EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.9.2

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   4.11.2003 klo 11.00 1 (6)

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2003

Yhteenveto:

- Vahva kehitys jatkuu, kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli
14,8 miljoonaa euroa (12,8),kasvua 15 % ja liikevoitto oli 1,9
miljoonaa euroa (1,3), kasvua 41 % verrattuna edellisvuoteen
- Liikevaihto kasvoi 7 % ja liikevoitto 34 % tammi-syyskuussa 2003
- Kannattavuuden parannus johtui parantuneesta markkinatilanteesta,
kustannussäästöistä sekä Nordic Walkingin jatkuvasta kasvusta Keski-
Euroopassa

Toimintaympäristö

Kesän alussa tapahtunut markkinoiden elpyminen Teollisuudessa on
jatkunut alkusyksyn ajan. Huolimatta heikosta talouskasvusta
päämarkkinoillamme Keski-Euroopassa, on erikoistuotteiden, varsinkin
hiilikuitupohjaisten profiilien ja Nordic Fitness SportsTM (NFS)
–konseptiimme kuuluvien tuotteiden kysyntä ollut erittäin vilkasta.
Oletamme trendin jatkuvan.

Raaka-aineiden markkinat ovat olleet rauhalliset huolimatta öljyn
hintaan kohdistuvista hetkittäisistä hintapiikeistä. Tulevan vuoden
raaka-ainehinnoissa on nousupaineita, voimakkaimmin hiilikuidussa,
jossa lentokoneteollisuuden tarpeet ovat voimakkaassa kasvussa
aiheuttaen kysynnän kasvua tietyille laaduille.

Teollisuus-liiketoiminta

Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8,8 % ja oli 20,2 (18,6)
miljoonaa euroa. Myös kannattavuus säilyi edelleen hyvällä tasolla
liikevoiton kasvaessa 2,2 (1,9) miljoonaan euroon. Teollisuuden myynti
kasvoi, vaikka asiakaskunnan teollinen aktiviteetti on edelleen
odottava perustuotteissa. Markkinoilla vallitsee tiukka hintakilpailu,
joka tuo muassaan kustannuspaineita.

Markkinoiden varovaisuudesta huolimatta erikoisprofiileista on kova
kysyntä. Profiilituoteryhmässä on meneillään useita mittavia
tuotekehitysprojekteja lähinnä autoteollisuudessa,
infrastruktuurirakentamisessa ja tuulienergiassa.

Antennisuojaprofiilimarkkina lähti voimakkaaseen nousuun kesän alussa.
Kysynnän kasvu on jatkunut koko syksyn, ja sen ennakoidaan olevan
vahvan ensi keväälle saakka. Kysyntä ennakoi 3G-verkkoinvestointien
käynnistymistä.

Paperiteollisuudessa koneiden käyttöasteet ovat edelleen alhaiset,
mikä heijastuu kaavinterien myyntivolyymiin. Syksyn aikana Exel ja
Metso sopineet tuotekehitys- ja yhteistyösopimuksen jatkamisesta.

Ristikkomastojen myynti on ollut ennätyksellisen hyvää katsauskauden
aikana. Kysynnän oletetaan kasvavan edelleen ennakoiden Kansainvälisen
Ilmailuliiton ICAOn vuonna 2005 voimaan astuvia säännöksiä, joiden
                                2 (6)

mukaan lentokenttien valojärjestelmien tukirakenteena käytettävien
ristikkomastojen tulee murtua mahdollisessa törmäystapauksessa.

Sport-liiketoiminta

Sport-liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 20,5 (19,4)
miljoonaa euroa eli 5,7 % korkeampi kuin edellisvuonna. Kannattavuus
parani huomattavasti, liikevoitto oli 1,7 (0,9) miljoonaa euroa. NFSTM-
konsepti valtaa markkinoita ja herättää voimakasta mielenkiintoa
muuten hidaskasvuisessa urheiluvälinemarkkinassa.

NFSTM ja varsinkin sauvakävelymarkkina saksankielisessä Keski-
Euroopassa kasvaa edelleen voimakkaasti. Exelin markkinaosuus lajissa
on pysynyt erittäin vahvana. Sauvakävelyä levitetään parhaillaan
uusiin kohdemaihin kuten Australiaan, Kanadaan, Japaniin ja Viroon.
Ensimmäinen Nordic Fitness SportsTM –Park eli liikuntapuisto avattiin
kesän alussa Saariselällä yhteistyössä Kansainvälisen
Sauvakävelyliiton kanssa. Puistossa on hyvät opasteet ja merkityt
reitit, joita kuntoilijat voivat hyödyntää. Samanlaisia puistoja on
avattu myös Saksassa ja Itävallassa.

