Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 25.3.2022 klo 11.00

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2022 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli palkitsemisraportin 2021 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021.

Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan 0,20 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

Osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 8.9.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 15.9.2022.

Osingon toinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 8.12.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 15.12.2022.

Lisäksi hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon kahdelle maksuerälle uudet osingonmaksun täsmäytyspäivät ja maksupäivät, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jouni Heinonen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Reima Kerttula.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa/vuosi ja lisäksi 1 500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 21 000 euroa/vuosi ja lisäksi 1 000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Lisäksi toimikuntien puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600 000 yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutuspäätös on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutuspäätös on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Vantaalla, 25.3.2022

Exel Composites Oyj
Hallitus

Downloads

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset