Exel Compositesin tilinpäätöstiedote 2020: Vahva tilauskertymä Q4:lla 2020, 2021 alkaa korkealla tilauskannalla

EXEL COMPOSITES OYJ – – – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE – – – 18.2.2021 – 09:00

Q4 2020 lyhyesti 

 • Saadut tilaukset kasvoivat 5,7 prosenttia 33,4 miljoonaan euroon (Q4 2019: 31,7). 
 • Liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia 27,5 miljoonaan euroon (26,6). 
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,7 miljoonaan euroon (1,3) ja oli 9,9 prosenttia liikevaihdosta (4,9).
 • Liikevoitto kasvoi 2,7 miljoonaan euroon (1,1) ja oli 9,9 prosenttia liikevaihdosta (4,1).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,03).

Q1-Q4 2020 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 4,2 prosenttia 115,4 miljoonaan euroon (Q1-Q4 2019: 110,7). 
 • Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia 108,6 miljoonaan euroon (103,8). 
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 9,7 miljoonaan euroon (7,2) ja oli 8,9 prosenttia liikevaihdosta (6,9).
 • Liikevoitto kasvoi 9,4 miljoonaan euroon (5,1) ja oli 8,7 prosenttia liikevaihdosta (4,9).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,20).

Osingonjakoesitys

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,20 euroa (0,18) osakkeelta.

Ohjeistus koko vuodelle 2021

Exel Composites arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2020.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Exel Compositesille vuosi 2020 päättyi vahvana. Sekä oikaistu liikevoitto että liikevaihto kasvoivat edellisvuodesta. Lisäksi vuoden 2020 tilauskertymä parani ja tilauskanta oli korkealla tasolla yleisen kysynnän piristyessä loppuvuonna. Vuonna 2020 liiketoiminnan kassavirta kasvoi edellisvuodesta. 

Kaiken kaikkiaan Exel on toistaiseksi selviytynyt Covid-19-pandemiasta hyvin. Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Suurimmaksi osaksi tehtaamme ovat toimineet vuoden aikana lähes normaalisti käyttöön otettujen turvallisuustoimenpiteiden puitteissa. Monet tuotantolaitoksistamme sijaitsevat etäällä tiheään asutuista alueista, mikä on vähentänyt pandemian vaikutusta yhtiöön. Ennakoivien ja lieventävien toimenpiteiden ansiosta emme ole kärsineet merkittävästä henkilöstö- tai materiaalivajeesta pandemian takia. Olen erityisen iloinen siitä, että eri asiakastoimialoille ja maantieteellisille alueille hajautettu strategiamme on ollut meille suureksi eduksi näinä vaikeina aikoina ja pienentänyt joidenkin asiakkaiden kohdalla tapahtuneiden äkillisten pudotusten vaikutusta kysynnässä.

Vuoden neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi rakennukset ja infrastruktuuri- sekä puolustus- asiakastoimialojen tukemana. Koko vuoden näkökulmasta konsernin liikevaihtoon vaikutti merkittävästi volyymikasvu puolustuksen- ja tuulivoiman- asiakastoimialoilla. Olen tähän saavutukseen erittäin tyytyväinen, sillä ne kertovat strategiamme menestyksekkäästä toteutuksesta. Tuulivoima on yksi strategisista painopistealueistamme ja se jatkaa kasvuaan suurimpana asiakastoimialanamme. Myös muut strategiset painopistealueet toivat kasvua: puolustustoimialalle menevät naamioverkkojen tukivarret ja  infraan lukeutuvat sähkönjohtimien ytimet ovat hyviä esimerkkejä useampien vuosien mittavan tuotekehityksen tuloksista. Johdinytimet ovat määrätietoisen ja pitkäjänteisen tuotekehityksen tulos ja teknologinen läpimurto, joka auttaa nostamaan runkoverkon kapasiteettia sähkönsiirrossa. Naamioverkkojen tukivarret taas ovat esimerkki siitä, miten Exelin maailmanlaajuinen tuotantoverkosto ja läsnäolo ovat mahdollistaneet ristiin myynnin konsernin sisällä. Lisäksi nämä asiakastoimialat ovat kärsineet vähemmän Covid-19-pandemian negatiivista vaikutuksista. Kuljetusasiakastoimialaan pandemia taas on vaikuttanut selvästi negatiivisesti ja liikevaihto tällä toimialalla laski neljännellä vuosineljänneksellä sekä vuonna 2020. 

Maantieteellisesti tarkasteltuna liikevaihto kasvoi Aasian-Tyynenmeren alueella sekä Euroopassa vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä.  Vuonna 2020, Aasian-Tyynenmeren alue kasvoi voimakkaasti siinä missä Euroopassa kasvua oli hieman. Pohjois-Amerikassa neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski lähes kaikilla asiakastoimialoilla pääasiassa Covid-19-pandemian vuoksi.