Laminaattimyynti ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita
asiakkaiden odotettua alhaisemmasta tuotantovolyymista johtuen.
Jättämää on ollut lähinnä suksien ja lumilautojen valmistajien sekä
erikoistuotteiden volyymeissa. Exel GmbH:n Plastics-liiketoiminnan
toimintoja on järjestelty kesällä uudelleen siirtämällä lumilautojen
pohjien painatus alihankintaan. Vesiurheilussa surfmastojen
kysyntätilanne on vakaa. Uuden malliston toimitukset asiakkaille on
aloitettu syyskuussa.

Salibandyssa päämarkkina-alueilla eli Suomessa, Ruotsissa ja
Sveitsissä markkinaosuustilanne on lähestulkoon entisellään.
Kansainvälinen Salibandyliitto ja alalla toimivat yritykset tekevät
työtä lajin levittämiseksi uusiin maihin. Potentiaalisimpia maita ovat
Saksa, Kanada sekä Venäjä, joissa jääkiekkoperinne on vahva.

Kannattavuus

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,2 % edellisvuoteen verrattuna.
Liikevaihdon kehitys liiketoiminta-alueittain on oheisen taulukon
mukainen:

Liikevaihto
(milj. euroa)   1-9/2003     1-9/2002     Muutos
Teollisuus    20,2       18,6       8,8 %
Sport       20,5       19,4       5,7 %
Yhteensä     40,8       38,0       7,2 %

Sportissa kasvu tuli pääosin Keski-Euroopan kävelysauvamyynnistä, joka
kompensoi alhaisen laminaattimyynnin. Teollisuudessa voimakkain kasvu
tuli antennisuojamyynnistä sekä eräistä uusista
hiilikuitusovelluksista.
                                3 (6)

Konsernin liikevoitto oli 3,9 (2,9) miljoonaa euroa. Liikevoiton
jakautuma ja kehitys edellisvuotiseen on seuraava:

Liikevoitto
(milj. euroa)   1-9/2003     1-9/2002     Muutos
Teollisuus    2,2        1,9        12,0 %
Sport       1,7        0,9        78,3 %
Yhteensä     3,9        2,9        33,7 %

Kannattavuus parani edelleen. Parannus johtui kasvaneesta myynnistä,
tuottavuuden parantumisesta Sportin tehdastoiminnoissa sekä
kustannussäästöistä lähinnä Suomen yksiköissä.

Nettorahoituskulut

Nettorahoituskulut olivat 339 (474) tuhatta euroa. Säästöt
rahoituskuluissa johtuvat lyhytaikaisten lainojen
uudelleenjärjestelyistä sekä pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksusta.

Tase, rahoitus ja vastuut

Taseen loppusumma oli 34,4 (36,0) miljoonaa euroa. Korolliset
nettovelat pienenivät 44,6 % ollen 7,8 (14,1) miljoonaa euroa.
Vastuiden määrä pysyi lähes ennallaan.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 1,4 (1,5) milj. euroa.
Investointitoiminta on pidetty alhaisena. Uusinvestoinnit kohdistuivat
tuotteiden kehitykseen liittyviin muotti- ja työkaluinvestointeihin.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä per 30.9.2003 oli 342 (357). Vähennys tuli
Sport–liiketoiminnasta.

Osakkeet ja omistus

Exel Oyj:n osakepääoma on 1.854.755 euroa jakaantuen 5.299.300
osakkeeseen, jokainen nimellisarvoltaan 0,35 euroa. Hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 98.100 osaketta eli 1,9
%.

Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli katsauskauden aikana 16,6 %
kaikista osakkeista. Osakkeiden korkein kurssi ajanjaksolla oli 9,00
euroa ja alin kurssi 5,50 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 8,55
euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 30.9.2003 45,3 miljoonaa euroa.

Loppuvuoden näkymät

Loppuvuoden näkymät ovat positiiviset. Sauvakävely Keski-Euroopassa
vetää hyvin. Antennisuojaprofiilien kysyntä on hyvällä tasolla.

