Exel-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2004

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE 24.2.2005 KLO 13.00  1 (9)

EXEL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004
MYÖS VIIMEISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ VAHVA MYYNNIN JA KANNATTAVUUDEN
KASVU

YHTEENVETO

- Koko vuoden liikevaihto kasvoi 83,9 (57,3) milj. euroon eli 46 %
- Liikevoitto oli 12,5 (5,3) milj. euroa, kasvua 134 %
- Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 12,1 (4,9) milj. euroon, kasvua
147 %
- Osakekohtainen tulos 1,54 euroa (0,64), kasvua 141 %, laimennettuna
1,45 euroa (0,62)
- Osinkoehdotus 0,70 (1,30 mukaan lukien lisäosinko) euroa per osake
- Hyvät alkuvuoden näkymät Nordic Walkingissa sekä profiilituotteissa

TULOSKEHITYS

Loka-joulukuun 2004 tulos
Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,8 milj. euroa
(16.5), joka oli lähes 20 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Liikevoitto oli 2,6 milj. euroa (1,5), kasvua 73 %, ja tulos
rahoituserien jälkeen 2,4 milj. euroa (1,4), kasvua 75 %.

Koko vuoden tulos
Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 83,9 (57,3) milj. euroa.
Konsernin liikevoitto yli kaksinkertaistui 12,5 (5,3) miljoonaan
euroon.

Rahoituskulut säilyivät lähes edellisvuoden tasolla päätyen 0,4 (0,4)
miljoonaan euroon Belgian akvisition ja lisäosinkojen rahoittamisesta
huolimatta. Vahvan operatiivisen kassavirran ansiosta nettovelkojen
määrä kasvoi vain lievästi. Tulos rahoituserien jälkeen oli 12,1 (4,9)
miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Teollisuus
Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 67 % 48,3 (28,9) milj.
euroon. Kasvu tuli uuden Belgian tehtaan liittämisestä konserniin
(noin 8,9 miljoonaa euroa) sekä vahvasta kasvusta
erikoisprofiilimarkkinoilla, lähinnä uusista asiakassovelluksista.

Teollisuus-liiketoiminnan liikevoitto oli 7,5 (3,5) milj. euroa.
Kannattavuutta paransi kasvanut myyntivolyymi, parantunut tehokkuus
tuotannossa sekä hyvä kapasiteetin käyttöaste.

Ristikkomastojen myynti vuonna 2004 oli ennätyksellisen hyvä.
Kansainvälisen ilmailuliiton alaisilla kentillä astui
murtuvuussäännöstö voimaan vuoden 2005 alussa. Murtuvuussäännöstöjen
mukaan lentokenttien valaistusmastojen tulee murtua mahdollisessa
törmäystilanteessa.

Sport
                           2 (9)

Sport-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 25 % 35,5
(28,4) miljoonaan euroon. Nordic Fitness SportsTM –konsepti (NFS) ja
varsinkin sauvakävelymarkkina saksankielisessä Keski-Euroopassa jatkoi
edelleen kasvuaan.

Sport-liiketoiminnan liikevoitto nousi samoin edellisvuodesta päätyen
5,0 (1,8) miljoonaan euroon. Kannattavuuden paraneminen johtui
pääasiassa kasvaneen Nordic Walking –myynnin aiheuttamasta
lisävolyymistä sekä edelleen parantuneesta tuottavuudesta
valmistusprosessissa.

Sisäisen toiminnan tehostamiseksi päätettiin eriyttää Sportin Suomen
toimintoihin liittyen myyntiin, markkinointiin, logistiikkaan,
mallistokehitykseen ja tavaran hankintaan liittyvät toiminnot omaksi
erilliseksi yhtiökseen. Uuden Exel Sport Oy:n ennakoidaan aloittavan
toimintansa ensimmäisellä kolmanneksella 2005. Tuotantotoiminnot
jäävät edelleen emoyhtiöön, Exel Oyj:hin.

