Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1 2021: Vahva tilauskertymä ja liikevaihto Q1:llä 2021

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 30.4.2021 – klo 09.00

Q1 2021 lyhyesti 

  • Saadut tilaukset kasvoivat 21,7 prosenttia 42,0 miljoonaan euroon (Q1 2020: 34,5). 
  • Liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia 31,0 miljoonaan euroon (27,8). 
  • Liikevoitto kasvoi 2,4 miljoonaan euroon (1,9) ja oli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (6,7).
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,5 miljoonaan euroon (2,1) ja oli 7,9 prosenttia liikevaihdosta (7,5).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,06).    

Ohjeistus koko vuodelle 2021

Exel Composites arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2020.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuosi 2021 on alkanut hyvin. Sekä saadut tilaukset että liikevaihto nousivat ennätyskorkealle tasolle ja oikaistu liikevoitto kasvoi edellisvuoden vastaavasta kaudesta.

Liikevaihdon kasvu oli vahvaa neljässä seitsemästä asiakastoimialastamme vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Volyymikasvua tuki hyvä kysyntä erityisesti tuulivoiman sovelluksissa, sähköjohdinytimissä rakennukset ja infrastruktuuri- asiakastoimialalla, sekä puolustustoimialan teleskooppisissa naamioverkkojen tukivarsissa. Nämä sovelluskohteet ovat kaikki hyviä esimerkkejä siitä, miten pitkäjännitteinen tuotekehitys on tuottanut tuloksia. Useampien vuosien laskun jälkeen liikevaihto telekommunikaatiotoimialalla tuplaantui  ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden historiallisen alhaiseen tasoon. Liikevaihtoa kuljetusasiakastoimialalla heikensi pääasiassa Covid-19-pandemian negatiivinen vaikutus ja vähäisempi matkustus. Odotamme Covid-19-pandemian vaikuttavan negatiivisesti joihinkin asiakkaistamme ja asiakastoimialoistamme myös lähitulevaisuudessa. 

Alueellisesta näkökulmasta katsottuna pääosa liikevaihdon kasvusta tapahtui Aasian-Tyynenmeren alueella lisääntyneiden tuulivoima- ja puolustustoimialojen toimitusten vauhdittamana. 

Oikaistu liikevoitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna volyymikasvun myötä. Maailmanlaajuiset haasteet logistiikkaketjuissa ja joidenkin raaka-ainekategorioiden saatavuudessa eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet merkittävästi kannattavuuteemme. Kuitenkin riski on kasvanut sille, että raaka-aineiden nousseet hinnat sekä saatavuushaasteet vaikuttavat negatiivisesti lyhyen aikavälin kannattavuuteemme.

Globaalin liiketoimintaympäristön ja kysynnän hiljalleen toipuessa Covid-19-pandemian negatiivisista vaikutuksista, henkilöstömme, yhteistyökumppaneidemme sekä asiakkaidemme terveys ja turvallisuus ovat meille edelleen etusijalla. Tällä hetkellä useat tehtaistamme toimivat korkealla kuormituksella, jolloin on erittäin tärkeää varmistaa, ettei pandemia pääse leviämään tehtaillamme ja vaarantamaan myöskään asiakastoimituksia. Kaiken kaikkiaan, huolimatta tämän hetkisistä pandemiaan ja materiaalimarkkinaan liittyvistä haasteista, odotamme kysynnän kasvavan ja olemme optimistisia keskipitkän ja pitkän aikavälin markkinanäkymien suhteen.  

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Q1 Q1 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2020
Liikevaihto 30 954 27 805 11,3 108 595
Liikevoitto 2 423 1 870 29,6 9 417
% liikevaihdosta 7,8 6,7 8,7
Oikaistu liikevoitto 1) 2 460 2 072 18,7 9 708
% liikevaihdosta 7,9 7,5 8,9
Tulos ennen veroja 2) 2 933 1 316 122,9 7 124
% liikevaihdosta 9,5 4,7 6,6
Tilikauden tulos 1 961 670 193,0 5 368
% liikevaihdosta 6,3 2,4 4,9
Oma pääoma 29 646 24 463 21,2 28 880
Korolliset velat 42 819 39 762 7,7 43 140
Rahavarat 8 673 8 548 1,5 11 974
Korolliset nettovelat 34 146 31 213 9,4 31 167
Sijoitettu pääoma 72 465 64 224 12,8 72 021
Oman pääoman tuotto, % 26,8 10,6 154,1 19,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,5 11,7 14,7 14,1
Omavaraisuus, % 29,4 27,6 6,3 30,2
Velkaantumisaste, % 115,2 127,6 -9,7 107,9
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 1 412 2 962 -52,3 14 006
Investointien nettorahavirta -2 208 -1 576 40,1 -12 849
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 2 215 1 576 40,6 13 220
% liikevaihdosta 7,2 5,7 12,2
Tutkimus- ja kehitysmenot 930 750 24,0 2 884
% liikevaihdosta 3,0 2,7 2,7
Saadut tilaukset 42 027 34 520 21,7 115 373
Konsernin tilauskanta 47 382 37 094 27,7 36 544
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa 0,17 0,06 192,7 0,45
Oma pääoma/osake, euroa 2,51 2,07 21,10 2,44
Osakekurssi keskimäärin, euroa 8,38 5,40 55,2 5,55
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl 11 830 11 821 0,1 11 828
Henkilöstö keskimäärin 691 662 4,4 665
Henkilöstö kauden lopussa 704 672 4,8 674

