Exel Composites Oyj:n 6.4.2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ   PÖRSSITIEDOTE                    6.4.2011 klo 13.40   

 

EXEL COMPOSITES OYJ:N 6.4.2011 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous

- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksen hallituksen esityksen mukaisesti,

- myönsi vastuuvapauden Exel Compositesin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010, sekä

- päätti, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

 

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2011. Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat:

 

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

 

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksen.

 

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

 

Osingonjako

 

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2011 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2011.

 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

 

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja valittiin uudelleen hallitukseen. Uudeksi jäseneksi valittiin Heikki Hiltunen.

 

Heikki Hiltunen on Suomen kansalainen. Tällä hetkellä hän toimii Vacon Oyj:n varatoimitusjohtajana (ja toimitusjohtajan sijaisena).

 

Vesa Kainu ei enää ollut käytettävissä uudelleenvalintaan.

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 34.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä ja hallituksen jäsenelle maksetaan 16.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

 

Tilintarkastaja

 

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Nimitystoimikunta

 

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä.

 

Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam.

 

 

 

Exel Composites Oyj

Hallitus

 

 

Tulevaisuutta koskevat arviot: Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.

 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,

puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,

puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.