Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2012

EXEL COMPOSITES OYJ     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE         15.2.2013 klo 9.00                 1 (14)

EXEL COMPOSITES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012

LOKA - JOULUKUU 2012 LYHYESTI
- Liikevaihto oli 18,6 (19,8) miljoonaa euroa vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä, joka oli 5,7 prosenttia pienempi kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä
- Neljännellä vuosineljänneksellä kirjattiin 2,5 miljoonan euron liikearvoon ja muihin pysyviin vastaaviin kohdistuva arvonalennus
- Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ilman arvonalennusta oli 0,9 miljoonaa euroa eli 5,0 (8,9) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketappio vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä oli -1,6 miljoonaa euroa sisältäen arvonalennuksen (1,8 miljoonaa euroa sisältäen +0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) eli -8,6 (8,9) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +4,4 (+3,1) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (0,11)

 

TAMMI - JOULUKUU 2012 LYHYESTI
- Liikevaihto pieneni tilikauden aikana 76,0 (85,1) miljoonaan euroon ja oli 10,7 prosenttia pienempi kuin vuonna 2011
- Liikevoitto oli tilikauden aikana 5,9 miljoonaa euroa ilman arvonalennusta (11,1 miljoonaa euroa sisältäen +0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) eli 7,8 (13,0) prosenttia liikevaihdosta
- Liikevoitto oli tilikauden aikana 3,4 miljoonaa euroa sisältäen arvonalennuskirjauksen (11,1 miljoonaa euroa sisältäen +0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) eli 4,5 (13,0) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +8,2 (+9,6) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,67)
- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2012 maksetaan osinkoa 0,30 (0,50) euroa osakkeelta

 NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Yleiseen talouskehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Näkyvyys on heikko ja markkinapaineen odotetaan jatkuvan vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostusta myyntiin ja kustannusten sopeuttamista vastaamaan markkinatilannetta. Lisäsopeutustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, ja ne saattavat vaikuttaa tulokseen lyhyellä aikavälillä, mutta parantaa pitkän aikavälin kassavirtaa ja kannattavuutta. 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

”Exel Compositesin vuoden 2012 tulos oli pettymys. Euroopassa vallitseva taloudellinen tilanne vaikutti tulokseen negatiivisesti. Heikko markkinatilanne vaikutti pääasiakkaidemme myyntiin, mikä johti myynnin pienenemiseen. Liikevaihto pieneni edellisvuodesta 10,7 prosenttia 76,0 (85,1) miljoonaan euroon. Liikevaihto pieneni erityisesti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon pieneneminen hidastui neljännellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. 

Myynti pieneni erityisesti telekommunikaatiotuotteissa ja rakennus- ja infrastruktuurimarkkinassa edellisvuoteen verrattuna. Myynnin pieneneminen johtui osin joidenkin pääasiakkaiden varastojen purkamisesta.

Jatkoimme lisäresurssien kohdentamista myyntiin, tekniseen myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen myynnin kasvattamiseksi. Tämä kasvatti myyntiä kuljetusväline-, siivous- ja kunnossapitosegmenteissä sekä ikkuna- ja ovi- sekä sähkömarkkinasegmenteissä vuoteen 2011 verrattuna. Vuoden 2012 aikana kehitettiin ennätysmäärä, yli 100, uutta tuotetta. Lyhyellä tähtäimellä nämä investoinnit pienensivät tuottoa ja myyntikatetta, mutta niiden arvioidaan vahvistavan liikevaihtoa jatkossa.

Australian ja Ison-Britannian yksiköiden tulos heikkeni vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä huolimatta aloitetuista korjaavista toimenpiteistä. Markkinatilanne pysyy haastavana vuonna 2013. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tulokseen kirjattiin 2,5 miljoonan euron arvonalennus Australian ja Ison-Britannian yksiköissä. Yhtiö on laatinut liiketoimintasuunnitelmat ja aloittanut lisätoimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi molemmissa yksiköissä.

