Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2009

EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2010 klo 9.00 1 (17)        
EXEL COMPOSITES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009                  

Tammi-joulukuu 2009 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät              

- Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 70,0 (84,9) miljoonaan euroon ja oli
17,6 prosenttia alempi kuin vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla        
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli +8,0 miljoonaa euroa sisältäen +1,2   
miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausten purkamista sekä muita       
kertaluonteisia eriä (+8,6 miljoonaa euroa sisältäen -0,7 miljoonaa euroa    
kertaluonteisia eriä) eli 11,4 (10,1) prosenttia liikevaihdosta         
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +14,2 (+11,1)   
miljoonaa euroa                                 
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,56 (-0,25) euroa, josta jatkuvien   
toimintojen osuus oli 0,50 (0,34) euroa                     
- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,25 (0,00) euroa   
osakkeelta                                   
- Markkinoiden epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vuoksi Exel ei anna      
tulosennustetta                                 


Loka-joulukuu 2009 lyhyesti                           

- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 16,2 (20,5) miljoonaa euroa vuoden 2009 
neljännellä vuosineljänneksellä                         
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2009 neljännellä         
vuosineljänneksellä +2,4 (+2,2) miljoonaa euroa eli 14,5 (10,6) prosenttia   
liikevaihdosta sisältäen +0,7 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausten   
purkamista                                   
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,18 (-0,01) euroa, josta jatkuvien   
toimintojen osuus oli 0,15 (0,05) euroa                     


Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:                   

”Talouskriisi vaikutti pultruusiomarkkinoihin edelleen vuonna 2009. Myynti   
pieneni miltei kaikilla maantieteellisillä alueilla. Exel ryhtyi voimakkaisiin 
toimenpiteisiin selättääkseen talouden hiljentymisen. Tärkein tavoite oli    
varjella yhtiön taloutta ja liiketoimintaa jatkuvuuden varmistamiseksi.     
Keskityimme entistä voimakkaammin teollisiin ydinliiketoimintoihimme, ja myimme 
Exel Sports Brandsin salibandyliiketoiminnan maaliskuussa 2009. Keskityimme   
edelleen myös kassavirran parantamiseen ja jatkoimme toimenpiteitä kassavirran 
hallitsemiseksi ja käyttöpääoman pienentämiseksi sekä investointien       
priorisoimiseksi. Tämän seurauksena liiketoiminnan kassavirta parani 14,2    
miljoonaan euroon. Konsernin nettovelat pienenivät 20,7 miljoonasta eurosta 6,1 
miljoonaan euroon ja velkaantumisaste parani 123,9 prosentista 23,7 prosenttiin.
Ryhdyimme toimenpiteisiin kustannusten leikkaamiseksi ja tehokkuuden      
parantamiseksi, minkä johdosta vuosittaiset kiinteät kustannukset pienenivät.  
Panostimme myös myyntiin liikevaihdon turvaamiseksi.              

Osakekohtainen tulos parani merkittävästi vuonna 2009. Jatkuvien toimintojen  
osakekohtainen tulos parani 0,50 (0,34) euroon ja lopetettujen toimintojen   
osakekohtainen tulos 0,06 (-0,59) euroon. Paraneminen johtui pääasiallisesti  
konsernin uudelleenjärjestelystä mukaan lukien Exel Sports Brandsin myynti sekä 
suotuisasta valuuttakurssikehityksestä. Sijoitetun pääoman tuotto parani 0,0  
prosentista 20,9 prosenttiin.                          

Loppuvuonna oli nähtävillä pieniä merkkejä elpymisestä. Myynti muu teollisuus  
-markkinasegmenttiin, erityisesti puolustusvälineteollisuudelle, parani uusien 
tuotteiden myötä. Uusia innovatiivisia tuotteita kehitettiin myös rakennus- ja 
infrastruktuurisovelluksiin. Myös uudet energiamääräykset tarjoavat monia    
mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Lisäksi sähköteollisuudessa solmittiin uusia 
pitkäaikaisia sopimuksia.                            

Suhtaudumme maailmantalouteen varauksella, ja odotamme haasteellisen      
markkinatilanteen jatkuvan myös vuonna 2010. Keskitymme edelleen myyntiin ja  
uusien tuotteiden kehitykseen asiakkaiden kanssa. Taloudellinen epävarmuus   
edellyttää tarkkaa taloudenpitoa, minkä vuoksi keskitymme tuottavuuden     
parantamiseen ja kustannustehokkuuteen myös vuonna 2010.            

Taloudellinen asemamme on tällä hetkellä vahva ja olemme valmiita hyödyntämään 
haasteellista liiketoimintaympäristöä ja kasvumahdollisuuksia markkinoiden   
elpyessä asteittain.”                              KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa                  