RAHOITUSASEMA
Rahoitusasema oli vahva koko vuoden ajan, ja vahvistui edelleen
loppukuukausina suurten Sport-liiketoiminnan toimitusten
realisoituessa kassavirraksi. Konsernin kassavirta investointien
jälkeen oli 5,4 (3,9) milj. euroa.

Vuoden 2004 aikana jaettiin kahdessa erässä poikkeuksellisen suuri
osinkomäärä, yhteensä 7,0 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset
nettovelat nousivat vain lievästi edellisvuodesta ollen
vuodenvaihteessa enää 5,6 (5,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste on
säilynyt erinomaisella tasolla ollen 46,1 % (51,7 %).
Nettovelkaantumisaste aleni hieman 28 %:iin (29 %).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS
Investoinnit olivat kertomusvuonna edellisvuotta suuremmat päätyen 5,8
miljoonaan euroon. Merkittävimmät investoinnit olivat Belgian yhtiön
käyttöomaisuuserien hankinta, 2,6 miljoonaa euroa, sekä Teollisuuden
kapasiteetti-investoinnit, 0,5 miljoonaa euroa. Kilpailukyvyn
turvaamiseksi tulevaisuudessa tehtiin lisäksi mittavat automaatio-
investoinnit sauvanvalmistukseen ja sauvojen kokoonpanoon. Nämä
investoinnit valmistuvat kevään 2005 aikana ja ovat kokonaissummaltaan
2 miljoonaa euroa. Ne eivät sisälly edellä mainittuun
investointisummaan, koska ne on rahoitettu rahoitusleasingillä.

Tuotekehitysmenot olivat 2,0 (1,7) miljoonaa euroa, eli 2,3 % (3,0 %)
liikevaihdosta. Keskeiset tuotekehitysprojektit liittyivät uusien
asiakassovellusten kehittämiseen sekä uusien hartsi- ja
lujitemateriaalien testaukseen prosessien tehokkuuden parantamiseksi.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli vuoden 2004 lopussa 419 (355). Keskimäärin se
oli kaudella 441 (355). Henkilöstön määrä kasvoi johtuen Belgian
tehtaan liittämisestä konserniin (44 henkilöä) sekä tuotantovolyymin
kasvusta.

                           3 (9)

OMISTUSRAKENNE JA OSAKKEEN KURSSIKEHITYS
Exel Oyj:n osakepääoma on 1.932.280 euroa jakaantuen 5.520.800
osakkeeseen jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,35 euroa.
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet omistavat osakekannasta 1,7
prosenttia.

Kertomusvuonna osakkeen ylin kurssi oli 24,00 euroa ja alin 11,75
euroa. Vuodenvaihteessa osakekurssi oli 23,00 (11,90) euroa.
Kertomusvuoden aikana vaihdettiin 3,96 milj. osaketta, mikä on 73 %
koko osakekannasta.

Tilikauden keskikurssi oli 18,04 euroa, kun se edellisellä
tilikaudella oli 8,40 euroa. Osakkeiden markkina-arvo oli 31.12.2004
127,0 (63,6) miljoonaa euroa.

Exelillä oli kertomusvuoden aikana voimassa kaksi optiojärjestelmää.
Exelin avainhenkilöiden vuoden 1998 optiojärjestelmän ensimmäisen (A)
osan merkintäoikeus alkoi 1.10.2000 ja toisen (B) osan 1.10.2002.
Henkilöstöllä oli oikeus merkitä 137.800 kappaletta yhtiön osakkeita
jäljellä olleilla käyttämättömillä optio-oikeuksilla. Näitä merkintöjä
tehtiin 137.500 kappaletta vuonna 2004. Oikeus merkitä osakkeita tämän
optiojärjestelmän perusteella päättyi 31.10.2004.