Konsernin liikevoitto ennen arvonalennuskirjausta pieneni 46,5 prosenttia vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011 ja oli 5,9 (11,1) miljoonaa euroa. Tilikauden 2012 liikevoitto arvonalennuskirjaus huomioiden oli 3,4 miljoonaa euroa. Sekä materiaali- että henkilöstökustannukset kasvoivat suhteellisesti vuonna 2012. Jatkoimme kohonneiden kustannusten vaikutusten siirtämistä tuotehintoihin. Useissa konsernin yksiköissä toteutettiin lomautuksia ja irtisanomisia vuonna 2012. Exel Compositesin kilpailutilanne on hyvä vahvan taseen ja positiivisen kassavirran ansiosta. Exel Compositesin kassavirta oli positiivinen ollen +8,2 (+9,6) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli -3,4 (-5,0) prosenttia vuoden 2012 lopussa.

Kiinan yksikössä vuonna 2011 aloitetut toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi tuottivat edelleen positiivisia tuloksia.

Vuonna 2011 lanseerattua ExelWay-projektia jatkettiin läpi koko kertomusvuoden. Projektin tavoitteena on parantaa yksiköiden välistä yhteistyötä sekä harmonisoida toimintatapoja eri yksiköiden välillä. Projekti tähtää parhaiden käytänteiden tunnistamiseen sekä uusien globaalien funktioiden ja tehokkaiden liiketoimintaprosessien luomiseen. Uusia prosesseja ja käytänteitä otetaan käyttöön parhaillaan. Konserninlaajuisia käytänteitä tukevat globaalit toiminnanohjausjärjestelmämme sekä asiakkuudenhallintaohjelmamme, mitkä ovat laajalti käytössä. Harmonisointi parantaa yhteistyötä yksiköiden välillä ja sitä jatketaan vuonna 2013. Vuonna 2012 Exel Compositesin yksiköille Belgiassa, Isossa Britanniassa ja Itävallassa myönnettiin ISO 14001 –ympäristösertifikaatti. Tavoitteena on sertifioida konsernin kaikki yksiköt. Haluamme olla kestävän kehityksen edelläkävijä.

Vuonna 2013 keskitymme myyntiin, tuotannon tehokkuuden ja saannon parantamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin Australian ja Ison-Britannian yksiköissä. Strategiset fokusalueemme ovat tasapainoisten tuote- ja asiakasportfolioiden luominen, tarkoin valikoidut segmentit ja prosessien ja työkalujen harmonisointi. Keskitymme myös aidosti globaalin tuotantoalustan kehittämiseen.

Exel Compositesin asema pultruusioteollisuudessa on edelleen vahva. Aseman säilyttäminen edellyttää jatkuvaa innovaatiota läheisessä yhteistyössä nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa. Uskon, että osaavan henkilökuntamme avulla saavutamme myös jatkossa kannattavan kasvun tavoitteemme.

Näkyvyys on kuitenkin heikko ja markkinapaineen odotetaan jatkuvan vuonna 2013. Ryhdymme toimenpiteisiin kassavirran ja tuloksen turvaamiseksi. Samanaikaisesti investoimme edelleen mielenkiintoisiin markkinasegmentteihin jatkaaksemme pitkän aikavälin kannattavan kasvun strategiaa.”

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa

  1.10. –
31.12.
2012
1.10.–31.12.
2011
Muutos % 1.1. –
31.12.
2012
1.1. – 31.12.
2011
Muutos %
             
Liikevaihto 18,6 19,8 -5,7 76,0 85,1 -10,7
Liikevoitto -1,6 1,8 -191,7 3,4 11,1 -69,3
% liikevaihdosta -8,6 8,9   4,5 13,0  
Tilikauden tulos -1,5 1,3 -216,4 2,0 7,9 -74,4
             
Oma pääoma 31,4 35,1 -10,5 31,4 35,1 -10,5
Korollinen nettovelka -1,1 -1,7 -38,8 -1,1 -1,7 -38,8
Sijoitettu pääoma 39,6 43,2 -8,3 39,6 43,2 -8,3
Oman pääoman tuotto, %  
-18,2
 
14,9
   
6,1
 
23,5
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
-15,4
 
17,2
   
8,4
 
26,1
 
Omavaraisuusaste, % 61,0 61,6   61,0 61,6  
Velkaantumisaste, % -3,4 -5,0   -3,4 -5,0  
             