--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1.10. - | 1.10. - | Muutos | 1.1. - |  1.1. - | Muutos, |
|        |  31.12. | 31.12. |    % | 31.12. |  31.12. |    % |
|        |   2009 |  2008 |     |  2009 |   2008 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, |   16,2 |  20,5 |  -20,6 |  70,0 |   84,9 |  -17,6 |
| jatkuvat   |     |     |     |     |     |     |
| toiminnot   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, |   2,4 |   2,2 |   8,9 |   8,0 |   8,6 |   -7,0 |
| jatkuvat   |     |     |     |     |     |     |
| toiminnot   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       |   14,5 |  10,6 |     |  11,4 |   10,1 |     |
| liikevaihdost |     |     |     |     |     |     |
| a       |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   1,8 |   0,6 |  195,8 |   5,9 |   4,0 |   47,3 |
| tulos,    |     |     |     |     |     |     |
| jatkuvat   |     |     |     |     |     |     |
| toiminnot   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   25,6 |  16,7 |  53,4 |  25,6 |   16,7 |   53,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen  |   6,1 |  20,7 |  -70,6 |   6,1 |   20,7 |  -70,6 |
| nettovelka  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu  |   44,1 |  45,4 |  -2,8 |  44,1 |   45,4 |   -2,8 |
| pääoma    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman |   36,3 |  -3,0 |     |  31,3 |  -14,7 |     |
| tuotto, %   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun  |   29,8 |  13,4 |     |  20,9 |   0,0 |     |
| pääoman    |     |     |     |     |     |     |
| tuotto, %   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus- |   44,6 |  28,2 |     |  44,6 |   28,2 |     |
| aste, %    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisa |   23,7 |  123,9 |     |  23,7 |  123,9 |     |
| ste, %    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, |   0,18 |  -0,01 |     |  0,56 |  -0,25 |     |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, |   0,18 |  -0,01 |     |  0,56 |  -0,25 |     |
| laimennettu, |     |     |     |     |     |     |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      |   2,15 |  1,40 |     |  2,15 |   1,40 |     |
| pääoma/osake, |     |     |     |     |     |     |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------IFRS-RAPORTOINTI                                

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja       
arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2008       
tilinpäätöksessä. Konserni on ottanut käyttöön seuraavat pakolliset IAS- ja   
IFRS-standardit, jotka astuivat voimaan 1.1.2009:                

IFRS 8 Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14:n ”Segmenttiraportointi”.   
Konserni raportoi vain yhden segmentin, Exel Compositesin. Exel Sports Brands  
raportoidaan lopetettuina toimintoina.                     
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardi erottaa omistajiin liittymättömät  
pääoman muutokset omistajiin liittyvistä oman pääoman muutoksista. Konserni on 
soveltanut standardia 1.1.2009 alkaen.                     
IAS 23 Vieraan pääoman menot. Muuttuneen standardin mukaan vieraan pääoman   
menot, jotka johtuvat ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta
tai valmistamisesta, on aktivoitava osana kyseisen omaisuuserän hankintamenoa. 
Konserni on soveltanut standardia 1.1.2009 alkaen.               
IAS 32 Rahoitusinstrumentit. Esittämistapa ja IAS 1:n mukainen tilinpäätöksen  
esittämistapa - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön     
purkautuessa syntyvät velvoitteet. Muuttuneen standardin mukaan yhtiön on    
tietyissä tapauksissa luokiteltava omaksi pääomaksi lunastusvelvoitteiset    
rahoitusinstrumentit ja sellaiset instrumentit tai instrumenttien komponentit, 
jotka velvoittavat yhtiön luovuttamaan toiselle osapuolelle suhteellisen osuuden
yhtiön nettovarallisuudesta vain yhtiön purkautuessa. Konserni on soveltanut  
standardia 1.1.2009 alkaen.                           


1.10. - 31.12.2009                               

TULOSKEHITYS                                  

Loka-joulukuun 2009 jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 20,6 prosenttia ja
oli 16,2 (20,5) miljoonaa euroa.                        

Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2009 neljännellä          
vuosineljänneksellä +2,4 (+2,2) miljoonaa euroa eli 14,5 (10,6) prosenttia   
liikevaihdosta sisältäen +0,7 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausten   
purkamista.                                   

VUOSI 2009                                   

TULOSKEHITYS                                  

Vuonna 2009 konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista pieneni edellisvuoteen
verrattuna ja oli 70,0 (84,9) miljoonaa euroa. Myynti pieneni melkein kaikilla 
maantieteellisillä alueilla vuonna 2009, ja tilausten määrä jäi alhaiseksi.   
Heikentynyt markkinatilanne vallitsi erityisesti koneenrakennus-, urheilu ja  
vapaa-aika-, paperiteollisuus- ja telekommunikaatiosovelluksissa. Myynti    
kehittyi suhteellisesti paremmin Euroopassa kuin Aasiassa, missä erityisesti  
Kiina kärsi kovasta kilpailusta.                        

Yhtiö ryhtyi toimenpiteisiin kiinteiden kustannusten pienentämiseksi,      
kannattavuuden parantamiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Vaikka myynti pieneni,  
jatkuvien toimintojen liikevoiton osuus liikevaihdosta parani 11,4 (10,1)    
prosenttiin. Exel Compositesin liikevoitto jatkuvista toiminnoista pieneni   
kuitenkin vuonna 2009 8,0 miljoonaan euroon (sisältäen +1,2 miljoonaa euroa   
uudelleenjärjestelyvarausten purkamista sekä muita kertaluonteisia eriä)    
verrattuna edellisvuoden 8,6 miljoonaan euroon (sisältäen -0,7 miljoonaa euroa 
kertaluonteisia eriä).                             

