Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2023: Q3 2023 liikevaihto 20,5 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto -1,2 miljoonaa euroa

EXEL COMPOSITES OYJPÖRSSITIEDOTE3.11.2023 klo 9.00

Q3 2023 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 6,7 prosenttia 22,8 miljoonaan euroon (Q3 2022: 24,5)
  • Liikevaihto laski 39,2 prosenttia 20,5 miljoonaan euroon (33,8)
  • Oikaistu liikevoitto laski -1,2 miljoonaan euroon (1,8) ja oikaistu liikevoittoprosentti -5,9 (5,4) prosenttiin
  • Liikevoitto laski -0,7 miljoonaan euroon (1,7) ja liikevoittoprosentti -3,2 (5,0) prosenttiin
  • Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (0,18)

Q1-Q3 2023 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 24,8 prosenttia 74,6 miljoonaan euroon (Q1-Q3 2022: 99,1)
  • Liikevaihto laski 29,5 prosenttia 74,7 miljoonaan euroon (106,0)
  • Oikaistu liikevoitto laski -1,1 miljoonaan euroon (7,1) ja oikaistu liikevoittoprosentti -1,5 (6,7) prosenttiin
  • Liikevoitto laski -1,2 miljoonaan euroon (4,7) ja liikevoittoprosentti -1,6 (4,4) prosenttiin
  • Osakekohtainen tulos oli -0,30 euroa (0,51)

Ohjeistus koko vuodelle 2023

Exel Composites alensi koko vuoden 2023 ohjeistustaan liikevaihdon osalta 19.10.2023. Muutos ohjeistuksessa johtui haastavan markkinaympäristön ja monien komposiittituotteiden ja -ratkaisujen heikon kysynnän jatkumisesta vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Exel Composites arvioi, että vuonna 2023 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto laskevat merkittävästi verrattuna vuoteen 2022. Aikaisemmin Exel Composites arvioi, että vuonna 2023 liikevaihto laskee ja oikaistu liikevoitto laskee merkittävästi vuodesta 2022.

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg

 

Heikko markkinatilanne vaikutti liikevaihtoon

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme laski 39 prosenttia 20,5 miljoonaan euroon (33,8) vuoden takaisesta vertailukaudesta. Liikevaihdon laskun taustalla oli ennen kaikkea suurten tilausten puuttuminen Pohjois-Amerikan tuulivoimamarkkinalla sekä asiakkaisiimme vaikuttanut globaalin kysynnän yleinen hidastuminen. Sama kehityssuunta näkyi melkein kaikilla maantieteellisillä alueilla ja asiakastoimialoilla.

 

Kesän aikana markkinalla oli nähty joitain positiivisia merkkejä, minkä takia odotimme asiakaskysynnän palaavan taas korkeammalle tasolle. Globaalin valmistusteollisuuden toimitukset olivat kuitenkin yhä vastatuulessa kolmannella vuosineljänneksellä.

 

Vaikka asiakasaktiivisuus on kasvanut vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, yleinen taloustilanne on vaikuttanut tilausten ajoituksiin sekä tiettyjen suurten hankkeiden tilausaikatauluihin. Tämän seurauksena Exelin saamat tilaukset laskivat vertailukaudesta 6,7 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä ja tilausten odotetaan jatkuvan hitaina vuoden loppuun asti.

 

Positiivinen rahavirta oikaistusta liiketappiosta huolimatta

Kolmannella vuosineljänneksellä oikaistu liiketuloksemme laski -1,2 miljoonaan euroon (1,8) alhaisemman liikevaihdon takia. Jatkoimme neljänneksen aikana aktiivisia toimia kustannusten laskemiseksi. Kiinteät kustannukset laskivat vertailukaudesta alhaisempien henkilöstökulujen takia, mikä johtui vuoden 2023 aikana tehdyistä määrätietoisista sopeuttamistoimenpiteistä.

 

Jatkoimme onnistuneesti käyttöpääoman ja varastotasojen alentamista, mikä johti 1,2 miljoonan euron positiiviseen liiketoiminnan nettorahavirtaan.

 

Tuotannon kehittäminen jatkui

Olemme aiemmin kertoneet rakentavamme Intiaan uutta tuotantolaitosta. Rakennustyöt ovat edistyneet hyvin ja tehdasrakennuksen pystyttäminen alkoi aikataulussa. Uusi tuotantolaitos optimoidaan tuulivoimateollisuuden asiakkaiden palvelemiseen sekä Intiassa että globaalisti. Jatkamme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa kerryttääksemme tilauskantaa sekä varmistaaksemme oman valmiutemme käynnistää tuotanto nopeasti.

 

Iso-Britannian Runcornin tehtaan tuotantolinjoista suurin osa on nyt suljettu ja loppu pultruusiotuotannosta siirretään muutaman seuraavan viikon aikana. Tehdaskiinteistön myynti etenee hyvin ja odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2024 aikana.

