Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013

EXEL COMPOSITES OYJ     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE         12.2.2014 klo 9.00                 1 (14)

EXEL COMPOSITES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

LOKA - JOULUKUU 2013 LYHYESTI

- Liikevaihto oli 17,8 (18,6) miljoonaa euroa vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä, joka oli 4,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä
- Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani 115,3 prosenttia 1,9 (0,9) miljoonaan euroon eli 10,6 (5,0) prosenttiin liikevaihdosta
- Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 1,5 (-1,6) miljoonaa euroa eli 8,4 (-8,6) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,9 (+4,4) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (-0,12)
- Katsauskaudella maksettiin pääomanpalautusta 0,50 euroa per osake eli yhteensä 5,9 miljoonaa euroa ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti

TAMMI - JOULUKUU 2013 LYHYESTI

- Liikevaihto pieneni tilikauden aikana 69,3 (76,0) miljoonaan euroon ja oli 8,8 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli tilikauden aikana 5,5 (5,9) miljoonaa euroa eli 8,0 (7,8) prosenttia liikevaihdosta
- Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen parani 42,5 prosenttia ja oli 4,8 (3,4) miljoonaa euroa eli 7,0 (4,5) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +7,8 (+8,2) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,17)
- Vuonna 2013 maksettiin osinkoa 0,30 euroa per osake ja pääoman palautusta 0,50 euroa per osake
- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 ei makseta osinkoa

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Yhtiö on vahvistanut organisaatiota ja jatkaa panostusta myynnin kehittämiseen, toiminnan tehostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Markkina on stabilisoitumisestaan huolimatta edelleen haasteellinen. Yhtiö seuraa yleistä markkinakehitystä ja reagoi tarvittaessa lisätoimenpitein. Yleiseen talouskehitykseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, mutta joitakin positiivisia merkkejä on nähtävillä erityisesti laminaatti- ja vaativien hiilikuituputkien markkinoilla. Yhtiö on hyvissä asemissa kasvaakseen kannattavasti markkinoiden elpyessä.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

”Vuoden 2013 ajan yhtiön toimitusjohtajana toimi Vesa Korpimies. Aloitin Exel Compositesin toimitusjohtajana 2.1.2014. Olen hyvin innostunut tästä mahdollisuudesta ja haluan nostaa yhtiön seuraavalle tasolle.

Exel Compositesin tulos alkoi parantua vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla huolimatta konsernin päämarkkinassa, Keski-Euroopassa, vallitsevasta haastavasta markkinatilanteesta. Liikevaihto tilikaudella 2013 oli 69,3 (76,0) miljoonaa euroa. Toiminnan tehostamisesta ja tehokkaasta kustannushallinnasta johtuen liikevoitto alkoi kehittyä positiivisesti vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli tilikaudella 2013 5,5 (5,9) miljoonaa euroa eli 8,0 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen parani 42,5 % ja oli tilikaudella 2013 4,8 (3,4) miljoonaa euroa.

Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 17,8 (18,6) miljoonaa euroa. Kysyntä kasvoi telekommunikaatiossa sekä energia- ja sähköteollisuudessa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2012. Markkinakysyntä pieneni rakennus- ja infrastruktuurimarkkinasegmentissä, kuljetusvälineteollisuudessa ja koneteollisuudessa verrattuna vuoden 2012 neljänteen neljännekseen. Konsernin neljännen neljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani 115,3 prosenttia 1,9 (0,9) miljoonaan euroon eli 10,6 (5,0) prosenttiin liikevaihdosta.

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen,+7,8 (+8,2) miljoonaa euroa, johtuen hyvästä käyttöpääoman hallinnasta. Exel Compositesin tase jatkuu vahvana myös joulukuussa 2013 maksetun 5,9 miljoonan euron ylimääräisen pääomanpalautuksen jälkeen. Nettovelkaantumisaste oli 15,0 (-3,4) ja omavaraisuusaste 47,2 (61,0) prosenttia.

