Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ – – PÖRSSITIEDOTE – – 4.4.2017 klo 14:00

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2017. Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Osingonjako
Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2017.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen: Petri Helsky, Reima Kerttula ja Jouko Peussa. Uusiksi jäseniksi valittiin Kai Kauto ja Helena Nordman-Knutson. Hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät osoitteestawww.exelcomposites.com.  

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 41 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 36 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 19 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 18 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 6.4. - 27.4.2017 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 16 400 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7 600 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Tilintarkastaja
Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2018 asti. Valtuutuspäätös on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkopalvelussa osoitteessawww.exelcomposites.com.

Nimitystoimikunta 
Yhtiökokous päätti asettaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 30.9.2017 rekisteröitynä olevien omistustietojen perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (liputusvelvollinen osakkeenomistaja), otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoamisessa, mikäli he ilmoittavat osakeomistuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään 30.9.2017 mennessä. Mikäli osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suurimmalle omistajalle. 

Toimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessawww.exelcomposites.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessawww.exelcomposites.com18.4.2017 alkaen.

Vantaalla, 4.4.2017

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com   

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com