Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ – – PÖRSSITIEDOTE – – 20.3.2020 klo 15:45

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2020. Koronavirukseen liittyvistä kokoontumisrajoitteista johtuen valtaosa kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista osallistui asiamiesten välityksellä siten, että kokouksessa oli paikalla yhtiön edustajat mukaan lukien vain 8 henkilöä, mutta yli 90% kaikista ilmoittautuneista äänistä. Yhtiö haluaa kiittää kaikkia yhtiökokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia heidän osoittamastaan joustavuudesta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2019 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2020.

Päätös palkitsemispolitiikan kannattamisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä Exel Compositesin palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen: Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson ja Jouko Peussa. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Kirsi Sormunen. Hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät osoitteesta www.exelcomposites.com. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 43 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 41 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 20 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 19 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Lisäksi toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 23.3. - 14.4.2020 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 17 200 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 000 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600 000 yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutuspäätös on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä 1.1.2020 voimaan tulleen Suomen hallinnointikoodin ja nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Työjärjestys on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com 3.4.2020 alkaen.

 

Vantaalla, 20.3.2020

 

Exel Composites Oyj
Hallitus

 

Downloads

Release