Korjaavat toimenpiteet vaikuttivat positiivisesti erityisesti Ison-Britannian liiketoimintayksikköön, jonka kannattavuus parani merkittävästi. Päättyneen tilikauden aikana korjaavat toimenpiteet, kuten toimintamallin muutos sekä Brisbanen yksikön siirto Melbourneen, saatiin pääosin päätökseen Australiassa tehokkuuden parantamiseksi. Tehtyjen toimenpiteiden odotetaan parantavan Australian yksikön kannattavuutta. Fokus on nyt kannattavassa kasvussa.

Investointipäätös uudesta Mäntyharjun tehtaalle sijoitettavasta laminaattituotantolinjasta tehtiin vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Investointi mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen erikoislaminaatteihin ja kasvun useissa markkinasegmenteissä.

Investoimme edelleen organisaation kehittämiseen. Erityisesti myyntiorganisaatiota vahvistettiin.

Yrityksen toimintatapojen harmonisointia jatkettiin ExelWay-hankkeen alla. ExelWayn tavoitteena on harmonisoida toimintatapoja eri yksiköiden välillä ja parantaa yksiköiden välistä yhteistyötä tuottavuuden ja synergioiden edistämiseksi. Projekti tähtää parhaiden käytänteiden sekä uusien globaalien funktioiden ja tehokkaiden liiketoimintaprosessien käyttöönottoon konserninlaajuisesti. Uusia prosesseja ja käytäntöjä otetaan käyttöön vaiheittain. Konserninlaajuisia käytäntöjä tukevat globaalit toiminnanohjausjärjestelmämme sekä asiakkuudenhallintaohjelmamme, mitkä ovat laajalti käytössä. Harmonisointi parantaa tehokkuutta ja yhteistyötä yksiköiden välillä ja sitä jatketaan vuonna 2014.

Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että markkina on stabilisoitumisestaan huolimatta edelleen haasteellinen. Seuraamme yleistä markkinakehitystä ja reagoimme tarvittaessa lisätoimenpitein. Yleiseen talouskehitykseen liittyy edelleen epävarmuustekijöitä. Joitakin positiivisia merkkejä on kuitenkin nähtävillä erityisesti laminaatti- ja vaativien hiilikuituputkien markkinoilla. Vuonna 2014 keskitymme myynnin kasvattamiseen olemassa olevista ja uusista asiakkuuksista. Jatkamme toimintojen kehittämistä tavoitteena parantaa tuotannon tehokkuutta ja saantoa. Yhtiö on hyvissä asemissa kasvaakseen kannattavasti markkinoiden elpyessä.

Esitän parhaat kiitokseni Vesa Korpimiehelle hänen merkittävästä panoksestaan Exel Compositesin hyväksi monien vuosien aikana, sujuvasta toimitusjohtajuuden vaihdosta ja jatkuvuudesta keskeisissä liiketoimintaa koskevissa aloitteissa. Haluan myös kiittää työntekijöitä erinomaisesta työstä vuonna 2013. Kiitos myös asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja osakkeenomistajille tuesta työtämme kohtaan.”

 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa

  1.10. –
31.12.
2013
1.10.–31.12.
2012
Muutos % 1.1. –
31.12.
2013
1.1. – 31.12.
2012
Muutos %
             
Liikevaihto 17,8 18,6 -4,6 69,3 76,0 -8,8
Liikevoitto 1,5 -1,6 192,5 4,8 3,4 42,5
% liikevaihdosta 8,4 -8,6   7,0 4,5  
Tilikauden tulos 0,8 -1,5 153,7 3,1 2,0 51,6
             
Oma pääoma 22,8 31,4 -27,3 22,8 31,4 -27,3
Korollinen nettovelka 3,4 -1,1 421,5 3,4 -1,1 421,5
Sijoitettu pääoma 35,7 39,6 -9,9 35,7 39,6 -9,9
Oman pääoman tuotto, %  
12,3
 
-18,2
   
11,3
 
6,1
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
16,9
 
-15,4
   
13,0
 
8,4
 
Omavaraisuusaste, % 47,2 61,0   47,2 61,0  
Velkaantumisaste, % 15,0 -3,4   15,0 -3,4  
             
Tulos/osake, euroa 0,07 -0,12   0,26 0,17  
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
0,07
 
-0,12
   
0,26
 
0,17
 
Oma pääoma/osake, euroa  
1,92
 
2,64
   
1,92
 
2,64
 

 

 

IFRS-RAPORTOINTI

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2013 mennessä voimaantulleet pakolliset IFRS-standardit, mutta niillä ei ole ollut vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 

1.10. – 31.12.2013

TULOSKEHITYS

Keski-Euroopan markkinatilanne jatkui haastavana.