                                4 (6)

Meneillään olevat tuotekehitysprojektit aiheuttavat merkittäviä
kustannuksia. Kustannuspaineet kasvavat tiettyjen raaka-aineiden
kasvavan kysynnän vuoksi. Tämän perusteella ennakoimme liikevaihdon
kasvavan ja liikevoiton paranevan huomattavasti edellisvuodesta.

Mäntyharju, 4.11.2003


Exel Oyj          Ari Jokelainen
hallitus          toimitusjohtaja

EXEL-KONSERNI

TULOSLASKELMA

1000 euroa         1-9/03  1-9/02  muutos-% 1-12/02


LIIKEVAIHTO        40 760  38 016  7    51 203
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen lisäys
(+) tai vähennys (-)    619   716   -14   422
Valmistus omaan käyttöön  202   174   16    251
Liiketoiminnan muut tuotot 323   440   -27   770

Materiaalit ja palvelut  -15 159 -15 165 0    -20 175

Henkilöstökulut      -10 435 -9 837  6    -13 198

Poistot          -2 421  -2 355  3    -3 318

Liiketoiminnan muut kulut -10 039 -9 110  10    -12 153

LIIKEVOITTO        3 850  2 879  34    3 802
Rahoitustuotot ja –kulut
(netto)          -339   -474   -28   -655


VOITTO ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ            3 511  2 405  46    3 147
Satunnaiset erät


VOITTO ENNEN VEROJA    3 511  2 405  46    3 147
Verot           -1 074  -715   50    -921

TILIKAUDEN VOITTO     2 437  1 690  44    2 225

Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.                                5 (6)

TASE

1000 euroa         30.9.03 30.9.02 muutos-% 31.12.2002

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet  3 013  3 537  -15   3 521
 Konserniliikearvo    348   419   -17   402
 Aineelliset hyödykkeet  10 205  11 096  -8    10 636
 Sijoitukset       95    127   -25   127

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus     8 697  8 883  -2    7 962
 Saamiset         9 753  11 119  -12   6 635
 Rahoitusarvopaperit   344   0
 Rahat ja pankkisaamiset 1 938  851   128   2 525
Yhteensä          34 393  36 032  -5    31 807


VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma       1 855  1 840  1    1 853
 Muu oma pääoma      14 465  12 462  16    13 086
Vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka 109   171   -36   106
 Pitkäaikainen      4 453  6 600  -33   6 223
 Lyhytaikainen      13 512  14 959  -10   10 538
Yhteensä          34 393  36 032  -5    31 807RAHOITUSLASKELMA

1000 EUROA         1-9/03  1-9/02  muutos-% 1-12/02

Liiketoiminnan rahavirta  2 884  -175   1 748  5 348
Investoinnit aineellisiin
ja aineettomiin hyödyk-
keisiin          -1 495  -1 593  -6    -1 682
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 102   42    143   57
Maksullinen osakeanti   6    43    -86   147
Pitkäaikaisten lainojen
nostot           54    50    8    71
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut       -1 810  -1 808  0    -2 205
Lyhytaikaisten lainojen
nostot/takaisinmaksut   1 060  4 228  -75   679
Maksetut osingot      -1 060  -1 840  -42   -1 840
Muut            16    -30   153
Rahavarojen muutos     -243   -1 083  78    575
                                6 (6)

              30.9.03 30.9.02 muutos-% 31.12.2002


Tunnusluvut (1000 euroa)
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen        1 393  1 545  -10   2 014
% liikevaihdosta      3 %   4 %        4 %
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 248  823   52    1 113
% liikevaihdosta 3 %   2 %        2 %
Henkilöstö keskimäärin   355   378   -6    374

Henkilöstö kauden lopussa 342   357   -4    359
Tilauskanta        8 870  8 723  2    7 564
Omavaraisuusaste, %    48 %   40 %       47 %
Sijoitetun pääoman tuotto,
%             20 %   14 %       14 %
Nettovelkaantumisaste, %  48 %   99 %       55 %
Tulos/osake, euroa     0,46   0,32   44    0,42
Oma pääoma/osake, euroa  3,08   2,70   14    2,82


Konsernin vastuusitoumukset 30.9.2003
Yrityskiinnitykset     12 500  12 500      12 500
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin      2 954  2 954       2 954
Muut vastuut        2 477  3 312       2 694

Sarakkeet 1-9/03 ja 1-9/02 ovat tilintarkastamattomia.