EXEL OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

EXEL OYJ  PÖRSSITIEDOTE  22.2.2007 klo 11.00 1 (15)               

EXEL OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006           

Yhteenveto                                   

- Liikevaihto nousi 112,4 (91,3) miljoonaan euroon eli 23 prosenttia edellisestä
vuodesta                                    
- Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 30,4 (21,9) miljoonaa euroa      
- Liikevoitto vuonna 2006 oli 0,4 (12,4) miljoonaa euroa eli 0,3 (13,6)     
prosenttia liikevaihdosta, vähennystä 97 prosenttia, sisältäen -6,7 miljoonaa  
euroa kertaluonteisia eriä                           
- Neljännen neljänneksen liikevoitto oli 0,6 (2,2) miljoonaa euroa eli 2,1 (9,9)
prosenttia liikevaihdosta                            
- Osakekohtainen tulos vuonna 2006 oli -0,06 (0,76) euroa            
- Korolliset nettovelat kasvoivat 27,5 (8,2) miljoonaan euroon ja        
nettovelkaisuusaste nousi 112,8 (30,2) prosenttiin               
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +5,2 (+7,9)    
miljoonaa euroa.                                
- Exel Industrysta ensimmäinen todella kansainvälinen pultruusioalan yritys   
Pacific Compositesin hankinnan myötä. Exel Industryn kannattava kasvu jatkui.  
- Sport-liiketoiminnan kehitys erittäin heikko vähentyneen myynnin ja      
huomattavasti pienentyneen liikevoiton vuoksi                  
- Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,20 (0,40) euroa osakkeelta      
- Exel keskittyy entistä voimakkaammin päätoimialaansa,             
Teollisuus-liiketoimintaan ja tekee strategisen uudelleenarvioinnin Sports   
Brands -liiketoiminnasta                            


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa                  
(tilintarkastamaton)                              

--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1.10. - | 1.10. - | Muutos- | 1.1. -  | 1.1. -  | Muutos-% |
|        |     |     | %    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 31.12. | 31.12. |     | 31.12.  | 31.12.  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | 2006  | 2005  |     | 2006   | 2005   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 30,4  | 21,9  | 38,4 % | 112,4  | 91,3   | 23,1 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 0,6   | 2,2   | -70,5 % | 0,4   | 12,4   | -96,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       | 2,1 %  | 9,9 %  |     | 0,3 %  | 13,6 %  |     |
| liikevaihdost |     |     |     |     |     |     |
| a       |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | -0,0  | 1,7   | -101,0 | -0,7   | 8,9   | -108,2 % |
| tulos     |     |     | %    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 24,4  | 27,0  | -9,9 % | 24,4   | 27,0   | -9,9 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen  | 27,5  | 8,2   | 236,1 % | 27,5   | 8,2   | 236,1 % |
| nettovelka  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu  | 58,1  | 41,0  | 41,6 % | 58,1   | 41,0   | 41,6 %  |
| pääoma    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | -0,3 % | 26,8 % |     | -2,9 %  | 37,3 %  |     |
| tuotto, %   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun  | 4,9 %  | 21,3 % |     | 1,2 %  | 34,0 %  |     |
| pääoman    |     |     |     |     |     |     |
| tuotto, %   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus- | 29,9 % | 50,0 % |     | 29,9 %  | 50,0 %  |     |
| aste, %    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisa | 112,8 % | 30,2 % |     | 112,8 % | 30,2 %  |     |
| ste, %    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | -0,00  | 0,15  | -100,0 | -0,06 % | 0,78   | -107,9 % |
| euroa     |     |     | %    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | -0,00  | 0,14  | -100,0 | -0,06 % | 0,76   | -108,1 % |
| laimennettu, |     |     | %    |     |     |     |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      | 2,05  | 2,34  | -12,4 % | 2,05   | 2,34   | -12,4 % |
| pääoma/osake, |     |     |     |     |     |     |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------IFRS-RAPORTOINTI                                

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen   
tilinpäätösraportointiin. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien 
kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin 2005   
tilinpäätöksessä.                                

28.2.2006 hankitun Pacific Composites Pty. Ltd: tilinpäätöstiedot on      
sisällytetty konsernin tilinpäätöstietoihin 1.3.2006 alkaen.          

1.10. - 31.12.2006                               

Liikevaihto                                   

Exel-konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 2006 38,4 prosenttia ja oli 
30,4 (21,9) miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen liikevaihdosta 77 prosenttia eli 
23,4 (15,1) miljoonaa euroa muodostui Teollisuus-liiketoiminnasta ja 23     
prosenttia eli 6,9 (6,9) miljoonaa euroa Sport-liiketoiminnasta. Liikevaihtoon 
sisältyy 1.3.2006 lähtien Pacific Compositesin liikevaihto, minkä osuus     
liikevaihdosta loka-joulukuussa oli 8,9 miljoonaa euroa.            