Liikevaihto oli 17,8 (18,6) miljoonaa euroa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Kysyntä kasvoi telekommunikaatiossa sekä energia- ja sähköteollisuudessa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2012. Markkinakysyntä pieneni rakennus- ja infrastruktuurimarkkinasegmentissä, kuljetusvälineteollisuudessa ja koneteollisuudessa verrattuna vuoden 2012 neljänteen neljännekseen.

Exel Composites on suorittanut tilinpäätökseen liittyvän vuosittaisen IAS 36 mukaisen arvonalentumis-testauksen konsernissa ja yksilöidyissä kassavirtaa tuottavissa yksiköissä. Testien perusteella ei havaittu arvonalentamistarvetta.

Konsernin vuoden 2013 neljännen neljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani 115,3 prosenttia 1,9 (0,9) miljoonaan euroon eli 10,6 (5,0) prosenttiin liikevaihdosta. Australian liiketoimintayksikössä kirjattiin kertaluonteisia kuluja Brisbanen yksikön siirtämisestä Melbourneen sekä käyttämättömän tilan vuokrista Melbournessa tulevalta vuokra-ajalta yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa toiminnan tehostamisesta ja tehokkaasta kustannushallinnasta. Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 1,5 (-1,6) miljoonaa euroa eli 8,4 (-8,6) prosenttia liikevaihdosta.

VUOSI 2013

TULOSKEHITYS

Liikevaihto tilikaudella 2013 oli 69,3 (76,0) miljoonaa euroa.

Toiminnan tehostamisesta ja tehokkaasta kustannushallinnasta johtuen liikevoitto alkoi kehittyä positiivisesti vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli tilikaudella 2013 5,5 (5,9) miljoonaa euroa eli 8,0 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli tilikaudella 2013 4,8 (3,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 liikevoittoon sisältyi 2,5 miljoonan euron arvonalennuskirjaus ja vuoden 2013 liikevoittoon sisältyy toimitusjohtajan vaihdoksesta ja Australian yksikön uudelleenjärjestelystä aiheutuneita kuluja yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön paikallisessa tilinpäätöksessä tehtiin Australian tytäryhtiöosakkeita koskeva 5,5 miljoonan suuruinen arvonalennuskirjaus. Tämän johdosta emoyhtiön tilikauden tulos oli tappiollinen 2,2 miljoonaa euroa.

Investointipäätös uudesta Mäntyharjun tehtaalle sijoitettavasta laminaattituotantolinjasta tehtiin vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Investointi mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen erikoislaminaatteihin ja kasvun useissa markkinasegmenteissä.

Exel Composites on kehittänyt edelleen useita uusia asiakaskohtaisesti räätälöityjä sovelluksia erityisesti rakennus- ja infrastruktuuri-, koneteollisuus- ja kuljetusvälineteollisuusmarkkinasegmentteihin.

Konsernin tilauskanta vuoden 2013 lopussa oli 10,5 (10,7) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,4) miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin tulos ennen veroja oli 4,6 (3,0) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 3,1 (2,0) miljoonaa euroa.

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,17) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2013 oli 13,0 (8,4) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 11,3 (6,1) prosenttia.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen, +7,8 (+8,2) miljoonaa euroa, johtuen hyvästä käyttöpääoman hallinnasta. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 5,0 (5,4) miljoonaa euroa.

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Tilikauden lopussa konsernin rahavarat olivat 9,4 (9,2) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 48,5 (51,5) miljoonaa euroa.

Korollista vierasta pääomaa oli 12,9 (8,2) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 3,4 (-1,1) miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma oli 22,8 (31,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 47,2 (61,0) prosenttia katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli 15,0 (-3,4) prosenttia.

Konsernin osingonjako tilikaudelta oli 3,6 (5,9) miljoonaa euroa. Osinko per osake oli 0,30 (0,50) euroa. Lisäksi maksettiin pääoman palautusta sijoitetusta oman pääoman rahastosta 0,50 euroa per osake, yhteensä 5,9 miljoonaa euroa, joulukuussa 2013.