Exelin avainhenkilöiden voimassaolevan vuoden 2001 optiojärjestelmän
ensimmäisen (A) osan merkintäoikeus alkoi 1.6.2002. Sen perusteella
merkintöjä tehtiin 48.000 vuonna 2004. Henkilöstöllä on oikeus merkitä
123.500 kappaletta osakkeita yhtiön vuoden 2004 lopussa jäljellä
olevilla käyttämättömillä optio-oikeuksilla. Toisen (B) osan
merkintäoikeus alkoi 1.10.2003. Näitä merkintöjä tehtiin 46.300 kpl
vuonna 2004. Henkilöstöllä on oikeus merkitä 102.700 kappaletta
osakkeita yhtiön vuoden 2004 lopussa jäljellä olevilla
käyttämättömillä optio-oikeuksilla. Osakkeiden merkintäaika kaikilla
optio-oikeuksilla päättyy 30.4.2006.

Vuoden 2004 aikana Exelin hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta
kannustusjärjestelmästä vuosille 2004-2007. Järjestelmän mukaan
hallitus päättää vuosittain summan, joka avainhenkilölle maksetaan
saavutettujen tavoitteiden perusteella. Jaettavalla summalla,
lisättynä itse rahoittamallaan 20 %:n osuudella, henkilön on ostettava
Exel Oyj:n osakkeita ja pidettävä niitä omistuksessaan vähintään
kahden vuoden ajan.

Alla on esitetty yhtiön suurimmat omistajat 31.12.2004:

Osakkeenomistaja      Osakkeiden    Osuus osakkeista
              lukumäärä     ja äänivallasta %


Nordstjernan AB      1 748 253     31,7
Keskinäinen Eläkevakuutus-
yhtiö Ilmarinen      419 700      7,6
Keskinäinen Työeläkevakuutus-
yhtiö Varma        256 800      4,7
                           4 (9)

Berling Capital Oy     189 500      3,4
Veikko Laine Oy      183 300      3,3
Suutarinen Matti      147 200      2,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Eläke-Fennia        145 000      2,6
Placeringsfonden Aktia
Secura           117 600      2,1
Renkkeli Oy        100 000      1,8
Ulkomarkkinat       90 300      1,6
Hallintarekisteröidyt   79 238      1,4
Muut            2 043 909     37,1
YHTEENSÄ          5 520 800     100,0

OSINGONJAKO
Exel Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 13.521 tuhatta euroa.
Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 13.821 tuhatta euroa. Exel
Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2004 osinkoa maksettaisiin 0,70 euroa osakkeelta (1,30 euroa
osakkeelta sisältäen ylimääräisen osingonjaon), eli 3.931 tuhatta
euroa, mikä on 47,2 %:ia konsernin vuosituloksesta. Loppuosa, 4.391
tuhatta euroa jätetään voittovaroihin. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
19.4.2005 ja osingon maksupäivä on 26.4.2005.

SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDEIHIN
Exel Oyj julkaisee ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS-standardien) mukaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 2005. Myös
osavuosikatsaukset laaditaan vuonna 2005 IFRS-standardien mukaisesti.
Tämän tiedotteen liitteenä julkaistaan alustava IFRS:n mukainen avaava
tase sekä alustava oman pääoman täsmäytyslaskelma. Konsernin
tuloslaskelman ja konsernitaseen IFRS-vertailutiedot kultakin
vuosineljännekseltä sekä koko vuodelta esitetään kyseisen neljänneksen
osavuosikatsauksen yhteydessä.

Tämän IFRS-yhteenvedon tarkoitus on kertoa yleisesti siirtymän
vaikutuksista ja kuvata niitä IFRS-laskentaperiaatteita ja sääntöjä,
joilla on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen ja tärkeimpiin
tunnuslukuihin. Yhteenvedossa esitettyä IFRS-perusteista taloudellista
informaatiota voidaan joutua oikaisemaan ennen sen sisällyttämistä
vertailukauden tietoina konsernin ensimmäiseen, 31.12.2005 päättyvältä
tilikaudelta laadittavaan IFRS-tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-
normistossa meneillään olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa
tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-standardeja
vuodesta 2005 lähtien.
     