 

Näkymät vuodelle 2023

Tiedotimme aiemmin muuttavamme ohjeistustamme vuodelle 2023. Päivitetyssä ohjeistuksessa arviomme, että Exelin liikevaihto ja oikaistu liikevoitto laskevat merkittävästi verrattuna vuoteen 2022. Ohjeistuksen lasku johtui yleisesti alhaisemmista tilausten määrästä kaikissa liiketoiminnoissamme sekä tiettyjen suurten tilausten lykkäytymisestä, myös tuulivoimamarkkinalla.

 

Exelin uusi strategia saanut positiivista palautetta, strategian toteutus aloitettu

2.10.2023 julkaisimme Exel Compositesin muutosstrategian, joka perustuu vastuullisuuteen, asiakasarvoon ja kunnianhimoiseen käytännön toteutukseen. Strategian toimeenpanon myötä Exelistä tulee entistä integroidumpi pultruusiomenetelmällä valmistettujen komposiittiratkaisujen suunnittelija ja valmistaja sekä volyymiratkaisuihin että asiakkaille räätälöityihin sovelluksiin. Strategia on kunnianhimoinen ja sen myötä voimme saavuttaa yli 200 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon sekä kaksinumeroisen liikevoittoprosentin seuraavien viiden vuoden aikana.

 

Uusi strategiamme nojaa neljään keskeiseen pilariin ja tunnistamiimme houkutteleviin kasvualueisiin.

 

Ensinnäkin haemme orgaanista kannattavaa kasvua suurissa ja nopeasti kasvavissa energiamuutokseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvissä sovelluksissa. Näemme markkinalla vahvaa kysyntää tuotteille, joita tarvitaan sähköistämiseen, ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämiseen sekä energiatehokkaisiin rakennuksiin ja kuljetuksiin. Hyödyntääksemme näitä mahdollisuuksia, käytämme hyväksemme Exelin vahvuuksia: asiantuntemustamme komposiiteissa, ketteryyttämme, itsenäisyyttämme sekä kykyämme hyödyntää pultruusiosovelluksia monipuolisesti.

 

Toiseksi keskitymme asiakasarvon kasvattamiseen auttamalla asiakkaitamme valitsemaan komposiitteja osaksi heidän sovelluksiaan sekä tarjoamme heille teknistä tukea, tuotteistamisosaamista ja jälkiprosessointia.

 

Kolmanneksi uudistamme organisaatiomme kannattavuuden parantamiseksi. Tulemme muuttamaan yhtiötämme nopeasti ja määrätietoisesti. Uskomme, että tällä toimialalla kasvu on mahdollista saavuttaa korkeilla katteilla, ja meillä Exelissä on tästä jo onnistuneita esimerkkejä.

 

Kannattava liiketoiminta pultruusiomenetelmällä valmistetuissa komposiiteissä edellyttää asiantuntemusta, toiminnan selvää fokusointia sekä kapasiteetin oikeaa mitoittamista asiakaskysynnän mukaan. Vain näin voidaan varmistaa, että tehtaamme työstävät koko ajan oikean määrän raaka-ainetta samalla kun hyödynnämme ainutlaatuisia kyvykkyyksiämme koko prosessiin.

 

Osana kolmatta pilaria muutamme myös toimintamalliamme jakamalla Exelin kahteen liiketoimintayksikköön, joista toinen keskittyy volyymiratkaisuihin ja toinen räätälöityihin ratkaisuihin. Tämä muutos yksinkertaistaa rakennettamme selvästi ja mahdollistaa resurssien paremman ja nopeamman kohdistamisen näissä liiketoiminnoissa.

 

Olemme myös tiedottaneet, että arvioimme uusiksi tuotantoperiaatteitamme ja käynnistämme kolmella tehtaallamme strategisen arvioinnin.

 

Neljäs pilari on kunnianhimoiset tavoitteemme ja niiden määrätietoinen toimeenpano. Tiedotimme 19.10. saaneemme valmiiksi ensimmäisen strategisen arvioinnin koskien Yhdysvaltojen toimintojen ja tehtaan muutosta. Yhdysvaltain toimintojen merkittävän uudellenjärjestelyn, kiinteiden kustannusten alentamisen ja toiminnan painopisteen muuttamisen avulla uskomme saavamme enemmän tilauksia tältä maailman suurimmalta komposiittimarkkinalta. Hyödynnämme tässä Exelin vahvaa osaamista komposiittiputkissa, sähköistämiseen liittyvissä tuotteissa sekä rakennus- ja infrastruktuuritoimialojen sovelluksissa.