Tulos/osake, euroa -0,12 0,11   0,17 0,67  
 
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
-0,12
 
 
0,11
   
0,17
 
0,67
 
Oma pääoma/osake, euroa  
2,64
 
2,95
   
2,64
 
2,95
 

 

IFRS-RAPORTOINTI 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2012 mennessä voimaantulleet pakolliset IFRS-standardit, mutta niillä ei ole ollut vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  

 

1.10. – 31.12.2012

TULOSKEHITYS

Loka-joulukuun 2012 liikevaihto oli 18,6 (19,8) miljoonaa euroa. Myynti pieneni edelleen rakennus- ja infrastruktuurimarkkinasegmentissä, telekommunikaatiotuotteissa, energiasektorissa sekä koneteollisuustuotteissa verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan. Myynnin pieneneminen johtui osin joidenkin pääasiakkaiden varastojen purkamisesta. Markkinakysyntä kasvoi kuljetusvälineteollisuudessa sekä puhdistus- ja kunnossapitosegmentissä verrattuna vuoden 2011 neljänteen neljännekseen.

Euroopassa vallitseva taloudellinen tilanne on vaikuttanut tulokseen negatiivisesti. Heikko markkinatilanne on vaikuttanut pääasiakkaidemme myyntiin, mikä on johtanut myynnin pienenemiseen. Olemme edelleen kohdentaneet lisäresursseja myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen myynnin kasvattamiseksi. Vaikka tämä ei ole vielä kompensoinut nykyisten pääasiakkaiden myynnin pienenemistä, sen arvioidaan vahvistavan liikevaihtoa jatkossa.

Exel Composites on suorittanut tilinpäätökseen liittyvän vuosittaisen IAS 36 mukaisen arvonalentumis-testauksen konsernissa ja yksilöidyissä kassavirtaa tuottavissa yksiköissä.

Australian ja Ison-Britannian yksiköiden tulos heikkeni vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä huolimatta aloitetuista korjaavista toimenpiteistä. Markkinatilanne pysyy haastavana vuonna 2013. Arvonalennustestauksen perusteella vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tulokseen kirjattiin 2,5 miljoonan euron arvonalennus. Arvonalennuksesta kohdistui 1,0 miljoonaa euroa liikearvoon ja 1,5 miljoonaa euroa muihin pysyviin vastaaviin. Yhtiö on laatinut liiketoimintasuunnitelmat ja aloittanut lisätoimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi molemmissa yksiköissä.

Liikevoitto ennen arvonalennuskirjausta oli vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä 0,9 miljoonaa euroa eli 5,0 (8,9) prosenttia liikevaihdosta. Liiketappio oli vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä -1,6 miljoonaa euroa sisältäen arvonalennuskirjauksen (1,8 miljoonaa euroa sisältäen +0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) eli -8,6 (8,9) prosenttia liikevaihdosta. Arvonalennuksella ei ole kassavirtavaikutusta. Arvonalennuksen seurauksena vuotuiset poistot pienenevät tulevina vuosina.

Emme pystyneet sopeuttamaan kustannuspohjaa täysin pienentyneeseen myyntivolyymiin.

Operatiivinen kassavirta jatkui positiivisena ja parani neljännen vuosineljänneksen aikana. 

Kaikissa konsernin yksiköissä vuoden 2012 toisella neljänneksellä aloitettua kustannussäästökampanjaa jatkettiin. Jatkamme toimenpiteitä kohonneiden kustannusten vaikutusten pienentämiseksi ja pyrimme siirtämään ne markkinoille nostamalla tuotehintoja. Toiminnot sopeutetaan vastaamaan kysyntää. Henkilöstöä koskevia lomautuksia ja irtisanomisia on toteutettu useissa konsernin yksiköissä.

VUOSI 2012

TULOSKEHITYS

Exel Compositesin vuoden 2012 tulos oli pettymys. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto pieneni edellisvuoteen verrattuna ja oli tilikauden lopussa 76,0 (85,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä alkanut heikko markkinakysyntä jatkui läpi koko vuoden 2012.

Konsernin liikevoitto ennen arvonalennuskirjausta pieneni 46,5 prosenttia vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011 ja oli 5,9 (11,1) miljoonaa euroa. Heikentynyt liikevoitto johtuu pääasiallisesti pienentyneistä myyntivolyymeista ja panostuksesta henkilöstön kehittämiseen.