Sport-liiketoimintaa haittasi alhainen kysyntä Keski-Euroopan          
sauvakävelymarkkinoilla läpi koko vuoden. Viimeisellä vuosineljänneksellä    
liiketoiminnan liikevaihto oli yhtä suuri, 6,9 miljoonaa euroa, kuin vuoden 2005
viimeisellä vuosineljänneksellä.                        

Tuloskehitys                                  

Exel-konsernin liikevoitto pieneni viimeisellä neljänneksellä 70,5 prosentilla 
ollen 0,6 (2,2) miljoonaa euroa.                        

Teollisuus-liiketoiminnan liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä parani 
12 prosenttia ja oli 3,6 (3,2) miljoonaa euroa. Sport-liiketoiminnan liikevoitto
oli negatiivinen ja oli -3,0 (-1,1) miljoonaa euroa.              

VUOSI 2006                                   

LIIKEVAIHTO                                   

Exel-konsernin liikevaihto kasvoi 23,1 prosenttia vuonna 2006 päätyen 112,4   
(91,3) miljoonaan euroon.                            

Konsernin päätoimiala, Teollisuus, kasvoi erittäin voimakkaasti; vuoden 2006  
liikevaihto oli 84,2 (56,8) miljoonaa euroa, kasvua 48,3 %. Merkittävin osa   
kasvusta tuli Pacific Compositesin ja Itävallan yksikön, Faserprofilin     
akvisitioista vuonna 2005. Pacific Compositesin liittäminen konserniin 28.2.2006
lisäsi Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihtoa 24,4 miljoonaa euroa.       
Teollisuus-liiketoiminnan osuus konsernista oli 75 %.              

Sport-liiketoiminnan liikevaihto pieneni edellisvuodesta 18,3 % ja oli 28,2   
(34,5) miljoonaa euroa. Sport-liiketoiminnan osuus konsernista oli 25 %.    
Sport-liiketoiminnassa kävelysauvamarkkina saksankielisessä Keski-Euroopassa oli
heikko ja liikevaihdon pieneneminen johtui kävelysauvojen myynnin laskusta.   
Uudet markkinat eivät vielä kasvattaneet kysyntää riittävästi.         

TULOSKEHITYS                                  

Exelin tuloskehitys vuonna 2006 oli erittäin heikko ja konsernin liikevoitto oli
vain 0,4 (12,4) miljoonaa euroa eli 0,3 (13,6) prosenttia liikevaihdosta.    
Liikevoittoa alensivat uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, joita on    
kirjattu Sport-liiketoiminnassa -4,9 miljoonaa euroa ja             
Teollisuus-liiketoiminnassa -0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi Sport-liiketoiminnan 
alentunut liikevaihto heikensi tulosta. Kannattavuuden oletetaan paranevan   
uudelleenjärjestelyjen ansiosta vuonna 2007.                  

Pacific Compositesin hankintamenosta on allokoitu vaihto-omaisuuden ja     
tilauskannan arvoon -1,3 miljoonaa euroa, mikä kokonaisuudessaan pienensi    
Teollisuus-liiketoiminnan myyntikatetta maalis-toukokuun aikana. Yhteensä    
kertaluonteiset erät katsauskaudella olivat -6,7 miljoonaa euroa.        
                                        
Teollisuuden liikevoitto pysyi tyydyttävällä tasolla huolimatta voimakkaasti  
kohonneista raaka-ainekustannuksista. Osa hintapaineista pystyttiin siirtämään 
ketjussa eteenpäin. Liikevoitto laski 10,5 (10,8) miljoonan euroon Pacific   
Compositesin integraatioon ja toisen Ison-Britannian tehtaan sulkemiseen    
liittyvistä yhteensä -1,8 miljoonan euron kertaluonteisista eristä johtuen.   

Sportin liikevoitto oli negatiivinen ollen -10,1 (1,6) miljoonaa euroa.     
Liiketappioon sisältyy uudelleenjärjestelyistä johtuvia kertaluonteisia     
kustannuksia, joita on kirjattu 4,9 miljoonaa euroa. Huono kannattavuus johtui 
myös Keski-Euroopan sauvakävelymarkkinan heikkenemisestä sekä uusien      
sauvakävelymarkkinoiden avaamiseksi tehdyistä panostuksista.          

Hiilikuidun saatavuudessa oli ongelmia koko kertomusvuoden ajan. Tarjonnan   
vähäisyys nosti myös hintatasoa, joskin suurin osa raaka-aineiden hinnoista   
voitiin siirtää tuotteiden hintoihin. Hiilikuitupula rajoitti uusien      
applikaatioiden kehittämistä ja vaikutti joidenkin tuoteryhmien myyntiin.    
Hiilikuidun päävalmistajat ovat ilmoittaneet kapasiteetin nostoinvestoinneista. 
Uusi kapasiteetti tulee markkinoille asteittain vuoden 2007 toisesta      
vuosipuoliskosta alkaen.                            

Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,1 (0,3) miljoonaa euroa. Konsernin tulos 
ennen veroja oli -0,7 (12,0) miljoonaa euroa ja tilikauden tappio oli sama eli 
-0,7 (8,9) miljoonaa euroa.                           

Osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,78) euroa, laimennettuna -0,06 (0,76) euroa. 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,2 (34,0) prosenttia.              

TASE JA RAHOITUS                                

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +5,2 (+7,9)     
miljoonaa euroa.                                

Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin liiketoiminnan kassavirralla. Pacific  
Compositesin akvisition rahoittamiseksi nostettiin 18 miljoonaa euroa      
pitkäaikaista lainaa. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 6,2   
miljoonaa euroa, kun ne edellisen vuoden lopussa olivat 5,8 miljoonaa euroa.  

Kassavirta ennen rahoituksen eriä mutta investointien jälkeen oli -20,9 (4,4)  
miljoonaa euroa. Yhtiö maksoi osinkoja kertomusvuonna yhteensä 4,7 (3,9)    
miljoonaa euroa. Osinko per osake oli 0,40 euroa (0,35 euroa).         

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 81,9 (54,6) miljoonaa   
euroa. Taseen kasvuun vaikuttivat Pacific Compositesin akvisition lisäksi    
myyntivolyymin kasvun aiheuttama käyttöpääomatarve.               

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 24,4 (27,0) milj. euroa ja    
omavaraisuusaste 29,9 (50,0) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 33,7  
(14,0) milj. euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 7,9 (4,3)   
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 27,5 (8,2) miljoonaa euroa ja   
nettovelkaantumisaste oli 112,8 (30,2) prosenttia.               

INVESTOINNIT JA POISTOT                             

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 19,9 miljoonaa euroa,   
josta operatiivisia käyttöomaisuusinvestointeja 2,7 miljoonaa euroa. Merkittävin
investointi oli Pacific Compositesin, Australia, liiketoiminnan osto helmikuun 
lopussa 2006. Kokonaisinvestointi oli 17,3 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön   
pääomaa korotettiin Lemarnelle suunnatulla osakeannilla 230.743 osakkeella,   
joiden arvo oli yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.                  

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 4,6 (3,6) miljoonaa euroa.  
Säännöllisiä liikearvopoistoja ei tehdä IFRS-laskennassa. Sport-liiketoiminnassa
tehtiin arvonalentumistestien perusteella 1,1 miljoonan euron          
arvonalentumiskirjaus. Lisäksi liiketoiminnan kuluihin sisältyy käytöstä    
poistetun käyttöomaisuuden 1,5 miljoonan euron alaskirjaukset.         

HENKILÖSTÖ                                   

Exel-konsernin palveluksessa oli 31.12.2006 yhteensä 555 (466) henkilöä, joista 
237 (314) kotimaassa ja 318 (151) ulkomailla. Keskimääräinen henkilömäärä    
katsauskauden aikana oli 600 (467). Lisäys viime vuoteen tulee Pacific     
Compositesin liittämisestä konserniin.                     
Sport-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt johtivat 57 vakituisen työsuhteen   
irtisanomiseen Suomessa. Tästä määrästä eläkejärjestelyihin oli mahdollisuus 25 
henkilöllä, jolloin muiden irtisanomisten lopullinen määrä oli 32 henkilöä.   
Määräaikaisia työsuhteita päättyi lisäksi noin 20 ao. sopimusten päättyessä.  
Lisäksi 11 vakituista työsuhdetta irtisanottiin Saksan yksikössä.        
Isossa-Britanniassa sijaitsevan Clactonin tehtaan toimintojen siirtäminen    
Runcorniin ja muihin konsernin yksiköihin johti 25 vakituisen työsuhteen    
irtisanomiseen.                                 
LIIKETOIMINTASEGMENTIT                             

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan kahteen     
liiketoimintasegmenttiin, Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-liiketoimintaan. 

Teollisuus                                   

Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat: 

--------------------------------------------------------------------------------
|          | 1.10. | 1.10. | Muutos- | 1.1. - | 1.1. - | Muutos-% |
|          | -   | -   | %    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 31.12. | 31.12. |     | 31.12. | 31.12. |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa    | 2006  | 2005  |     | 2006  | 2005  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 23,4  | 15,1  | 55,5 % | 84,2  | 56,8  | 48,3 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 3,6  | 3,2  | 12,0 % | 10,5  | 10,8  | -3,1 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 15,5 % | 21,5 % |     | 12,4 % | 19,0 % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö    | 405  | 241  | 68,0 % | 384   | 236   | 62,7 %  |
| keskimäärin    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Teollisuus-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 84,2 (56,8) miljoonaan   
euroon, 48,3 prosenttia edellistä vuotta suuremmaksi. Hiilikuitupula vaikutti  
teollisuustuotteiden toimituksiin edelleen. Teollisuus-liiketoiminnan      
liikevoitto pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli 10,5 (10,8) miljoonaa   
euroa. Kasvaneet volyymit, Pacific Composites -konsernin hankinta, parantunut  
tehokkuus ja tiukka kustannuskontrolli vaikuttivat parantavasti liikevoittoon, 
mutta kertaluonteiset kustannukset, yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, heikensivät  
kannattavuutta.                                 

