EXEL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODEL

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE 24.2.2004 KLO 11.00  1 (6)

EXEL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

YHTEENVETO
- Liikevaihto kasvoi 57,3 (51.2) milj. euroon eli 12 %
- Liikevoitto oli 5,3 (3,8) milj. euroa, kasvua 41 %
- Tulos ennen veroja kasvoi 4,9 (3,1) milj. euroon, kasvua 56 %
- Osakekohtainen tulos 0,64 euroa (0,42)
- Osinkoehdotus 0,80 (0,20) euroa per osake
- Hyvät alkuvuoden näkymät Nordic Walkingissa sekä profiilituotteissa
- Bekaertin pultruusioliiketoiminnan osto tammikuussa 2004.
Kasvuvaikutuksen arvioidaan olevan noin 13 miljoonaa euroa vuodelle
2004 lisämyynnin ansiosta.

TULOSKEHITYS
Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 57,3 (51,2) milj. euroa.
Konsernin liikevoitto parani merkittävästi 5,3 (3,8) miljoonaan
euroon.

Rahoituskulut laskivat edellisvuodesta päätyen 0,4 (0,7) miljoonaan
euroon johtuen nopeasta lainojen takaisinmaksuohjelmasta, minkä on
mahdollistanut vahva operatiivinen kassavirta. Tulos rahoituserien
jälkeen oli 4,9 (3,1) miljoonaa euroa.

TEOLLISUUS
Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15 % 28,9 (25,1) milj.
euroon. Kasvu tuli GSM- ja 3G-verkkorakentamisen elpymisen
aiheuttamasta nousseesta antenninsuojaprofiilikysynnästä,
ristikkomastojen kasvaneesta myynnistä sekä uusien erikoisprofiilien
kaupallistamisesta.

Teollisuus-liiketoiminnan liikevoitto oli 3,5 (2,7) milj. euroa.
Voimakkaan loppuvuoden myynnin lisäksi kannattavuutta paransivat
sisäisen tehokkuuden parantuminen ja Voerden tehtaan onnistuneet
tuottavuudenparannustoimenpiteet.

BEKAERTIN PULTRUUSIOLIIKETOIMINNAN OSTO
Joulukuussa allekirjoitettiin aiesopimus, jolla Bekaert Progressive
Composites S.A:n Belgiassa sijaitseva pultruusioliiketoiminta siirtyy
Exelin haltuun. Lopullinen kauppasopimus allekirjoitettiin tammikuussa
2004. Hankittuun toimintaan liittyy myös tuotantolaitteita ja Bekaert-
konsernin hoitamaa alihankintavalmistusta Espanjassa. Akvisitio on
merkittävä askel Exelin muodostumisessa maailman johtavaksi
pultruusioteknologialla tuotteita kehittäväksi ja markkinoivaksi
yritykseksi. Akvisition myötä Exel vahvisti asemaansa johtavana
pultruusioyrityksenä Euroopassa.

SPORT
Sport-liiketoiminnan liikevaihto nousi edellisvuodesta 9 % 28,4 (26,1)
miljoonaan euroon. Markkina oli koko vuoden haasteellinen. Laminaatti-
ja vesiurheilutuoteryhmien myynti pieneni, mutta sen kompensoi
erinomaisesti sujunut Nordic Walking –tuotteiden myynti
saksankielisessä Euroopassa.

                                2 (6)

Sport-liiketoiminnan liikevoitto nousi samoin edellisvuodesta päätyen
1,8 (1,1) miljoonaan euroon. Kannattavuuden paraneminen johtui
pääasiassa kasvaneen Nordic Walking –myynnin aiheuttamasta
lisävolyymistä sekä edelleen parantuneesta tuottavuudesta
valmistusprosessissa.

RAHOITUSASEMA
Rahoitusasema oli vahva koko vuoden ajan, ja vahvistui edelleen
loppukuukausina suurten Sport-liiketoiminnan toimitusten
realisoituessa kassavirraksi. Konsernin kassavirta investointien
jälkeen oli 3,9 (4,0) milj. euroa.

