EXEL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄ

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   10.4.2003 11.50  1 (2)

EXEL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Exel Oyj:n 10.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle, hyväksyi osakepääoman korotuksen ja valitsi
hallituksen jäsenet. Osingon suuruudeksi vahvistettiin 0,20 euroa
osakkeelta.

Osinko ja vastuuvapauden myöntäminen

Exel Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen,
jonka mukaan tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan 24.4.2003 osakkeenomistajille, jotka on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon
maksun täsmäytyspäivä on 15.4.2003.

Yhtiökokous hyväksyi Exelin tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2002.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiökokouksen päätöksen mukaan
viisi. Kari Haavisto, Peter Hofvenstam, Vesa Kainu ja Mika Sulin
valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Ove Mattsson. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Ove Mattsson.

Osakepääoman korottaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön osakepääoman
korottamisesta seuraavin ehdoin: hallitus valtuutettiin päättämään
yhtiön osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä siten, että yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 352.500 eurolla. Valtuutus on voimassa 10.4.2004
saakka.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus
merkitä uusmerkinnässä annettavia osakkeita, osakkeiden
merkintähinnasta ja sen määrittämisen perusteista sekä muista
uusmerkinnän ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai muun
yhteistoimintajärjestelyn rahoittaminen, toimeenpaneminen tai
mahdollistaminen; yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen
tai kehittäminen taikka muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvän järjestelyn toteuttaminen. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään uusmerkinnästä
siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai
muuten tietyin ehdoin.                                2 (2)

Helsingissä 10.4.2003


EXEL OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh. 050 590 6750