 

Työntekijämme, asiakkaamme ja sijoittajat ovat ottaneet uuden strategiamme hyvin vastaan, ja tämä vahvistaa entisestään sitoutumistamme sen tehokkaaseen toteuttamiseen.

 

Toivomme näkevämme teidät pääomamarkkinapäivässämme 13.11.2023. Kerromme silloin Exelin uudesta strategiasta ja jännittävästä tulevaisuudestamme tarkemmin.

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

Q3

Q3

Muutos

Q1-Q3

Q1-Q3

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2023

2022

%

2023

2022

%

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

20 538

33 789

-39,2

74 741

106 004

-29,5

136 988

Liikevoitto

-655

1 683

-138,9

-1 187

4 717

-125,2

3 002

% liikevaihdosta

-3,2

5,0

 

-1,6

4,4

 

2,2

Oikaistu liikevoitto 1)

-1 206

1 815

-166,5

-1 136

7 111

-116,0

8 029

% liikevaihdosta

-5,9

5,4

 

-1,5

6,7

 

5,9

Tulos ennen veroja

-421

3 225

-113,1

-2 593

8 676

-129,9

3 600

% liikevaihdosta

-2,1

9,5

 

-3,5

8,2

 

2,6

Tilikauden tulos

-639

2 052

-131,2

-3 712

5 971

-162,2

2 145

% liikevaihdosta

-3,1

6,1

 

-5,0

5,6

 

1,6

Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta

-581

2 086

-127,9

-3 564

6 074

-158,7

2 293

% liikevaihdosta

-2,8

6,2

 

-4,8

5,7

 

1,7

Oma pääoma

23 578

34 894

-32,4

23 578

34 894

-32,4

30 385

Korolliset velat

50 475

47 607

6,0

50 475

47 607

6,0

48 498

Rahavarat

17 823

10 012

78,0

17 823

10 012

78,0

17 397

Korolliset nettovelat

32 652

37 595

-13,1

32 652

37 595

-13,1

31 101

Sijoitettu pääoma

74 053

82 501

-10,2

74 053

82 501

-10,2

78 883

Oman pääoman tuotto, %

-10,7

24,3

-144,1

-18,3

24,1

-176,1

7,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-3,3

8,1

-141,1

-1,9

7,6

-125,5

3,7

Omavaraisuusaste, %

23,3

31,0

-25,0

23,3

31,0

-25,0

26,9

Velkaantumisaste, %

138,5

107,7

28,5

138,5

107,7

28,5

102,4

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat

1 172

2 590

-54,8

3 692

2 406

53,4

6 767

Investointien nettorahavirta

-614

143

-529,1

-2 211

-1 949

13,4

2 018

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen

633

1 527

-58,6

2 708

3 441

-21,3

4 592

% liikevaihdosta

3,1

4,5

 

3,6

3,2

 

3,4

Tutkimus- ja kehitysmenot

813

865

-6,0

2 745

2 576

6,6

3 426

% liikevaihdosta

4,0

2,6

 

3,7

2,4

 

2,5

Saadut tilaukset 2)

22 834

24 475

-6,7

74 559

99 090

-24,8

124 735

Konsernin tilauskanta

28 474

34 607

-17,7

28 474

34 607

-17,7

29 110

Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa

-0,05

0,18

-127,9

-0,30

0,51

-158,7

0,19

Oma pääoma/osake, euroa

1,96

2,90

-32,22

1,96

2,90

-32,22

2,53

Osakekurssi keskimäärin, euroa

3,47

6,19

-44,0

4,03

6,63

-39,2

6,30

Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl

11 854

11 854

0,0

11 854

11 849

0,0

11 850

Henkilöstö keskimäärin

642

720

-10,9

679

736

-7,7

732

Henkilöstö kauden lopussa

639

724

-11,7

639

724

-11,7

721

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut
2) Voi sisältää vuosineljänneksen aikana tulleita tilausten peruutuksia

Liikevaihto asiakastoimialoittain

 

Q3

Q3

Muutos

Q1-Q3

Q1-Q3

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2023

2022

%

2023

2022

%

2022

Rakennukset ja infrastruktuuri

5 671

7 808

-27,4

19 929

24 397

-18,3

32 456

Välineet ja muu teollisuus

3 972

5 567

-28,7

14 581

18 781

-22,4

23 127

Tuulivoima

2 129

8 031

-73,5

5 865

21 273

-72,4

26 765

Koneet ja sähkö

3 432

4 952

-30,7

12 112

14 522

-16,6

19 705

Kuljetus

3 138

3 743

-16,2

11 035

14 046

-21,4

17 380

Puolustus

1 379

1 954

-29,4

6 880

5 598

22,9

7 524

Telekommunikaatio

818

1 735

-52,9

4 339

7 387

-41,3

10 031

Yhteensä

20 539

33 790

-39,2

74 741

106 004

-29,5

136 988

Liikevaihto alueittain 1)

