EXEL OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE    27.2.2006 klo 9.25 1 (14)

EXEL OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

Yhteenveto

- Liikevaihto nousi 91,3 (83,9) miljoonaan euroon eli 8,9 %
edellisestä vuodesta
- Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 21,9 (19,8)
miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 12,4 (13,7) miljoonaa euroa, vähennystä
9,6 % eli 13,6 (16,3) prosenttia liikevaihdosta
- Neljännen neljänneksen liikevoitto oli 2,2 (3,3) miljoonaa
euroa eli 9,9 (16,8) prosenttia liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos oli 0,76 (0,80) euroa laskettuna
laimennetulle osakemäärälle
- Korolliset nettovelat kasvoivat 8,2 (7,4) miljoonaan
euroon ja nettovelkaisuusaste parani 30,2 (36,0) prosenttiin
- Teollisuusprofiilien markkina erittäin aktiivinen
- Teollisuus-liiketoiminnassa erinomainen liikevoiton kasvu
vuonna 2005, liikevoitto 10,8 (7,8) miljoonaa euroa, kasvua
37,8 % johtuen lisääntyneistä volyymeista ja parantuneesta
tehokkuudesta
- Sport-liiketoiminnan liikevoitto pieneni 1.6 (5.9)
miljoonaan euroon johtuen kiristyneestä kilpailusta ja
sauvakävelymarkkinan ylitarjonnasta Keski-Euroopan
markkinoilla
- Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,40 (0,35) euroa
osakkeelta
- Exelistä maailman johtava pultruusioalan yritys Pacific
Compositesin hankinnan myötä

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa

         1.10.-  1.10. Muutos- 1.1. - 1.1. - Muutos-
             -   %            %
         31.12.  31.12     31.12. 31.12. 
             .
          2005  2004      2005  2004 
                            
Liikevaihto     21,9  19,8 11,0 %  91,3  83,9  8,9 %
Liikevoitto     2,2  3,3  -34,5  12,4  13,7  -9,6 %
                   %
% liikevaihdosta  9,9 %  16,8     13,6 % 16,3 %     
               %
Tilikauden tulos   1,7  2,3  -23,7   8,9  9,1  -2,5 %
                   %
                            
Oma pääoma     27,0  20,7 30,6 %  27,0  20,7  30,6 %
Korollinen      8,2  7,4  9,8 %   8,2  7,4  9,8 %
nettovelka
Sijoitettu     41,0  33,3 23,2 %  41,0  33,3  23,2 %
pääoma
Oman pääoman   26,8 %  47,6     37,3 % 47,8 %     
tuotto, %           %
Sijoitetun    21,3 %  39,9     34,0 % 45,2 %     
pääoman tuotto,        %
%
Omavaraisuusaste 50,0 %  44,9     50,0 % 44,9 %     
, %              %
Velkaantumisaste 30,2 %  36,0     30,2 % 36,0 %     
, %              %
                            
Tulos/osake,    0,15  0,20  -26,2  0,78  0,84  -6,0 %
euroa                 %
Tulos/osake,    0,14  0,19  -26,3  0,76  0,80  -5,0 %
laimennettu,             %
euroa
Oma pääoma/osake  2,34  1,84 27,2 %  2,34  1,84  27,2 %
euroa

IFRS-RAPORTOINTI

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-
standardien mukaiseen tilinpäätösraportointiin ja tässä
tilinpäätöstiedotteessa noudatetaan sen mukaisia kirjaamis-
ja arvostusperiaatteita. Vuoden 2004 avaavan taseen
täsmäytyslaskelma esitettiin 24.2.2005 julkaistussa
tilinpäätöstiedotteessa. Siirtymisen vaikutuksista vuoden
2004 osalta vuosineljänneksittäin kerrottiin tarkemmin
3.5.2005 julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa. Tässä
tilinpäätöstiedotteessa vertailutietoina on käytetty siinä
julkaistuja lukuja.

NELJÄS VUOSINELJÄNNES 1.10.-31.12.2005

Liikevaihto

Exel-konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 11,0
prosenttia ja oli 21,9 (19,8) miljoonaa euroa.
Vuosineljänneksen liikevaihdosta 68,7 prosenttia eli 15,1
(11,7) miljoonaa euroa muodostui Teollisuus-liiketoiminnasta
ja 31,3 prosenttia eli 6,9 (8,1) miljoonaa euroa Sport-
liiketoiminnasta.