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut pienenivät 0,0 (3,0)     
miljoonaan euroon vuonna 2009. Pääsyyt nettorahoituskulujen pienentymiseen   
olivat laskeneet korot, pienentyneet velat ja suotuisat valuuttakurssit,    
erityisesti Australian dollari. Konsernin tulos ennen veroja jatkuvista     
toiminnoista oli 8,0 (5,6) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 
5,9 (4,0) miljoonaa euroa.                           

Exel Compositesin rationalisointiprojektin tavoitteena oli keskittyä      
ydinliiketoimintaan eli teollisiin sovelluksiin. Exel Sports Brandsin      
salibandyliiketoiminta myytiin. Liiketoimintakauppaan kuului myös        
lisenssisopimus tavoitteena varmistaa Exel-tuotemerkin alla myytävien      
salibandytuotteiden olemassa olo ja jakelu. Lopetettujen toimintojen liikevoitto
parani 1,1 (-9,0) miljoonaan euroon.                      

Osakekohtainen tulos parani konsernin mittavien säästö- ja           
rationalisointiprojektien ansiosta. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos 
parani 0,50 (0,34) euroon ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos 0,06 
(-0,59) euroon. Laimennettu osakekohtainen tulos yhteensä parani -0,25 eurosta 
vuonna 2008 0,56 euroon vuonna 2009.                      

Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2009 parani 20,9 (0,0) prosenttiin parantuneen 
käyttökatteen ja käyttöpääoman nopeamman kierron ansiosta.           

TASE JA RAHOITUSASEMA                              

Exel Composites keskittyi edelleen voimallisesti kassavirran ja taloudellisen  
aseman parantamiseen vuonna 2009. Käyttöpääoman pienentämiseksi ryhdyttiin   
lisätoimenpiteisiin. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli
14,2 (11,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen     
rahoitusta mutta investointien jälkeen parani 14,4 (9,4) miljoonaan euroon.   

Korolliset nettovelat laskivat 14,6 miljoonalla eurolla 6,1 (20,7) miljoonaan  
euroon ja nettovelkaantumisaste parani 23,7 (123,9) prosenttiin.        

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Tilikauden 
lopussa konsernin rahavarat olivat 12,6 (8,0) miljoonaa euroa.         

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 57,3 (59,3) miljoonaa   
euroa.                                     

Konsernin oma pääoma oli 25,6 (16,7) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 44,6  
(28,2) prosenttia katsauskauden lopussa. Korollista vierasta pääomaa oli 18,7  
(28,7) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 2,3 (6,6) 
miljoonaa euroa.                                

Konserni ei maksanut osinkoa tilikauden aikana.                 

INVESTOINNIT JA POISTOT                             

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,4 (1,8) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 3,0 (4,0 sisältäen 0,3    
miljoonaa euroa arvonalentumiskirjauksia) miljoonaa euroa.           

HENKILÖSTÖ                                   
Exel-konsernin palveluksessa 31.12.2009 oli yhteensä 419 (472) henkilöä, joista 
183 (208) kotimaassa ja 236 (264) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä  
katsauskauden aikana oli 436 (526). Henkilökunnan määrän pieneneminen sekä   
kotimaassa että ulkomailla johtuu rationalisointitoimenpiteistä Suomen,     
Ison-Britannian ja Kiinan yksiköissä sekä Exel Sports Brandsin Outdoor- ja   
salibandyliiketoimintojen myynnistä.                      

Exel-konsernin Suomen yksiköitä koskeneet yhteistoimintalain mukaiset      
neuvottelut saatiin päätökseen 31.7.2009. Neuvottelujen tuloksena        
irtisanottavien vakinaisten työsuhteiden määrä täsmentyi 19:ksi. Työntekijöiden 
määräaikaisia työsuhteita päättyy lisäksi 7 ja toimihenkilöiden määräaikaisia  
työsuhteita 1. Myös sekä työntekijöiden että toimihenkilöiden toimenkuvia,   
tehtäviä ja työsuhteen olennaisia ehtoja on muutettu vastaamaan uutta      
tilannetta.                                   

Lisäksi Exel antoi koko Suomen henkilöstöä koskevan lomautusvaroituksen, joka  
mitoitettiin neuvotteluesityksen mukaisesti. Lomautusvaroitus on voimassa vuoden
2010 loppuun saakka. Toimenpiteitä Exel Compositesin kustannusten        
sopeuttamiseksi alentuneeseen myyntiin on jatkettu myös konsernin ulkomailla  
sijaitsevissa yksiköissä.                            

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA                          
Maaliskuussa 2009 Exel solmi sopimuksen Exel Sports Brandsin          
salibandyliiketoiminnan myynnistä Cape Nordic Oy:lle, joka on suomalainen    
urheiluun ja muotiin keskittynyt merkkitavaroiden jakelija. Cape Nordic osti  
liiketoimintakaupalla salibandyliiketoiminnan, siihen liittyvät varastot sekä  
tilauskannan. Kauppaan sisältyi myös pitkäaikainen lisenssisopimus, johon kuuluu
Exel-tuotemerkin ja muiden liiketoimintaan kuuluvien tuotemerkkien käyttö    
salibandyliiketoiminnassa. Salibandyliiketoiminnan Suomen ja Ruotsin työntekijät
(9 Suomessa ja 5 Ruotsissa) siirtyivät Cape Nordicin palvelukseen vanhoina   
työntekijöinä. Salibandyliiketoiminnan myynnillä Exel Composites sai päätökseen 
konsernin rakennemuutoksen, mikä tähtäsi keskittymiseen teollisiin       
ydinliiketoimintoihin.                             