Pacific Compositesin akvisition myötä Exelistä tuli ensimmäinen todella     
kansainvälinen pultruusioalan yritys maailmassa. Hankinta laajensi Exelin    
tuotevalikoimaa ja vahvisti Exelin asemaa johtavana toimijana Tyynenmeren    
alueella ja Kaukoidässä. Exel pystyy nyt palvelemaan kansainvälistä       
asiakaskuntaansa globaalisti. Akvisitio nopeutti etabloitumista Kiinan     
markkinoille ja Exel keskeytti oman tehdashankkeensa suunnittelun        
Etelä-Kiinassa. Pacific Compositesin integraatio saatiin pääosin päätökseen.  

Sport                                      

Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:    

--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1.10. - | 1.10. - | Muutos | 1.1. -  | 1.1. -  | Muutos-% |
|        |     |     | -%   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 31.12. | 31.12. |    | 31.12.  | 31.12.  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | 2006  | 2005  |    | 2006   | 2005   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 6,9   | 6,9   | 0,7 % | 28,2   | 34,5   | -18,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | -3,0  | -1,1  | 179,9 | -10,1  | 1,6   | -738,9 % |
|        |     |     | %   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       | -43,1 % | -15,5 % |    | -35,8 % | 4,6 %  |     |
| liikevaihdosta |     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö   | 131   | 228   | -42,5 | 195   | 231   | -15,6 % |
| keskimäärin  |     |     | %   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Sport-liiketoiminnan kehitys ei ollut tyydyttävä vuonna 2006. Myynti pieneni ja 
kannattavuus huononi merkittävästi. Sportin liikevaihto pieneni edellisvuodesta 
18,3 % ja oli 28,2 (34,5) miljoonaa euroa. Sportin liiketappio oli 10,1     
miljoonaa euroa sisältäen -4,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia.  
Nordic Walking -markkinat pienenivät ja kilpailu kiristyi saksankielisillä   
markkinoilla läpi koko vuoden. Exel investoi voimakkaasti uusien markkinoiden  
avaamiseksi pääpainopistealueina lähinnä Pohjois-Amerikka, Kiina ja Japani sekä 
panosti uusien Nordic Walking -markkinoiden avaamiseen, organisaation      
vahvistamiseen sekä Nordic Fitness SportsTM -konseptin kehittämiseen. Nämä   
toimenpiteet eivät kuitenkaan korvanneet kasvaneen kilpailun aiheuttamaa myynnin
laskua perinteisillä markkinoilla. Sport-liiketoiminnan kustannusrakenne vuonna 
2006 oli liian raskas liikevaihtoon nähden. Kannattavuuden parantamiseen    
tähtääviä toimenpiteitä tehtiin läpi vuoden. Sauva- ja salibandytuotteiden   
jatkojalostuksen ja kokoonpanon siirtäminen alihankintaan Kiinaan saatiin    
pääosin päätökseen kertomusvuoden aikana. Lisäksi myynti-, markkinointi- ja   
jakelukustannukset sopeutettiin vallitsevaa markkinatilannetta vastaaviksi   
Sport-liiketoiminnassa Suomessa, Saksassa ja USA:ssa. Myös Exel Sports Oy:n   
varasto- ja jakelutoiminnot siirrettiin ulkopuoliselle palveluntuottajalle   
elokuun lopussa. Siirto vaikutti negatiivisesti toimituskykyyn ja        
kannattavuuteen viimeisen vuosineljänneksen aikana.               

Salibandyliiketoiminta on kehittynyt voimakkaasti mallistouudistusten ja    
voimallisempien markkinointiponnistusten myötä. Kertomusvuoden aikana Exel toimi
salibandyn MM-kisojen pääsponsorina.                      

OEM-tuotteistossa markkina on vakaa. Laminaateissa myynti on kasvanut      
edellisvuodesta, ja useita uusia teollisuussovelluksia on kehitteillä.     

OSAKE                                      

Exelin osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa pörssissä/Helsinki Keskisuuret  
yritykset -listalla Perusteollisuus-toimialassa.                

Exel Oyj:n 6.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa    
vuodelta 2005 hallituksen esityksen mukaisesti 0,40 euroa osakkeelta eli    
yhteensä 4,7 miljoonaa euroa.                          

Exel Oyj:n varsinainen yhtiökokous antoi valtuudet osakepääoman korottamiseen  
enintään 100.000 eurolla, omien osakkeiden ostamiseen määrältään enintään 5 %  
osakepääomasta sekä omien osakkeiden luovuttamiseen.              

Yhtiön osakepääoma on vuoden aikana noussut Lemarne Corporation Ltd:n tekemällä 
osakemerkinnällä 41.533 eurolla sekä optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen
vaikutuksesta 30.096 eurolla yhteensä 2.141.431 euroon ja kaupparekisteriin   
merkittyjen osakkeiden lukumäärä on noussut 11.896.843 kappaleeseen, jokainen  
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Osakelajeja on yksi ja osakkeet 
ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.                      

Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 15,13 (14,80) euroa, alin 
kurssi 10,50 (11,35) euroa ja päätöskurssi 13,60 (13,05) euroa. Katsauskauden  
keskikurssi oli 12,86 (12,73) euroa.                      

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 5.172.983 (4.114.242) kappaletta mikä
vastaa 43,5 (35,7) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan    
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 161,8 (150,1) milj. euroa.   

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET                        
31.12.2006 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko suoraan tai epäsuoraan 3,7
% yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.                      

Exelin suurin omistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordstjernan AB, jonka   
omistusosuus vuoden 2006 lopussa oli 29,4 %. Muita merkittäviä omistajia olivat 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (6,8 %) ja Keskinäinen         
Työeläkevakuutusyhtiö Varma (4,3 %).                      

Yhtiöllä oli vuoden 2006 lopussa 2.197 osakkeenomistajaa (2.967 vuoden 2005   
lopussa). Tilikauden aikana ei tehty Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän  
mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.               

CORPORATE GOVERNANCE                              

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta sisäpiiri-ohjetta  
sekä suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjaus-järjestelmistä (Corporate
Governance). Hallintoperiaatteet ovat luettavissa yhtiön internetsivustoilla  
osoitteessa www.exel.net.                            

JOHTO JA TILINTARKASTAJAT                            

Varsinainen yhtiökokous valitsi 6.4.2006 Kari Haaviston, Peter Hofvenstamin,  
Vesa Kainun, Esa Karppisen ja Ove Mattssonin jatkamaan hallituksessa. Ove    
Mattsson valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokouksessa   
Torgny Eriksson ja Matti Virtaala erosivat yhtiön hallituksesta.        

Hallitus nimitti KTM Göran Jönssonin konsernin toimitusjohtajaksi 20.11.2006.  
Hän seurasi tehtävässään Ari Jokelaista.                    

Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö,      
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Christian Savtschenko-Alexandroff, sekä 
KHT Johan Kronberg.                               

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                   

Tammikuussa 2007 Exel Sports Oy:n toimitusjohtaja Mika Sulin ilmoitti eroavansa 
yhtiön palveluksesta. Exelin Sport-liiketoiminnan johtaja Aki Karihtala     
nimitettiin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2007 alkaen.         

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA                        

Exelin strategisiin tavoitteisiin kuuluu jakaa osinkoa vähintään 40 % tilikauden
tuloksesta mikäli yrityksen kasvu ja likviditeetti eivät muuta edellytä.    

Tilikauden lopussa konsernin jakokelpoinen oma pääoma on taseen mukaan 15.620  
tuhatta euroa ja konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 13,729 tuhatta 
euroa.                                     

Exelin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksettaisiin   
osinkoa 0,20 (0,40) euroa osakkeelta.                      

Esitys perustuu hallituksen tekemään arvioon konsernin taloudellisesta     
tilanteesta ja kyvystä vastata sitoumuksiinsa sekä konsernin tulevaisuuden   
näkymiin ja investointitarpeisiin. Hallitus pitää esitystä osingonjaosta    
tasapainoisena ottaen huomioon tulevaisuuden näkymät, investointitarpeet ja   
konsernin olemassa olevat riskit.                        

STRATEGINEN UUDELLEENSUUNTAUS                          

Fokus Teollisuus-liiketoimintaan                        

Pacific Compositesin hankinnan myötä Exelistä tuli ensimmäinen todella     
kansainvälinen pultruusioalan yritys. Akvisitio vahvisti Exelin         
Teollisuus-liiketoimintaa kasvavilla Aasian markkinoilla ja paransi yhtiön kykyä
palvella kansainvälistä asiakaskuntaansa. Exel panostaa myös jatkossa      
päätoimialaansa, Teollisuus-liiketoimintaan sekä toiminnan laajentamiseen    
orgaanisesti ja akvisitioiden myötä. Globaali pultruusiomarkkina on erittäin  
pirstaleinen, mutta se on konsolidoitumassa. Exelillä on erinomaiset      
mahdollisuudet hallita tätä konsolidoitumista liiketoimintaan sopivilla     
akvisitioilla ja hyötymällä synergioista. Keskittämällä resurssinsa keskeiseen 
toimialaansa tarkennetulla rakenteella on Exel-konsernilla vahva        
toimintasuunnitelma omistaja-arvonsa kasvattamiseksi.              

Sports Brands -liiketoiminta eriytetty omaksi yhtiökseen            

Teollisuudessa saavuttamiensa saavutusten lisäksi Exel on kasvattanut      
merkittävän Sports Brands -kuluttajatuotebisneksen, jonka liikevaihto on yli 20 
miljoonaa euroa. Exel Sports Brands on tuonut markkinoille sauvakävelyn ja   
Nordic Fitness SportsTM -konseptin. Se on mailman johtava sauvojen ja      
salibandymailojen valmistaja.                          