INVESTOINNIT JA POISTOT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,8 (2,8) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 2,7 (2,9) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa 31.12.2013 oli yhteensä 408 (427) henkilöä, joista 198 (201) kotimaassa ja 210 (226) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 427 (431).

Useissa yksiköissä toteutettiin lomautuksia ja pysyvien työsuhteiden irtisanomisia vuoden 2013 aikana. Investoimme edelleen organisaation kehittämiseen. Erityisesti myyntiorganisaatiota vahvistettiin.

Korjaavat toimenpiteet vaikuttivat positiivisesti erityisesti Ison-Britannian liiketoimintayksikköön parantaen sen kannattavuutta. Päättyneen tilikauden aikana korjaavat toimenpiteet, kuten toimintamallin muutos sekä Brisbanen yksikön siirto Melbourneen, saatiin pääosin päätökseen Australiassa. Tehtyjen toimenpiteiden odotetaan parantavan Australian yksikön kannattavuutta. Fokus on nyt kannattavassa kasvussa.

Yrityksen toimintatapojen harmonisointia jatkettiin ExelWay-hankkeen alla. ExelWayn tavoitteena on harmonisoida toimintatapoja eri yksiköiden välillä ja parantaa yksiköiden välistä yhteistyötä tuottavuuden ja synergioiden edistämiseksi. Projekti tähtää parhaiden käytänteiden sekä uusien globaalien funktioiden ja tehokkaiden liiketoimintaprosessien käyttöönottoon konserninlaajuisesti. Uusia prosesseja ja käytäntöjä otetaan käyttöön vaiheittain. Konserninlaajuisia käytäntöjä tukevat globaalit toiminnanohjausjärjestelmämme sekä asiakkuudenhallintaohjelmamme, mitkä ovat laajalti käytössä. Harmonisointi parantaa tehokkuutta ja yhteistyötä yksiköiden välillä ja sitä jatketaan vuonna 2014.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Tuotekehitysmenot olivat 1,5 (1,6) miljoonaa euroa eli 2,2 (2,1) prosenttia liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien tuotteiden ja asiakassovellusten kehittämiseen. 

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut tilikauden aikana ja osakemäärä on 11.896.843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO

Exel Compositesin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Teollisuustuotteet ja palvelut –toimialaluokassa pienten yhtiöiden sarjassa.

Vuonna 2013 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 6,70 (8,79) euroa, alin kurssi 5,10 (5,55) euroa ja päätöskurssi 5,75 (5,90) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 6,18 (7,05) euroa.

Osakkeen kokonaistuotto vuonna 2013 oli 11 (-16) prosenttia.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2.022.018 (944.978) kappaletta, mikä vastaa 17,0 (7,9) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 68,4 (70,2) miljoonaa euroa.

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET

31.12.2013 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko suoraan tai epäsuoraan 1,0 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesin suurin omistaja oli ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordstjernan AB, jonka omistusosuus vuoden 2013 lopussa oli 22,3 prosenttia. Muita merkittäviä omistajia olivat SEB Asset Management S.A. (9,7 prosenttia), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,8 prosenttia), OP-Suomi Pienyhtiöt (5,0 prosenttia) ja Ulkomarkkinat Oy (4,0 prosenttia). Yhtiöllä oli vuoden 2013 lopussa 2.752 osakkeenomistajaa (2.746 vuoden 2012 lopussa).

Exel Compositesille tehtiin kaksi liputusilmoitusta tilikauden aikana.

25.11.2013 Exel Composites vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan Nordstjernan AB:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli alittanut 25 prosentin rajan. Nordstjernan AB:n omistus laski 22.11.2013 tehtyjen osakekauppojen johdosta 3.496.506 osakkeesta (29,4 prosenttia) 2.656.506 osakkeeseen, joka vastasi 22,3 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

25.11.2013 Exel Composites Oyj vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan SEB Asset Management S.A:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli ylittänyt 5 prosentin rajan. SEB Asset Management S.A:n omistus kasvoi 22.11.2013 tehtyjen osakekauppojen johdosta 1.000.000 osakkeeseen, joka vastasi 8,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

CORPORATE GOVERNANCE

Exel Composites julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2013. Sen laadinnassa on noudatettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kohtaa 54 sekä Suomen osakeyhtiölain § 2 kohtaa 6. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Lisätietoja Exel Compositesin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.