Merkittävimmät vaikutukset avaavaan taseeseen ja omaan pääomaan
aiheutuvat vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteista,
rahoitusleasingsopimusten käsittelystä sekä
työkyvyttömyyseläkevastuista.
     
Aikaisemmin Exelin vaihto-omaisuuteen on arvostettu vain muuttuvat
kulut, mutta ei osuutta tuotannon kiinteistä kustannuksista. Vaihto-
omaisuuden hankintamenoon on avaavassa IFRS-taseessa luettu
materiaalien ostomenon, välittömän työn ja muiden välittömien menojen
                           5 (9)

lisäksi myös osuus tuotannon yleiskustannuksista. Vaihto-omaisuuden
arvo on määritetty painotetun keskihinnan menetelmää käyttäen.
Kiinteiden kustannusten aktivoinnin taseen loppusummaa lisäävä ja omaa
pääomaa parantava vaikutus on 540 tuhatta euroa.
     
IAS 17 mukaan rahoitusleasingsopimuksella hankitut omaisuuserät
merkitään taseeseen ja vastaavasti leasingvastuut korolliseksi
velaksi. Exel on hankkinut yhden kiinteistön tällaisella sopimuksella
ja sen taseen loppusummaa nostava vaikutus on avaavassa taseessa 1677
tuhatta euroa ja omaa pääomaa alentava vaikutus 90 tuhatta euroa.
     
Exel kirjaa IAS 19 mukaisesti Suomen TEL-järjestelmään liittyviä
tulevia työkyvyttömyyseläkevastuita. TEL-järjestelmän tuleviin
työkyvyttömyys-eläkkeisiin liittyvä vastuu käsitellään vuoden 2004
aloittavassa taseessa etuuspohjaisena ja se vähentää omia pääomia 513
tuhatta euroa. Lisäksi Exelillä on muissa maissa etuuspohjaisia
järjestelyjä, joista syntyvä vastuu kirjataan täysimääräisenä ja joka
alentaa omaa pääomaa siirtymähetkellä. Eläkevastuiden kokonaisvaikutus
omaan pääomaan on -556 tuhatta euroa.

Aikaisemmin Exel Oyj:n konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty Pro
Stick Oy:n lukuja, koska yhtiö ei ole harjoittanut liiketoimintaa. Pro
Stick Oy:n luvut yhdistellään 1.1.2004 lähtien IFRS-
konsernitilinpäätökseen, minkä vaikutus avaavan taseen omaan pääomaan
on 3 tuhatta euroa.

Exel Oyj kirjaa rahoitusinstrumentit IFRS-konsernitilinpäätökseen
käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Tämän arvostusperiaatteen
muutoksen vaikutus avaavan taseen omaan pääomaan on -8 tuhatta euroa.
     
IAS 12 mukaisten laskennallisten verosaamisten ja –velkojen käsittely
lisää laskennallisten verosaamisten määrää.

Exel on suorittanut avaavan taseen FAS-liikearvojen arvonalentumis-
testauksen IAS 36 –standardia soveltaen. Laskelmien perusteella
tulevat rahavirrat olivat korkeammat kuin rahavirtaa tuottavien
yksiköiden tasearvot, eikä liikearvojen alaskirjaustarvetta siten ole.

CORPORATE GOVERNANCE
Hallitus on läpikäynyt edelleen konsernin hallinnointipolitiikkaa ja
täsmentänyt ohjeita. Hallitus on huomioinut uudet suositukset
listayhtiöiden hallinto- ja ohjausjärjestelmistä joulukuulta 2003, ja
ottanut ne käyttöön 1.7.2004 lähtien. Hallitus on myös aloittanut
itsearviointimenettelyn. Ensimmäinen itsearviointi suoritettiin
joulukuussa 2004. Arvioinnin perusteella tullaan kehittämään tiettyjä
riskinhallintaan liittyviä elementtejä tulevan vuoden aikana.

OSAVUOSIKATSAUKSET VUONNA 2005
Konserni julkistaa osavuosikatsaukset neljännesvuosittain 3.5.2005,
26.7.2005 ja 3.11.2005.