Exel Composites Oyj:n ja Exel Sports Oy:n sulautuminen merkittiin        
kaupparekisteriin 31.12.2009. Exel Sports Oy:n varat ja velat siirtyivät    
selvitysmenettelyttä emoyhtiö Exel Composites Oyj:lle. Sulautumisessa ei    
suoritettu vastiketta, koska emoyhtiö omisti kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet. 
Sulautuminen ei aiheuttanut muutosta Exel Composites Oyj:n yhtiöjärjestykseen. 
Sulautumisen syynä oli konsernirakenteen selkeyttäminen.            

MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA                           
Exel Composites Australian toimitusjohtaja ja Exel Composites Oyj:n johtoryhmän 
jäsen Grant Pearce irtisanoutui yhtiön palveluksesta lokakuun alussa 2009.   
Lasse Orre nimitettiin SVP Sales:iksi ja Exel Composites Oyj:n johtoryhmän   
jäseneksi 1.2.2010 alkaen.                           
OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA                              

Exelin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Perusteollisuus-toimialassa 
pienten yhtiöiden sarjassa.                           

Exel Oyj:n 16.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen    
ehdotuksen siitä, että tilikaudelta 2008 ei makseta osinkoa.          

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää koskien yhtiön Toiminimeä ja
Kotipaikkaa siten, että yhtiön uusi toiminimi on Exel Composites Oyj suomeksi ja
Exel Composites Plc englanniksi. Lisäksi yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 10
§:ää koskien Kokouskutsua siten, että se vastaa Suomen listayhtiöiden      
hallinnointikoodin suosituksia.                         

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman    
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous  
valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen antamisesta 
sekä enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia.      
Valtuutukset ovat voimassa 16.4.2010 asti.                   

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.        

Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut tilikauden aikana ja osakemäärä on     
11.896.843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. 
Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.      

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto                        

Vuonna 2009 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 6,20 (12,20) euroa, alin kurssi 2,37
(2,41) euroa ja päätöskurssi 5,39 (2,72) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli  
4,08 (5,92) euroa.                               

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 3.522.974 (1.654.322) kappaletta mikä
vastaa 29,6 (13,9) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan    
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 64,1 (32,6) milj. euroa.    

Osakkeenomistajat ja ilmoitukset                        

31.12.2009 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko suoraan tai epäsuoraan 0,6
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.                  

Exelin suurin omistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordstjernan AB, jonka   
omistusosuus vuoden 2009 lopussa oli 29,4 prosenttia. Muita merkittäviä     
omistajia olivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,8 %) ja Veikko   
Laine Oy (5,2 %). Yhtiöllä oli vuoden 2009 lopussa 1.785 osakkeenomistajaa   
(1.673 vuoden 2008 lopussa).                          

8.1.2009 Exel vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan Veikko Laine Oy:n  
osuus Exel Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä oli ylittänyt   
kahdeskymmenesosan (1/20).                           

4.12.2009 Exel vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan Evli-konsernin osuus
Exel Composites Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä oli ylittänyt 
kahdeskymmenesosan (1/20).                           

CORPORATE GOVERNANCE                              
Exel Composites julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä     
tilikaudelta 2009. Sen laadinnassa on noudatettu Suomen listayhtiöiden     
hallinnointikoodin kohtaa 51 sekä Suomen osakeyhtiölain § 2 kohtaa 6. Selvitys 
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen       
toimintakertomuksesta. Lisätietoja Exelin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on 
saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.exelcomposites.com.     
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT                          
Varsinainen yhtiökokous valitsi 16.4.2009 Peter Hofvenstamin, Göran Jönssonin, 
Vesa Kainun ja Heikki Mairinojan jatkamaan hallituksessa. Reima Kerttula    
nimitettiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Peter Hofvenstam valittiin uudelleen 
hallituksen puheenjohtajaksi.                          

Vuonna 2009 hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen  
osallistumisprosentti kokouksiin oli 98 prosenttia. Hallitukselle maksettiin  
palkkioita yhteensä 140 tuhatta euroa vuodelta 2009.              
Hallitus on suorittanut hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti hallituksen
jäsenten riippumattomuusarvioinnin suhteessa Yhtiöön. Vesa Kainu, Reima Kerttula
ja Heikki Mairinoja ovat riippumattomia Yhtiöstä ja merkittävistä        
osakkeenomistajista. Peter Hofvenstam on riippumaton Yhtiöstä, mutta      
Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtajana hän ei ole riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista. Göran Jönsson on riippumaton merkittävistä         
osakkeenomistajista, mutta hän ei ole riippumaton Yhtiöstä, sillä hän on yhtiön 
entinen toimitusjohtaja. Hallitus on listayhtiöiden hallinnointi- ja      
ohjausjärjestelmistä annetun riippumattomuussuosituksen mukainen.        
Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous on nimittänyt yhtiölle        
osakkeenomistajien nimeämisvaliokunnan, joka tekee esityksen yhtiökokoukselle  
seuraavan vuoden hallituksen jäsenistä sekä heidän palkkioistaan.        
Nimeämisvaliokuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja sekä neljän suurimman 
osakkeenomistajan valitsemat henkilöt 1.11.2009 omistajaluettelon mukaan.    
Nimeämisvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2009 Tomas Billing (Nordstjernan AB)   
puheenjohtajana, Mikko Mursula (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja 
Pertti Laine (Veikko Laine Oy). Valiokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2009. 
Vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eija Niemi-Nikkola yhtiön        
tilintarkastajaksi.                               

