Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 10.5.2023 klo 14.00

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 10.5.2023 Scandic Marina Congress Centerissä Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2022.

 

Osingonjako

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti, varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.9.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.9.2023.

 

Hallitus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Jouni Heinosen, Petri Helskyn, Helena Nordman-Knutsonin, Jouko Peussan ja Kirsi Sormusen toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jouni Heinosen.

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa (edellisvuonna 45 000 euroa) ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 21 000 (21 000) euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävistä sekä kullekin muulle hallituksen jäsenelle 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävästä. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 (1 500) euron suuruinen kokouspalkkio kustakin komitean kokouksesta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina.

 

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 600 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.

 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka yhtiöllä pidettäviksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

 

Valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 379 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 20,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja/tai enintään 600 000 yhtiön omaa osaketta.

 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella annettavia osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää.

 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com viimeistään 24.5.2023.

 

Vantaalla, 10.5.2023

 

 

Exel Composites Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Mikko Rummukainen, talousjohtaja

puh. 040 566 2623

mikko.rummukainen@exelcomposites.com

 

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

 

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

 

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 700 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

 

Exel Composites Oyj