 Tilikauden 2012 liikevoitto -2,5 miljoonan euron arvonalennuskirjaus huomioiden oli 3,4 miljoonaa euroa (11,1 miljoonaa euroa sisältäen +0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä). Liikevoitto oli 4,5 (13,0) prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2011 muihin tuottoihin sisältyi kertaluonteisia eriä 0,5 miljoonaa euroa.

Exel Compositesin Belgiassa ja Itävallassa sijaitseville yksiköille myönnettiin ISO 14001 –ympäristösertifikaatti keväällä 2012 ja Ison-Britannian yksikölle joulukuussa 2012. Konsernin kiinalaiselle ja suomalaisille yksiköille ISO 14001 –ympäristösertifikaatti on myönnetty aiemmin. Tavoitteena on konsernin kaikkien yksiköiden sertifiointi.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,4 (-0,3) miljoonaa euroa vuonna 2012. Vuoden 2012 nettorahoituskuluihin sisältyi kurssieroja -0,2 (-0,1) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,0 (10,8) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 2,0 (7,9) miljoonaa euroa.

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,67) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2012 oli 8,4 (26,1) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 6,1 (23,5) prosenttia.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli 8,2 (9,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 5,4 (6,4) miljoonaa euroa. 

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Tilikauden lopussa konsernin rahavarat olivat 9,2 (9,8) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 51,5 (57,0) miljoonaa euroa. Arvonalennus pienensi taseen loppusummaa -2,5 miljoonalla eurolla.

Korollista vierasta pääomaa oli 8,2 (8,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat laskivat -1,1 (-1,7) miljoonaan euroon. 

Konsernin oma pääoma oli 31,4 (35,1) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 61,0 (61,6) prosenttia katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli -3,4 (-5,0) prosenttia. 

Konsernin osingonjako tilikaudelta oli 5,9 (5,9) miljoonaa euroa. Osinko per osake oli 0,50 (0,50) euroa.

INVESTOINNIT JA POISTOT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,8 (3,2) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 2,9 (2,7) miljoonaa euroa. Arvonalennustestausten perusteella vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tulokseen kirjattiin 2,5 miljoonan euron arvonalennus Australian ja Ison-Britannian yksiköissä. Arvonalennuksesta kohdistui 1,0 miljoonaa euroa liikearvoon ja 1,5 miljoonaa euroa muihin pysyviin vastaaviin. Arvonalennuksen seurauksena vuotuiset poistot pienenevät tulevina vuosina. Poistot ja arvonalennukset olivat yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Exel Composites –konsernin palveluksessa 31.12.2012 oli yhteensä 427 (428) henkilöä, joista 201 (199) kotimaassa ja 226 (229) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 431 (428). 

Useissa yksiköissä on toteutettu lomautuksia ja pysyvien työsuhteiden irtisanomisia vuoden 2012 aikana.

Exel Composites –konsernin Suomen yksiköissä työskenteleviä toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen heinäkuussa 2012. Pysyvien työsuhteiden irtisanomisten lisäksi toteutetaan toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskeva enintään 90 päivän lomautus syksyn 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana. Joensuun yksikössä työskentelevää tuotantohenkilöstä koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa 2012. Ko. henkilöstöryhmä lomautetaan enintään 90 päiväksi. Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta Exel Composites panostaa edelleen teknisen myynnin organisaatioon tulevan kasvun varmistamiseksi.

Vuoden 2011 loppupuolella aloitettua ExelWay-projektia jatkettiin. Projekti tähtää yhteistyön parantamiseen ja prosessien yhtenäistämiseen yksiköiden välillä. Projektin tulokset mukaan lukien uudet ja tehokkaat liiketoimintaprosessit ja parhaat käytänteet otetaan käyttöön projektin edistyessä.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Tuotekehitysmenot olivat 1,6 (1,6) miljoonaa euroa eli 2,1 (1,9) prosenttia liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien tuotteiden ja asiakassovellusten kehittämiseen.  

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut tilikauden aikana ja osakemäärä on 11.896.843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO

Exel Compositesin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Teollisuustuotteet ja palvelut –toimialaluokassa pienten yhtiöiden sarjassa.

