Exel Composites Oyj:n 31.3.2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ  PÖRSSITIEDOTE     31.3.2010 klo 12.50  
EXEL COMPOSITES OYJ:N 31.3.2010 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous 
- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksen hallituksen
esityksen mukaisesti, 
- myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2008, sekä 
- päätti, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2010. Yhtiökokouksen
päätökset ovat seuraavat: 


Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2009
tilinpäätöksen. 

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. 

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2010 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2010. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. Kaikki hallituksen jäsenet, Peter Hofvenstam,
Göran Jönsson, Vesa Kainu, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja, valittiin
uudelleen hallitukseen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 32.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi
1.500 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista
samankaltaisista hallitustehtävistä ja että hallituksen jäsenelle maksetaan
14.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä.
Matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset
maksetaan Yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastaja

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola valittiin yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

Muutokset yhtiöjärjestykseen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää siten, että kutsu
yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille viimeistään kolme (3) viikkoa
ennen yhtiökokokusta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla tai
toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä
osoitteella kirjattuna kirjeenä tai muutoin todistettavalla tavalla
kirjallisesti. 
 
Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen
ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen
antamisesta sekä enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä
oikeuksia. 
Valtuutus on voimassa 31.3.2013 asti.

Nimitysvaliokunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.exelcomposites.com. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam. Exel Composites Oyj
Hallitus


Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt
näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset
ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä
käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja
lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista. 


Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 
tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598
9553 
tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com 


EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on
maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan
kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. 

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden
sarjassa.