Sosiaalinen vastuu

Turvallisen ympäristön takaaminen Exelin työntekijöille ja naapurustolle on Exel Compositesin ensisijainen prioriteetti kaikissa yksiköissä.

Exel Compositesilla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli paikallisena työllistäjänä sekä maakuntien elinvoiman tukijana.

Vastuullinen työnantaja - Henkilöstöhallinto

Osaamisen johtaminen sekä Exel innostavana jamotivoivana työnantajana

Exel Compositesin henkilöstöhallinnon painopistealueita ovat työntekijän oma ja tiimin suoriutuminen, henkilöstön kehittäminen, sitoutumisen ja pysyvyyden lisääminen sekä houkuttelevan työnantajakuvan lisääminen. Henkilöstöhallintoa ohjaavat yhtiön arvot, liiketoimintaperiaatteet, henkilöstöpolitiikka sekä
-strategia.

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen Exel Compositesissa koostuu rekrytoinnista, perehdyttämisestä, suorituksen johtamisesta ja arvioinnista, seuraajasuunnittelusta sekä lähtevän työntekijän prosesseista.

Osana vuosittaisia kehityskeskusteluja eli niin kutsuttua Performance Development Review tai PDR-prosessia, työntekijät yhdessä esimiehensä kanssa tunnistavat oman osaamisensa kehitysalueita. PDR-prosessin kehittäminen jatkui vuonna 2020, kehittämisen painopisteen laajentuen erityisesti tehdastyöntekijöille. Projektiin liittyvä pilotti otettiin käyttöön Suomessa.

Teknologiajohtajuus luo Exelille kilpailuetua ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen sekä kehittäminen on tärkeää erityisesti tuotekehityksessä. Vuonna 2020 tuotekehityksen avainosaamisalueita kartoitettiin tavoitteena Exelin strategian edellyttämän osaamisen vahvistaminen. Myös muiden funktioiden osaamista tullaan tarkastelemaan vastaavanlaisesti.

Ammatillinen kehittäminen Exelissä noudattaa 70–20–10-mallia, jossa valtaosa oppimisesta tapahtuu työssä tekemällä, 20 prosenttia tehtävänvaihdosten sekä mentoroinnin kautta, ja 10 prosenttia ulkoisten koulutuksien kautta. Monet vuoden 2020 koulutuksista pidettiin etänä Covid-19-pandemiasta johtuneiden matkustusrajoitusten takia. Näin konserninlaajuiset koulutukset, kuten ”Roolini OneExelissä”, voitiin kuitenkin pitää suunnitellusti. Tämä kaksivuotinen koulutusohjelma käynnistettiin tuotekehitys- ja myyntitiimien yhteistyön syventämiseksi dialogissaan asiakkaan kanssa. Vuonna 2020 kaikki esimiehet Suomessa osallistuivat myös esimieskoulutukseen.

Koulutukset ja toimiva perehdytysprosessi uusille työntekijöille ovat tärkeitä elementtejä myös henkilöstön pysyvyyden kannalta. Perehdyttämisprosessin kehittäminen jatkui vuonna 2020 tehdastyöntekijät keskiössä. Tähän kuului nk. buddy-ohjelman käyttöönotto ja yksityiskohtaiset turvallisuutta koskevat työnkuvaukset. Tavoitteena on luoda yhdenmukaiset perehdytyskäytännöt koko konsernissa.

Exel innostavana ja motivoivana työnantajana

Exel haluaa olla innostava ja motivoiva työnantaja työntekijöilleen. Vuonna 2020 Exel toteutti henkilöstön tyytyväisyyskyselyn Suomen yksiköissä, joka vastaa noin kolmannesta konsernin henkilöstöstä. Kyselyn tarkoituksena oli saada kuva työntekijöiden näkemyksistä Exelistä työnantajana, viestinnän toimivuudesta ja työntekijöiden tyytyväisyydestä yleisesti. Tulosten perusteella tunnistettuihin kehityskohtiin tartuttiin vuoden aikana. Vuonna 2021 toimenpiteitä jatketaan niin Suomessa kuin muuallakin konsernissa. Henkilöstökysely on tarkoitus toteuttaa myös konsernin muissa yksiköissä.