Vuonna 2012 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 8,79 (9,40) euroa, alin kurssi 5,55 (6,75) euroa ja päätöskurssi 5,90 (7,65) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 7,05 (8,10) euroa. 

Osakkeen kokonaistuotto vuonna 2012 oli -16 (15) prosenttia.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 944.978 (1.381.139) kappaletta, mikä vastaa 7,9 (11,6) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 70,2 (91,0) miljoonaa euroa. 

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET

31.12.2012 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko suoraan tai epäsuoraan 1,0 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesin suurin omistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordstjernan AB, jonka omistusosuus vuoden 2012 lopussa oli 29,4 prosenttia. Muita merkittäviä omistajia olivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,8 prosenttia), OP-Suomi Pienyhtiöt (5,0 prosenttia) ja Ulkomarkkinat Oy (4,0 prosenttia). Yhtiöllä oli vuoden 2012 lopussa 2.746 osakkeenomistajaa (2.649 vuoden 2011 lopussa). 

Exel Compositesille ei tehty liputusilmoituksia tilikauden aikana. 

CORPORATE GOVERNANCE

Exel Composites julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2012. Sen laadinnassa on noudatettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kohtaa 54 sekä Suomen osakeyhtiölain § 2 kohtaa 6. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Lisätietoja Exel Compositesin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.

VUODEN 2012 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Exel Composites Oyj:n 29.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,9 (5,9) miljoonaa euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous valitsi 29.3.2012 Heikki Hiltusen, Peter Hofvenstamin, Göran Jönssonin, Reima Kerttulan ja Heikki Mairinojan jatkamaan hallituksessa. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Peter Hofvenstam.

Vuonna 2012 hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96 prosenttia. Hallitukselle maksettiin palkkioita yhteensä 178 (140) tuhatta euroa vuodelta 2012.

Hallitus on suorittanut hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin suhteessa yhtiöön. Heikki Hiltunen, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Hofvenstam on riippumaton yhtiöstä, mutta Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtajana hän ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Göran Jönsson on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta hän ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on yhtiön entinen toimitusjohtaja. Hallitus on listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä annetun riippumattomuussuosituksen mukainen.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous on nimittänyt yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka tekee esityksen yhtiökokoukselle seuraavan vuoden hallituksen jäsenistä sekä heidän palkkioistaan. Nimitystoimikuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja sekä neljän suurimman osakkeenomistajan valitsemat henkilöt 1.11.2012 omistajaluettelon mukaan. Nimitystoimikuntaan kuuluivat vuonna 2012 Tomas Billing (Nordstjernan AB) puheenjohtajana, Matti Rusanen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Samuli Sipilä (OP-Rahastoyhtiö Oy), Erkki Myllärniemi (Ulkomarkkinat Oy) ja hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam asiantuntijajäsenenä. Toimikunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2012.

Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola yhtiön tilintarkastajaksi.

Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat 174 (173) tuhatta euroa. Muita tilintarkastusyhteisön suorittamia palveluja ostettiin 78 (20) tuhannella eurolla.

JOHTO

Kim Sjödahl nimitettiin tuotekehitysjohtajaksi (Senior Vice President Product and Technology Development) ja Exel Composites Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 1.2.2012 alkaen.

Exel Composites Oyj:n hallitus hyväksyi kesäkuussa 2012 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön johdolle. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Uusi järjestelmä sisältää osakkeiden omistuksen perusteella jaettavia lisäosakkeita (matching shares) ja pitkäaikaisen rahamääräisen kannustusohjelman ja se on suunnattu 18 johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla 2012 - 2014. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden kannustinohjelman piiriin.

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja jatkuvaa talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Korjaavien toimenpiteiden onnistuminen Australian ja Ison-Britannian yksiköissä voi vaikuttaa kannattavuuteen. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti edelleen. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä. 

IFRS-RAPORTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO

Kaikkia 31.12.2012 voimassa olleita IFRS-standardeja sekä niihin liittyviä SIC- ja IFRIC –tulkintoja, jotka koskevat Exel Compositesin liiketoimintaa, on sovellettu laadittaessa vuoden 2012 tilinpäätöstä ja vertailutietoja vuodelta 2011. IFRS-standardeilla, joihin Suomen osakeyhtiölaissa sekä siihen liittyvissä säädöksissä viitataan, tarkoitetaan standardeja ja niiden tulkintoja, jotka on otettu käyttöön EU:n säädöksessä (EC) No 1606/2002. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on laadittu myös Suomen kirjanpito- ja osakeyhtiölakien mukaisesti. 