Teollisuus-liiketoiminta jatkoi voimakasta kasvuaan myös
viimeisellä neljänneksellä ja lisäsi liikevaihtoaan 29,0
prosenttia. Sport-liiketoiminnassa sen sijaan vuoden
jälkipuoliskolla Keski-Euroopan sauvakävelymarkkina
muodostui tiukaksi, mikä näkyi viimeisen neljänneksen
toimitusmäärissä. Suurin syy pienentyneeseen myyntiin ovat
kauppaketjujen ylisuuret varastot, joita ketjut ovat
ryhtyneet voimallisesti purkamaan. Tästä syystä
liiketoiminnan liikevaihto laski viimeisellä neljänneksellä
15,0 prosenttia.

Tuloskehitys

Exel-konsernin liikevoitto pieneni viimeisellä
neljänneksellä 34,5 prosentilla ollen 2,2 (3,3) miljoonaa
euroa. Vuoden 2004 viimeisen neljänneksen lukuihin vaikutti
positiivisesti työkyvyttömyyseläkkeiden siirtymisestä
maksupohjaiseen järjestelmään johtuva kertaluonteisen
eläkevarauksen purku 471 tuhatta euroa.

Teollisuus-liiketoiminnan liikevoitto vuoden viimeisellä
neljänneksellä parani 39,1 prosenttia ja oli 3,2 (2,3)
miljoonaa euroa. Sport-liiketoiminnan liikevoitto oli -1,1
(1,0) miljoonaa euroa.

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2005

LIIKEVAIHTO

Exel-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2005 päätyen 91,3
(83,9) miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuoteen oli 8,9 %.
Liikevaihdosta viennin ja kansainvälisten toimintojen osuus
oli 85 %.

Konsernin päätoimiala, Teollisuus, kasvoi erittäin
voimakkaasti; vuoden 2005 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa
euroa (48,3), kasvua 17,5 %. Merkittävin osa kasvusta oli
orgaanista ja oli seurausta uusien ja nykyisten
asiakassovelluksien kysynnän kasvusta. Itävallasta ostetun
Faserprofilin liittäminen konserniin huhtikuun 2005 alusta
lisäsi Teollisuuden liikevaihtoa 3,1 miljoonalla eurolla.
Teollisuus-liiketoiminnan osuus konsernista oli 62,2 %.

Sport-liiketoiminnan liikevaihto pieneni edellisvuodesta 2,9
% ja oli 34,5 miljoonaa euroa (35,5). Sport-liiketoiminnan
osuus konsernista oli 37,8 %. Sport-liiketoiminnassa
kävelysauvamarkkinoiden kasvu vaimeni Keski-Euroopassa
loppuvuotta kohti. Uudet markkinat ovat vielä
kaupallistamisvaiheessa. Sekä salibandy- että
laminaattiliiketoiminnat kasvoivat yli 10 %.

TULOSKEHITYS

Exel-konsernin liikevoitto laski tilikauden aikana 9,6
prosenttia 12,4 (13,7) miljoonaan euroon, mutta pysyi
edelleen hyvällä tasolla. Liikevoiton osuus liikevaihdosta
oli 13,6 % (16,3 %).

Teollisuuden alustava liikevoitto parani edelleen selkeästi
edellisvuodesta ollen 10,8 miljoonaa euroa (7,8).
Lisääntyvät volyymit, tehokkuuden kehittyminen ja tiukka
kustannuskontrolli ovat parannuksen pääsyyt.

Sportin liikevoitto jäi selvästi edellisvuodesta ollen 1,6
miljoonaa euroa (5,9). Vuoden 2005 aikana Sportin
organisaatiota vahvistettiin ja panostettiin merkittävästi
Nordic Walkingin levittämiseen uusille alueille (Pohjois-
Amerikka, Kaukoitä, uudet Euroopan maat). Nämä panostukset,
yhdessä kiristyneen kilpailun ja ylitarjonnan kanssa
päämarkkinoilla Keski-Euroopassa vaikuttivat liikevoittoon
negatiivisesti.

Hiilikuidun saatavuudessa oli poikkeuksellisesti ongelmia
koko vuoden 2005 ajan. Tarjonnan vähäisyys nosti myös raaka-
aineiden hintoja, hintatasoa, joskin osa hinnannoususta
voitiin siirtää tuotteiden hintoihin.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 342 (467) tuhatta euroa.
Konsernin tulos ennen veroja oli 12,0 (13,2) miljoonaa euroa
ja tilikauden voitto 8,9 (9,1) miljoonaa euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 54,6
(46,3) miljoonaa euroa. Taseen kasvuun vaikuttivat Itävallan
akvisition lisäksi myyntivolyymin kasvun aiheuttama
käyttöpääomatarve.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 27,0 (20,7)
milj. euroa ja omavaraisuusaste 50,0 (44,9) prosenttia.
Korollista vierasta pääomaa oli 14,0 (12,6) milj. euroa,
josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 4,3 (4,1)
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 8,2 (7,4)
miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 30,2 (36,0)
prosenttia.