Exel Compositesilla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli paikallisena työllistäjänä sekä maakuntien elinvoiman tukijana, sillä yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat pääosin pienillä paikkakunnilla. Exel tukee paikallisia yhteisöjä esimerkiksi pienillä lahjoituksilla paikallisille yhdistyksille tai ei-poliittiselle toiminnalle. Vuonna 2020 Joensuun yksikkö lahjoitti vanhoja sählymailoja paikalliselle koululle ja teki yhteistyötä Siun Sote-vammaispalvelun kanssa. Yhteistyön puitteissa kuntoutuksessa olevat vammaispalvelun asiakkaat saivat tehtäväkseen noin
60 000 harjanvarren asennuksen, josta korvauksena Exel teki rahallisen lahjoituksen ryhmän virkistystoimintaan.

Exel tekee yhteistyötä muun muassa yliopistojen ja kauppakamarien kanssa lisätäkseen tunnettuuttaan yrityksenä ja houkuttelevana työnantajana sekä tietoisuutta komposiittialasta yleensä. Itävallan Kapfenbergissa sijaitseva uusi tuotantolaitos on tärkeä investointi ja mahdollisuus myös paikalliselle yhteisölle. Vuonna 2020 Exel jatkoi yhteistyötään yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa, Belgiassa, Italiassa, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa.

Vuonna 2020 Exel Composites päivitti visuaalisen ilmeensä, joka näkyy esimerkiksi yhtiön uudistetuilla internetsivuilla. Täysin uuden Itävallan tehtaan ohella myös muissa konsernin toimipisteissä tehtiin pieniä uudistuksia ”Circular economy” -hankkeen mukaisilla sisustuselementeillä.

2020

2019

2018
Henkilöstö, keskimäärin 665 660 647
Henkilöstö, kauden lopussa 674 648 675
Henkilöstön keskimääräinen ikä 43 43 44
Vakituiset työntekijät, % 97.5 98.8 97.1
Määräaikaiset työntekijät, % 2.5 1.2 2.9
Työvuosia Exelillä, keskimäärin 8.4 8.0 8.8
Työntekijöiden vaihtuvuus, % 18.9 25.6 20.4
Miehet/ naiset, % 79,3 / 20,7 80,0 / 20,0 78,0 / 22,0
Ylin johto (hallitus ja konsernin johtoryhmä), miehet/ naiset, % 76,9 / 23,1 76,9 / 23,1 83,3 / 16,7

Monimuotoisuus ja syrjimättömyys

Kaikkien oikeudenmukainen ja kunnioittava kohtelu

Exel Composites’ corporate values and Code of Conduct state that everybody shall be treated with fairness, respect and dignity in the workplace and beyond by management and fellow employees. Exel follows a zero tolerance policy for discrimination. All employees are expected to report any discriminant behavior or other Code of Conduct violations using for example the “Report misconduct” channel.

Diversity is encouraged and respected in the work place, all recruiting decisions as well as in the composition of the company’s Board of Directors. The shareholders’ Nomination Board follows the company’s principles of diversity in making their proposal to the Annual General Meeting regarding members to Exel Composites’ Board of Directors, paying attention to the members’ expertise, know-how and viewpoint as well as age and gender. The tasks of the Nomination Board include the annual revision and suggestion of changes, if necessary, to the principles of diversity of the Board of Director.

Työterveys ja turvallisuus

Turvallinen ympäristö ennakoivien toimien, koulutuksen, ilmanlaadun ja kemikaaliturvallisuuden myötä

Turvallisen ympäristön takaaminen työntekijöille ja naapurustolle on Exel Compositesin ensisijainen prioriteetti kaikissa yksiköissä. Työterveys- ja turvallisuusasiat ovat olennainen osa johtamista ja kaikissa yksiköissä on nimetty turvallisuusorganisaatio, jonka vastuut on määritelty. Exelille on tärkeää, että työterveys- ja turvallisuusasiat hoidetaan ja niitä seurataan sekä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.

Työterveys- ja turvallisuusasioiden johtaminen perustuu tunnistettuihin riskeihin ja on Exelin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikan, kemikaalipolitiikan, ISO 45001 sekä ISO 26000 standardien ohjaama.