VUODEN 2013 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Exel Composites Oyj:n 27.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikaudelta 2012 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 3,6 (5,9) miljoonaa euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016 saakka.

VUODEN 2013 YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Exel Composites Oyj:n 10.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta jo maksetun, vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,30 euron osakekohtaisen osingon lisäksi. Ylimääräinen pääomanpalautus, yhteensä 5,9 miljoonaa euroa, maksettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous valitsi 27.3.2013 Heikki Hiltusen, Peter Hofvenstamin, Göran Jönssonin, Reima Kerttulan ja Heikki Mairinojan jatkamaan hallituksessa. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Peter Hofvenstam.

Vuonna 2013 hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 98,5 prosenttia. Hallitukselle maksettiin palkkioita yhteensä 163 (178) tuhatta euroa vuodelta 2013.

Hallitus on suorittanut hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin suhteessa yhtiöön. Heikki Hiltunen, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Hofvenstam on riippumaton yhtiöstä, mutta Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtajana hän ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Göran Jönsson on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta hän ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on yhtiön entinen toimitusjohtaja. Hallitus on listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä annetun riippumattomuussuosituksen mukainen.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous on nimittänyt yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka tekee esityksen yhtiökokoukselle seuraavan vuoden hallituksen jäsenistä sekä heidän palkkioistaan. Nimitystoimikuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja sekä neljän suurimman osakkeenomistajan valitsemat henkilöt 1.11.2013 omistajaluettelon mukaan. Nimitystoimikuntaan kuuluivat vuonna 2013 Tomas Billing (Nordstjernan AB) puheenjohtajana, Matti Rusanen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Samuli Sipilä (OP-Rahastoyhtiö Oy), Erkki Myllärniemi (Ulkomarkkinat Oy) ja hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam asiantuntijajäsenenä. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2013.

Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola yhtiön tilintarkastajaksi.

Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat 177 (174) tuhatta euroa. Muita tilintarkastusyhteisön suorittamia palveluja ostettiin 71 (78) tuhannella eurolla.

JOHTO

Kari Loukola nimitettiin myynti- ja markkinointijohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.8.2013 alkaen.

Toukokuussa 2013 Exel Composites Oyj:n hallitus hyväksyi uuden kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Uusi järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu noin 20 avainhenkilölle ansaintajaksolla 2013 − 2015. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden kannustinohjelman piiriin.

Kannustinjärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2013 − 2015. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio ansaintajaksolta 2013 – 2015 perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 – 2015 maksetaan vuonna 2016. Ollakseen oikeutettu palkkioon osallistujan tulee olla konsernin palveluksessa eikä olla irtisanoutunut palkkion maksamisen hetkellä.

Ansaintajakson 2013 – 2015 perusteella maksettava enimmäispalkkio on enintään miljoona euroa.

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti edelleen. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä.

IFRS-RAPORTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO

Kaikkia 31.12.2013 voimassa olleita IFRS-standardeja sekä niihin liittyviä SIC- ja IFRIC –tulkintoja, jotka koskevat Exel Compositesin liiketoimintaa, on sovellettu laadittaessa vuoden 2013 tilinpäätöstä ja vertailutietoja vuodelta 2012. IFRS-standardeilla, joihin Suomen osakeyhtiölaissa sekä siihen liittyvissä säädöksissä viitataan, tarkoitetaan standardeja ja niiden tulkintoja, jotka on otettu käyttöön EU:n säädöksessä (EC) No 1606/2002. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on laadittu myös Suomen kirjanpito- ja osakeyhtiölakien mukaisesti.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Exel Composites Oyj:n hallitus nimitti Riku Kytömäen Exel Compositesin uudeksi toimitusjohtajaksi syyskuussa 2013. Hän aloitti tehtävässä 2.1.2014 Vesa Korpimiehen seuraajana, joka luopui toimitusjohtajan tehtävästä 1.1.2014.

