EXEL HAKEE VUODEN 2001 B-OPTIO-OIKEUKSIE

EXEL OYJ     PÖRSSI-ILMOITUS  22.10.2003 klo 12.30 1 (5)

EXEL HAKEE VUODEN 2001 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN
PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

Exel Oyj hakee vuoden 2001 B-optio-oikeuksien ottamista Helsingin
Pörssin päälistalle 27.10.2003 alkaen.

B-optio-oikeuksia on yhteensä 185.000 kappaletta. Kukin B-optio-
oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Exel Oyj:n
osakkeen. Yhteensä B-optio-oikeuksilla voi merkitä enintään
185.000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta B-optio-oikeuksilla
on 9,72 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain
maksettavat osingot.

Osakkeiden merkintäaika B-optio-oikeuksilla alkoi 1.10.2003 ja
päättyy 30.4.2006.

Mäntyharjulla 22.10.2003


EXEL OYJ

Ari Jokelainen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh. 050 590 6750
Talousjohtaja Markku Herranen, Exel Oyj, puh. 050 590 6758

Internet: www.exel.net

Liitteet:
Optio-oikeuksien 2001 ehdot

EXEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2001

Exel Oyj:n (Exel tai yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 28.3.2001
päättänyt optio-oikeuksien antamisesta Exel-konsernin
avainhenkilöille ja Exel Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle
seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan 370.000 kpl, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 370.000 Exel Oyj:n osaketta.

2. Optio-oikeudet
                           2 (5)


Optio-oikeuksista 185.000 merkitään kirjaimella A ja 185.000
kirjaimella B. Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen
ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet
annetaan, kun optionsaajalta on saatu hyväksyntä yhtiön tekemään
tarjoukseen.

Optionomistajalle annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun
merkintäaika optioilla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety
arvo-osuusjärjestelmään.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Exel-konsernin avainhenkilöille ja Exel Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle, Pro Stick Oy:lle. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-
oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Pro Stick Oy:lle
annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Exel-
konsernin avainhenkilöille. Exel Oyj:n hallitus päättää
tytäryhtiölle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin
Exel-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen
rekrytoitaville avainhenkilöille.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän
aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta
poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen
aikaisemminkin.

Mikäli optionomistajan työ- tai toimisuhde Exel-konserniin päättyy
ennen 1.10.2003 muusta syystä kuin eläkkeelle siirtymisen tai
kuoleman johdosta, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle
vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2.
mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen
päättymispäivänä ollut alkanut.

Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on
yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu
yhtiölle tai ei, hakea ja saada siirretyksi kaikki
tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet
merkitsijän arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille.

                           3 (5)

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Exel Oyj:n
osakkeen. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,35 euroa. Exel
Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään
370.000 uudella osakkeella eli enintään 129.500 eurolla.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa:

Optio-oikeudella A    1.6.2002 ja
Optio-oikeudella B    1.10.2003.

Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy
30.4.2006.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Exel Oyj:n pääkonttorissa ja
mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet
on maksettava merkittäessä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on:

- optio-oikeudella A Exel Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. – 30.4.2001 lisättynä
kymmenellä (10) prosentilla ja
- optio-oikeudella B Exel Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.10. – 31.10.2001 lisättynä
kymmenellä (10) prosentilla.

Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen vasta-arvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

5. Osakeoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa
ne on merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen
tultua merkityksi kaupparekisteriin.
                           4 (5)

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen
osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia
vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-oikeuden
omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan
kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä
tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä,
merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-
oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-
oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi
olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa
alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa,
muutetaan optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta
vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla
tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan,
varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää
merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen
selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön
tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua,
annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet
hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai
jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-
oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa
tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä
optioita koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy Suomen
osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on
yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja
–velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan, varataan optio-
oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana.
                           5 (5)

Osakkeen vasta-arvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin,
että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu vasta-arvo ja
yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi
osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

8. Riitojen ratkaiseminen

Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaisesti.

9. Muut seikat

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-
osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä
teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optio-
oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat
asiakirjat ovat nähtävissä Exel Oyj:n pääkonttorissa
Mäntyharjulla.