Toimenpiteet Covid-19-pandemian suhteen

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Covid-19-pandemian leviämistä estävät tiukat hygienia- ja turvallisuusohjeet otettiin käyttöön koko konsernissa heti alkuvuodesta paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Etätyöskentelyä sekä verkkokokouksia suosittiin aina kun mahdollista. Tehtailla toimenpiteisiin kuuluivat turvaetäisyyksien pitäminen, kasvomaskien käyttö, kehon lämpötilan mittaaminen ja työvuorojen uudelleen järjestäminen siten, että mahdolliset tartunta- tai karanteenitapaukset eivät keskeyttäisi toimintaa. Kansainvälinen matkustaminen, matkustaminen eri yksiköiden välillä sekä asiakasvierailut olivat luvanvaraisia ja ne rajoitettiin minimiin. Ulkopuolisten vierailut toimitiloissa rajoitettiin myös minimiin. Jatkuvaa sisäistä viestintää Covid-19-tilanteeseen liittyvistä asioista lisättiin eri kanavin niin konsernin laajuisesti kuin paikallisestikin. Tilannepäivityksiä, turvallisuustoimenpiteitä ja parhaita käytäntöjä seurattiin säännöllisesti ylimmässä johdossa sekä yksiköiden kesken.

Monet tuotantolaitoksistamme sijaitsevat etäällä tiheään asutuista alueista, joka on vähentänyt pandemian vaikutusta yhtiöön. Vuoden aikana useita henkilöitä organisaatiostamme on ollut joko virallisissa tai omaehtoisissa karanteeneissa, mutta vahvistettuja Covid-19-tapauksia on ollut vain muutama.

Covid-19-pandemiaan liittyvän epävarmuuden johdosta seuraamme tilannetta edelleen tiiviisti.

Turvallisuusmittarit

2020

2019

2018

2017

2016

Lost time injuries, LTI 1) 8.1 10.8 16.9 20.1 31.3
Reports on unsafe conditions 976.0 1,175.0 996.0 890.0 1,063.0

1) Onnettomuuksien määrä miljoonaa työtuntia kohden

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja viestintä

Exel Compositesin toiminnan ydin turvallisuuden saralla on ennaltaehkäisevä toiminta ja aktiiviset riskiarvioinnit sekä sisäiset ja ulkoiset arvioinnit.

Vuonna 2020 fokus oli aiempien vuosien tapaan onnettomuuksien (lost time injuries, LTI) vähentäminen. LTI on yksi tärkeimmistä indikaattoreista, joilla Exelin yksiköiden toimintaa seurataan. LTI:t raportoidaan johdolle ja muille yksiköille, jotta opit voidaan ottaa ennaltaehkäisevästi huomioon. Läheltä piti -tilanteiden ja vaarallisten olosuhteiden raportointia käytetään kaikissa yksiköissä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. Mahdollisissa onnettomuustilanteissa välittömät korjaavat ja suojaavat toimet tehdään aina yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa minimoiden ympäristöön tai ihmisiin kohdistuva haitta tai vaara. Sisäiset LTI- tavoitteet asetetaan aina haastaviksi. Vuonna 2020 onnettomuuksien määrä jatkoi laskuaan vuosi vuodelta ja oli ennätysalhaisella tasolla. Yhdysvaltain yksikössämme juhlittiin kahta vuotta ilman onnettomuuksia eikä myöskään Belgiassa, Itävallassa ja toisessa Kiinan yksikössämme ollut yhtään onnettomuutta vuonna 2020.

Vuonna 2020 konsernin tuotantolaitoksissa tehtiin säännöllisiä turvallisuuskartoituksia, päivittäisiä turvallisuuskierroksia, sekä sisäisiä ja ulkopuolisten tekemiä turvatarkastuksia. Covid-19-pandemiaan liittyneiden toimenpiteiden lisäksi vuoden aikana tehtiin jatkuvia työterveys- ja turvallisuusparannuksia. Näitä olivat investoinnit turvallisuutta parantaviin välineisiin, tuotannon tilojen siisteyden ja järjestyksen parantaminen, parempi valaistus, turvallisuusopasteet, jne. Suomessa nostotilanteisiin liittyvät työtavat ja -välineet tarkistettiin ja uudistettiin entistä turvallisemman käytön varmistamiseksi. Itävallassa otettiin käyttöön uudet kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen tarkoitetut turva-astiat lyhyemmillä ja näin ollen turvallisemmilla käsittelyetäisyyksillä. Kaikki paikalliset työsuojelutoimikunnat jatkoivat työntekijöiden turvallisuuteen, työhyvinvointiin ja ehkäisevään toimintaan liittyvää työtään.