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli
+7,9 (+15,9) miljoonaa euroa. Lasku viime vuoteen verrattuna
johtui edellisen vuodenvaihteen poikkeuksellisen alhaisesta
käyttöpääomasta, lähinnä myyntisaamisten määrästä. Lisäksi
vuoden 2004 hyvän tuloksen johdosta maksettiin alkuvuoden
aikana edellisen vuoden veroja noin 1,5 miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin liiketoiminnan
kassavirralla. Akvisition rahoittamiseksi lisättiin
pitkäaikaisten lainojen määrää. Katsauskauden lopussa
konsernin rahavarat olivat 5,8 miljoonaa euroa, kun ne
edellisen vuoden lopussa olivat 5,1 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT JA POISTOT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,1
miljoonaa euroa, josta operatiivisia
käyttöomaisuusinvestointeja noin 2,3 miljoonaa euroa.
Merkittävin investointi oli Faserprofil GmbH:n, Itävalta,
liiketoiminnan osto huhtikuun alussa 2005.
Kokonaisinvestointi on arviolta noin 2,1 miljoonaa, josta
käyttöomaisuutta liikearvoineen oli 1,8 miljoonaa euroa,
johon on kirjattu myös tulevaisuudessa todennäköisesti
maksettava liiketoiminnan kehittymisestä riippuva
lisäkauppahinta. Lisäksi jatkettiin ylläpito- ja
tuottavuusinvestointeja, sekä nostettiin Teollisuus-
liiketoiminnan tuotantokapasiteettia investoimalla uusi
tuotantolinja sekä Saksan että Itävallan tehtaalle.

Pitkäaikaisten lainojen poistot katsauskaudella olivat 3,6
(3,2) miljoonaa euroa. Säännöllisiä liikearvopoistoja ei
tehdä IFRS-laskennassa. Tehtyjen arvonalentumistestien
mukaan omaisuuserien arvonalentumisiin ei ole tarvetta.

HENKILÖSTÖ

Exel-konsernin palveluksessa oli 31.12.2005 yhteensä 466
(419) henkilöä joista 315 (297) kotimaassa ja 151 (122)
ulkomailla. Keskimääräinen henkilömäärä katsauskauden aikana
oli 467 (441) henkilöä. Lisäys viime vuoteen tulee
ulkomailla Itävallan yksikön liittämisestä konserniin ja
kotimaassa Sport-liiketoiminnasta.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon
mukaan kahteen osaan, Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-
liiketoimintaan.

Teollisuus

Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut
katsauskaudelta ovat:

           1.10. 1.10. Muutos-  1.1. 1.1.- Muutos-
             -   -       -
           31.12 31.12 %    31.12 31.12    %
             .   .       .   .
Milj. euroa      2005  2004      2005  2004    
                             
Liikevaihto      15,1  11,7 29,0 %  56,8  48,3 17,5 %
Liikevoitto      3,2  2,3 39,0 %  10,8  7,8 37,8 %
% liikevaihdosta   21,5  19,9      19,0  16,2    
             %   %       %   %
Henkilöstö       241  218 10,6 %  236  224  5,4 %
keskimäärin


Teollisuus-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 56,8
miljoonaan euroon, 17,5 prosenttia edellistä vuotta
suuremmaksi. Teollisuus-liiketoiminnan liikevoitto parani
edelleen ja oli 10,8 (7,8) miljoonaa euroa. Parannus johtui
pääasiassa kasvaneista volyymeista, parantuneesta
tehokkuudesta ja tiukasta kustannuskontrollista.

Exel saavutti strategisen tavoitteensa olla johtava
pultruusioalan yritys maailmassa. Globaalisti toimivien
asiakkaidensa palvelemiseksi yhtiö teki merkittävän
strategisen päätöksen perustaa oma tuotantoyksikkö Kiinaan.
Yksikön perustamiseen liittyvät toimenpiteen vietiin läpi
kertomusvuoden aikana siten, että valmius aloittaa
rakennusprojekti on olemassa.

Euroopan kysynnän kasvun ja uusien sovellusalueiden myötä
avattiin myös uudet tuotantolinjat Saksan profiilitehtaalla
sekä keväällä hankitussa Itävallan yksikössä.

Sport

Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut
katsauskaudelta ovat:

         1.10.  1.10. Muutos- 1.1.  1.1.-  Muutos-
         -    -   %    -       %
         31.12. 31.12.     31.12 31.12  
                     .   .
Milj. euroa     2005  2004      2005  2004 
                             
Liikevaihto     6,9   8,1 -15,0 %  34,5  35,5 -2,9 %
Liikevoitto     -1,1   1,0  -208,0  1,6  5,9  -73,0
                    %           %
% liikevaihdosta  -15,5 12,2 %      4,6 %  16,5    
            %               %
Henkilöstö      228   206  10,7 %  231  217  6,5 %
keskimäärin


Sportin liikevaihto pieneni viime vuodesta 2,9 % ja oli 34,5
milj. euroa (35,5). Nordic Walking –markkinat ja kilpailu
kiristyi saksankielisillä markkinoilla vuoden loppua kohden.
Exel investoi voimakkaasti uusien markkinoiden avaamiseksi
pääpainopistealueina lähinnä Pohjois-Amerikka, Kiina ja
Japani. Ne eivät kuitenkaan ehtineet korvaamaan myynnin
laskua perinteisillä markkinoilla.

Salibandyliiketoiminta on kehittynyt voimakkaasti
mallistouudistusten ja voimallisempien
markkinointiponnistusten myötä. Exel on myös solminut
pääyhteistyösopimuksen salibandyn vuoden 2006 MM-kisojen
järjestäjän kanssa.

Sportin liikevoitto supistui 1,6 miljoonaan euroon
edellisvuoden 5,9 miljoonasta eurosta johtuen voimallisista
markkinointiponnistuksista, kiristyneestä kilpailusta ja
kauppiaiden kävelysauvojen varastonpurusta Saksassa ja
Itävallassa. Voimakas panostus uusien Nordic Walking
–markkinoiden avaamiseen, Exel Sports Oy:n organisaation
vahvistamiseen sekä Nordic Fitness Sports -konseptin
kehittämiseen jatkui.

Uusia markkinoita pyritään avaamaan voimallisesti Pohjois-
Amerikassa, missä uusi tytäryhtiö Exel USA, Inc. panostaa
lajin levittämiseen, sekä Kiinassa, jossa yhteismarkkinointi
partnerimme CISS:n kanssa etenee. Viimeisellä neljänneksellä
saatiin Kiinan viranomaisilta tarvittavat luvat ja yhtiön
toiminta pääsi käyntiin Kiinassa.

OEM–tuotteistossa (surfmastot ja laminaattikomponentit)
markkina on vakaa. Laminaateissa myynti on kasvanut
edellisvuodesta, ja useita uusia teollisuussovelluksia on
kehitteillä.

OSAKE

Exel Oyj:n 14.4.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
jakaa osinkoa vuodelta 2004 hallituksen esityksen mukaisesti
0,35 (0,70 ennen osakkeen splittausta) euroa eli yhteensä
3.930.500 euroa.

Exel Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi osakemäärän
lisäämisen kaksinkertaiseksi sekä osakepääoman korottamisen
56.150 euron suuruisella rahastoannilla. Exel Oyj:n
osakepääoma nousi osakepääoman korotuksen jälkeen 2.021.400
euroon jakaantuen osakkeiden lukumäärän lisäämisen jälkeen
11.230.000 osakkeeseen, jokainen kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,18 euroa. Samoin hallitukselle annettiin
valtuudet osakepääoman korottamiseen enintään 100.000
eurolla, omien osakkeiden ostamiseen määrältään enintään 10
% osakepääomasta sekä omien osakkeiden luovuttamiseen.

Exelin avainhenkilöiden voimassaolevan vuoden 2001
optiojärjestelmän ensimmäisen (A) osan merkintäoikeus alkoi
1.6.2002. Sen perusteella merkintöjä tehtiin 95.800 vuonna
2005. Henkilöstöllä on oikeus merkitä 27.700 optiolla 55.400
kappaletta osakkeita yhtiön vuoden 2005 lopussa jäljellä
olevilla käyttämättömillä optio-oikeuksilla. Toisen (B) osan
merkintäoikeus alkoi 1.10.2003. Näitä merkintöjä tehtiin
74.150 kpl vuonna 2005. Henkilöstöllä on oikeus merkitä
28.550 optiolla 57.100 kappaletta osakkeita yhtiön vuoden
2005 lopussa jäljellä olevilla käyttämättömillä optio-
oikeuksilla. Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-
oikeuksilla päättyy 30.4.2006.

Yhtiön osakepääoma on vuoden aikana noussut optio-
oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen vaikutuksesta 81.372
eurolla 2.069.802 euroon ja kaupparekisteriin merkittyjen
osakkeiden lukumäärä on noussut 11.498.900 kappaleeseen.

Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,80
(12,00) euroa, alin kurssi 11,35 (5,87) euroa ja
päätöskurssi 13,05 (11,50) euroa. Katsauskauden keskikurssi
oli 12,73 (9,02) euroa.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 4.114.242
(7.924.940) kappaletta mikä vastaa 35,7 (73,2) prosenttia
keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo
katsauskauden päätöskurssilla oli 150,1 (127,0) milj. euroa.

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET

31.12.2005 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko
suoraan tai epäsuoraan 4,9 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä.

Yhtiöllä oli vuoden 2005 lopussa 2.967 osakkeenomistajaa
(2.380 vuoden 2004 lopussa). Tilikauden aikana ei tehty
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia
ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.

CORPORATE GOVERNANCE

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta
sisäpiiri-ohjetta sekä suositusta listayhtiöiden
hallinnointi- ja ohjaus-järjestelmistä (Corporate
Governance). Hallintoperiaatteet ovat luettavissa yhtiön
internetsivustoilla.

Exel Oyj:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Exel
Sports Oy aloitti toimintansa 1.4.2005. Yhtiöön siirrettiin
kuluttajatuotteiden myynti-, markkinointi-, logistiikka- ja
tuotekehitystoiminnot ja sen palvelukseen siirtyi
emoyhtiöstä 25 henkilöä. Uuden Exel Sports Oy:n
toimitusjohtajaksi kutsuttiin Mika Sulin.

JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous valitsi 14.4.2005 Kari Haaviston,
Peter Hofvenstamin, Vesa Kainun ja Ove Mattssonin jatkamaan
hallituksessa. Uusiksi jäseniksi valittiin Torgny Eriksson,
Esa Karppinen ja Matti Virtaala. Ove Mattsson valittiin
hallituksen puheenjohtajaksi. Toimitusjohtajana toimii Ari
Jokelainen ja varatoimitusjohtajana Vesa Korpimies.

Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-
yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Christian
Savtschenko-Alexandroff, sekä KHT Johan Kronberg.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuun lopulla tehtiin päätös sauva- ja
salibandytuotteiden pinnoitus-, kokoonpano- ja
pakkaustoimintojen siirtämisestä alihankintaan Kiinaan.
Siirto tapahtuu asteittain vuoden aikana, tavoitteena
kyseisten toimintojen tapahtuminen täysin Kiinassa vuoden
2007 alkuun mennessä. Tämä merkitsee Mäntyharjun tehtaan
tuotannon uudelleensuuntausta. Uudelleenjärjestelyjen takia
Sport-liiketoimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut
aloitettiin 1.2.2006. Järjestelyjen seurauksena
henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän 60-70 henkilöllä.
Uudelleenjärjestelyjen arvioidaan aiheuttavan
kertaluonteisia kuluja noin 2 miljoonan euron arvosta.
Nykyisiin myyntivolyymeihin pohjautuen tuloksen ennen veroja
arvioidaan kasvavan vähintään 2 miljoonalla eurolla vuodesta
2007 alkaen.

Konsernin strateginen fokusalue, Teollisuus-liiketoiminta
jatkaa laajentumistaan. Helmikuun lopulla hankitaan
australialainen Pacific Composites Pty. Ltd,. Pacific
Compositesin hankinnan myötä Exelistä tulee maailman johtava
pultruusioalan yritys. Hankinta laajentaa Exelin
tuotetarjontaa ja vahvistaa Exelin johtavaa asemaa.
Hankinnan avulla Exel pystyy palvelemaan kansainvälistä
asiakaskuntaansa maailmanlaajuisesti. Samalla nopeutuu
toiminnan käynnistäminen Kiinassa ja Kauko-Idässä sekä
tuotevalikoiman laajentaminen. Heinäkuusta 2004 kesäkuuhun
2005 Pacific Compositesin liikevaihto oli 19,8 miljoonaa
euroa ja tulos ennen veroja 1,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto
heinäkuusta joulukuuhun 2005 oli 12,0 miljoonaa euroa, missä
on kasvua 25 % edellisvuoteen verrattuna. Saman ajankohdan
tulos ennen veroja oli 1,4 miljoonaa euroa.

Osakkeista maksetaan käteisenä noin 17,5 miljoonaa euroa (28
miljoonaa Australian dollaria). Lisäksi yhtiön osakepääomaa
korotetaan 14.4.2005 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen
pohjalta Lemarnelle suunnatulla osakeannilla 230,743
osakkeella, joiden arvo on yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa
(4,5 miljoonaa Australian dollaria).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Pacific Composites lisää merkittävästi Teollisuus-
liiketoiminnan liikevaihtoa. Vuoden 2006 aikana kyseinen
liiketoiminta integroidaan konserniin. Akvisitio vahvistaa
ja nopeuttaa liiketoiminnan kasvua erityisesti Kaukoidän
markkinoilla. Hiilikuidusta arvioidaan olevan pulaa myös
vuoden 2006 aikana, mikä hillitsee kasvumahdollisuuksia.

Sauvakävelyn tämänhetkinen päämarkkina Keski-Euroopassa on
kevätkauden hiljainen kauppaketjujen purkaessa varastojaan.
Kesän myötä kysynnän ennakoidaan elpyvän. Panostus uusien
sauvakävelymarkkinoiden luomiseksi jatkuu. Uusien
markkinoiden oletetaan tuovan lisää liikevaihtoa
loppuvuodesta. Sauva- ja salibandytuotannon osittainen
siirto alihankintaan Kaukoitään aiheuttaa kertaluonteisia
kustannuksia, mutta
parantaa Sportin kannattavuutta vuodesta 2007 lähtien.

Yllä olevilla perusteilla konsernin liikevaihdon oletetaan
selvästi kasvavan. Sport-liiketoiminnan tuotannon
merkittävistä udelleenjärjestelyistä ja Pacific Compositesin
hankinnasta johtuen tulokseen vaikuttavat kertaluonteiset
kustannukset, minkä johdosta tuloksen ennen veroja
arvioidaan olevan lievästi pienempi kuin vuonna 2005.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Exelin strategisiin tavoitteisiin kuuluu jakaa osinkoa
vähintään 40 % tilikauden tuloksesta mikäli yrityksen kasvu
ja likviditeetti ei muuta edellytä.

Tilikauden lopussa konsernin jakokelpoinen oma pääoma on
taseen mukaan 19.530 tuhatta euroa ja konsernin emoyhtiön
jakokelpoinen oma pääoma on 19.023 tuhatta euroa.

Exelin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005
maksettaisiin osinkoa 0,40 (0,35) euroa osakkeelta eli
yhteensä 4.720.257 euroa, joka on 53 % tilikauden
tuloksesta.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2006

Vuoden 2005 vuosikertomus julkaistaan yhtiön
internetsivuilla ja painettuna versiona viikolla 10.

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 6.4.2006 klo
10.00 alkaen Satakuntatalon juhlasalissa osoitteessa
Lapinrinne 1 A, Helsinki.

Vuoden 2006 osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan
5.5.2006, tammi-kesäkuulta 26.7.2006 ja tammi-syyskuulta
26.10.2006.

TIEDOTUSTILAISUUS

Exel järjestää tänään maanantaina 27. helmikuuta 2006
tilinpäätöstä käsittelevän tiedotustilaisuuden lehdistölle
ja analyytikoille kello 11.00 Scandic Hotel Simonkentän
Pavilion-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.
Tiedotustilaisuudessa käsitellään myös Pacific Compositesin
hankinta.Mäntyharjulla 27.2.2006


EXEL OYJ    Ari Jokelainen
Hallitus    toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Ari Jokelainen, toimitusjohtaja, puh. 050 590 6750
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598
9553

LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

           1.10.-  1.10.- Muutos  1.1.-  1.1-  Muutos
           31.12  31.12     31.12. 31.12.
             .
            2005   2004    %  2005  2004     %
                               
                               
Liikevaihto     21 945  19 776 11,0 % 91 288 83 857   8,9 %
                               
Liiketoiminna      -34    33 -203,0   186  111  67,6 %
n                     %
muut tuotot
Liiketoiminna    -18 727   -15 -20,5 %   -75  -67  -12,5 %
n                538       502  085
kulut
Poistot ja      -1 015   -958 -5,9 % -3 584 -3 181  -12,7 %
arvonalentumi
set
                               
Liikevoitto      2 169  3 313 -34,5 % 12 388 13 702  -9,6 %
                               
Rahoitustuoto     -112   -131 13,7 %  -342  -467  26,8 %
t
ja -kulut
                               
Tulos ennen      2 057  3 182 -35,4 % 12 046 13 236  -9,0 %
veroja
                               
Tuloverot       -332   -922 64,0 % -3 144 -4 110  23,5 %
                               
Tilikauden      1 725  2 260 -23,7 %  8 902 9 126  -2,5 %
tulos
                               
Tulos/osake,      0,15   0,20 -26,2 %  0,78  0,84   -6,0
euroa
Tulos/osake,      0,14   0,19 -26,3 %  0,76  0,80   -5,0
laimennettu,
euroa

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

                 31.12.20 31.12.20 Muutos
                    05    04
                          
                          
VARAT                        
Pitkäaikaiset varat                 
Liikearvo              3 877   3 188   689
Muut aineettomat hyödykkeet      880    926   -46
Aineelliset            15 395  13 742  1 653
käyttöomaisuushyödykkeet
Laskennalliset verosaamiset     1 070    310   760
Sijoitukset              103    100    3
Pitkäaikaiset varat yhteensä    21 325  18 266  3 059
                          
Lyhytaikaiset varat                 
Vaihto-omaisuus          15 361  13 269  2 092
Myyntisaamiset ja muut saamiset  11 697   9 568  2 129
Tuloverosaaminen           460     0   460
Rahavarat              5 778   5 150   628
Lyhytaikaiset varat yhteensä    33 296  27 987  5 308
                          
Varat yhteensä           54 621  46 253  8 368
                          
OMA PÄÄOMA JA VELAT                 
Oma pääoma                     
Osakepääoma             2 070   1 932   138
Osakeanti               287    817  -530
Ylikurssirahasto          5 142   3 390  1 752
Kertyneet voittovarat       10 628   5 427  5 201
Tilikauden tulos          8 902   9 126  -224
Emoyhtiön omistajien oman     27 029  20 692  6 337
pääoman osuus
Vähemmistöosuus            11     0   11
Oma pääoma yhteensä        27 040  20 692  6 348
                          
Pitkäaikaiset velat                 
Pitkäaikaiset korolliset velat   9 611   8 456  1 155
Laskennallinen verovelka       407    297   110
                          
Lyhytaikaiset velat                 
Lyhytaikaiset korolliset velat   4 346   4 141   205
Ostovelat ja muut korottomat    13 217  12 666   551
velat
                          
Velat yhteensä           27 581  25 560  2 021
                          
Oma pääoma ja velat yhteensä    54 621  46 253  8 368


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

         Osake- Osakeant Ylikurssi-Kertyneet  Yhteens
            i                ä
         pääom      rahasto  voittovar  
         a             at
                            
Oma pääoma    1 870    135   3 028   12 429  17 462
1.1.2004
Osakeanti      62    682    357        1 101
Muuntoerot                      1    1
Muut erät                 5     -5     
Maksettu osinko                 -6 998  -6 998
Tilikauden tulos                 9 126  9 126
                            
Oma pääoma    1 932    817   3 390   14 553  20 692
31.12.2004
                            
Oma pääoma    1 932    817   3 390   14 553  20 692
1.1.2005
Osakeanti     138   -530   1 752        1 360
Muuntoerot                      6    6
Maksettu osinko                 -3 931  -3 931
Tilikauden tulos                 8 902  8 902
                            
Oma pääoma    2 070    287   5 142   19 530  27 029
31.12.2005


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

                  1.1.–31. 1.1.–31.  Muutos
                    12.    12.
                    2005   2004 
                            
                            
Liiketoiminnan rahavirrat               
Tilikauden voitto           8 902   9 126   -224
Oikaisut tilikauden voittoon     6 935   7 623   -688
Käyttöpääoman muutos         -2 760   1 657  -4 417
Liiketoiminnasta kertyneet               
rahavirrat              13 077  18 406  -5 329
Maksetut rahoituskulut         -498   -409    -89
Saadut rahoitustuotot          162    50    112
Maksetut verot            -4 823  -2 136  -2 687
Liiketoiminnasta kertyneet               
nettorahavirrat            7 918  15 911  -7 993
                            
Investointien rahavirrat                
Hankitut liiketoiminnot       -2 056  -7 181   5 125
Investoinnit aineellisiin ja              
aineettomiin hyödykkeisiin      -2 377  -3 187    810
Hyödykkeiden luovutustulot        62    44    18
                            
Investointien nettorahavirrat    -4 371  -10 324   5 953
                            
Rahoituksen rahavirrat                 
Maksullinen osakeanti         1 360   1 102    258
Pitkäaikaisten lainojen nostot    2 000   5 100  -3 100
Pitkäaikaisten lainojen       -2 011  -2 588    577
takaisinmaksut
Lyhytaikaisten lainojen         -30    345   -375
nettomuutos
Rahoitusleasingvelkojen        -307   -157   -150
takaisinmaksut
Maksetut osingot           -3 931  -6 998   3 067
Rahoituksen nettorahavirrat     -2 919  -3 196    277
                            
Rahavarojen muutos           628   2 391  -1 763
                            
Rahavarat tilikauden alussa      5 150   2 759   2 391
Rahavarojen muutos           628   2 391  -1 763
Rahavarat tilikauden lopussa     5 778   5 150    628

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. euroa

                                      
         IV/20 III/20 II/20 I/200 IV/20 III/20 II/20  I/200 I-
         05   05   05   5   04   04   04   4   IV/20
                                      04
                                      