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Yleiseen talouskehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Näkyvyys on heikko ja markkinapaineen odotetaan jatkuvan vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostusta myyntiin ja kustannusten sopeuttamista vastaamaan markkinatilannetta. Lisäsopeutustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, ja ne saattavat vaikuttaa tulokseen lyhyellä aikavälillä, mutta parantaa pitkän aikavälin kassavirtaa ja kannattavuutta. 

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Exel Compositesin taloudellisiin tavoitteisiin kuuluu jakaa osinkoa vähintään 40 prosenttia tilikauden tuloksesta mikäli yrityksen kasvu ja taloudellinen tilanne eivät muuta edellytä.  

Tilikauden lopussa Exel Composites Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 22.496 tuhatta euroa, josta tilikauden voitto on 5.708 tuhatta euroa.

Konsernin taloudellinen tilanne on vahva. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että heikosta tuloksesta huolimatta tilikaudelta 2012 maksettaisiin osinkoa 0,30 (0.50) euroa osakkeelta, jolloin osinkosuhde olisi 176 prosenttia.

Esitys perustuu hallituksen tekemään arvioon konsernin taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä vastata sitoumuksiinsa sekä konsernin tulevaisuuden näkymiin ja investointitarpeisiin. Hallitus pitää esitystä osingonjaosta tasapainoisena ottaen huomioon tulevaisuuden näkymät, investointitarpeet ja konsernin olemassa olevat riskit. 

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 3.4.2013.  Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, maksetaan osinko osakkaille 10.4.2013.

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

 

  1.10. – 31.12.
2012
1.10. –  31.12.
2011
Muutos, % 1.1. – 31.12.
2012
1.1. – 31.12.
2011
Muutos, %
             
Liikevaihto 18 634 19 758 -5,7 75 998 85 136 -10,7
             
Materiaalit ja palvelut  
-7 670
 
-7 529
 
-1,9
 
-29 986
 
-33 358
 
10,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-5 095
 
 
 
-5 419
 
 
 
6,0
 
 
 
-21 077
 
 
 
-21 133
 
 
 
0,3
Poistot ja arvonalen-tumiset  
 
-3 304
 
 
-672
 
 
-391,7
 
 
-5 387
 
 
-2 702
 
 
-99,4
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 345
 
-4 668
 
6,9
 
-17 057
 
-17 709
 
3,7
Liiketoiminnan muut tuotot  
173
 
284
 
-39,1
 
909
 
849
 
7,1
             
Liikevoitto -1 608 1 754 -191,7 3 399 11 082 -69,3
             
Rahoitustuotot ja -kulut  
-109
 
-31
 
-251,6
 
-428
 
-284
 
-50,7
             
Tulos ennen veroja  
-1 717
 
1 723
 
-199,7
 
2 971
 
10 798
 
-72,5
     
 
       
Tuloverot 246 -459 153,6
 
-940 -2 852 67,0
             
Tilikauden tulos -1 471 1 264 -216,4 2 031 7 946 -74,4
             
Muut laajan tuloslaskelman erät:  
 
 
         
             
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
-504
 
 
 
 
 
1 635
 
 
 
 
-130,8
 
 
 
133
 
 
 
 
893
 
 
 
-85,1
             
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
 
-504
 
 
 
1 635
 
 
 
-130,8
 
 
 
133
 
 
 
 
893
 
 
 
-85,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
-1 976
 
2 898
 
-168,2
 
2 164
 
 
8 839
 
 
-75,5
             
Tilikauden tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
-1 471
 
 
1 264
 
 
 
 
 
2 031
 
 
7 946
 
 
 
             
Tilikauden laajan            
tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
-1 976
 
 
2 898
 
 
 
 
 
2 164
 
 
8 839
 
 
 
             
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa  
 
 
-0,12
 
 
 
0,11
   
 
 
0,17
 
 
 
0,67
 

  

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

 