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. 
2) Pääosa erosta edellisvuoteen liittyy realisoitumattomiin valuuttakurssivoittoihin ja -tappioihin, jotka suurelta osin aiheutuivat konsernin sisäisistä lainoista. 

Liikevaihto 

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Q1 Q1 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2020
Rakennukset ja infrastruktuuri 6 995 6 216 12,5 23 451
Välineet ja muu teollisuus 5 646 6 111 -7,6 19 493
Tuulivoima 7 380 5 826 26,7 28 079
Koneet ja sähkö 3 671 3 780 -2,9 15 522
Kuljetus 2 483 3 376 -26,5 10 226
Puolustus 2 244 1 251 79,3 5 338
Telekommunikaatio 2 536 1 245 103,7 6 485
Yhteensä 30 954 27 805 11,3 108 595

Liikevaihto alueittain*

Q1 Q1 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2020
Eurooppa 17 444 16 870 3,4 62 757
Pohjois-Amerikka 5 611 5 820 -3,6 18 022
Aasia-Tyynimeri 6 654 4 182 59,1 24 022
Muu maailma 1 245 933 33,4 3 795
Yhteensä 30 954 27 805 11,3 108 595

* Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan. 

Covid-19-pandemian vaikutukset

Toiminta

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kaikki tehtaamme toimivat lähes normaalisti Covid-19-pandemian leviämistä estäviä turvallisuustoimenpiteitä noudattaen. 

Raaka-ainehankinta ja logistiikka toimivat lähes normaalisti huolimatta maailmanlaajuisista haasteista logistiikkaketjussa ja saatavuudessa joissain raaka-ainekategorioissa.

Taloudellinen tilanne

Covid-19-pandemian aiheuttama epävarmuus ja varovaisuus vaikutti edelleen joihinkin asiakkaisiimme vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Saadut tilaukset kuitenkin kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja nousivat ennätyskorkealle tasolle.  

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne vuoden aikana olivat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen.

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana Exel Composites sai taloudellista avustusta paikallisten Covid-19:ään liittyvien avustusohjelmien myötä Isossa-Britanniassa. Avustukset eivät olleet konsernin näkökulmasta merkittäviä. 

Toimenpiteet Covid-19-pandemian suhteen

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatetaan tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Matkustaminen on rajoitettua ja etätyöskentelyä sekä verkkokokouksia suositaan. Ulkopuolisten vierailut toimitiloissa on rajoitettu minimiin. Sisäistä viestintää Covid-19-tilanteeseen liittyvistä asioista on jatkettu eri kanavissa niin konsernin laajuisesti kuin paikallisestikin.

Asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa pidetään yhteyttä säännöllisesti oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi. Covid-19-pandemiaan liittyvän epävarmuuden johdosta seuraamme tilannetta hyvin tiiviisti. 

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Nanjing Jianhuin yrityskauppaan liittyvän loppuhinnan maksu

Exel Composites osti 70 prosenttia Nanjing Jianhui Composite Materialsista lokakuussa 2016 ja kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa 2017. Yrityskauppasopimuksen mukaan Exel Composites sitoutui ostamaan jäljelle jäävän 30 prosenttia aikaisintaan kolmen vuoden päästä kaupan toteutumisesta. Joulukuussa 2020 Exel Composites sai tiedon, että myyjä tulee käyttämään myyntioikeuttaan 1.1.2021. Yhteensä 3,8 miljoonan euron loppumaksu maksettiin 1.4.2021. Yrityskaupan kokonaishankintahinta on siten noin 8,8 miljoonaa euroa. 

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q1 2021 liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden 30.4.2021 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

 

Vantaalla, 30.4.2021

Exel Composites Oyj
Hallitus

Downloads

Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1 2021