Exel Sports Brands on nyt eriytetty muista Exelin toiminnoista. Vuoden 2006   
uudelleenjärjestelyohjelman avulla liian raskas kustannustaso on saatettu    
vastaamaan nykyistä liikevaihtoa tavoitteena kannattavuuden palauttaminen. Exel 
on myös ulkoistanut sauva- ja salibandytuotteiden jatkojalostuksen ja      
kokoonpanon Kiinaan. Exel Sports Brandsista onkin muutettu teknologiayhtiöstä  
markkinasuuntautuneeksi yhtiöksi. Laajojen uudelleenjärjestelyjen ansiosta Exel 
Sports Brandsin kilpailuasema on vahvistunut ja sillä on hyvät mahdollisuudet  
saavuttaa kontrolloitu ja kannattava kasvu urheiluvälinealalla. Koska Exel   
Sports Brands ei ole enää Exel-konsernin päätoimiala, Exel kartoittaa erilaisia 
rakennevaihtoehtoja ja etsii strategista yhteistyökumppania, joka on halukas  
kehittämään Exel Sports Brands -yhtiötä pitkällä tähtäimellä sekä panostamaan  
positiivisen kehitykseen.                            

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Vuonna 2007 konserni keskittyy kannattavuuden palauttamiseen. Konserni keskittyy
entistä enemmän päätoimialaansa, Teollisuus-liiketoimintaan ja tulee ottamaan  
käyttöön uuden organisaatiomallin. Konserni tulee hyötymään Pacific Compositesin
hankinnasta sekä tehokkuuden parantamiseen ja kustannusten alentamiseen     
tähtäävistä uudelleenjärjestelyistä. Vuonna 2007 Exelin tuloksen ennen veroja  
odotetaan paranevan verrattuna vuoden 2006 tulokseen ennen veroja ja      
kertaluonteisia kustannuksia.                          LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa                 
(tilintarkastamaton)                              

--------------------------------------------------------------------------------
|         | 1.10.- | 1.10.- | Muutos- | 1.1.-31 | 1.1.-31. | Muutos-% |
|         | 31.12. | 31.12. | %    | .12.  | 12.   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 2006  | 2005  |     | 2006  | 2005   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 30 361  | 21 945 | 38,4 % | 112 395 | 91 288  | 23,1 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | 64    | -34  | -288,2 | 145   | 186   | -22,0 % |
| n muut tuotot |      |    | %    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | -28 992  | -18  | -54,8 % | -106  | -75 502 | -40,5 % |
| n kulut    |      | 727  |     | 046   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja  | -794   | -1 015 | 21,8 % | -6 108 | -3 584  | -70,4 % |
| arvonalentumi |      |    |     |     |     |     |
| set      |      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 639    | 2 169 | -70,5 % | 386   | 12 388  | -96,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto | -331   | -113  | -192,9 | -1 067 | -342   | -212,0 % |
| t ja -kulut  |      |    | %    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  | 307    | 2 057 | -85,1 % | -681  | 12 046  | -105,7 % |
| veroja    |      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | -325   | -332  | 2,1   | -52   | -3 144  | 98,3 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | -18    | 1 725 | -101,0 | -733  | 8 902  | -108,2 % |
| tulos     |      |    | %    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen    |    |     |     |     |     |
| jakautuminen:       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | -14  | 0,0  |     | -724  | 8 902  |     |
| osakkeenomistaji |    |    |     |     |     |     |
| lle       |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistö-  | -4   | 0,0  |     | -10   | 0,0   |     |
|  osakkaille   |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   | -0,00 | 0,15  | -100 % | -0,06  | 0,78   | -107,9 % |
| euroa      |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   | -0,00 | 0,14  | -100 % | -0,06  | 0,76   | -108,1 % |
| laimennettu,   |    |    |     |     |     |     |
| euroa      |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa                     