Exel Composites Oyj:n hallitus hyväksyi uuden kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille 11.2.2014. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Uusi järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu noin 20 avainhenkilölle ansaintajaksolla 2014 − 2016. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden kannustinohjelman piiriin.

Uudessa järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2014 − 2016. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio ansaintajaksolta 2014 – 2016 perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014 – 2016 maksetaan vuonna 2017. Ollakseen oikeutettu palkkioon osallistujan tulee olla konsernin palveluksessa eikä olla irtisanoutunut palkkion maksamisen hetkellä.

Ansaintajakson 2014 – 2016 perusteella maksettava enimmäispalkkio on enintään miljoona euroa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Yhtiö on vahvistanut organisaatiota ja jatkaa panostusta myynnin kehittämiseen, toiminnan tehostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Markkina on stabilisoitumisestaan huolimatta edelleen haasteellinen. Yhtiö seuraa yleistä markkinakehitystä ja reagoi tarvittaessa lisätoimenpitein. Yleiseen talouskehitykseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, mutta joitakin positiivisia merkkejä on nähtävillä erityisesti laminaatti- ja vaativien hiilikuituputkien markkinoilla. Yhtiö on hyvissä asemissa kasvaakseen kannattavasti markkinoiden elpyessä.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Exel Compositesin taloudellisiin tavoitteisiin kuuluu jakaa osinkoa vähintään 40 prosenttia tilikauden tuloksesta mikäli yrityksen kasvu ja taloudellinen tilanne eivät muuta edellytä. 

Tilikauden lopussa Exel Composites Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 10 769 tuhatta euroa.

Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta jo maksetun, vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,30 euron osakekohtaisen osingon lisäksi. Ylimääräinen pääomanpalautus, yhteensä 5,9 miljoonaa euroa, maksettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Tämän johdosta hallitus on päättänyt esittää vuoden 2014 yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 ei makseta osinkoa.

 

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

  1.10. – 31.12.
2013
1.10. –  31.12.
2012
Muutos, % 1.1. – 31.12.
2013
1.1. – 31.12.
2012
Muutos, %
             
Liikevaihto 17 770 18 634 -4,6
 
69 290 75 998 -8,8
             
Materiaalit ja palvelut  
-6 443
 
-7 670
 
16,0
 
-26 037
 
-29 986
 
13,2
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-5 388
 
 
 
-5 095
 
 
 
-5,8
 
 
 
-21 128
 
 
 
-21 077
 
 
 
-0,2
Poistot ja arvonalen-tumiset  
 
-683
 
 
-3 304
 
 
79,3
 
 
-2 691
 
 
-5 387
 
 
50,0
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 035
 
-4 345
 
7,1
 
-15 258
 
-17 057
 
10,5
Liiketoiminnan muut tuotot  
267
 
173
 
54,3
 
667
 
909
 
-26,6
             
Liikevoitto 1 486 -1 608 192,4 4 843 3 399 42,5
             
Rahoitustuotot ja -kulut  
9
 
-109
 
108,3
 
-286
 
-428
 
33,2
             
Tulos ennen veroja  
1 495
 
-1 717
 
187,1
 
4 557
 
2 971
 
53,4
             
Tuloverot -705 246 386,6 -1 477 -940 -57,1
             
Tilikauden tulos 790 -1 471 153,7 3 080 2 031 51,6
             
Muut laajan tuloslaskelman erät:  
 
 
         
             
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
-620
 
 
 
 
-504
 
 
 
 
23,0
 
 
 
-2 174
 
 
 
133
 
 
 
 
-1 734,6
             
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
 
-620
 
 
 
-504
 
 
 
23,0
 
 
 
-2 174
 
 
 
133
 
 
 
 
-1 734,6
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
170
 
-1 976
 
108,6
 
906
 
2 164
 
 
-58,1
             
Tilikauden tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
790
 
 
-1 471
   
 
3 080
 
 
2 031
 
 
 
             
Tilikauden laajan            
tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
170
 
 
-1 976
   
 
906
 
 
2 164
 
 
 
             
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa  
 
 
0,07
 
 
 
-0,12
   
 
 
0,26
 
 
 
0,17
 
 
 
 

 

