Ympäristövastuu

Exel Composites on sitoutunut vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia sekä tuottamaan tuotteita, jotka omalta osaltaan pienentävät asiakkaiden ympäristöjalanjälkeä.

Vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat globaaleja megatrendejä, jotka lisäävät komposiittien kysyntää pitkällä aikavälillä.

Exel Compositesin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka, kemikaalipolitiikka sekä yhtiön liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja toimittajia koskevat eettiset toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct) ohjaavat yhtiön toimintaa laadun ja ympäristövaikutusten suhteen. Yhtiö toimii paikallisten ympäristölupien alaisuudessa ja noudattaa standardeja ISO 9001:2015 (laadun hallinta), ISO 14001:2015 (ympäristöhallinta), ISO 45001:2017 (työterveys ja turvallisuus) ja ISO 26000 (sosiaalinen vastuu).

Exel Composites osallistuu aktiivisesti alan teollisuusyhdistysten toimintaan. Tämä on tärkeä keino varmistaa tuorein tieto ympäristöön ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvissä asioissa, ympäristöteknologian uutuuksissa ja sääntelymuutoksissa. Osallistumalla Exel voi myös edistää komposiitteihin, rakentamiseen ja suunnitteluun liittyviä standardeja kuten Eurocode. Paikallisten komposiittijärjestöjen lisäksi Exel on jäsen mm. EPTA:ssa (European Pultrusion Technology Association), EuCIA:ssa (European Composites Industry Association) ja ACMA:ssa (American Composites Manufacturers Association).

Exel Compositesin ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät asiat arvioidaan osana laatujärjestelmää, jonka kehittäminen ja täytäntöönpano ovat konsernin johtoryhmän vastuulla. Ympäristövaikutuksia, energiankulutusta, raaka-aineiden käyttöä ja jätteen määrää seurataan konsernissa kuukausitasolla. Lisäksi niitä arvioidaan tehdastasolla kansallisten viranomaisten tarkastusten ja sertifiointiauditointien myötä. Exel Compositesin riskiarvioinnin mukaan suurimmat ympäristöriskit liittyvät tulipaloihin, päästöihin sekä kemikaalivuotoihin veteen tai maaperään. Näitä riskejä pienennetään ennakoivilla turvallisuustoimilla, joihin lukeutuvat esimerkiksi säännöllinen henkilöstön koulutus, turvalaitteet ja -varusteet, sammutusjärjestelmät sekä turvallinen riskikemikaalien säilytys.

Vastuulliset tuotteet

Turvalliset ja luotettavat tuotteet, jotka säästävät resursseja energia- ja materiaalitehokkuutensa, kestävyytensä sekä huoltovapautensa ansiosta

Compositesin liiketoimintaan liittyvien päätösten keskiössä. Sellaisen tuotteen suunnittelu, valmistus ja myynti, joka ei vastaa asiakkaan kanssa sovittuja ominaisuuksia, voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja maineeseen. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti esimerkiksi Net Promoter Score -asiakasuskollisuusmittarin (NPS) ja asiakaskyselyiden avulla. Kaikkien tuotteissa käytettävien kemikaalien turvallisuuden varmistaminen on Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeää. Monet asiakkaistamme edellyttävät, että Exel noudattaa heidän eettisiä periaatteitaan. Asiakkaamme myös auditoivat Exeliä omia vastuullisuus-, laatu- ja turvallisuusvaatimuksiaan vasten. Exel osallistuu lisäksi asiakkaidensa toimittajille suunnattuihin vastuullisuusohjelmiin, joiden tarkoituksena on varmistaa yhtenäiset linjaukset vastuullisuusasioissa.

Komposiittien avulla voidaan säästää resursseja

Exel Compositesin valmistamat tuotteet vaikuttavat ympäristöön ja ilmastoon eniten valmistuksen jälkeisessä lopputuotteen käytössä. Keveytensä, mekaanisten ominaisuuksiensa ja kestävyytensä takia komposiitit pidentävät lopputuotteen elinikää ja parantavat suorituskykyä, vähentäen näin kokonaisvaikutuksia ympäristölle. Komposiitit ovat useimmiten kevyempiä kuin vaihtoehtoiset materiaalit. Ne voivat vähentää asennus- ja ylläpitokustannuksia, helpottaa käsittelyä sekä pienentää energian kulutusta tuotteen elinkaaren aikana. Lisäksi komposiittien ruostumattomuus ja pitkä elinikä vähentävät ylläpidon tai uusimisen tarvetta.

Luotettavan ja koko elinkaaren kattavan arviointimenetelmän kehittäminen komposiittituotteille on haastavaa, sillä komposiitit ovat usein vain yksi osa useampia komponentteja ja materiaaleja sisältävää lopputuotetta. EuCIA:n kehittämä työkalu helpottaa komposiittien tuotantovaiheen eli nk. cradle to gate-vaiheen ympäristövaikutusten objektiivista arviointia. Exel käyttää työkalua enenevässä määrin.

