Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2020: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 30.10.2020 klo 09.00

Q3 2020 lyhyesti 

  • Saadut tilaukset laskivat 9,5 prosenttia 24,5 miljoonaan euroon (Q3 2019: 27,1). 
  • Liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia 26,0 miljoonaan euroon (23,6). 
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,0 miljoonaan euroon (1,7) ja oli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (7,0).
  • Liikevoitto kasvoi 2,0 miljoonaan euroon (1,5) ja oli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (6,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,07).

Q1-Q3 2020 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 3,6 prosenttia 81,9 miljoonaan euroon (Q1-Q3 2019: 79,0). 
  • Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia 81,1 miljoonaan euroon (77,2). 
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 7,0 miljoonaan euroon (5,9) ja oli 8,6 prosenttia liikevaihdosta (7,6).
  • Liikevoitto kasvoi 6,7 miljoonaan euroon (4,0) ja oli 8,2 prosenttia liikevaihdosta (5,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,17).

Ohjeistus koko vuodelle 2020 (palautettu)

Exel Composites arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaa tai pysyy edellisvuoden tasolla, ja että vuoden 2020 oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2019.

Exel Composites perui ohjeistuksensa 6.5.2020 Covid-19-pandemiaan liittyvän kasvaneen epävarmuuden ja heikon lyhyen aikavälin ennustettavuuden seurauksena. Ohjeistuksen peruutusta edeltävän, helmikuussa 2020 julkaistun ohjeistuksen mukaan Exel Composites arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2019.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja liikevoittoamme huolimatta Covid-19-pandemian vaikutuksista globaaliin liiketoimintaympäristöön. Muutamat asiakkaistamme pyysivät siirtämään toimituksia eteenpäin, mikä vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen ajoitukseen. Yleinen markkinakysyntä on kuitenkin hieman piristynyt kaikilla asiakastoimialoilla. Saadut tilaukset jäivät edellisvuodesta, johtuen pääasiassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatun ison tilauksen osittaisesta peruutuksesta Yhdysvalloissa. 

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta Tuulivoima- ja Puolustus-asiakastoimialoilla ja erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueella. Liikevaihto Rakennukset ja infrastruktuuri- sekä Kuljetus-asiakastoimialoilla laski pääasiassa Covid-19-pandemiasta johtuneen heikentyneen kysynnän takia lähinnä Euroopassa.

Liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Konsernin liikevaihdon kasvusta huolimatta, kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti liikevaihdon epätasainen jakautuminen eri yksiköiden välillä. Tämä yhdessä Covid-19-pandemian vaikutusten kanssa heikensi tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta erityisesti Yhdysvaltain yksikössä. 

Itävallan uuden tuotantolaitoksen rakennusprojekti eteni suunnitelmien mukaan ja vietimme harjakaisia kolmannella vuosineljänneksellä. Samaan aikaan olemme myös tiukentaneet Covid-19 pandemiaan liittyviä turvallisuustoimenpiteitä koko konsernissa ja seuraamme tilanteen kehittymistä hyvin tiiviisti. 

Tänä vuonna juhlimme Exelin 60 vuotta pitkää historiaa. Vuoden 2020 haastavista olosuhteista huolimatta olemme toteuttaneet strategiaamme onnistuneesti. Juhlavuosi on myös hyvä hetki pohtia tarkoitustamme ja visiotamme: mitä olemme yhtiönä ja mihin olemme matkalla.

Pitkällä aikavälillä globaalit megatrendit, vastuullisuus ja elinkaariajattelu lisäävät komposiittien kysyntää. Uskomme vahvasti komposiittien tuomiin etuihin. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, vahvempia, jäykempiä ja pidempiä sekä saavuttaaksemme korkeuksia. Komposiitteja hyödyntämällä säästämme myös resursseja. Tämän vuoksi olemme olemassa. Haluamme Exelin olevan vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Q3 Q3 Muutos Q1-Q3 Q1-Q3 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2020 2019 % 2020 2019 % 2019
Liikevaihto 26 043 23 627 10,2 81 087 77 199 5,0 103 784
Liikevoitto 2 023 1 454 39,2 6 685 4 003 67,0 5 087
% liikevaihdosta 7,8 6,2 8,2 5,2 4,9
Oikaistu liikevoitto 1) 2 022 1 663 21,6 6 976 5 859 19,1 7 160
% liikevaihdosta 7,8 7,0 8,6 7,6 6,9
Tulos ennen veroja 1 348 1 488 -9,4 5 616 3 608 55,7 3 885
% liikevaihdosta 5,2 6,3 6,9 4,7 3,7
Tilikauden tulos 1 072 847 26,5 4 270 2 033 110,0 2 397
% liikevaihdosta 4,1 3,6 5,3 2,6 2,3
Oma pääoma 27 652 26 009 6,3 27 652 26 009 6,3 26 302
Korolliset velat 43 713 37 492 16,6 43 713 37 492 16,6 37 163
Rahavarat 11 156 5 741 94,3 11 156 5 741 94,3 6 930
Korolliset nettovelat 32 557 31 752 2,5 32 557 31 752 2,5 30 234
Sijoitettu pääoma 71 365 63 501 12,4 71 365 63 501 12,4 63 466
Oman pääoman tuotto, % 15,8 13,3 18,6 21,1 10,5 101,6 9,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,8 9,3 27,0 13,4 9,0 49,4 8,6
Omavaraisuus, % 29,1 30,9 -5,6 29,1 30,9 -5,6 30,9
Velkaantumisaste, % 117,7 122,1 -3,6 117,7 122,1 -3,6 114,9
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 1 143 1 725 -33,7 9 332 5 527 68,8 9 030
Investointien nettorahavirta -4 745 -1 882 152,1 -9 572 -4 200 127,9 -6 087
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 4 420 2 414 83,1 9 622 4 845 98,6 6 262
% liikevaihdosta 17,0 10,2 11,9 6,3 6,0
Tutkimus- ja kehitysmenot 570 644 -11,4 2 018 2 152 -6,2 2 851
% liikevaihdosta 2,2 2,7 2,5 2,8 2,7
Saadut tilaukset 24 500 27 066 -9,5 81 928 79 043 3,6 110 693
Konsernin tilauskanta 30 710 25 404 20,9 30 710 25 404 20,9 30 391
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa 0,09 0,07 26,4 0,36 0,17 109,9 0,20
Oma pääoma/osake, euroa 2,34 2,20 6,23 2,34 2,20 6,25 2,23
Osakekurssi keskimäärin, euroa 5,36 4,22 27,0 5,36 4,22 27,0 4,54
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl 11 830 11 820 0,1 11 827 11 820 0,1 11 820
Henkilöstö keskimäärin 662 641 3,4 662 661 0,2 659
Henkilöstö kauden lopussa 656 647 1,4 656 647 1,4 648