  31.12.2012 31.12.2011 Muutos
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 10 898 11 939 -1 041
Muut aineettomat hyödykkeet 1 220 1 961 -741
Aineelliset hyödykkeet 10 681 11 612 -931
Laskennalliset verosaamiset 752 148 604
Sijoitukset 64 64 0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 23 615 25 723 -2 109
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 9 129 10 499 -1 370
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 513 10 985 -1 472
Rahat ja pankkisaamiset 9 245 9 840 -595
Lyhytaikaiset varat yhteensä 27 887 31 323 -3 436
Varat yhteensä 51 502 57 047 -5 545
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma      
Osakepääoma 2 141 2 141 0
Muut rahastot 45 30 15
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
8 488
 
8 488
 
0
Muuntoerot 4 337 4 204 133
Kertyneet voittovarat 14 396 12 309 2 087
Tilikauden tulos 2 031 7 946 -5 915
       
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
31 438
 
35 118
 
-3 680
Oma pääoma yhteensä 31 438 35 118 -3 680
       
Pitkäaikaiset velat      
Pitkäaikaiset korolliset velat 8 168 8 088 80
Pitkäaikaiset korottomat velat 411 392 19
Laskennallinen verovelka 377 539 -162
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 11 10 1
Ostovelat ja muut korottomat velat 11 098 12 900 -1 802
       
Velat yhteensä 20 064 21 928 -1 864
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 51 502 57 047 -5 545

  

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

 

  Osakepää
oma
Muut rahastot SVOP-rahas
to
Muunto-erot Voittovarat Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2011  
2 141
 
37
 
8 488
 
3 311
 
18 529
 
32 507
             
Laaja tulos 0 0 0 893 7 946 8 839
Muut erät 0 -7 0 0 -271 -278
Osingonjako           -5 948
             
Oma pääoma 31.12.2011  
2 141
 
30
 
8 488
 
4 204
 
20 255
 
35 118
             
Oma pääoma 1.1.2012  
2 141
 
30
 
8 488
 
4 204
 
20 255
 
35 118
             
Laaja tulos 0 0 0 133 2 031  2 164
Muut erät 0 15 0 0 89 104
Osingonjako       0 -5 948 -5 948
             
Oma pääoma 31.12.2012  
2 141
 
45
 
8 488
 
4 337
 
16 427
 
31 438

 

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

 

  1.1. – 31.12.
2012
1.1. –
31.12.
2011
Muutos
     
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 2 031 7 946 -5 915
Oikaisut tilikauden voittoon 7 170 6 308 862
Käyttöpääoman muutos 1 223 -2 216 3 439
       
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 10 424 12 038 -1 614
Maksetut korot -259 -349 90
Saadut korot 80 129 -49
Muut rahoituserät -155 -191 36
Maksetut verot -1 897 -2 067 170
       
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 8 193 9 560 -1 367
       
Investointien nettorahavirrat    
Hankitut liiketoiminnot 0 0 0
Myydyt liiketoiminnot 0 0 0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-2 846
 
-3 208
 
362
Hyödykkeiden luovutustulot 16 0 16
       
Investointien nettorahavirrat -2 830 -3 208 378
       
Rahoituksen rahavirrat      
Maksullinen osakeanti 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -2 160 2 160
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 0 0 0
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos -10 -10
 
0
Maksetut osingot -5 948 -5 948 0
Rahoituksen nettorahavirrat -5 958 -8 118 2 160
       
Rahavarojen muutos -595 -1 766 1 171
       
Rahavarat tilikauden alussa 9 840 11 606 -1 766
Rahavarojen muutos -595 -1 766 1 171
Rahavarat tilikauden lopussa 9 245 9 840 -595

 

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  IV/
2012
III/
2012
II/
2012
I/
2012
IV/
2011
III/
2011
II/
2011
I/
2011
                 
Liikevaihto 18 634 17 054 19 791 20 519 19 758 20 463 23 367 21 548
Materiaalit ja palvelut  
-7 670
 