VUODEN 2005 NÄKYMÄT

                           6 (9)

Markkinanäkymät ovat vakaat lyhyellä aikatähtäimellä konsernin
päätuoteryhmissä. Uusia profiilisovelluksia lanseerataan markkinoille.
Nordic Walkingin oletetaan jatkavan kasvuaan, lähinnä uusilla
markkinoilla. Uudet markkinat vaativat markkinointi- ja
myyntipanostuksia avautuakseen. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet
edellisvuodesta, kaikkea hinnannousua ei kyetä siirtämään tuotteiden
hintoihin. Hiilikuidun saatavuus tulee olemaan kriittinen muutamien
markkinasegmenttien kehityksen suhteen. Raaka-aineiden hinnannousun
takia ostoja suunnataan entistä enemmän Kaukoitään. Uusille
markkinoille, erityisesti Kiinaan ja USA:aan investoidaan
voimakkaasti. Näillä perusteilla liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja
tuloksen rahoituserien jälkeen säilyvän vähintään vuoden 2004 tasolla.


Mäntyharjulla 24.2.2005

EXEL OYJ

Hallitus     Ari Jokelainen
         toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh. 050 590 6750
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Oyj, puh. 050 598 9553
www.exel.net


KONSERNITULOSLASKELMA JA –TASE (tilintarkastettu)

KONSERNITULOSLASKELMA (1000 euroa)     2004  2003  muutos-%

Liikevaihto                83 857 57 281 46 %
Liikevoitto                12 531 5 345  134 %
Rahoitustuotot ja –kulut          -402  -436  -8 %
Voitto rahoituserien jälkeen        12 129 4 910  147 %
Voitto ennen veroja            12 129 4 910  147 %
Verot                   -3 807 -1 537 -148 %
Tilikauden voitto             8 322 3 373  147 %

KONSERNITASE (1000 euroa)         2004  2003  muutos-%

Aineettomat hyödykkeet           3 501 3 126  12 %
Konserniliikearvo             258  330   -22 %
Aineelliset hyödykkeet           12 224 10 470 17 %
Sijoitukset                95   95   0 %
Vaihto-omaisuus              12 397 8 747  42 %
Saamiset                  9 841 8 626  14 %
Rahoitusarvopaperit            2 197 762   188 %
Rahat ja pankkisaamiset          2 943 1 991  48 %
Osakepääoma                1 932 1 870  3 %
Muu oma pääoma               18 030 15 666 15 %
                             7 (9)

Pitkäaikainen vieras pääoma        6 787 4 091  66 %
Lyhytaikainen vieras pääoma        16 707 12 521 33 %
Taseen loppusumma             43 457 34 147 27 %

RAHOITUSLASKELMA              2004  2003

Liiketoiminnan rahavirta          15 752 6 409
Hankitut liiketoiminnat          -7 181
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin         -3 187 -2 599
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot          44   79
Maksullinen osakeanti           1 102   282
Pitkäaikaisten lainojen nostot       5 100   53
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut                   -2 588 -2 192
Lyhytaikaisten lainojen nostot/
takaisinmaksut                345  -747
Maksetut osingot              -6 998 -1 060
Muut                    -2   4
Rahavarojen muutos             2 387 229             

TUNNUSLUVUT                2004  2003

Tulos per osake, euroa           1,54  0,64
Tulos per osake, euroa (laimennus-
vaikutus huomioiden)            1,45  0,62
Oma pääoma per osake, euroa        3,56  3,26
Osinko per osake, euroa          0,70 x)    1,30
Oman pääoman tuotto (ROE), %        44,4  20,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %     44,9  20,8
Omavaraisuusaste, %            46,1  51,7
Nettovelkaantumisaste, %          28,2  29,4
Bruttoinvestoinnit (1000 euroa)      5 803 2 519
% liikevaihdosta              6,9 % 4,4 %
                                        6 (6)
Henkilöstö kauden lopussa         419  355   18 %
Henkilöstö keskimäärin           441  355   24 %
Tilauskanta per 31.12. (1000 euroa)    13 798 11 449 21 %

x) Hallituksen ehdotus vuoden 2004 osalta

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimuksia käytetään suojaustarkoituksessa.