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

  31.12.2013 31.12.2012 Muutos
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 9 393 10 898 -1 505
Muut aineettomat hyödykkeet 921 1 220 -299
Aineelliset hyödykkeet 10 796 10 681 115
Laskennalliset verosaamiset 641 752 -111
Sijoitukset 70 64 6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 21 821 23 615 -1 794
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 7 936 9 129 -1 193
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 273 9 513 -240
Rahat ja pankkisaamiset 9 438 9 245 193
Lyhytaikaiset varat yhteensä 26 648 27 887 -1 239
Varat yhteensä 48 468 51 502 -3 034
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma      
Osakepääoma 2 141 2 141 0
Muut rahastot 72 45 27
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 539
 
8 488 -5 949
Muuntoerot 2 164 4 337 -2 173
Kertyneet voittovarat 12 844 14 396 -1 552
Tilikauden tulos 3 080 2 031 1 049
       
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
22 841
 
31 438
 
-8 597
Oma pääoma yhteensä 22 841 31 438 -8 597
       
Pitkäaikaiset velat      
Pitkäaikaiset korolliset velat 1 761 8 168 -6 407
Pitkäaikaiset korottomat velat 402 411 -9
Laskennallinen verovelka 440 377 63
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 11 105 11 11 094
Ostovelat ja muut korottomat velat 11 920 11 098 822
       
Velat yhteensä 25 628 20 064 5 564
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 48 468 51 502 -3 034

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osakepää
oma
Muut rahastot SVOP-rahas
to
Muunto-erot Voittovarat Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2012  
2 141
 
30
 
8 488
 
4 204
 
20 255
 
35 118
             
Laaja tulos 0 0 0 133 2 031 2 164
Muut erät 0 15 0 0 89 104
Osingonjako           -5 948
             
Oma pääoma 31.12.2012  
2 141
 
45
 
8 488
 
4 337
 
16 427
 
31 438
             
Oma pääoma 1.1.2013  
2 141
 
45
 
8 488
 
4 337
 
16 427
 
31 438
             
Laaja tulos 0 0 0 -2 174 3 080  906
Muut erät 0 27 0 0 -14 14
Ylimääräinen pääomanpalautus      
 
-5 948
     
 
-5 948
Osingonjako         -3 569 -3 569
             
Oma pääoma 31.12.2013  
2 141
 
72
 
2 539
 
2 164
 
15 924
 
22 841

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

  1.1. – 31.12.
2013
1.1. –
31.12.
2012
Muutos
     
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 3 080 2 031 1 049
Oikaisut tilikauden voittoon 4 088 7 170 -3 082
Käyttöpääoman muutos 1 658 1 223 435
       
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 8 826 10 424 -1 598
Maksetut korot -213 -259 46
Saadut korot 39 80 -41
Muut rahoituserät -196 -155 -41
Maksetut verot -668 -1 897 1 229
       
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 7 788 8 193 -405
       
Investointien nettorahavirrat    
Hankitut liiketoiminnot 0 0 0
Myydyt liiketoiminnot 0 0 0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-2 767
 
-2 846
 
79
Hyödykkeiden luovutustulot 0 16 -16
       
Investointien nettorahavirrat -2 767 -2 830 63
       
Rahoituksen rahavirrat      
Maksullinen osakeanti 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 000 0 -5 000
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 9 700 0 9700
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos -11 -10 -1
Ylimääräinen pääomanpalautus -5 948 0 -5 948
Maksetut osingot -3 569 -5 948 2 379
Rahoituksen nettorahavirrat -4 828 -5 958 1 130
       
Rahavarojen muutos 193 -595 788
       
Rahavarat tilikauden alussa 9 245 9 840 -595
Rahavarojen muutos 193 -595 788
Rahavarat tilikauden lopussa 9 438 9 245 193

 

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  IV/
2013
III/
2013
II/
2013
I/
2013
 
IV/
2012
III/
2012
II/
2012
I/
2012
                 
Liikevaihto 17 770 17 075 17 548 16 897 18 634 17 054 19 791 20 519
Materiaalit ja palvelut  
-6 443
 