Säännöllistä turvallisuuskoulutusta ja viestintää jatkettiin vuoden aikana kaikissa yksiköissä osana normaalia toimintaa. Covid-19-pandemiaan liittyvien hygienia- ja turvaohjeistuksien lisäksi koulutuksien aiheita olivat paloharjoitukset, tulipalon sammutus, hengitysilman laadun seuranta, vaarallisten kemikaalien kanssa työskentely, ensiapu, evakuointi ja viestintä onnettomuustilanteessa. Kaikki uudet työntekijät koulutetaan osana perehdytysprosessia. Covid-19-pandemiasta johtuen koulutuksia pidettiin etänä tai videon välityksellä. Yhdysvaltain yksikössä otettiin käyttöön verkossa säännöllisesti toimiva E-Safety- koulutusohjelma, jossa käsitellään myös pandemiatilanteeseen liittyviä turvallisuusasioita. Kaikki työntekijät ja vierailijat saavat turvallisuusohjeet ja asianmukaiset turvallisuusvarusteet asioidessaan tuotantolaitoksissa.

Ilmanlaatu ja kemikaaliturvallisuus

Exel Composites käyttää tuotannossaan useita eri kemikaaleja, joille konserninlaajuinen kemikaalipolitiikka asettaa tarkat sisäiset säännöt. Yli puolet henkilöstöstä on työssään päivittäin tekemisissä vaarallisten tai tulenarkojen kemikaalien kanssa. Pääasialliset työterveys- ja turvallisuusriskit liittyvät tulipalon mahdollisuuteen tai allergioiden tai pitkäaikaisesta altistumisesta johtuviin terveysongelmiin.

Exelissä kemikaalien käsittely ja henkilökohtainen turvavarustus on suunniteltu ja sallittu kemikaaleille, jotka eivät ole myrkyllisiä eivätkä aiheuta syöpää tai mutaatioita. Konserni seuraa tarkasti mahdollisia päivityksiä erittäin vaarallisten aineiden listauksissa, kuten REACH- ja RoHS-ilmoituksissa, pysyäkseen sääntelyiden edellä. Lisäksi vaihtoehtoisten, vähemmän haitallisten kemikaalien käyttöä tutkitaan ennakoivasti. Esimerkiksi Itävallassa vuonna 2020 aloitettiin soveltuvuustutkimus käytössä olevan vetyperoksidin korvaamiseksi vaarattomammalla aineella.

Komposiittien valmistus yleisesti saatavilla olevilla raaka-aineilla merkitsee myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (volatile organic compounds, VOC) päästöjä. Exel seuraa ja testaa VOC-päästöjä, kuten styreeniä, ja investoi niiden vähentämiseen ollakseen aina sallittujen rajojen sisällä paikallisen lainsäädännön ja säännösten mukaan. Hengitysilman laadun ja VOC-päästöjen monitorointi sekä tehokas ilmanvaihto ovat tärkeä osa työterveyttä ja -turvallisuutta kaikissa yksiköissä. Uudessa Itävallan tehtaassa muun muassa tehokkaat styreenin ja pölynpoistojärjestelmät varmistavat vähemmät päästöt.

Työntekijöiden turvavarustus, johon kuuluvat turvakengät, työasuste mukaan lukien kemikaalinkestävät käsineet, kuulo- ja silmäsuojaimet ja tarvittaessa hengityssuojaimet, tarkistetaan ja uusitaan säännöllisesti. Työntekijöiden terveyttä seurataan myös säännöllisillä terveystarkastuksilla. Styreenialtistusta seurataan säännöllisillä virtsanäytteistä otetuilla mantelihappotesteillä. Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään, mikäli korkeita tai kohonneita tuloksia löytyy. Henkilökohtaisten työtapojen tarkistaminen ja suojavarustusten asianmukaisen käytön varmistaminen on yleensä riittävä korjaava toimenpide. Myös muilla toimilla kuten pienempien hartsialtaiden käytöllä on nähty olevan styreenipäästöjä alentava vaikutus.