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 31.12.2006  | 31.12.2005  | Muutos   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT              |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat               |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo            | 10 107    | 3 877     | 6 230   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet   | 3 158     | 880      | 2 278   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet     | 18 766    | 15 395    | 3 371   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   | 2 200     | 1 070     | 1 130   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset           | 76      | 103      | -27    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä  | 34 307    | 21 325    | 12 982   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat               |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         | 19 975    | 15 361    | 4 614   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 20 695    | 12 157    | 8 538   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahavarat         | 0       | 1 324     | -1 324   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset     | 6 199     | 4 454     | 1 745   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä  | 46 869    | 33 295    | 13 573   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnissä olevat pitkäaikaiset | 748      |        | 748    |
| varat              |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         | 81 924    | 54 621    | 27 303   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                   |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           | 2 141     | 2 070     | 71     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti            | 0       | 287      | -287    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto        | 8 492     | 5 142     | 3 350   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat      | 14 453    | 10 628    | 3 825   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        | -724     | 8 902     | -9 626   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien oman    | 24 363    | 27 029    | -2 667   |
| pääoman osuus          |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus         | 0       | 11      | -11    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       | 24 363    | 27 040    | 2 677   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat               |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 25 752    | 9 611     | 16 141   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka    | 1 091     | 407      | 684    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat               |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 7 934     | 4 346     | 3 588   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut korottomat  | 22 783    | 13 217    | 9 566   |
| velat              |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         | 57 560    | 27 581    | 29 979   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä  | 81 924    | 54 621    | 27 303   |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osake- | Osake- | Yli-  | Kertyneet | Vähemmist | Yhteensä |
|        |    |    |     |      | ö-    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | pääoma | anti  | kurssi- | voittovar | osuus   |     |
|        |    |    |     | at    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    | rahasto |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1 932 | 817  | 3 390  | 14 553  | 0     | 20 692  |
| 1.1.2005   |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   | 138  | -530  | 1 752  | 0     | 0     | 1 360  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  | 0   | 0   | 0    | 6     | 0     | 6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät   | 0   | 0   | 0    | 0     | 10    | 10    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu   |    |    |     | -3 931  |      | -3 931  |
| osinko    |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    |    |     | 8 902   | 0     | 8 902  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 2 070 | 287  | 5 142  | 19 530  | 10    | 27 039  |
| 31.12.2005  |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 2 070 | 287  | 5 142  | 19,530  | 10    | 27 039  |
| 1.1.2006   |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   | 71   | -287  | 3 350  | 0     | 0     | 3 134  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  | 0   | 0   | 0    | -458   | 0     | -458   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät   | 0   | 0   | 0    | 101    | 0     | 101   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu   |    |    |     | -4 720  |      | -4 720  |
| osinko    |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    |    |     | -724   | -10    | -733   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 2 141 | 0   | 8 492  | 13 729  | 0     | 24 363  |
| 31.12.2006  |    |    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa              

--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 1.1.-31.12 | 1.1.-31.12 | Muutos   |
|                    | .     | .     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 2006    | 2005    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           | -733    | 8 902   | -9 635   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon     | 9 330   | 6 935   | 2 395   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos         | 245    | -2 760   | 3 005   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat | 8 842   | 13 077   | -4 235   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot            | -998    | -407    | -591    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot             | 195    | 59     | 136    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät           | 8     | 12     | -4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot            | -2 819   | -4 823   | 2 004   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet      | 5 228   | 7 918   | -2 690   |
| nettorahavirrat            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnot        | -18 279  | -2 056   | -16 223  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja     | -2 655   | -2 377   | -278    |
| aineettomiin hyödykkeisiin      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykkeiden luovutustulot      | 0     | 62     | -62    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirrat     | -20 934  | -4 371   | -16 563  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat                     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti         | 3 134   | 1 360   | 1 774   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot    | 18 000   | 2 000   | 16 000   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen        | -1 991   | -2 011   | 20     |
| takaisinmaksut            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos  | 2 079   | -30    | 2 109   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos  | -375    | -307    | -68    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           | -4 720   | -3 931   | -789    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirrat      | 16 127   | -2 919   | 19 046   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          | 421    | 628    | -207    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      | 5 778   | 5 150   | 628    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          | 421    | 628    | -207    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa     | 6 199   | 5 778   | 421    |
--------------------------------------------------------------------------------


TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa                   

--------------------------------------------------------------------------------
|     | IV/2 | III/2006 | II/2 | I/200 | IV/20 | III/20 | II/200 | I/2005 |
|     | 006 |     | 006 | 6   | 05  | 05   | 5   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |   |    |    |    |    |    |
| segmenteittäin       |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisu | 2343 | 22062  | 2138 | 17315 | 15072 | 13755 | 15459 | 12509 |
| us    | 7  |     | 8  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sport  | 6924 | 6466   | 6519 | 8285 | 6875 | 8647  | 9744  | 9229  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevai | 3036 | 28527  | 2790 | 25600 | 21947 | 22402 | 25203 | 21738 |
| hto   | 1  |     | 7  |    |    |    |    |    |
| yhteensä |   |     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |   |    |    |    |    |    |
| segmenteittäin       |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisu | 3623   | 2819 | 1323 | 2713 | 3235 | 2484  | 3271  | 1818  |
| us    |     |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sport  | -2984  | -384 | -115 | -2111 | -1066 | 525  | 1735  | 386  |
|     |     | 0  | 7  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | 639   | -102 | 164 | 603  | 2169 | 3009  | 5006  | 2204  |
| tto   |     | 0  |   |    |    |    |    |    |
| yhteensä |     |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus | -331   | -258 | -327 | -151 | -112 | -60  | -112  | -58  |
| tuotot  |     |   |   |    |    |    |    |    |
| ja    |     |   |   |    |    |    |    |    |
| -kulut  |     |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos  | 307   | -127 | -162 | 452  | 2057 | 2949  | 4894  | 2146  |
| ennen  |     | 8  |   |    |    |    |    |    |
| veroja  |     |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulovero | -325   | 258 | 144 | -129 | -332 | -878  | -1332 | -602  |
| t    |     |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud | -18   | -102 | -18 | 323  | 1725 | 2071  | 3562  | 1544  |
| en tulos |     | 0  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/os | -0,00  | -0,0 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,18  | 0,32  | 0,14  |
| ake,   |     | 9  |   |    |    |    |    |    |
| euroa  |     |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/os | -0,00  | -0,0 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,17  | 0,31  | 0,13  |
| ake,   |     | 9  |   |    |    |    |    |    |
| Laimenne |     |   |   |    |    |    |    |    |
| ttu,   |     |   |   |    |    |    |    |    |
| euroa  |     |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen       |   |    |    |    |    |    |
| osakemäärä,        |   |    |    |    |    |    |
| laimentamaton,       |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 kpl | 11897  | 1189 | 1187 | 11652 | 11521 | 11302 | 11230 | 11230 |
|     |     | 7  | 3  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen       |   |    |    |    |    |    |
| osakemäärä,        |   |    |    |    |    |    |
| laimennettu,        |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 kpl | 11897  | 1189 | 1187 | 11896 | 11611 | 11574 | 11393 | 11524 |
|     |     | 7  | 3  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilös | 556   | 644 | 652 | 518  | 469  | 498  | 485  | 417  |
| tö    |     |   |   |    |    |    |    |    |
| keskimää |     |   |   |    |    |    |    |    |
| rin   |     |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa             