                                      
Liikevaihto segmenteittäin                         
Teollisuus     15,1   13,8  15,5 12,5  11,7  11,5  13,4  11,7  48,3
Sport        6,9   8,6  9,7  9,2   8,1   8,9  9,8  8,8  35,3
Liikevaihto    21,9   22,4  25,2 21,7  19,8  20,4  23,2  20,5  83,9
yhteensä
                                      
Liikevoitto segmenteittäin                         
Teollisuus     3,2   2,5  3,3  1,8   2,3   2,0  2,5  1,0  7,8
Sport       -1,1   0,5  1,7  0,4   1,0   1,3  2,7  1,0  5,9
Liikevoitto     2,2   3,0  5,0  2,2   3,3   3,3  5,2  1,9  13,7
yhteensä
                                      
                                      
Rahoitustuotot   -0,1   -0,1  -0,1 -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,5
ja –kulut
Tulos ennen     2,1   2,9  4,9  2,1   3,2   3,2  5,1  1,8  13,2
veroja
Tuloverot     -0,3   -0,9  -1,3 -0,6  -0,1  -1,0  -1,6  -0,6  -4,1
Tilikauden tulos  1,7   2,1  3,6  1,5   2,3   2,2  3,5  1,2  9,1
                                      
Tulos/osake,    0,15   0,18  0,32 0,14  0,21  0,20  0,32  0,11  0,84
euroa
Tulos/osake,    0,14   0,17  0,31 0,13  0,19  0,19  0,31  0,11  0,80
laimennettu,
euroa
Keskimääräinen osakemäärä,                         
laimentamaton,  11521  11302 11230 11230  10998  10768 10766 10766 10826
1000 kpl
Keskimääräinen osakemäärä,                         
laimennettu,   11611  11574 11393 11524  11464  11268 11162 11136 11464
1000 kpl
Henkilöstö     469   498  485  417   424   456  453  406  441
keskimäärin

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa


             31.12. 31.12.
              2005  2004
                 
Omasta velasta          
Kiinteistökiinnitykset   2 953 2 954
Yrityskiinnitykset    12 500 12 500
                 
Muista vuokrasopimuksista    
aiheutuvat vastuut
 - alle yhden vuoden sisällä
  erääntyvät        216  223
- 1-5 vuoden sisällä    263  1563
erääntyvät
                 
Muut vastuut         66   67

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa


          31.12.200 31.12.200
              5     4
               
               
Valuuttajohdannaiset     
Termiinisopimukset     0    877
Ostetut           0    750
valuuttaoptiot
Myydyt           0    371
valuuttaoptiot
               
Korkojohdannaiset       
Koronvaihtosopimuk   1 748   2 636
set

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

                      
               1.1.-  1.1.- Muutos-
              31.12. 31.12.    %
               2005  2004 
                      
Liikevaihto         91 288 83 857  8,9 %
Liikevoitto         12 388 13 702  -9,6 %
% liikevaihdosta      13,6 % 16,3 %     
Tulos ennen veroja     12 046 13 236  -9,0 %
% liikevaihdosta      13,2 % 15,8 %     
Tilikauden tulos       8 902  9 126  -2,5 %
% liikevaihdosta       9,8 % 10,9 %     
                      
Oma pääoma         27 040 20 692  30,7 %
Korolliset velat      13 957 12 597  10,8 %
Rahavarat          5 778  5 150  12,2 %
Korolliset nettovelat    8 179  7 447  9,8 %
Sijoitettu pääoma      40 997 33 290  23,2 %
Oman pääoman tuotto, %   37,3 % 47,8 %     
Sijoitetun pääoman tuotto, 34,0 % 45,2 %     
%
Omavaraisuus, %       50,0 % 44,9 %     
Velkaantumisaste, %     30,2 % 36,0 %     
                      
Bruttoinvestoinnit      4 119  5 803 -29,0 %
käyttöomaisuuteen
% liikevaihdosta       4,5 %  6,9 %     
Tutkimus- ja kehitysmenot  2 323  1 956  18,8 %
% liikevaihdosta       2,5 %  2,3 %  9,1 %
                      
Konsernin tilauskanta    12 381 13 798 -10,3 %
                          
Tulos/osake, euroa      0,78  0,84  -7,0 %
Tulos/osake, laimennettu,   0,76  0,80  -4,0 %
euroa
Oma pääoma/osake, euroa    2,34  1,84  27,2 %
                      
 Osakkeiden määrä 1000 kpl          
 - laimentamaton,       11 359 10 826  4,9 %
 keskimäärin
 - laimennettu, keskimäärin  11 550 11 464  0,8 %
                       
 Henkilöstö keskimäärin     467   441  5,9 %