Tilintarkastajille maksettiin palkkiota 186 (188) tuhatta euroa vuonna 2009.  

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT            

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit vuonna 2010 yleistä taloudellista  
kehitystä ja erityisesti markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä.     
Markkinat ovat edelleen erittäin haavoittuvat, ja vuosi 2010 näyttää edelleen  
haasteelliselta. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut 
saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Valuuttakurssivaihteluilla, 
erityisesti vahvistuvalla USA:n dollarilla ja hintakilpailulla saattaa myös olla
negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen heikko saatavuus voi myös     
heikentää kysyntää Exelin markkinoilla ja näin kasvattaa luottotappioriskiä.  
Myös rauhattomuus työmarkkinoilla saattaa vaikuttaa tavarantoimituksiin.    

IFRS-RAPORTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO                         
Kaikkia 31.12.2009 voimassa olleita IFRS-standardeja sekä niihin liittyviä SIC- 
ja IFRIC -tulkintoja, jotka koskevat Exel Compositesin liiketoimintaa, on    
sovellettu laadittaessa vuoden 2009 tilinpäätöstä ja vertailutietoja vuodelta  
2008. IFRS-standardeilla, joihin Suomen osakeyhtiölaissa sekä siihen liittyvissä
säädöksissä viitataan, tarkoitetaan standardeja ja niiden tulkintoja, jotka on 
otettu käyttöön EU:n säädöksessä (EC) No 1606/2002. Konsernitilinpäätöksen   
liitetiedot on laadittu myös Suomen kirjanpito- ja osakeyhtiölakien mukaisesti. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Exel Composites Oyj myi salibandyliiketoimintansa Cape Nordic Oy:lle      
maaliskuussa 2009. Liiketoimintakauppaan kuului pitkäaikainen lisenssisopimus, 
johon kuuluivat Exel-tuotemerkin ja muiden liiketoimintaan kuuluvien      
tuotemerkkien käyttö salibandyliiketoiminnassa. Exel irtisanoi         
lisenssisopimuksen Cape Nordicin kanssa tammikuussa 2010, ja solmi uuden, yllä 
mainittuja tuotemerkkejä koskevan lisenssisopimuksen EF Team Sports Oy:n kanssa,
joka jatkoi salibandyliiketoimintaa ko. tuotemerkeillä 30.1.2010 alkaen.    

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2010                          

Suhtaudumme maailmantalouteen varauksella, ja odotamme haasteellisen      
markkinatilanteen jatkuvan myös vuonna 2010. Exel Composites on valmis ryhtymään
lisätoimenpiteisiin nopeasti, mutta myös hyödyntämään taloudellisen taantuman  
tuomia mahdollisuuksia. Huolimatta siitä, että markkinatilanne on haasteellinen 
lyhyellä tähtäimellä, ovat pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet edelleen    
suotuisat.                                   

EXEL COMPOSITESIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUONNA 2010               

Markkinoiden epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vuoksi Exel ei anna       
tulosennustetta.                                

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA                        

Exelin taloudellisiin tavoitteisiin kuuluu jakaa osinkoa vähintään 40 prosenttia
tilikauden tuloksesta mikäli yrityksen kasvu ja taloudellinen tilanne eivät   
muuta edellytä.                                 

Tilikauden lopussa Exel Composites Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 18.043
tuhatta euroa, josta tilikauden voitto on 3.417 tuhatta euroa.         

Exelin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksettaisiin   
osinkoa 0,25 (0,00) euroa osakkeelta.                      

Esitys perustuu hallituksen tekemään arvioon konsernin taloudellisesta     
tilanteesta ja kyvystä vastata sitoumuksiinsa sekä konsernin tulevaisuuden   
näkymiin ja investointitarpeisiin. Hallitus pitää esitystä osingonjaosta    
tasapainoisena ottaen huomioon tulevaisuuden näkymät, investointitarpeet ja   
konsernin olemassa olevat riskit.                        

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonmaksun   
täsmäytyspäiväksi 7.4.2010. Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, maksetaan  
osinko osakkaille 14.4.2010.                          