 

Q3

Q3

Muutos

Q1-Q3

Q1-Q3

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2023

2022

%

2023

2022

%

2022

Eurooppa

12 961

18 056

-28,2

50 592

58 390

-13,4

76 651

Pohjois-Amerikka

4 270

9 764

-56,3

13 918

29 630

-53,0

37 272

Aasia-Tyynimeri

2 545

5 734

-55,6

8 577

15 887

-46,0

20 930

Muu maailma

763

236

222,9

1 654

2 097

-21,1

2 135

Yhteensä

20 539

33 790

-39,2

74 741

106 004

-29,5

136 988

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan

 

Liikevoitto

Konsernin liikevoitto laski -0,7 miljoonaan euroon (1,7) vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä ja liikevoittoprosentti oli -3,2 % (5,0 %). Oikaistu liikevoitto oli -1,2 miljoonaa euroa (1,8) ja oikaistu liikevoittoprosentti oli -5,9 % (5,4 %). Runcorniin liittyvät varausten purkamiset paransivat vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa verrattuna oikaistuun liikevoittoon.

Rahoitusasema

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa vuonna 2023 oli 3,7 miljoonaa euroa (2,4). Investointien nettorahavirta yhteensä oli -2,2 miljoonaa euroa (-1,9). 

30.9.2023 yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä yritystodistusten kattamiseksi.

Muutoksia konsernin johtoryhmässä

Henkilöstöjohtaja Johanna Tuomisto nimitettiin yhtiön johtoryhmään 1.9.2023 alkaen.

Raportointikauden tapahtumat

Suurin osa pultruusiotuotannon siirtämiseen liittyvistä toimista Iso-Britannian Runcornin tehtaalta on saatu päätökseen kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä ja loppu pultruusiotuotannosta siirretään muutaman seuraavan viikon aikana. Toimenpiteet tehdaskiinteistön myymiseksi jatkuivat.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Uusi strategia

2.10. 2023 Exel Composites julkaisi muutosstrategian saavuttaakseen kannattavaa kasvua. Exel tähtää integroidummaksi pultruusiomenetelmällä valmistettujen komposiittiratkaisujen suunnittelijaksi ja valmistajaksi sekä volyymiratkaisuihin että asiakkaille räätälöityihin sovelluksiin. Exel järjestäytyy kahteen asiakaskeskeiseen liiketoimintayksikköön, joista toinen keskittyy volyymiratkaisuihin ja toinen räätälöityihin ratkaisuihin. Tehdasverkosto järjestetään uusien liiketoimintayksiköiden tarpeiden mukaisesti. Osana tehdasverkoston uudelleenarviointiprosessia, Exel suunnittelee strategisen selvitystyön aloittamista kolmella tehtaallaan määritelläkseen niiden roolin ja tarpeellisuuden uudessa toimintamallissa. Kahden erillisen liiketoimintayksikön uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta alkaen.

 

19.10.2023 Exel Composites julkaisi, että se on saanut päätökseen strategisen selvitystyön ensimmäisellä tehtaalla. Exel on päättänyt muuttaa toimintojansa ja tehdastaan Yhdysvalloissa. Jatkossa Yhdysvalloissa valmistetaan räätälöityjä pull-windingmenetelmällä valmistettuja putkia ja pultruusiomenetelmällä valmistettuja asiakaskohtaisesti suunniteltuja komposiittiprofiileja Pohjois-Amerikan markkinoille. Yhdysvaltojen toimintojen uudelleenjärjestämisen odotetaan johtavan noin 3,0 miljoonan euron vuosittaiseen kustannussäästöön. Exel tekee 4,3 miljoonan euron alaskirjauksen vuoden 2023 neljännen vuosineljännekselle vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

3.10.2023 Exel Composites tiedotti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on nimitetty Markus Lindqvist (Aktia Mikro Markka), Kalle Saariaho (OP-Rahastoyhtiö), Esko Torsti (Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö), Petteri Vaarnanen (Sp-Rahastoyhtiö) sekä asiantuntijajäsenenä Jouni Heinonen (hallituksen puheenjohtaja, Exel Composites Oyj).

 

Nimeämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomistajat määräytyivät Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluetteloon 30.9.2023 rekisteröitynä olevien omistustietojen perusteella.

 

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

 

Vantaalla, 3.11.2023

 

Exel Composites Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q3 2023 tulokseen liittyvän tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30. Osallistuaksesi verkossa järjestettävään tilaisuuteen ilmoittaudu etukäteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen investor@exelcomposites.com.

Lisätietoja:

Sanna Ahvenniemi, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 864 3000, Sanna.ahvenniemi@exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

 

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

 

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

 

Exel Composites Oyj

 

Downloads

Exel_Q3 2023_FI