Exel Composites Oyj:n 17.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Exel Composites Oyj            Pörssitiedote                        17.3.2016 klo 14.15          

Exel Composites Oyj:n 17.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous
- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2015 tilinpäätöksen,
- myönsi vastuuvapauden Exel Compositesin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015, sekä
- päätti, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,22 euroa per osake.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2016. Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2015 tilinpäätöksen.

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2016.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen: Heikki Hiltunen, Matti Hyytiäinen ja Reima Kerttula. Uusiksi jäseniksi valittiin Jouko Peussa ja Petri Helsky. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Jouko Peussa on Suomen kansalainen. Tällä hetkellä hän toimii Ingersoll Rand Compression Technologiesin teknologiajohtajana. 

Petri Helsky on Suomen kansalainen. Hän toimii tällä hetkellä Metsä Tissuen toimitusjohtajana.

Peter Hofvenstam ja Kerstin Lindell eivät olleet käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan ja varapuheenjohtajaksi Matti Hyytiäisen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 36.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 27.000 euroa ja lisäksi 1.250 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtä­vistä ja hallituksen jäsenelle maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 21.3. – 8.4.2016 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa 14.400 euroa, varapuheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa 10.800 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7.200 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Tilintarkastaja 

KHT-yhteisö Ernst & Young päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutuspäätös on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja/tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.189.684 uuden osakkeen antamisesta, joka vastaa 10 prosenttia yhtiön osakekannasta, ja/tai enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2019 saakka ja ne kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2013 antamat valtuutukset. Valtuutuspäätös on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com.

Nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröitynä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, tai jonka omistukset on merkitty hallintarekisteriin, esittää viimeistään 30.9.2016 yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai hallintarekisteriin merkityt omistukset otetaan huomioon saman osakkeenomistajan mahdollisten suoraan rekisteröityjen omistusten kanssa laskettaessa nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta. Pyyntöön on liitettävä riittävä selvitys omistusoikeudesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin tai arvopaperimarkkinalain mukaisesta velvollisuudesta omistusten huomioimiseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com 31.3.2016 alkaen.

 

Exel Composites Oyj
Hallitus

   

Tulevaisuutta koskevat arviot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Muut tuntemattomat tai o
dottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.  

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettunen, Exel Composites Oyj, puh. 050 3477 462 tai email
mikko.kettunen@exelcomposites.com
Viestintäpäällikkö Sari Sivola, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6775 tai email sari.sivola@exelcomposites.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja –ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.