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa              


--------------------------------------------------------------------------------
|       | 1.10. - |  1.10.- | Muutos, |  1.1. - |  1.1. - | Muutos, |
|       |  31.12. |  31.12. |    % |  31.12. |  31.1. |    % |
|       |   2009 |   2008 |     |   2009 |   2008 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat  |     |     |     |     |     |     |
| toiminnot: |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |  16248 |  20454 |  -20,6 |  70005 |  84921 |  -17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit |  -6393 |  -8822 |   27,5 |  -28430 |  -34576 |  17,8 |
| ja palvelut |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-et |  -4071 |  -4282 |   4.9 |  -17994 |  -20650 |  12,9 |
| uuksista  |     |     |     |     |     |     |
| aiheutuneet |     |     |     |     |     |     |
| kulut    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja |   -712 |   -819 |   13,1 |  -3028 |  -3967 |  23,7 |
| arvonalen-t |     |     |     |     |     |     |
| umiset   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimin |  -3080 |  -4591 |   32,9 |  -13859 |  -17417 |  20,4 |
| nan muut  |     |     |     |     |     |     |
| kulut    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimin |   367 |   229 |   60,3 |   1296 |   281 |  361,2 |
| nan muut  |     |     |     |     |     |     |
| tuotot   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |   2360 |   2168 |   8,9 |   7990 |   8593 |  -7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuo |    30 |  -1145 |  102,6 |   -20 |  -3003 |  99,3 |
| tot ja   |     |     |     |     |     |     |
| -kulut   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen |   2390 |   1023 |  133.6 |   7970 |   5590 |  42,6 |
| veroja   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |   -550 |   -401 |  -37,2 |  -2025 |  -1554 |  -30,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   1840 |   622 |  195,8 |   5945 |   4036 |  47,3 |
| tulos    |     |     |     |     |     |     |
| jatkuvista |     |     |     |     |     |     |
| toiminnoist |     |     |     |     |     |     |
| a      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut  |     |     |     |     |     |     |
| toiminnot  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   351 |   -755 |  146,5 |   661 |  -6992 |  109,5 |
| tulos    |     |     |     |     |     |     |
| lopetetuist |     |     |     |     |     |     |
| a      |     |     |     |     |     |     |
| toiminnoist |     |     |     |     |     |     |
| a      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   2191 |   -133 |  1747,4 |   6606 |  -2956 |  323,5 |
| tulos    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan |     |     |     |     |     |     |
| tuloslaskel |     |     |     |     |     |     |
| man erät:  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen |   672 |  -1481 |  -145.4 |   2293 |  -1513 |  251,6 |
| yksikköön  |     |     |     |     |     |     |
| liittyvät  |     |     |     |     |     |     |
| muuntoerot |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin   |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| laajan   |     |     |     |     |     |     |
| tuloslaskel |     |     |     |     |     |     |
| man eriin  |     |     |     |     |     |     |
| liittyvät  |     |     |     |     |     |     |
| verot    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   672 |  -1481 |  -145,4 |   2293 |  -1513 |  251,6 |
| muut laajan |     |     |     |     |     |     |
| tuloksen  |     |     |     |     |     |     |
| erät    |     |     |     |     |     |     |
| verojen   |     |     |     |     |     |     |
| jälkeen   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   2864 |  -1614 |  277,4 |   8900 |  -4469 |  299,1 |
| laaja tulos |     |     |     |     |     |     |
| yhteensä  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |     |     |     |     |     |     |
| tuloksen  |     |     |     |     |     |     |
| jakautumine |     |     |     |     |     |     |
| n:     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  |   2191 |   -133 |  1747,4 |   6606 |  -2956 |  323,5 |
| osakkeenomi |     |     |     |     |     |     |
| stajille  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö- |    0 |    0 |     |    0 |    0 |     |
| osakkaille |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |     |     |     |     |     |     |
| laajan   |     |     |     |     |     |     |
| tuloksen  |     |     |     |     |     |     |
| jakautumine |     |     |     |     |     |     |
| n:     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  |   2864 |  -1614 |  277,4 |   8900 |  -4469 |  299,1 |
| osakkeen-om |     |     |     |     |     |     |
| istajille  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöo |    0 |    0 |     |    0 |    0 |     |
| sakkaille  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake |     |     |     |     |     |     |
| ,      |     |     |     |     |     |     |
| laimennettu |     |     |     |     |     |     |
| ja     |     |     |     |     |     |     |
| laimentamat |     |     |     |     |     |     |
| on, euroa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista |   0,15 |   0,05 |     |   0,50 |   0,34 |     |
| toiminnoist |     |     |     |     |     |     |
| a      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuist |   0,03 |  -0,06 |     |   0,06 |  -0,59 |     |
| a      |     |     |     |     |     |     |
| toiminnoist |     |     |     |     |     |     |
| a      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |   0,18 |  -0,01 |     |   0,56 |  -0,25 |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa                     

