Kutsu Exel Composites Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2010 klo 10.00              
KUTSU EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN            

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, 
joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 31. päivänä 2010 kello 10.30       
Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen     
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloite­taan  
kello 9.30.                                   

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys       

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen           

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskerto­muksen
esittämi­nen                                  

Toimitusjohtajan katsaus                            

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen            

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu             

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osin­koa  
jaetaan 0,25 euroa osakkeelta vuoden 2009 vahvistetun tilinpäätöksen      
perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon     
täsmäytyspäivänä 7.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2010.                  

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyisivät 
ennallaan ollen seuraavat: hallituksen puheen­johtajalle 32.000 euroa/vuosi ja 
lisäksi maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta      
hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista         
hallitustehtä­vistä ja muille hallituksen jäsenille 14.000 euroa/vuosi ja    
lisäksi maksettaisiin 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta      
hallituksen ja valio­kuntien kokouksiin sekä muista vastaavista         
hallitustehtä­vistä. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että          
hallitustyöskentelystä aiheutu­vat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön  
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.             

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                

Nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen   
jäsenten luku­määräksi vahvis­tettaisiin viisi (5).               

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                      

Nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen   
jäseniksi valitaan uudel­leen Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Vesa Kainu, Reima
Kerttula ja Heikki Mairinoja toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi     
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa tehtävään.                       

Exel Composites Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön     
kotisivulla osoitteessa www.exelcomposites.com.                 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palk­kiot päätettäi­siin maksaa yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan.                            

14. Tilintarkastajan valitseminen                        

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst &   
Young Oy vali­taan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraa­van varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymi­seen saakka. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa 
valintaan. Ernst & Young on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Juha Hilmolan.                                 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamiseksi         

Hallitus ehdottaa, että 10 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen   
toimitetaan osakkeenomistajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen       
yhtiökokokusta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen  
täsmäytyspäivää julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla tai toimittamalla kutsu  
kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjattuna 
kirjeenä tai muutoin todistettavalla tavalla kirjallisesti.           

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään 
enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella  
hallituksella on myös oikeus ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.       

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille     
osakkeenomista­jille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja     
hallituksen päättämään samaan hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien    
omistamien osakkeiden suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava     
taloudellinen syy. Osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julki­sessa kaupankäynnissä. Osakkeet  
hankintaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n   
sääntöjen mukaisesti.                              

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa        
yrityshankin­noissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoit­tamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön           
kannustinjärjestel­mää taikka pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovut­taa edelleen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakkeiden hankintaan     
liitty­vistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen  
yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2009 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.                   

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien,  
vaihtovelkakirja­lainojen ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään 
enintään 2.400.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 600.000 yhtiön oman 
osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla hallituksella on 
myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia,
vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua  
vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita siten, että osakkeista
maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa 
merkintähinnan kuittaamiseen.                          

Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa   
yhtiön osak­keenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön 
osakkeita tai osak­keenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla       
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kan­nalta painava taloudellinen syy, kuten  
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa 
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoitta­miseksi
tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää.               

Uusista osakkeista ja yhtiön omista osakkeista maksettava merkintähinta voidaan 
merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten  
kuin hallitus siitä päättää.                          

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakeantiin liittyvistä    
ehdoista. Osake­antivaltuutus on voimassa 31.3.2013 saakka ja se kumoaa     
varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2009 antaman osakeantivaltuutuksen.       

18. Nimitysvaliokunnan nimittäminen                       

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan asettamista valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle    
hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.   
Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja  
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien  
jäsenten nimeämisoikeus olisi niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön  
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta   
edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää  
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suurimmalle      
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät niiden         
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella.      

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja     
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään  
yhtiökokousta edeltävän helmikuun 15. päivänä.                 

19. Kokouksen päättäminen                            


B. Yhtiökokousasiakirjat                            

Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Exel Composites  
Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com. Exel Composites   
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,            
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilin­tarkastuskertomuksen, on  
saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 10.3.2010. Hallituksen   
ehdotukset ja tilinpäätös­asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja 
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset      
osakkeenomista­jille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä
edellä mainituilla Internet-sivulla 14.4.2010 alkaen.              

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille             

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina  
19.3.2010 rekiste­röity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
yhtiölle viimeistään keskiviikkona 24.3.2010 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi  
tapahtua:                                    

a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.exelcomposites.com/agm;       
b) Puhelimitse numeroon 020 7541 221 maanantaista perjantaihin klo 9-16;    
c) telefaksilla numeroon 020 7541 202; tai                   
d) kirjeitse osoitteeseen Exel Composites Oyj, PL 29, 52701 Mäntyharju.     
Kirjeitse ilmoittau­duttaessa kirjeen on oltava perillä ennen          
ilmoittau­tumisajan päät­tymistä.                        

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,   
puhelin­numero sekä mahdollisen avustajan tao asiamiehen nimi ja asiamiehen   
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Exel Composites Oyj:lle luovut­tamia     
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekiste­röintien käsittelyn yhteydessä.                     

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osake­yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.    

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osak­keenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean  
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri         
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä     
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa         
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Exel 
Composites Oyj, PL 29, 52701 Mäntyharju viimeistään 24.3.2010.         

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi  
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään perjantaina 26.3.2010 klo 10.00 
mennessä.                                    

4. Muut tiedot                                 

Exel Composites Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 11.896.843 osaketta ja 
ääntä.                                     


Vantaalla 4. päivänä maaliskuuta 2010                      


EXEL COMPOSITES OYJ                               
Hallitus                                    LISÄTIETOJA:                                  
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754     
tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com                   
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598  
9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com                


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.exelcomposites.com

Downloads

PDF