Tiedonantopolitiikka

Hallituksen alun perin hyväksymä 25.10.2011.
Päivitys hyväksytty 26.3.2024.

 

Exel Composites Oyj:n hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön sekä muuhun asianomaiseen kansalliseen ja EU lainsäädäntöön, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetukseen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”).

Tässä Exel Compositesin hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset toimintaperiaatteet, joita Exel Composites noudattaa julkistaessaan tietoja sidosryhmilleen ja viestiessään pääomamarkkinoiden kanssa. Lisäksi siinä kuvataan tiedottamiseen ja sijoittajasuhteisiin liittyvät vastuut.

Tämä tiedonantopolitiikka jaetaan konsernin kaikille yksiköille. Sen tavoitteena on varmistaa, että konsernissa vallitsee laaja ymmärrys yhtiön tiedonantovelvollisuuksista ja rajoituksista, joita määrittelevät Suomen arvopaperimarkkinalainsäädäntö, Suomen osakeyhtiölaki, Finanssivalvonnan ohjeet, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt sekä muut listattuja yhtiöitä koskevat määräykset.

 

Viestinnän periaatteet ja tavoitteet

Exel Composites on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään ja tarjoamaan sidosryhmilleen riittävää, oikeaa ja ajantasaista tietoa. Tavoitteena on auttaa pääomamarkkinoiden eri osapuolia muodostamaan oikea ja riittävä käsitys yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä sekä tukea yhtiön osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta. Tiedot julkaistaan riippumatta siitä, ovatko ne yhtiölle positiivisia vai kielteisiä. Tietojen julkaisussa noudatetaan tasapuolisuutta sekä sisällön että aikataulun suhteen.

Pääasiallinen ajantasaisen tiedon kanava on yhtiön verkkosivusto (www.exelcomposites.com). Yhtiö julkaisee pörssitiedotteella kaikki ne päätökset, asiat ja tapahtumat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö voi julkaista sijoittajatietoa myös sijoittajauutisena tai lehdistötiedotteena. Kaikki julkaistut tiedotteet julkaistaan välittömästi yhtiön verkkosivustolla.

Exel Composites julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Tiedot taloudellisesta tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä, kannattavuuden kehittymisestä ja muista samankaltaisista asioista annetaan pääsääntöisesti liiketoiminta- ja puolivuotiskatsauksissa. Jos katsausten välissä annetaan näitä asioita koskevaa olennaista uutta tietoa, se julkaistaan aina pörssitiedotteena.

 

Taloudelliset raportit

Exel Composites julkaisee tietoja strategiastaan, taloudellista tavoitteistaan ja tuloksen kehityksestä säännöllisesti tilinpäätösten ja liiketoiminta- ja puolivuotiskatsausten julkaisun yhteydessä tai tarvittaessa erillisellä pörssitiedotteella. Kaikki raportit, tilinpäätökset ja taloudellisen raportoinnin aikataulut kullekin vuodelle julkaistaan yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com Investor-osiossa. Kaikki tiedotteet arkistoidaan vähintään viiden vuoden ajan.

Exel Composites raportoi ainoastaan konsernitasolla. Tuotantoyksiköiden tai erillisten taloudellisten yksiköiden, muiden kuin Exel Composites Oyj:n lukuja tai laskelmia ei julkaista.

Vuositilinpäätös julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta yhtiön verkkopalvelussa suomeksi ja englanniksi.

Exel Composites julkaisee liiketoimintakatsaukset tammi-maaliskuulta ja tammi-syyskuulta. Puolivuotiskatsaus julkaistaan tammi-kesäkuulta ja tilinpäätöstiedote ajanjaksolta joka päättyy 31.12.

 

Taloudelliset tavoitteet ja tulosohjeistus

Exel Compositesin hallitus arvioi strategiaprosessin yhteydessä onko taloudellisia tavoitteita tarpeellista muuttaa. Taloudellisten tavoitteiden muutoksista tiedotetaan pörssitiedotteella. Exel Composites antaa liiketoiminta- ja puolivuotiskatsausten yhteydessä tulosohjeistuksen, joka sisältää tulevaisuuden näkymät. Tulosohjeistus annetaan vain ajanjaksolle, jolle on riittävä näkyvyys. Muita tulevaisuutta koskevia arvioita tai vastauksia tulosta koskeviin kysymyksiin ei anneta muutoin kuin silloin, kun yhtiö päättää päivittää tulosohjeistustaan ja julkaisee siitä pörssitiedotteen.

 

Hiljainen aika

Exel Composites noudattaa kolmenkymmenen päivän hiljaista aikaa ennen tilinpäätöstiedotteen, liiketoiminta-ja puolivuotiskatsausten julkistamista. Yhtiön ylin johto ei tapaa hiljaisen ajan aikana pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkymiä koskeviin asioihin.

 

Puheoikeus (spokespersons)

Toimitusjohtajalla, talousjohtajalla ja sijoittajasuhdepäälliköllä on oikeus puhua Exel Compositesin nimissä kaikista yhtiötä koskevista asioista mukaan lukien konsernin strategia, taloudellinen tilanne, markkinakehitys ja -kysyntä, merkittävät strategiset projektit sekä yhtiön näkemykset.

 

Huhut, markkinaspekulaatiot ja tietovuodot

Exel Composites ei kommentoi markkinoilla esiintyviä huhupuheita tai spekulaatioita, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita muuten kuin korjatakseen yhtiön toimintaa koskevat tai selvästi virheelliset tiedot, jotka voivat vaikuttaa yhtiön osakkeen arvoon oleellisesti. Analyytikoiden raportteja kommentoidaan vain virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Analyytikoiden mielipiteitä ja johtopäätöksiä, kuten suosituksia, ei kommentoida. Mikäli osakkeen hintaan mahdollisesti vaikuttavia tietoja vuotaa yrityksen ulkopuolelle, yhtiö julkistaa asian samalla tavalla kuin oleelliset tiedot julkistetaan normaalisti.