-6 709
 
-6 455
 
-6 430
 
-7 670
 
-6 706
 
-7 491
 
-8 119
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
-5 388
 
 
-4 983
 
 
-5 448
 
 
-5 309
 
 
-5 095
 
 
-4 422
 
 
-5 942
 
 
-5 618
Poistot ja arvonalentumiset  
-683
 
-650
 
-684
 
-673
 
-3 304
 
-619
 
-723
 
-742
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 035
 
-3 731
 
-3 510
 
-3 981
 
-4 345
 
-4 052
 
-4 209
 
-4 452
Liiketoiminnan muut tuotot  
267
 
79
 
159
 
163
 
173
 
107
 
390
 
240
                 
Liikevoitto 1 486 1 081 1 609 666 -1 608 1 362 1 816 1 828
                 
Rahoitustuotot ja -kulut  
9
 
-271
 
-48
 
24
 
-109
 
-206
 
-30
 
-83
                 
Tulos ennen veroja  
1 495
 
810
 
1 562
 
691
 
-1 717
 
1 156
 
1 786
 
1 745
 
Tuloverot
 
-705
 
-237
 
-399
 
-136
 
246
 
-266
 
-485
 
-435
                 
 
Tilikauden tulos
 
790
 
573
 
1 162
 
555
 
-1 471
 
890
 
1 302
 
1 310
                 
Tulos/osake, euroa  
0,07
 
0,05
 
0,10
 
0,05
 
-0,12
 
0,07
 
0,11
 
0,11
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,07
 
 
0,05
 
 
0,10
 
 
0,05
 
 
-0,12
 
 
0,07
 
 
0,11
 
 
0,11
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton                
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu,      
 
 
         
1.000 kpl 11 897 11 897
 
11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin  
417
 
427
 
427
 
436
 
431
 
433
 
435
 
428

 

 

                                 

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  31.12.2013 31.12.2012
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 783
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
810
 
1 061
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 994 2 404
     
Muut vastuut 6 6

 

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  31.12.2013 31.12.2012
     
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 5 000 5 000
Ostetut korko-optiot 0 0

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1. - 31.12.
2013
1.1. –
31.12.
2012
Muutos %
       
Liikevaihto 69 290 75 998 -8,8
Liikevoitto 4 843 3 399 42,5
% liikevaihdosta 7,0 4,5  
Tulos ennen veroja 4 557 2 971 43,4
% liikevaihdosta 6,6 3,9  
Tilikauden tulos 3 080 2 031 51,6
% liikevaihdosta 4,4 2,7  
       
Oma pääoma 22 841 31 438 -27,3
Korolliset velat 12 866 8 179 57,3
Rahavarat 9 438 9 245 2,1
Korolliset nettovelat 3 428 -1 066 421,5
Sijoitettu pääoma 35 707 39 617 -9,9
Oman pääoman tuotto, % 11,3 6,1  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,0 8,4  
Omavaraisuus, % 47,2 61,0  
Velkaantumisaste, % 15,0 -3,4  
       
Bruttoinvestoinnit 2 767 2 846 -2,8
% liikevaihdosta 4,0 3,7  
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 511 1 606 -5,9
% liikevaihdosta 2,2 2,1  
       
Konsernin tilauskanta 10 458 10 677 -2,1
       
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,26 0,17 52,9
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,26 0,17 52,9
Oma pääoma/osake, euroa 1,92 2,64 -27,3
       
Osakkeiden määrä 1.000 kpl      
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897  
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897  
       
Henkilöstö keskimäärin 427 431  

 

 

Tilinpäätös on tarkastettu ja tilintarkastuskertomus on annettu.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.3.2014 klo 10.30 alkaen Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2014

Vuoden 2013 vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkopalvelussa torstaina 6.3.2014 osoitteessa www.exelcomposites.com.

Vuoden 2014 osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 7.5.2014, tammi-kesäkuulta 24.7.2014 ja tammi-syyskuulta 4.11.2014.

 

TIEDOTUSTILAISUUS

Exel Composites järjestää tänään keskiviikkona 12.2.2014 tilinpäätöstä käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30 Scandic Hotel Marskin Neptun-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

 

Vantaalla 12.2.2014

 

Exel Composites Oyj                                  Riku Kytömäki

Hallitus                                                       toimitusjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Downloads

PDF