Muun muassa komposiittien keveyden ja energiatehokkuuden ansiosta Exelin tuotteita käytetään myös kestävää kehitystä edistävissä teknologioissa ja ratkaisuissa, kuten tuulivoimassa sekä sähköautoissa. Vuonna 2020 tuulivoima jatkoi kasvuaan Exelin suurimpana asiakastoimialana. Kysyntää alalla lisäävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia vähentämään pyrkivät säädökset ja kestävien energianlähteiden suosiminen. Tuuliturbiinien kasvava keskimääräinen koko edellyttää myös pidempiä ja jäykempiä roottorin siipiä. Exelin komposiittiratkaisut tuuliturbiinien valmistajille mahdollistavat kevyemmän muotoilun ja isommat roottorin siivet, jotka parantavat energiatehokkuutta pienemmilläkin tuulilla. Vuonna 2020 Exel liittyi myös saksalaisen Aachenin yliopiston luotsaamaan projektiin, jossa eri alojen yritykset tekevät yhteistyötä selvittääkseen sähköautojen akkukoteloissa käytettävien komposiittien ja muiden materiaalien vaikutuksia painoon, suorituskykyyn sekä kustannuksiin.

Vastuullinen toiminta

Oman toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentäminen jätteenkäsittelyn, energiatehokkuuden ja pienempien päästöjen myötä

Energiatehokkuus ja päästöt

Exel Compositesin kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa on hiilidioksidia, jota muodostuu omasta polttoaineiden käytöstä, materiaalien kuljetuksesta ja ulkoistetusta energiantuotannosta sekä lämmityksestä. Raaka-ainehankinta hoidetaan niin paikallisesti ja läheltä tuotantolaitosta kuin mahdollista, vähentäen näin kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

Exelin pitkän aikavälin tavoite on vähentää tuotantoon suhteutettua energiankulutustaan. Ensisijainen energianlähde on sähköenergia. Tuotannon energiankulutuksen lisäksi lämmityksellä on suuri vaikutus kokonaisenergiankäyttöön, sillä Exelin suurimmat tuotantolaitokset sijaitsevat pohjoisessa. Energiankäyttöä mitataan aktiivisesti. Kulutusta vähennetään operatiivista tehokkuutta parantavien toimien myötä sekä käyttämällä biopolttoaineella tuotettua kaukolämpöä, lämmöntalteenotto- ja ilmanvaihtolaitteita, lämpöpumppuja, LED-valaistusta sekä taajuusmuuttajia. Vuonna 2020 Ison-Britannian yksikkö lähti mukaan Britannian Muoviteollisuusyhdistyksen kaksivuotiseen ohjelmaan, jossa mukana olevat yritykset tavoittelevat energiankulutuksensa vähentämistä. Itävallassa sijaitsevassa uudessa tuotantolaitoksessa energiatehokkuus, jätteenkäsittely sekä työterveys- ja turvallisuusasiat on laajasti huomioitu jo suunnitteluvaiheen aikana.

Tuotannon mittarit

2020

2019

2018

1)

Energian käyttö, GWh 21.4 22.1 19.9
Energian käyttö, muutos edellisvuodesta, % -2.8 11.0 6.3
Energiankäyttö suhteessa tuotantoon, muutos edellisvuodesta, % -3.5 -17.0 -15.0
Komposiittijäte per tuotettu tonni, muutos edellisvuodesta, % -11.8 -5.3 26.6
Uusiokäyttöön menevä jäte, % 40.4 33.7 43.3

1) Luvut pitävät sisällään vain ne tuotantoyksiköt, jotka ovat toimineet osana Exel Composites -konsernia koko tilikauden.

 

Jätteenkäsittely

Exel Compositesin keskeisin tuotannon tehokkuustavoite on vähentää tuotannosta tulevaa komposiittijätettä, jota muodostuu väistämättä osana normaalia prosessia. Exelillä on jätteenkäsittelysuunnitelma ja yhtiö seuraa ja pyrkii vähentämään tuotetun kokonaisjätteen määrää jatkuvasti. Komposiittijätteen määrä on riippuvainen tuotemixistä ja siksi vaihteleva. Koska tuotteet tehdään yleensä tilauksesta ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, on raaka-aineiden käyttö mahdollisimman tehokasta. Tuotesuunnittelu ja tuotteen kompleksisuus, tuotantoerien koko sekä raaka-aineiden laatu ovat myös tekijöitä, jotka vaikuttavat hävikin määrään. Dialogi asiakkaan kanssa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa on näin ollen laadun ja tuotannon näkökulman lisäksi tärkeää myös jätteenkäsittelyn näkökulmasta.