Konsernin korolliset nettovelat laskivat edellisvuodesta ollen
vuodenvaihteessa enää 5,2 (8,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste on
noussut erinomaiselle 52 %:in tasolle ja nettovelkaantumisaste pieneni
29 %:iin (55 %).

Pääasiassa Bekaert-akvisitioon liittyen konsernin lyhyt- ja
pitkäaikaista rahoitusta järjesteltiin voimakkaasti uudelleen
joulukuussa. Järjestelyjen tuloksena sovittiin 11 miljoonan euron
limiitistä, joka sisältää sekä pitkäaikaisen että lyhytaikaisen
rahoitustarpeen.

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS
Investoinnit pysyivät alhaisella tasolla päätyen 2,5 (2,0) miljoonaan
euroon. Kertomusvuonna toteutettiin vain mallisto- ja
uustuotekehitykseen liittyviä sekä ylläpitoinvestointeja sekä Voerden
tehtaan tuotantolinjojen uusiminen.

Tuotekehitysmenot olivat 1,7 (1,1) miljoonaa euroa, eli 3,0 % (2,2 %)
liikevaihdosta. Keskeiset tuotekehitysprojektit liittyivät uusien
asiakassovellusten kehittämiseen sekä uusien hartsi- ja
lujitemateriaalien testaukseen prosessien tehokkuuden parantamiseksi.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli vuoden 2003 lopussa 355 (359). Keskimäärin se
oli kaudella 355 (374). Henkilöstön määrä pieneni Suomen tehtailla
kasvaneista tuotantovolyymeistä huolimatta.

OMISTUSRAKENNE JA OSAKKEEN KURSSIKEHITYS
Exel Oyj:n osakepääoma on 1.870.085 euroa jakaantuen 5.343.100
osakkeeseen jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,35 euroa.
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet omistavat osakekannasta 1,8
prosenttia.

Kertomusvuonna osakkeen ylin kurssi oli 12,95 euroa ja alin 5,50
euroa. Vuodenvaihteessa osakekurssi oli 11,90 (6,38) euroa.
Kertomusvuoden aikana koko osakekannasta 27 % oli vaihdon kohteena.
                                3 (6)

Tilikauden keskikurssi oli 8,40 euroa, kun se edellisellä tilikaudella
oli 8,00 euroa. Osakkeiden markkina-arvo oli 31.12.2003 63,6 (33,8)
miljoonaa euroa.

Exelillä on kaksi voimassaolevaa optiojärjestelmää. Exelin
avainhenkilöiden voimassaolevan vuoden 1998 optiojärjestelmän
ensimmäisen (A) osan merkintäoikeus alkoi 1.10.2000 ja toisen (B) osan
1.10.2002. Henkilöstöllä on oikeus merkitä 137.800 kappaletta yhtiön
jäljellä olevia käyttämättömiä optio-oikeuksia. Näitä merkintöjä
tehtiin 83.900 kappaletta vuonna 2003. Exelin avainhenkilöiden
voimassaolevan vuoden 2001 optiojärjestelmän ensimmäisen (A) osan
merkintäoikeus alkoi 1.6.2002. Henkilöstöllä on oikeus merkitä 171.500
kappaletta yhtiön osaketta. Näitä merkintöjä ei tehty yhtään vuonna
2003. Toisen (B) osan merkintäoikeus alkoi 1.10.2003 ja henkilöstöllä
on oikeus merkitä 149.000 kappaletta yhtiön jäljellä olevia
käyttämättömiä optio-oikeuksia. Näitä merkintöjä ei tehty yhtään
vuonna 2003.

Alla on esitetty yhtiön suurimmat omistajat 31.12.2003:

Osakkeenomistaja      Osakkeiden    Osuus osakkeista
              lukumäärä     ja äänivallasta %


Nordstjernan AB      1 748 253     32,7
Metso Capital Oy      650 000      12,2
Keskinäinen Eläkevakuutus-
yhtiö Ilmarinen      453 600      8,5
Keskinäinen Työeläkevakuutus-
yhtiö Varma        231 800      4,3
Placeringsfonden Aktia
Secura           189 200      3,5
Matti Suutarinen      136 600      2,6
Keskinäinen Henkivakuutus-
yhtiö Suomi        100 000      1,9
Oy Posessor Ab       90 400      1,7
Erikoisijoitusrahasto
Phoebus          86 000      1,6
Ari Jokelainen       81 700      1,5
Hallintarekisteröidyt   19 300      0,4
Muut            1 556 247     29,1
YHTEENSÄ          5 343 100     100,0