--------------------------------------------------------------------------------
|                |   31.12.2009 |  31.12.2008 |   Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT             |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo           |     9 968 |     8 362 |    1 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet  |     2 460 |     2 514 |     -54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet    |     10 835 |    11 823 |    -988 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset  |     2 315 |     3 207 |    -892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset          |       64 |      68 |     -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä |     25 642 |    25 975 |    -332 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus        |     8 782 |    12 408 |   -3 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    |     10 281 |    12 856 |   -2 575 |
| saamiset           |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahavarat        |       0 |       0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset    |     12 597 |     8 035 |    4 562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä |     31 661 |    33 300 |   -1 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat       |       0 |       0 |      0 |
| pitkäaikaiset varat      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        |     57 303 |    59 275 |   -1 972 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma          |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma          |     2 141 |     2 141 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto       |       0 |       0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot         |       37 |       5 |     32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman    |     8 488 |     8 488 |      0 |
| pääoman rahasto        |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          |      -100 |    -2 393 |    2 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat     |     8 406 |    11,395 |   -2 989 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       |     6 607 |    -2,956 |    9 563 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien oman   |     25 580 |    16 680 |    8 899 |
| pääoman osuus         |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus        |       0 |       0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä      |     25 580 |    16 680 |    8 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset   |     16 346 |    22 057 |   -5 711 |
| velat             |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat   |      330 |      348 |     -18 |
| velat             |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka   |      248 |      353 |    -105 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset   |     2 324 |     6 648 |   -4 324 |
| velat             |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut korottomat |     12 476 |    13 188 |    -712 |
| velat             |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        |     31 722 |    42 594 |   -10 872 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä |     57 303 |    59 275 |   -1 972 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
|     | Osake |  Yli | Muut | SVOP-r | Muunto | Voitto | Vähemm | Yhteen |
|     |  pää | kurss | raha | ahasto |  erot | varat | istöos |   sä |
|     |  oma | iraha | stot |    |    |    |  uus |    |
|     |    |  sto |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 2 141 | 8 488 |  5 |   0 |  -880 | 13 780 |   0 | 23 533 |
| pääoma  |    |    |   |    |    |    |    |    |
| 1.1.2008 |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja  |   0 |   0 |  0 |   0 | -1 513 | -2 956 |   0 | -4 469 |
| tulos  |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |   0 |  -8 |  0 | 8 488 |   0 |   -5 |   0 |   -5 |
| erät   |    |  488 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonj |    |    |   |    |    | -2 379 |    | -2 379 |
| ako   |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 2 141 |   0 |  5 | 8 488 | -2 393 | 8 440 |   0 | 16 680 |
| pääoma  |    |    |   |    |    |    |    |    |
| 31.12.20 |    |    |   |    |    |    |    |    |
| 08    |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 2 141 |   0 |  5 | 8 488 | -2 393 | 8 440 |   0 | 16 680 |
| pääoma  |    |    |   |    |    |    |    |    |
| 1.1.2009 |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja  |   0 |   0 |  0 |   0 | 2 293 | 6 607 |   0 | 8 900 |
| tulos  |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |   0 |   0 |  33 |   0 |   0 |  -33 |   0 |   0 |
| erät   |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonj |    |    |   |    |    |   0 |    |   0 |
| ako   |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 2 141 |   0 |  37 | 8 488 |  -100 | 15 014 |   0 | 25 580 |
| pääoma  |    |    |   |    |    |    |    |    |
| 31.12.20 |    |    |   |    |    |    |    |    |
| 09    |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa              

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   1.1. - |    1.1. - |   Muutos |
|                  |   31.12. |    31.12. |       |
|                  |    2009 |     2008 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |   6 607 |    -2 956 |    9 563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon    |   4 829 |    6 182 |   -1 353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos        |   2 309 |    11 815 |   -9 506 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet     |   13 745 |    15 041 |   -1 296 |
| rahavirrat             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot           |   -1 015 |    -1 876 |     861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot            |    292 |     259 |     33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät         |    770 |     -763 |    1 533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot           |    427 |    -1 572 |    1 999 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet     |   14 219 |    11 089 |    3 130 |
| nettorahavirrat          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnot      |     0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt liiketoiminnot       |   1 225 |      25 |    1 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja    |   -1 440 |    -1 765 |     325 |
| aineettomiin hyödykkeisiin     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykkeiden luovutustulot     |    410 |      90 |     320 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirrat   |    195 |    -1 650 |    1 845 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti       |     0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot   |     0 |    10 000 |   -10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen      |   -7 623 |    -8 973 |    1 350 |
| takaisinmaksut           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen      |   -1 823 |    -4 563 |    2 740 |
| nettomuutos            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen      |    -406 |     -390 |     -16 |
| nettomuutos            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot          |     0 |    -2 379 |    2 379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirrat    |   -9,852 |    -6 305 |   -3 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos         |   4 562 |    3 134 |    1 428 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa    |   8 035 |    4 901 |    3 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos         |   4 562 |    3 134 |    1 428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa    |   12 597 |    8 035 |    4 562 |
--------------------------------------------------------------------------------


TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa                   

--------------------------------------------------------------------------------
|      |  IV/ | III/ | II/ |  I/ |  IV/ |  III/ |  II/ |  I/ |
|      | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |  2008 |  2008 |  2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat  |    |    |   |    |    |    |    |    |
| toiminnot: |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 16248 | 15942 | 1928 | 18530 | 20454 | 21111 | 22449 | 20907 |
| o     |    |    |  5 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaali | -6393 | -6702 | -798 | -7347 | -8822 | -9008 | -8559 | -8186 |
| t ja    |    |    |  8 |    |    |    |    |    |
| palvelut  |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-e | -4071 | -4332 | -476 | -4827 | -4282 | -5252 | -5393 | -5723 |
| tuuksista |    |    |  3 |    |    |    |    |    |
| aiheutunee |    |    |   |    |    |    |    |    |
| t kulut  |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -712 | -748 | -748 | -820 |  -819 |  -884 | -1362 | -901 |
| arvonalen- |    |    |   |    |    |    |    |    |
| tumiset  |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi | -3080 | -3101 | -384 | -3836 | -4591 | -4193 | -5220 | -3413 |
| nnan muut |    |    |  3 |    |    |    |    |    |
| kulut   |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi |  367 |  180 | 448 |  300 |  229 |   11 |   32 |  10 |
| nnan muut |    |    |   |    |    |    |    |    |
| tuotot   |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | 2360 | 1239 | 2390 | 2001 |  2168 |  1785 |  1947 | 2694 |
| o     |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustu |  30 | -288 | 185 |  53 | -1145 | -1328 |  606 | -1137 |
| otot ja  |    |    |   |    |    |    |    |    |
| -kulut   |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos   | 2390 |  951 | 2575 | 2054 |  1023 |  456 |  2553 | 1558 |
| ennen   |    |    |   |    |    |    |    |    |
| veroja   |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -550 | -252 | -693 | -530 |  -401 |  -88 |  -655 | -410 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 1840 |  699 | 1882 | 1524 |  622 |  368 |  1898 | 1148 |
| tulos   |    |    |   |    |    |    |    |    |
| jatkuvista |    |    |   |    |    |    |    |    |
| toiminnois |    |    |   |    |    |    |    |    |
| ta     |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |  351 |  97 |  80 |  133 |  -755 |  482 | -5478 | -1241 |
| tulos   |    |    |   |    |    |    |    |    |
| lopetetuis |    |    |   |    |    |    |    |    |
| ta     |    |    |   |    |    |    |    |    |
| toiminnois |    |    |   |    |    |    |    |    |
| ta     |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 2191 |  796 | 1962 | 1658 |  -133 |  850 | -3580 |  -92 |
| tulos   |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak | 0,18 | 0,07 | 0,16 | 0,14 | -0,01 |  0,07 | -0,30 | -0,01 |
| e, euroa  |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak | 0,18 | 0,07 | 0,16 | 0,14 | -0,01 |  0,07 | -0,30 | -0,01 |
| e,     |    |    |   |    |    |    |    |    |
| laimennett |    |    |   |    |    |    |    |    |
| u, euroa  |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärä |    |    |   |    |    |    |    |    |
| inen    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| osakemäärä |    |    |   |    |    |    |    |    |
| ,     |    |    |   |    |    |    |    |    |
| laimentama |    |    |   |    |    |    |    |    |
| ton, 1.000 |    |    |   |    |    |    |    |    |
| kpl    |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | 11897 | 11897 | 1189 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 |
|      |    |    |  7 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärä |    |    |   |    |    |    |    |    |
| inen    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| osakemäärä |    |    |   |    |    |    |    |    |
| ,     |    |    |   |    |    |    |    |    |
| laimennett |    |    |   |    |    |    |    |    |
| u, 1.000  |    |    |   |    |    |    |    |    |
| kpl    |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | 11897 | 11897 | 1189 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 | 11897 |
|      |    |    |  7 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö |  414 |  425 | 452 |  461 |  480 |  499 |  556 |  570 |
| keskimääri |    |    |   |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa             

--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   31.12.2009 |    31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset         |      2 783 |      2 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset           |     12 500 |      12 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät |       516 |       492 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät   |      1 328 |      1 756 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              |       235 |        92 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset            |       341 |      1 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset          |     10 000 |      9 810 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korko-optiot           |        0 |      3 500 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   1.1. - |   1.1. - |  Muutos, % |
|                  |   31.12. |   31.12. |       |
|                  |    2009 |    2008 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |   70 005 |   84 921 |    -17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   7 990 |    8 593 |     -7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |    11,4 |    10,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja         |   7 970 |    5 590 |     42,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |    11,4 |     6,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos          |   5 945 |    4 036 |     47,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |    8,5 |     4,8 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma             |   25 580 |   16 680 |     53,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   18 669 |   28 706 |    -35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |   12 597 |    8 035 |     56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat       |   6 072 |   20 671 |    -70,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma         |   44 094 |   45 386 |     -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %       |    31,3 |    -14,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %    |    20,9 |     0,0 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus, %          |    44,6 |    28,2 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %        |    23,7 |    123,9 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit         |   1 440 |    1 765 |    -18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |    2,1 |     2,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot     |   1 407 |    1 361 |     3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |    2,0 |     1,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tilauskanta       |   8 827 |   11 650 |    -24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa |    0,56 |    -0,25 |    322,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, laimennettu, euroa  |    0,56 |    -0,25 |    322,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa      |    2,15 |    1,40 |     53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä 1.000 kpl     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, keskimäärin   |   11 897 |   11 897 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu, keskimäärin    |   11 897 |   11 897 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin       |    436 |     527 |    -17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tilinpäätös on tarkastettu ja tilintarkastuskertomus on annettu.        

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Exelin varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 10.30 alkaen
Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki.           

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2010                      

Vuoden 2009 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla viikolla 10.   

Vuoden 2010 osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 7.5.2010,      
tammi-kesäkuulta 23.7.2010 ja tammi-syyskuulta 29.10.2010.           

TIEDOTUSTILAISUUS                                

Exel järjestää tänään perjantaina 19.2.2010 tilinpäätöstä käsittelevän     
tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30 Scandic Hotel   
Simonkentän Pavilion-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.       


Vantaalla 19.2.2010                               


Exel Composites Oyj		Vesa Korpimies                       
Hallitus				toimitusjohtaja                           


LISÄTIETOJA                                   
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,              
puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com          
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,         
puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com          


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.exelcomposites.com                             


EXEL COMPOSITES LYHYESTI                            
Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi  
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on    
maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan 
kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.                   

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen    
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- 
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja     
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.  
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel    
Compositesin toiminnassa.                            

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden 
sarjassa.

Downloads

PDF