-6 706
 
-7 491
 
-8 119
 
-7 529
 
-8 156
 
-9 295
 
-8 378
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
-5 095
 
 
-4 422
 
 
-5 942
 
 
-5 618
 
 
-5 419
 
 
-4 820
 
 
-5 672
 
 
-5 221
Poistot ja arvonalentumiset  
-3 304
 
-619
 
-723
 
-742
 
-672
 
-683
 
-663
 
-684
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 345
 
-4 052
 
-4 209
 
-4 452
 
-4 668
 
-4 356
 
-4 424
 
-4 262
Liiketoiminnan muut tuotot  
173
 
107
 
390
 
240
 
284
 
113
 
317
 
135
                 
Liikevoitto -1 608 1 362 1 816 1 828 1 754 2 560 3 630 3 137
                 
Rahoitustuotot ja -kulut  
-109
 
-206
 
-30
 
-83
 
-31
 
-126
 
-104
 
-23
                 
Tulos ennen veroja  
-1 717
 
1 156
 
1 786
 
1 745
 
1 723
 
2 434
 
3 527
 
3 115
 
Tuloverot
 
246
 
-266
 
-485
 
-435
 
-459
 
-664
 
-948
 
-782
                 
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista  
 
-1 471
 
 
890
 
 
1 302
 
 
1 310
 
 
1 264
 
 
1 770
 
 
2 579
 
 
2 333
 
Tilikauden tulos
 
-1 471
 
890
 
1 302
 
1 310
 
1 264
 
1770
 
2 579
 
2 333
                 
Tulos/osake, euroa  
-0,12
 
0,07
 
0,11
 
0,11
 
0,11
 
0,15
 
0,22
 
0,20
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
-0,12
 
 
0,07
 
 
0,11
 
 
0,11
 
 
0,11
 
 
0,15
 
 
0,22
 
 
0,20
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton                
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu,                
1.000 kpl 11 897 11 987 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin  
431
 
433
 
435
 
428
 
433
 
433
 
432
 
416

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  31.12.2012 31.12.2011
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 783
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
1 061
 
1 035
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 2 404
 
2 724
     
Muut vastuut 6 25

 

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  31.12.2012 31.12.2011
     
Valuuttajohdannaiset    
Termiinisopimukset 0 0
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 5 000 10 000
Ostetut korko-optiot   0

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1. - 31.12.
2012
1.1. –
31.12.
2011
Muutos %
       
Liikevaihto 75 998 85 136 -10,7
Liikevoitto 3 399 11 082 -69,3
% liikevaihdosta 4,5 13,0  
Tulos ennen veroja 2 971 10 798 -72,5
% liikevaihdosta 3,9 12,7  
Tilikauden tulos 2 031 7 946 -74,4
% liikevaihdosta 2,7 9,3  
       
Oma pääoma 31 438 35 118 -10,5
Korolliset velat 8 179 8 098 1,0
Rahavarat 9 245 9 840 -6,0
Korolliset nettovelat -1 066 -1 742 -38,8
Sijoitettu pääoma 39 617 43 216 -8,3
Oman pääoman tuotto, % 6,1 23,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,4 26,1  
Omavaraisuus, % 61,0 61,6  
Velkaantumisaste, % -3,4 -5,0  
       
Bruttoinvestoinnit 2 846 3 208 -11,3
% liikevaihdosta 3,7 3,8  
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 606 1 639 -2,0
% liikevaihdosta 2,1 1,9  
       
Konsernin tilauskanta 10 677 13 114 -18,6
       
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,17 0,67 -74,6
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,17 0,67 -74,6
Oma pääoma/osake, euroa 2,64 2,95 -10,5
       
Osakkeiden määrä 1.000 kpl      
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897 0,0
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897 0,0
       
Henkilöstö keskimäärin 431 428 0,7

 

 Tilinpäätös on tarkastettu ja tilintarkastuskertomus on annettu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.3.2013 klo 10.30 alkaen Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2013

Vuoden 2012 vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkopalvelussa keskiviikkona 6.3.2013 osoitteessa www.exelcomposites.com.

Vuoden 2013 osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 3.5.2013, tammi-kesäkuulta 25.7.2013 ja tammi-syyskuulta 31.10.2013.

TIEDOTUSTILAISUUS

Exel Composites järjestää tänään perjantaina 15.2.2013 tilinpäätöstä käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Freda-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

Vantaalla 15.2.2013 

 

Exel Composites Oyj                                  Vesa Korpimies

Hallitus                                                       toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

 

Downloads

PDF