. 050 590 6758
www.exel.net