OSINGONJAKO
Exel Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 13.071.949,16 euroa.
Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 12.469.786,59 euroa. Exel
Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2003 osinkoa maksettaisiin 0,80 (0,20) euroa osakkeelta, eli 4.306.560
euroa, mikä on 125,7 %:ia konsernin osakekohtaisesta vuosituloksesta.
Loppuosa, 8.765.389,16 jätetään voittovaroihin. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 19.4.2004 ja osingon maksupäivä on 26.4.2004.

SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDEIHIN
                                4 (6)

Exel aloitti vuoden 2003 aikana valmistelut IFRS-standardeihin
siirtymiseksi. Projektissa on käytetty apuna ulkopuolisia
asiantuntijoita sekä tilintarkastajia. IFRS-projekti etenee
suunnitelmien mukaisesti ja Exelin tavoitteena on julkaista
ensimmäinen IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus vuoden 2005
ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Alustavien selvitysten mukaan merkittävimmät muutokset IFRS-
standardeihin siirtymisestä verrattuna Exelin nykyisiin
laskentaperiaatteisiin liittyvät ensisijaisesti vaihto-omaisuuden,
rahoitusleasingsopimusten, liikearvojen sekä 1.1.2004 jälkeisten
yrityshankintojen käsittelyyn.

Nykyisin Exelin vaihto-omaisuuteen on arvostettu muuttuvat kulut,
mutta IFRS edellyttää ns. täyskatteellista varaston arvostusta, jossa
varaston arvoon sisällytetään myös osuus kiinteistä kuluista. Exelillä
on tiettyjä kiinteistöjen ja kaluston vuokrasopimuksia, jotka
tulkitaan IFRS:n mukaan rahoitusleasingsopimuksiksi ja näiden
sopimusten osalta taseeseen merkitään rahoitusleasingsopimuksella
hankitut omaisuuserät sekä vastaavat leasingvastuut korolliseksi
velaksi. Uuden IFRS-yrityskauppasäännön myötä hankitun yrityksen
kaikki varat ja velat arvostetaan käypään arvoon ja liikearvoja (myös
aikaisemmista kaupoista syntyneitä) ei enää säännönmukaisesti poisteta
vaan niihin kohdistetaan vuosittainen arvonalentumistestaus.

IFRS–standardeihin siirtymisellä tulee olemaan myös muita vaikutuksia
Exelin laskentaperiaatteisiin. Exel kertoo niistä sekä siirtymisen
määrällisistä muutoksista tarkemmin viimeistään vuoden 2004
tilinpäätöksen yhteydessä.

CORPORATE GOVERNANCE
Kertomusvuonna hallitus on täsmentänyt konsernin
hallinnointipolitiikkaa ja -ohjeita. Uudet ohjeet otettiin käyttöön
keväällä 2003. Hallitus on huomioinut uudet suositukset listayhtiöiden
hallinto- ja ohjausjärjestelmistä joulukuulta 2003, ja työskentelee
niiden soveltamiseksi yhtiön toimintaan tavoitteenaan noudattaa
ohjeita viimeistään 1.7.2004 lähtien.

OSAVUOSIKATSAUKSET VUONNA 2004
Konserni julkistaa osavuosikatsaukset neljännesvuosittain 29.4.2004,
22.7.2004 ja 2.11.2004.