Pandemian moninaisista vaikutuksista huolimatta oikaistu liikevoitto kasvoi vuonna 2020 36 prosenttia edellisvuodesta. Neljännellä vuosineljänneksellä oikaistu liikevoitto yli kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tämä vahva positiivinen kehitys heijastelee vuonna 2019 läpiviedyn kustannussäästöohjelman tulosvaikutuksia, yleisesti suotuisaa myyntimixiä ja vuoden aikana tehtyjä toiminnan tehokkuusparannuksia konsernissa. Pystyimme myös hyödyntämään asemaamme kasvavana globaalina ostajana pandemian heikentämässä materiaalimarkkinassa. 

Vuosi 2020 jää historiaan monin tavoin poikkeuksellisena vuotena. Pandemia tulee varjostamaan globaalia liiketoimintaympäristöä myös vuonna 2021, mutta rokotusohjelmien odotetaan kuitenkin helpottavan tilannetta. Pandemiasta huolimatta lähtökohtamme vuoteen 2021 ovat hyvät korkean tilauskannan ansiosta. Haluan kiittää lämpimästi työntekijöitämme hyvin tehdystä työstä sekä asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme erinomaisesta yhteistyöstä. Pysytään terveinä ja turvassa, ja tehdään vuodesta 2021 vielä parempi!

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Q4Q4MuutosQ1-Q4Q1-Q4Muutos
Tuhatta euroa20202019%20202019%
Liikevaihto27 50826 5853,5108 595103 7844,6
Liikevoitto2 7321 085151,99 4175 08785,1
% liikevaihdosta9,94,18,74,9
Oikaistu liikevoitto 1)2 7321 300110,19 7087 16035,6
% liikevaihdosta9,94,98,96,9
Tulos ennen veroja1 507277444,27 1243 88583,4
% liikevaihdosta5,51,06,63,7
Tilikauden tulos1 098364201,85 3682 397124,0
% liikevaihdosta4,01,44,92,3
Oma pääoma28 88026 3029,828 88026 3029,8
Korolliset velat43 14037 16316,143 14037 16316,1
Rahavarat11 9746 93072,811 9746 93072,8
Korolliset nettovelat31 16730 2343,131 16730 2343,1
Sijoitettu pääoma72 02163 46613,572 02163 46613,5
Oman pääoman tuotto, %15,55,6179,319,59,2111,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %15,46,9125,114,18,664,5
Omavaraisuus, %30,230,9-2,430,230,9-2,4
Velkaantumisaste, %107,9114,9-6,1107,9114,9-6,1
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat4 6743 45535,314 0069 03055,1
Investointien nettorahavirta -3 277-1 83978,2-12 849-6 087111,1
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen3 3211 417134,313 2206 262111,1
% liikevaihdosta12,15,312,26,0
Tutkimus- ja kehitysmenot86669923,92 8842 8511,2
% liikevaihdosta3,12,62,72,7
Saadut tilaukset33 44531 6505,7115 373110 6934,2
Konsernin tilauskanta36 54430 39120,236 54430 39120,2
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa0,090,03201,60,450,20123,8
Oma pääoma/osake, euroa2,442,239,712,442,239,73
Osakekurssi keskimäärin, euroa5,554,5422,25,554,5422,2
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl11 83011 8200,111 82811 8200,1
Henkilöstö keskimäärin 6746562,76656590,9
Henkilöstö kauden lopussa6746484,06746484,0

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut.  

Tulosjulkistusajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

Exel Composites julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2021:

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020: 18.2.2021
 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 30.4. 2021
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 20.7.2021
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu: 4.11.2021

Vuositilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2020 julkaistaan 2.3.2021 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.Varsinainen yhtiökokous pidetään 23.3.2021 kello 9:00 Exel Compositesin tiloissa osoitteessa Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain yhtiön nimeämän asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. 

Yhtiökokouksen jälkeen 23.3.2021 klo 10:30 Exel Composites järjestää osakkeenomistajille virtuaalisen tilaisuuden, jossa esitellään yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus. Ilmoittautumisohjeet tähän tilaisuuteen löytyvät Exel Compositesin yhtiökokouskutsun C-osiosta kohdasta 5 ja yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.exelcomposites.com.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää tilinpäätöstiedotetta tammi-joulukuulta 2020 käsittelevän tiedotustilaisuuden torstaina 18.2.2021 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

Vantaalla, 18.2.2021

Exel Composites Oyj
Hallitus

Downloads

Exel Compositesin tilinpäätöstiedote 2020