Exel Composites on sitoutunut hyödyntämään komposiittijätteitä ja uusiokäyttää esimerkiksi hartsisekoitteita mahdollisuuksien mukaan. Komposiittijäte pyritään kierrättämään aina kun se on logistisesti ja teknistaloudellisesti mahdollista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi komposiittijätteen murskaamista ja käyttöä sementtituotannon raaka-aineena, joka on tänä päivänä jo mahdollista esimerkiksi Keski-Euroopassa. Suomessa raaka-aineeksi soveltuvan ylijäämän volyymit ovat olleet liian vähäisiä ja etäisyydet liian pitkiä, että toiminta olisi taloudellisesti järkevää. Vuonna 2020 Exel liittyi Muoviteollisuus ry:n koordinoimaan, vuonna 2021 alkavaan projektiin, jonka tarkoituksena on löytää tähän ratkaisu. Yhdysvaltain yksikkömme aloitti vuonna 2020 yhteistyön paikallisen hiilikuidun kierrätykseen erikoistuvan yrityksen kanssa. Yksikkö investoi uuteen asetonin keräysjärjestelmään, joka vähentää hävikin määrää sekä tarvetta uudelle asetonille. Myös Itävallassa asetonia kierrätetään ja asetonin käyttöä ja kulutusta tarkasteltiin vuonna 2020.

Se mitä ei voi uudelleen käyttää, kierrätetään polttamalla siellä missä se on mahdollista. Muun muassa Keski-Euroopassa komposiittijätteen polttaminen on tällä hetkellä mahdollista, mutta ei Pohjois-Euroopassa. Muu kuin komposiittijäte kierrätetään aina kun mahdollista.

Vuonna 2020 Exel Composites käynnisti konserninlaajuisen kiertotalouteen keskittyvän ”Circular Economy”-hankkeen, jonka myötä sitoudumme merkittävästi parantamaan oman toimintamme ympäristöjalanjälkeä. Hanke koostuu useista osa-alueista, joista ensimmäisen tavoitteena on merkittävästi vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää. Lisäksi tavoitteena on löytää innovatiivisia tapoja hyödyntää tai uusiokäyttää tuotannon jätettä. Hanke pyrkii myös luomaan jatkuvaa jätteen vähentämisen kulttuuria koko konsernissa. Työntekijöiden ja asiakkaiden sitouttaminen projektiin sekä parhaiden markkinakäytäntöjen ymmärtäminen on niin ikään tärkeä osa projektia.

Ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet

RISKIT

MAHDOLLISUUDET

POLITIIKKA JA LAINSÄÄDÄNTÖ

 • Kulutuskäyttäytymiseen voimakkaasti vaikuttava lainsäädäntö.
 • Nimenomaisesti komposiittien tuotantoon vaikuttavat säädösmuutokset, esim. kemikaaleihin tai niiden riskiluokitteluun liittyen.
 • Komposiittien käyttöä hankaloittavat säädökset tai viivästykset niitä suosivien standardien käyttöönotossa.
 • Säädösten poikkeavuus Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa.

TUOTTEET JA PALVELUT

 • Komposiitit ovat myrkyttömiä, kestäviä ja huoltovapaita ja näin ollen ympäristö- ja ilmastoystävällisiä. Komposiitista valmistettu tuote ei vuoda eikä päästä mitään ilmaan tai maaperään.
 • Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pyrkivät säädökset lisäävät komposiittien kysyntää.
 • Ilmastoystävällinen tuotesuunnittelu ja sen hyödyntäminen asiakashankinnassa.
 • Yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tehdyn yhteistyön hyödyntäminen ja lisääminen.

TEKNOLOGIA

 • Muiden materiaalien suosiminen huomioimatta lopputuotteen koko elinkaaren ilmastovaikutusta.
 • Mahdolliset uudet, ilmastoystävällisemmät tuotantoteknologiat, esim. liuotinvapaat teknologiat.

RESURSSITEHOKKUUS

 • Energiatehokkuuden lisääminen.
 • Komposiittien kierrätykseen ja uusiokäyttöön liittyvät innovaatiot.
 • Biopohjaisten raaka-aineiden laajempi käyttö.
 • Tuotannon ilmastoystävällisyyden kehittäminen, esim. kuitujen kastelu suljetussa altaassa.

MARKKINAT JA MAINE

 • Pultruusiolla tuotettujen komposiittien haastavaan kierrätettävyyteen liittyvä maineriski.
 • Komposiittien mieltäminen virheellisesti “muoviksi” ja siihen liittyvä maineriski.

MARKKINAT

 • Kasvava kysyntä ilmastonmuutosta lieventäville tuotteille.
 • Tietoisuuden lisääminen komposiittien tuomista eduista ja Exelin käyttämistä tuotantoteknologioista.
 • Laajentuminen uusiin sovelluskohteisiin ja toimialoihin, joissa komposiittien tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä.

FYSIKAALISET

 • Äärimmäiset sääolosuhteet, jotka aiheuttavat keskeytyksiä tuotannossa tai hankintaketjussa.

 

Ilmastonmuutokseen liittyvillä riskeillä sekä mahdollisuuksilla voi olla merkittävä taloudellinen vaikutus Exel Compositesin liiketoimintaan. Ne voivat näkyä liikevaihdon kasvuna tai laskuna, odottamattomina kustannuksina tai investointitarpeina. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit voivat myös vaikuttaa Exelin tase-erien arvostukseen tai kykyyn saada rahoitusta.