VUODEN 2004 NÄKYMÄT
Merkittävää taloudellisen toiminnan elpymistä ei ole
lähitulevaisuudessa havaittavissa. Nordic Walkingin ja eräiden
profiilimarkkinoiden oletetaan kuitenkin olevan erittäin aktiiviset
alkuvuoden aikana. Bekaert-liiketoiminnan integrointi muuhun
konserniin vaatii runsaasti resursseja. Prosessien tehokkuutta
pyritään edelleen parantamaan. Kustannuspaineet kasvavat johtuen
hiilikuituraaka-aineen kysynnän kasvusta. Konsernin liikevaihdon
odotetaan kasvavan sekä orgaanisesti että akvisition myötä.
Kannattavuuden oletetaan edelleen paranevan edellisvuoteen verrattuna
alkuvuoden aikana.
                                5 (6)

KONSERNITULOSLASKELMA JA –TASE

KONSERNITULOSLASKELMA (1000 euroa) 2003   2002   muutos-%
Liikevaihto             57 281  51 203  12 %
Liikevoitto             5 345  3 802  41 %
Rahoitustuotot ja –kulut      -436   -655   -33 %
Voitto ennen satunnaisia eriä    4 910  3 147  56 %
Voitto ennen veroja         4 910  3 147  56 %
Verot                -1 537  -921   67 %
Tilikauden voitto          3 373  2 225  52 %
KONSERNITASE (1000 euroa)      2003   2002   muutos-%
Aineettomat hyödykkeet       3 456  3 922  -12 %
Aineelliset hyödykkeet       10 470  10 636  -2 %
Sijoitukset             95    127   -25 %
Vaihto-omaisuus           8 747  7 962  10 %
Saamiset              8 626  6 635  30 %
Rahoitusarvopaperit         762
Rahat ja pankkisaamiset       1 991  2 525  -21 %
Osakepääoma             1 870  1 853  1 %
Muu oma pääoma           15 666  13 086  20 %
Pitkäaikainen vieras pääoma     4 091  6 329  -35 %
Lyhytaikainen vieras pääoma     12 521  10 538  19 %
Taseen loppusumma          34 147  31 807  7 %

RAHOITUSLASKELMA          2003   2002   muutos-%
Liiketoiminnan rahavirta      6 409  5 994  7 %
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     -2 599  -2 077  23 %
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot     79    57    39 %
Maksullinen osakeanti        282   147   92 %
Pitkäaikaisten lainojen nostot   53    71    -25 %
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut               -2 192  -2 240  -2 %
Lyhytaikaisten lainojen nostot/
takaisinmaksut           -747   473   -258 %
Maksetut osingot          -1 060  -1 840  -42 %
Muut                4    6    -33 %
Rahavarojen muutos         229   591   -61 %

TUNNUSLUVUT             2003   2002   muutos-%
Tulos per osake, euroa       0,64   0,42   52 %
Tulos per osake, euroa (laimennus-
vaikutus huomioiden)        0,62
Oma pääoma per osake, euroa     3,26   2,78   17 %
Osinko per osake, euroa x)     0,80   0,20   300 %
Oman pääoman tuotto (ROE), %    20,8   15,2   37 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 20,8   14,3   45 %
Omavaraisuusaste, %         51,7   47,2   10 %
Nettovelkaantumisaste, %      29,4   55,3   -47 %
Bruttoinvestoinnit (1000 euroa)   2 519  2 014  25 %
% liikevaihdosta          4 %   4 %
                                6 (6)

Henkilöstö kauden lopussa      355   359   -1 %
Henkilöstö keskimäärin       355   374   -5 %
Tilauskanta per 31.12. (1000 euroa) 11 449  7 564  51 %

x) Hallituksen ehdotus vuoden 2003 osalta

VASTUUSITOUMUKSET          2003   2002
Velat, joiden vakuudeksi annettu
yrityskiinnitys ja kiinteistö-
kiinnitykset

Rahalaitoslainat          7 611  10 231
Annetut kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin           2 954  2 954

Annettu yrityskiinnitys       12 500  12 500


LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
MARKKINA-ALUEITTAIN         2003   2002

Suomi                12 446  12 522
Muut pohjoismaat          5 820  6 513
Muu Eurooppa            36 010  28 674
Pohjois-Amerikka          2 332  2 326
Muut maat              674   1 169
Yhteensä              57 281  51 203


Mäntyharjulla 24.2.2004

EXEL OYJ

Hallitus     Ari Jokelainen
         toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh. 050 590 6750
Talousjohtaja Markku Herranen, Exel Oyj, puh. 050 590 6758
www.exel.net