EXEL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄ

								
EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   14.4.2004 12.45  1 (3)
EXEL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Exel Oyj:n 14.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle ja valitsi hallituksen
jäsenet. Osingon suuruudeksi vahvistettiin 0,80 euroa
osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous myönsi hallitukselle
valtuutukset yhtiön osakepääoman korottamiseksi, omien
osakkeiden hankkimiseksi sekä omien osakkeiden
luovuttamiseksi.
Osinko ja vastuuvapauden myöntäminen
Exel Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,80
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 26.4.2004
osakkeenomistajille, jotka on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon
maksun täsmäytyspäivä on 19.4.2004.
Yhtiökokous vahvisti Exel Oyj:n tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2003.
Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiökokouksen päätöksen
mukaan viisi. Kari Haavisto, Peter Hofvenstam, Vesa Kainu,
Ove Mattsson ja Mika Sulin valittiin uudelleen hallituksen
jäseniksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen
Ove Mattsson.
Osakepääoman korottaminen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhtiön
osakepääoman korottamiseksi seuraavin ehdoin: hallitus
valtuutettiin päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 352.500
eurolla. Valtuutus on voimassa 14.4.2005 saakka.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää siitä, kenellä on
oikeus merkitä uusmerkinnässä annettavia osakkeita,
osakkeiden merkintähinnasta ja sen määrittämisen perusteista
sekä muista uusmerkinnän ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskaupan tai muun yhteistoimintajärjestelyn
rahoittaminen, toimeenpaneminen tai mahdollistaminen; yhtiön
rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen
taikka muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttaminen. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
Valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään

uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä

apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.                                2 (3) Omien

osakkeiden hankinta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla
siten, että yhtiölle tai sen tytäryhteisöille kuuluvien
yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen
vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen
ei ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön
osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia enintään 269.160
kappaletta.

Osakkeita voidaan hankkia joko

(a)kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella
yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään samaan hintaan;
tai

(b)julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, ja
hintaan, joka perustuu markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai
muiden yhteistoimintajärjestelyjen rahoittamisessa,
toimeenpanemisessa tai toteuttamisessa, yhtiön rahoitus- tai
pääomarakenteen vahvistamiseksi tai kehittämiseksi, muun
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn
toteuttamiseksi, henkilöstön kannustamiseksi taikka muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään
viisi (5) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla
ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen eikä
äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Valtuutus on voimassa 14.4.2005 saakka.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta siten, että valtuutus käsittää kaikkien
hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen perusteella
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus
voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
yhtiön osakkeisiin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen
tai muiden yhteistoimintajärjestelyjen rahoittaminen,
toimeenpaneminen tai toteuttaminen, muun yhtiön
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn
toteuttaminen taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös arvopapereiden julkisessa
kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä.

                                3 (3)

Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää osakkeiden
luovutushinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä oikeuden
luovuttaa osakkeita muuta kuin rahavastiketta vastaan taikka
käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus on voimassa 14.4.2005 saakka.

Helsingissä 14.4.2004


EXEL OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh. 050 590 6750