Korkoriski

Yhtiön pitkäaikaiset lainat ovat alttiita korkoriskille, minkä vuoksi
yhtiö on sitonut osan lainoistaan kiinteään korkoon
koronvaihtosopimuksilla, jotka päättyvät vuosina 2007-2009.

Valuuttariski

                             8 (9)

Yhtiön USD-valuutan määräiset raaka-aineostot on suojattu osittain
valuuttakurssiriskiltä tekemällä termiini- ja optiosopimuksia
kahdeksitoista kuukaudeksi eteenpäin.

Korkojohdannaiset          nimellisarvo käypä arvo

(nettonykyarvo)
  Koronvaihtosopimukset      2 636     -27

Valuuttajohdannaiset
  Termiinisopimukset        877      -27
  Ostetut valuuttaoptiot      750      10
  Myydyt valuuttaoptiot      371      -18


VASTUUSITOUMUKSET             2004  2003
Velat, joiden vakuudeksi annettu
yrityskiinnitys ja kiinteistö-
kiinnitykset

  Rahalaitoslainat            10 602 7 611

Annetut kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin              2 954 2 954
Annettu yrityskiinnitys          12 500 12 500
Muut vastuut                3 396 2 390

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
MARKKINA-ALUEITTAIN            2004  2003  muutos-%

Suomi                   13 884 12 446 12 %
Muut pohjoismaat              7 240  5 820 24 %
Muu Eurooppa                49 935 36 010 39 %
Pohjois-Amerikka              1 694  2 332 -27 %
Muut maat                 11 104  674 1 548 %
Yhteensä                  83 857 57 281  46 %


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA 1.1.2004 (tilintarkastamaton)

Tuhatta euroa

Oma pääoma 31.12.2003 FAS   17 536

IAS 2 Vaihto-omaisuus       540
IAS 17Rahoitusleasing       -90
IAS 19Työsuhde-etuudet     - 556
IAS 27Konsernitilinpäätös      3
IAS 39Rahoitusinstrumentit    - 8
IAS 12Laskennalliset vero-
saamiset            ____36
Oma pääoma 1.1.2004  IFRS   17 462
                         9 (9)

KONSERNIN AVAAVA IFRS-TASE 1.1.2004 (tilintarkastamaton)

Tuhatta euroa         IFRS   IFRS-     FAS
                1.1.04  oikaisut
31.12.03

VASTAAVAA

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet     475           475
Liikearvo           2 980          2 980
Aineelliset hyödykkeet     12 147  1 677     10 470
Myytävissä olevat sijoitukset 99    4       95
Laskennalliset verosaamiset  121    121      -
Pitkäaikaiset varat yhteensä  15 822  1 802     14 021

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus        9 287   540      8 747
Lyhytaikaiset saamiset     8 541   -85      8 626
Rahavarat           2 759   6       2 753
Lyhytaikaiset varat yhteensä  20 587  461      20 126

VASTAAVAA           36 409  2 262     34 147

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
 Osakepääoma          1 870          1 870
 Osakeanti           135           135
 Ylikurssirahasto       3 028          3 028
 Kertyneet voittovarat     12 429  -74      12 503
Oma pääoma yhteensä      17 462  -74      17 536

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat
 Rahoitusvelat         5 687   1 610     4 077
 Laskennalliset verovelat   14            14
 Muut pitkäaikaiset velat   556    556
Pitkäaikaiset velat yhteensä  6 257   2 166     4 091
Lyhytaikaiset velat
 Rahoitusvelat         3 987   157      3 830
 Ostovelat ja muut velat    8 704   14       8 690
Lyhytaikaiset velat yhteensä  12 691  170      12 520
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ     18 948  2 336     16 611

VASTATTAVAA          36 409  2 262     34 147