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 31.12.2006     | 31.12.2005      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta                    |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     | 2 953        | 2 953        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset       | 12 500       | 12 500        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut leasingvastuut                             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| -  alle yhden vuoden sisällä  | 850         | 216         |
| erääntyvät           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| -  1-5 vuoden sisällä      | 2 565        | 263         |
| erääntyvät           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut          | 191         | 66          |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 31.12.2006     | 31.12.2005     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset         | 8 269       | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot       | 3 086       | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt valuuttaoptiot       | 1 922       | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset       | 860        | 1 748       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korko-optiot        | 4 667       | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. | Muutos-%  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 2006     | 2005    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            | 112 395   | 91 288   | 23,1 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            | 386     | 12 388   | -96,9 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         | 0,3 %    | 13,6 %   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        | -681     | 12 046   | -105,7 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         | -0,6 %    | 13,2 %   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         | -733     | 8 902    | -108,2 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         | -0,7 %    | 9,8 %    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma            | 24 363    | 27 029   | -9,9 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         | 33 687    | 13 957   | 141,4 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             | 6 199    | 5 778    | 7,3 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat       | 27 488    | 8 179    | 236,1 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma         | 58 050    | 40 997   | 41,6 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      | -2,9 %    | 37,3 %   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   | 1,2 %    | 34,0 %   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus, %          | 29,9 %    | 50,0 %   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %        | 112,8 %   | 30,2 %   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        | 19 863    | 4 119    | 382,2 %   |
| käyttöomaisuuteen         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         | 17,7 %    | 4,5 %    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot     | 2 169    | 2 323    | -6,6 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         | 1,9 %    | 2,5 %    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tilauskanta       | 15 040    | 12 381   | 21,5 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa        | -0,06    | 0,78    | -107 9 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, euroa  | -0,06    | 0,76    | -108 1 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa      | 2,05     | 2,34    | -12,4 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä 1000 kpl                   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, keskimäärin   | 11 830    | 11 359   | 4,1 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu, keskimäärin    | 11 847    | 11 550   | 2,6 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      | 600     | 467     | 28,5 %   |
--------------------------------------------------------------------------------


Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton eikä tilintarkastuskertomusta   
tilinpäätöksestä ole annettu.                          


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Exelin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 19.4.2007 klo 10.00 alkaen  
Adams-salissa osoitteessa Erottajankatu 15-17, Helsinki.            

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2007                      

Vuoden 2006 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja painettuna   
versiona viikolla 11.                              

Vuoden 2007 osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 25.4.2007,      
tammi-kesäkuulta 25.7.2007 ja tammi-syyskuulta 30.10.2007.           

TIEDOTUSTILAISUUS                                

Exel järjestää tänään torstaina 22. helmikuuta 2007 tilinpäätöstä käsittelevän 
tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille kello 12.30 Scandic Hotel   
Simonkentän Pavilion-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.       


Vantaalla 22.2.2007                               


EXEL OYJ		Göran Jönsson                             
Hallitus		toimitusjohtaja                            


Lisätietoja:                                  
Göran Jönsson, toimitusjohtaja, puh. +46 708 43 0110, email           
goran.jonsson@exel.fi                              
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598 9553, email      
ilkka.silvanto@wexel.fi                             JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.exel.net                                  EXEL LYHYESTI                                  
Exel Oyj on johtava kansainvälinen komposiittiteknologiaan keskittynyt konserni,
jonka erikoistuu pultruusioon, Pull Windingiin ja jatkuvaan laminointiin.    
Konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia tuotteita     
teollisiin sovelluksiin ja kuluttajatuotteisiin. Exelin tunnetuimpia tuotteita 
ovat maastohiihto-, alppi- ja kävelysauvat, salibandymailat,          
antennisuojaprofiilit ja muut teolliset sovellukset. Vuonna 2006 konsernin   
liikevaihto oli 112 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 550    
henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisella listalla      
keskisuurten yhtiöiden sarjassa. Lisätietoja: www.exel.net.