Myös Exel Compositesin toimittajaketjulta edellytetään sitoutumista turvalliseen toimintaan ja minimoimaan ympäristöön tai ihmisiin kohdistuva haitta. Toimittajat ja alihankkijat saavat toimittajia koskevat eettiset toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct) osana Exelin kanssa tehtävää sopimusta.

Ihmisoikeudet omassa toiminnassa ja hankintaketjussa

Ihmisoikeuksien tukeminen ja kunnioittaminen

Exel Compositesin arvoissa ja liiketoimintaperiaatteissa todetaan, että yhtiö tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksien turvaamista kaikissa yksiköissään, hankintaketju mukaan lukien, ja noudattaa globaaleja ihmis- ja työoikeussopimuksia. Pakko- tai lapsityövoimaa ei sallita missään muodossa konsernin omassa taikka yhtiön yhteistyökumppaneiden tai konserniin liittyvien kolmansien osapuolien toiminnassa.

Uudet työntekijät tutustuvat Exelin liiketoimintaperiaatteisiin jo rekrytointiprosessin aikana ja hyväksyvät ne allekirjoituksellaan työsopimuksen osana. Työntekijöitä kannustetaan kertomaan ihmisoikeus- tai muista liiketoimintaperiaatteiden rikkomuksista esimerkiksi “Report misconduct” -kanavan kautta.

Suurin osa Exelin omista tuotantoyksiköistä sijaitsevat maissa, joissa ihmisoikeusrikkomusten riski on yleisesti ottaen arvioitu matalaksi. Mahdollisia niihin liittyviä riskejä on vähennetty paikallisesti toimivilla omilla hankintaorganisaatioilla sekä säännöllisillä johdon vierailuilla ja arvioilla.

Konserni hankkii komponentteja ja materiaaleja tuotantoprosessiinsa useilta eri toimittajilta useista eri maista. Suurin osa yhtiön hankintaketjusta muodostuu isoista, kansainvälisistä valmistajista tai näiden jakelijoista, joilla on usein vakiintuneet prosessit ja korkeat vastuullisuusvaatimukset, ja jotka näin ollen arvioidaan matalariskisiksi ihmisoikeusrikkomusten suhteen. Nämä toimittajat ja valmistajat ovat systemaattisesti myös monen muun asiakkaan auditoimia Exelin ja muiden sidosryhmien lisäksi. Kaikki toimittajat valitaan huolella ja perustuen puolueettomiin seikkoihin kuten laatu, luotettavuus, toimitus ja hinta, eettisten standardien ja vastuullisuuden lisäksi.

Exel Compositesilla on toimittajia koskevat eettiset toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct), joiden tavoitteena on vahvistaa toimittajien yhteensopivuus Exelin ihmisoikeus- ja liiketoimintaperiaatevaatimusten kanssa sekä lainsäädännön ja määräysten noudattaminen, kemikaaliturvallisuussäädökset mukaan lukien.

Exel Composites auditoi toimittajiaan pääasiallisesti yritysvierailujen kautta, joissa prosessin alussa täytetty itsearviointilomake vahvistetaan. Auditoitavat aiheet kattavat muun muassa ihmisoikeudet, henkilöstön työterveys ja –turvallisuusasiat sekä vaarallisten aineiden seurannan. Auditoitavat toimittajat valitaan ostovolyymin, toimittajan ja sijainnin kriittisyyden mukaan. Mikäli rikkomuksia ilmenee, ryhdytään toimenpiteisiin joko sallimalla toimittajalle aikaa tilanteen korjaamiseksi tai lopettamalla yhteistyö. Vuonna 2020 yhteensä yhdeksän avaintoimittajaa auditoitiin globaalisti ja pienimuotoisia huomioita jäi seurattavien asioiden listalle. Covid-19-pandemiasta johtuneiden matkustusrajoitusten takia auditoinnit tehtiin etäyhteyksien välityksellä ja käyttäen muita kuin matkustusta edellyttäviä varmennuskeinoja.

Vuonna 2020 ei raportoitu ihmisoikeusrikkomuksista Exelin omassa toiminnassa taikka yhtiön hankintaketjussa.