Kutsu Exel Composites Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

EXEL COMPOSITES OYJ                           PÖRSSITIEDOTE                  14.11.2013 klo 9.00

 

KUTSU EXEL COMPOSITES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina joulukuun 10. päivänä 2013 kello 11.00 Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloite­taan kello 10.00.

 A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Toimitusjohtajan katsaus 

7. Ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta päättäminen 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta jo maksetun, 27.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,30 euron osakekohtaisen osingon lisäksi. 

Ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 13.12.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan 20.12.2013. 

Yhtiön hallitus arvioi, ettei se tule ehdottamaan lainkaan osingon jakamista varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014 nyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotettavan ylimääräisen pääoman palauttamisen johdosta. 

8. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotuksen kokonaisuudessaan, on saatavilla Exel Composites Oyj:n verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com 14.11.2013. Verkkopalvelussa ovat saatavilla myös Exel Composites Oyj:n vuosikertomus 2012, joka sisältää yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus viimeisen osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä 27.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, joka sisältää viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyn osingonjakoa koskevan päätöksen. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainitussa verkkopalvelussa viimeistään 23.12.2013 alkaen. 

C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 27.11.2013 rekiste­röitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään keskiviikkona 4.12.2013 klo 16.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päät­tymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

a) yhtiön verkkopalvelun kautta osoitteessa www.exelcomposites.com/egm; tai
b) sähköpostilla osoitteeseen investor@exelcomposites.com; tai
c) puhelimitse numeroon 020 7541 225 maanantaista perjantaihin klo 9-16; tai
d) telefaksilla numeroon 020 7541 201; tai
e) kirjeitse osoitteeseen Exel Composites Oyj, Yhtiökokous, Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin­numero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Exel Composites Oyj:lle luovut­tamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekiste­röintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.11.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 4.12.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osak­keenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Exel Composites Oyj, Yhtiökokous, Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa viimeistään keskiviikkona 4.12.2013. 

4. Muut tiedot  

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Exel Composites Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 11.896.843 osaketta ja ääntä. 

 

Vantaalla 14.11.2013 

EXEL COMPOSITES OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com