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut.  

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Q3 Q3 Muutos Q1-Q3 Q1-Q3 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2020 2019 % 2020 2019 % 2019
Rakennukset ja infrastruktuuri 4 907 5 831 -15,8 16 404 17 710 -7,4 23 502
Välineet ja muu teollisuus 4 272 3 813 12,0 14 414 14 496 -0,6 18 644
Tuulivoima 7 804 5 676 37,5 21 497 16 627 29,3 23 620
Koneet ja sähkö 3 252 2 786 16,7 11 821 10 463 13,0 14 384
Kuljetus 2 195 3 012 -27,1 8 367 9 870 -15,2 13 127
Puolustus 1 914 529 261,4 3 933 1 298 202,9 2 292
Telekommunikaatio 1 700 1 979 -14,1 4 651 6 734 -30,9 8 215
Yhteensä 26 043 23 627 10,2 81 087 77 199 5,0 103 784

Liikevaihto alueittain*

Q3 Q3 Muutos Q1-Q3 Q1-Q3 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2020 2019 % 2020 2019 % 2019
Eurooppa 13 322 14 491 -8,1 45 726 47 349 -3,4 62 076
Pohjois-Amerikka 4 483 4 242 5,7 14 694 16 259 -9,6 22 407
Aasia-Tyynimeri 6 766 4 252 59,1 17 584 12 423 41,5 17 600
Muu maailma 1 472 642 129,4 3 084 1 168 164,1 1 701
Yhteensä 26 043 23 627 10,2 81 087 77 199 5,0 103 784

* Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan. 

Covid-19-pandemian vaikutukset

Toiminta

Vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä Covid-19-pandemian vaikutukset Exel Compositesin toimintaan olivat vähäisiä jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta. Kaikki tehtaamme toimivat lähes normaalisti käyttöön otettujen turvallisuustoimenpiteiden puitteissa. 

Raaka-ainehankinta ja logistiikka toimivat normaalisti kolmannen neljänneksen aikana. 

Taloudellinen tilanne

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Covid-19-pandemian aiheuttamat epävarmuus ja asiakkaiden varovaisuus heikensivät tilauskertymää. Muutamat asiakkaistamme pyysivät siirtämään toimituksia eteenpäin, mikä vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen ajoitukseen. Yleinen markkinakysyntä on kuitenkin hieman piristynyt kaikilla asiakastoimialoilla. Saadut tilaukset jäivät edellisvuodesta, johtuen pääasiassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatun ison tilauksen osittaisesta peruutuksesta Yhdysvalloissa.

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne ovat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen tai olematon. Konsernin voimassa olevat sidotut luottolimiitit turvaavat suunnitteilla olevien investointien rahoituksen vuonna 2020 ja tarjoavat hyvän maksuvalmiuspuskurin odottamattomien tapahtumien varalle. 

Arvonalentumistestauksen pääasiallinen riski liittyy edelleen Yhdysvaltain liiketoimintayksikön kannattavuuskäänteeseen. Siinä missä vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva, kolmannella vuosineljänneksellä Yhdysvaltain yksikön kannattavuus heikkeni. Odotamme tämän olevan lyhytaikaista ja Yhdysvaltain yksikön volyymien sekä kannattavuuden parantuvan. Yhtiö tekee arvonalentumistestauksen normaalin aikataulun mukaisesti neljännellä vuosineljänneksellä.  

Vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana Exel Composites sai taloudellista avustusta paikallisten Covid-19 liittyvien avustusohjelmien myötä Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Kiinassa ja Australiassa. 

Toimenpiteet Covid-19-pandemian suhteen 

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden suojaamiseksi yhtiön johtoryhmä ja paikallinen johto pitävät edelleen säännöllisiä tilannekatsauksia etänä käyden läpi toimenpiteitä ja parhaita käytäntöjä kaikissa toiminnoissa ja yksiköissä. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatetaan tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Matkustaminen on rajoitettua ja etätyöskentelyä sekä verkkokokouksia suositaan. Ulkopuolisten vierailut toimitiloissa on rajoitettu minimiin. Jatkuvaa sisäistä viestintää Covid-19-tilanteeseen liittyvistä asioista on lisätty eri kanavin niin konsernin laajuisesti kuin paikallisestikin. 

Asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa pidetään yhteyttä säännöllisesti oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi. Covid-19-pandemiaan liittyvän epävarmuuden johdosta seuraamme tilannetta hyvin tiiviisti.  

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää liiketoimintakatsausta tammi-syyskuulta 2020 käsittelevän tiedotustilaisuuden perjantaina 30.10.2020 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

 

Vantaalla, 30.10.2020

Exel Composites Oyj
Hallitus
 

Downloads

Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2020